ἐφύλαξεν
Englishman's Concordance
ἐφύλαξεν (ephylaxen) — 1 Occurrence

2 Peter 2:5 V-AIA-3S
GRK: δικαιοσύνης κήρυκα ἐφύλαξεν κατακλυσμὸν κόσμῳ
NAS: world, but preserved Noah,
KJV: world, but saved Noah the eighth
INT: of righteousness a herald preserved [the] flood upon [the] world

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page