φυλάσσουσιν
Englishman's Concordance
φυλάσσουσιν (phylassousin) — 1 Occurrence

Galatians 6:13 V-PIA-3P
GRK: αὐτοὶ νόμον φυλάσσουσιν ἀλλὰ θέλουσιν
NAS: do not even keep the Law
KJV: who are circumcised keep the law;
INT: themselves [the] law keep but they wish

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page