ἐστε
Englishman's Concordance
ἐστε (este) — 93 Occurrences

Matthew 5:11 V-PI-2P
GRK: μακάριοί ἐστε ὅταν ὀνειδίσωσιν
INT: Blessed are you when they shall insult

Matthew 5:13 V-PI-2P
GRK: Ὑμεῖς ἐστὲ τὸ ἅλας
INT: You are the salt

Matthew 5:14 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς ἐστὲ τὸ φῶς
INT: You are the light

Matthew 8:26 V-PI-2P
GRK: Τί δειλοί ἐστε ὀλιγόπιστοι τότε
INT: Why fearful are you O [you] of little faith Then

Matthew 10:20 V-PI-2P
GRK: γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ οἱ λαλοῦντες
INT: indeed you are they who speak

Matthew 15:16 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε
INT: you without understanding are

Matthew 23:8 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε
INT: you brothers are

Matthew 23:28 V-PI-2P
GRK: ἔσωθεν δέ ἐστε μεστοὶ ὑποκρίσεως
INT: inwardly however you are full of hypocrisy

Matthew 23:31 V-PI-2P
GRK: ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων
INT: that sons you are of the [ones] having murdered

Mark 4:40 V-PI-2P
GRK: Τί δειλοί ἐστε οὔπω ἔχετε
INT: Why fearful are you still no Have you

Mark 7:18 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς ἀσύνετοί ἐστε οὐ νοεῖτε
INT: you without understanding are not Understand you

Mark 9:41 V-PI-2P
GRK: ὅτι Χριστοῦ ἐστέ ἀμὴν λέγω
INT: because Christ's you are truly I say

Mark 13:11 V-PI-2P
GRK: οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ
INT: not indeed are you they who

Luke 6:22 V-PI-2P
GRK: μακάριοί ἐστε ὅταν μισήσωσιν
INT: Blessed are you when shall hate

Luke 9:55 V-PI-2P
GRK: οἵου πνεύματός ἐστε ὑμεῖς
INT: of what spirit are you

Luke 11:44 V-PI-2P
GRK: ὑμῖν ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ
INT: to you for you are as

Luke 11:48 V-PI-2P
GRK: ἄρα μάρτυρές ἐστε καὶ συνευδοκεῖτε
INT: So witnesses you are and consent

Luke 13:25 V-PI-2P
GRK: ὑμᾶς πόθεν ἐστέ
INT: you from where you are

Luke 13:27 V-PI-2P
GRK: ὑμᾶς πόθεν ἐστέ ἀπόστητε ἀπ'
INT: you from where you are depart from

Luke 16:15 V-PI-2P
GRK: αὐτοῖς Ὑμεῖς ἐστὲ οἱ δικαιοῦντες
INT: to them You are they who justify

Luke 22:28 V-PI-2P
GRK: Ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες
INT: You moreover are they who have continued

Luke 24:38 V-PI-2P
GRK: Τί τεταραγμένοι ἐστέ καὶ διὰ
INT: Why troubled are you and therefore

John 8:23 V-PI-2P
GRK: τῶν κάτω ἐστέ ἐγὼ ἐκ
NAS: to them, You are from below, I am from above;
KJV: beneath; I am from above:
INT: below are I from

John 8:23 V-PI-2P
GRK: τοῦ κόσμου ἐστέ ἐγὼ οὐκ
INT: the world are I not

John 8:31 V-PI-2P
GRK: μαθηταί μού ἐστε
INT: disciples of me you are

John 8:37 V-PI-2P
GRK: σπέρμα Ἀβραάμ ἐστε ἀλλὰ ζητεῖτέ
INT: seed of Abraham you are but you seek

John 8:39 V-PI-2P
GRK: τοῦ Ἀβραάμ ἐστε τὰ ἔργα
INT: of Abraham you were the works

John 8:44 V-PI-2P
GRK: τοῦ διαβόλου ἐστὲ καὶ τὰς
INT: the devil are and the

John 8:47 V-PI-2P
GRK: θεοῦ οὐκ ἐστέ
INT: God not you are

John 10:26 V-PI-2P
GRK: ὅτι οὐκ ἐστὲ ἐκ τῶν
INT: because not you are of the

John 10:34 V-PI-2P
GRK: εἶπα Θεοί ἐστε
INT: said gods you are

John 13:10 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς καθαροί ἐστε ἀλλ' οὐχὶ
INT: you clean are but not

John 13:11 V-PI-2P
GRK: πάντες καθαροί ἐστε
INT: all clean you are

John 13:17 V-PI-2P
GRK: οἴδατε μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε
INT: you know blessed are you if you do

John 13:35 V-PI-2P
GRK: ἐμοὶ μαθηταί ἐστε ἐὰν ἀγάπην
INT: to me disciples you are if love

John 15:3 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς καθαροί ἐστε διὰ τὸν
INT: you clean you are by reason of the

John 15:14 V-PI-2P
GRK: φίλοι μού ἐστε ἐὰν ποιῆτε
INT: friends of me are if you practice

John 15:19 V-PI-2P
GRK: κόσμου οὐκ ἐστέ ἀλλ' ἐγὼ
INT: world not you are but I

John 15:27 V-PI-2P
GRK: μετ' ἐμοῦ ἐστέ
INT: with me you are

Acts 3:25 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς ἐστὲ οἱ υἱοὶ
INT: You are the sons

Acts 7:26 V-PI-2P
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἐστε ἵνα τί
INT: Men brothers you are that why

Acts 19:15 V-PI-2P
GRK: δὲ τίνες ἐστέ
INT: however who are you

Acts 22:3 V-PI-2P
GRK: πάντες ὑμεῖς ἐστὲ σήμερον
INT: all you are this day

Romans 1:6 V-PI-2P
GRK: ἐν οἷς ἐστὲ καὶ ὑμεῖς
INT: among whom are also you

Romans 6:14 V-PI-2P
GRK: οὐ γάρ ἐστε ὑπὸ νόμον
INT: not indeed are you under law

Romans 6:16 V-PI-2P
GRK: ὑπακοήν δοῦλοί ἐστε ᾧ ὑπακούετε
INT: obedience servants you are to him whom you obey

Romans 8:9 V-PI-2P
GRK: δὲ οὐκ ἐστὲ ἐν σαρκὶ
INT: moreover not are in flesh

Romans 15:14 V-PI-2P
GRK: αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης πεπληρωμένοι
INT: yourselves full are of goodness being filled

1 Corinthians 1:30 V-PI-2P
GRK: δὲ ὑμεῖς ἐστὲ ἐν Χριστῷ
INT: moreover you are in Christ

1 Corinthians 3:3 V-PI-2P
GRK: γὰρ σαρκικοί ἐστε ὅπου γὰρ
INT: indeed fleshly you are where indeed

1 Corinthians 3:3 V-PI-2P
GRK: οὐχὶ σαρκικοί ἐστε καὶ κατὰ
INT: not fleshly are you and according to

1 Corinthians 3:4 V-PI-2P
GRK: οὐκ ἄνθρωποί ἐστε
INT: not fleshly are you

1 Corinthians 3:9 V-PI-2P
GRK: θεοῦ οἰκοδομή ἐστε
INT: God's building you are

1 Corinthians 3:16 V-PI-2P
GRK: ναὸς θεοῦ ἐστὲ καὶ τὸ
INT: temple of God you are and the

1 Corinthians 3:17 V-PI-2P
GRK: ἐστιν οἵτινές ἐστε ὑμεῖς
INT: is which are you

1 Corinthians 4:8 V-PI-2P
GRK: ἤδη κεκορεσμένοι ἐστέ ἤδη ἐπλουτήσατε
INT: Already satiated you are already you were enriched

1 Corinthians 5:2 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς πεφυσιωμένοι ἐστέ καὶ οὐχὶ
INT: you puffed up are and not

1 Corinthians 5:7 V-PI-2P
GRK: φύραμα καθώς ἐστε ἄζυμοι καὶ
INT: lump as you are unleavened also

1 Corinthians 6:2 V-PI-2P
GRK: κόσμος ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων
INT: world unworthy are you of judgments the smallest

1 Corinthians 6:19 V-PI-2P
GRK: καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν
INT: and not are you your own

1 Corinthians 9:1 V-PI-2P
GRK: μου ὑμεῖς ἐστὲ ἐν κυρίῳ
INT: of me you are in [the] Lord

1 Corinthians 9:2 V-PI-2P
GRK: ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστὲ ἐν κυρίῳ
INT: apostleship you are in [the] Lord

1 Corinthians 12:27 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς δέ ἐστε σῶμα Χριστοῦ
INT: you moreover are [the] body of Christ

1 Corinthians 14:12 V-PI-2P
GRK: ἐπεὶ ζηλωταί ἐστε πνευμάτων πρὸς
INT: since zealous you are of spiritual gifts for

1 Corinthians 15:17 V-PI-2P
GRK: ἐστίν ἔτι ἐστὲ ἐν ταῖς
INT: is still you are in the

2 Corinthians 1:7 V-PI-2P
GRK: ὡς κοινωνοί ἐστε τῶν παθημάτων
INT: as partners you are of the sufferings

2 Corinthians 2:9 V-PI-2P
GRK: πάντα ὑπήκοοί ἐστε
INT: everything obedient you are

2 Corinthians 3:2 V-PI-2P
GRK: ἡμῶν ὑμεῖς ἐστέ ἐνγεγραμμένη ἐν
INT: of us you are having been inscribed in

2 Corinthians 3:3 V-PI-2P
GRK: φανερούμενοι ὅτι ἐστὲ ἐπιστολὴ Χριστοῦ
INT: being revealed that you are a letter of Christ

2 Corinthians 7:3 V-PI-2P
GRK: καρδίαις ἡμῶν ἐστὲ εἰς τὸ
INT: hearts of us you are for

2 Corinthians 13:5 V-PI-2P
GRK: πειράζετε εἰ ἐστὲ ἐν τῇ
INT: examine you if you are in the

2 Corinthians 13:5 V-PI-2P
GRK: μήτι ἀδόκιμοί ἐστε
INT: not rejected you are

Galatians 3:3 V-PI-2P
GRK: οὕτως ἀνόητοί ἐστε ἐναρξάμενοι πνεύματι
INT: So foolish are you Having begun in Spirit

Galatians 3:26 V-PI-2P
GRK: υἱοὶ θεοῦ ἐστὲ διὰ τῆς
INT: sons of God you are through

Galatians 3:28 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς εἷς ἐστὲ ἐν Χριστῷ
INT: you one are in Christ

Galatians 3:29 V-PI-2P
GRK: Ἀβραὰμ σπέρμα ἐστέ κατ' ἐπαγγελίαν
INT: Abraham's seed you are according to [the] promise

Galatians 4:6 V-PI-2P
GRK: Ὅτι δέ ἐστε υἱοί ἐξαπέστειλεν
INT: because moreover you are sons sent forth

Galatians 4:28 V-PI-2P
GRK: ἐπαγγελίας τέκνα ἐστέ
INT: of promise children are

Galatians 5:18 V-PI-2P
GRK: ἄγεσθε οὐκ ἐστὲ ὑπὸ νόμον
INT: you are led by not you are under law

Ephesians 2:5 V-PI-2P
GRK: χριστῷ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι
INT: Christ by grace you are saved

Ephesians 2:8 V-PI-2P
GRK: γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι διὰ
INT: For by grace you are saved through

Ephesians 2:19 V-PI-2P
GRK: οὖν οὐκέτι ἐστὲ ξένοι καὶ
INT: then no longer are you strangers and

Ephesians 2:19 V-PI-2P
GRK: πάροικοι ἀλλὰ ἐστὲ συμπολῖται τῶν
INT: aliens but are fellow-citizens of the

Colossians 2:10 V-PI-2P
GRK: καὶ ἐστὲ ἐν αὐτῷ
INT: and you are in him

1 Thessalonians 2:20 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς γάρ ἐστε ἡ δόξα
INT: you indeed are the glory

1 Thessalonians 4:9 V-PI-2P
GRK: ὑμεῖς θεοδίδακτοί ἐστε εἰς τὸ
INT: you taught of God are for

1 Thessalonians 5:4 V-PI-2P
GRK: ἀδελφοί οὐκ ἐστὲ ἐν σκότει
INT: brothers not are in darkness

1 Thessalonians 5:5 V-PI-2P
GRK: υἱοὶ φωτός ἐστε καὶ υἱοὶ
INT: sons of light are and sons

Hebrews 12:8 V-PI-2P
GRK: δὲ χωρίς ἐστε παιδείας ἧς
INT: moreover without you are discipline of which

Hebrews 12:8 V-PI-2P
GRK: οὐχ υἱοί ἐστε
INT: not sons you are

James 4:14 V-PI-2P
GRK: ἀτμὶς γάρ ἐστε ἡ πρὸς
INT: A vapor even it is that for

1 John 2:14 V-PI-2P
GRK: ὅτι ἰσχυροί ἐστε καὶ ὁ
INT: because strong you are and the

1 John 4:4 V-PI-2P
GRK: τοῦ θεοῦ ἐστέ τεκνία καὶ
INT: God are little children and

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1510
2479 Occurrences


ᾖ — 43 Occ.
ἤμην — 15 Occ.
ἦμεν — 8 Occ.
ἤμεθα — 5 Occ.
ἦν — 315 Occ.
ἦς — 7 Occ.
ἦσαν — 95 Occ.
ἦσθα — 2 Occ.
ἦτε — 19 Occ.
ἤτω — 2 Occ.
εἶ — 92 Occ.
εἴη — 12 Occ.
εἰμὶ — 141 Occ.
εἶναι — 126 Occ.
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστε — 93 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.
ὄντα — 19 Occ.
ὄντας — 11 Occ.
ὄντες — 26 Occ.
ὄντι — 4 Occ.
ὄντων — 6 Occ.
ὄντος — 15 Occ.
οὖσα — 6 Occ.
οὖσαι — 1 Occ.
οὖσαν — 6 Occ.
οὔσῃ — 4 Occ.
οὔσης — 6 Occ.
οὖσιν — 9 Occ.
οὐσῶν — 1 Occ.
Additional Entries
εἰσίν — 159 Occ.
ἔσῃ — 8 Occ.
ἔσεσθαι — 4 Occ.
Ἔσεσθε — 12 Occ.
ἐσμεν — 52 Occ.
ἔσομαι — 13 Occ.
ἐσόμενον — 1 Occ.
ἐσόμεθα — 4 Occ.
ἔσονται — 33 Occ.
ἔσται — 119 Occ.
ἐστί — 1 Occ.
ἐστιν — 903 Occ.
ἔστω — 12 Occ.
Ἔστωσαν — 2 Occ.
ἴσθι — 5 Occ.
ὦ — 2 Occ.
ὦμεν — 3 Occ.
ὢν — 45 Occ.
ὦσιν — 11 Occ.
ὂν — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page