λέγουσιν
Englishman's Concordance
λέγουσιν (legousin) — 60 Occurrences

Matthew 9:28 V-PIA-3P
GRK: τοῦτο ποιῆσαι λέγουσιν αὐτῷ Ναί
NAS: this? They said to Him, Yes,
KJV: to do this? They said unto him, Yea,
INT: this to do They say to him Yes

Matthew 11:17 V-PPA-DNP
GRK: λέγουσιν Ηὐλήσαμεν ὑμῖν
NAS: and say, 'We played the flute
KJV: And saying, We have piped unto you,
INT: saying We piped for you

Matthew 11:18 V-PIA-3P
GRK: πίνων καὶ λέγουσιν Δαιμόνιον ἔχει
NAS: drinking, and they say, He has
KJV: and they say, He hath
INT: drinking and they say A demon he has

Matthew 11:19 V-PIA-3P
GRK: πίνων καὶ λέγουσιν Ἰδοὺ ἄνθρωπος
NAS: and drinking, and they say, 'Behold,
KJV: drinking, and they say, Behold a man
INT: drinking and they say Behold a man

Matthew 13:28 V-PIA-3P
GRK: δοῦλοι αὐτῷ λέγουσιν Θέλεις οὖν
NAS: The slaves said to him, 'Do you want
INT: [the] servants to him said do you want then

Matthew 13:51 V-PIA-3P
GRK: ταῦτα πάντα λέγουσιν αὐτῷ Ναί
NAS: these things? They said to Him, Yes.
KJV: Jesus saith unto them,
INT: these things all They say to him Yes

Matthew 14:17 V-PIA-3P
GRK: οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ Οὐκ
NAS: They said to Him, We have here
KJV: And they say unto him, We have
INT: moreover they say to him not

Matthew 15:12 V-PIA-3P
GRK: οἱ μαθηταὶ λέγουσιν αὐτῷ Οἶδας
NAS: came and said to Him, Do You know
INT: this disciples said to him Know you

Matthew 15:33 V-PIA-3P
GRK: καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ
NAS: The disciples said to Him, Where
KJV: his disciples say unto him, Whence
INT: And say to him the

Matthew 16:13 V-PIA-3P
GRK: λέγων Τίνα λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι
KJV: Whom do men say that I the Son
INT: saying Whom do pronounce men

Matthew 17:10 V-PIA-3P
GRK: οἱ γραμματεῖς λέγουσιν ὅτι Ἠλίαν
KJV: Why then say the scribes that
INT: the scribes say that Elijah

Matthew 19:7 V-PIA-3P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Τί
NAS: They said to Him, Why then
KJV: They say unto him, Why
INT: They say to him Why

Matthew 19:10 V-PIA-3P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ οἱ
NAS: The disciples said to Him, If
KJV: His disciples say unto him, If
INT: Say to him the

Matthew 20:7 V-PIA-3P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Ὅτι
NAS: They said to him, 'Because no one
KJV: They say unto him, Because
INT: They say to him Because

Matthew 20:22 V-PIA-3P
GRK: βαπτίζομαι βαπτισθῆναι λέγουσιν αὐτῷ Δυνάμεθα
INT: am baptized to be baptized [with] They say to him We are able

Matthew 20:33 V-PIA-3P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Κύριε
NAS: They said to Him, Lord,
KJV: They say unto him, Lord,
INT: They say to him Lord

Matthew 21:16 V-PIA-3P
GRK: τί οὗτοι λέγουσιν ὁ δὲ
NAS: these [children] are saying? And Jesus
KJV: And Jesus saith unto them, Yea;
INT: what these say moreover

Matthew 21:31 V-PIA-3P
GRK: τοῦ πατρός λέγουσιν Ὁ πρῶτος
NAS: of his father? They said, The first.
KJV: of [his] father? They say unto him,
INT: of the father They say The first

Matthew 21:41 V-PIA-3P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Κακοὺς
NAS: They said to Him, He will bring those
KJV: They say unto him, He will miserably
INT: They say to him wretches

Matthew 22:21 V-PIA-3P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Καίσαρος
NAS: They said to Him, Caesar's. Then
KJV: They say unto him, Caesar's.
INT: They say to him Ceasar's

Matthew 22:42 V-PIA-3P
GRK: υἱός ἐστιν λέγουσιν αὐτῷ Τοῦ
KJV: is he? They say unto him,
INT: son is he They say to him

Matthew 23:3 V-PIA-3P
GRK: μὴ ποιεῖτε λέγουσιν γὰρ καὶ
INT: not do they speak indeed and

Matthew 27:22 V-PIA-3P
GRK: λεγόμενον Χριστόν λέγουσιν πάντες Σταυρωθήτω
NAS: Christ? They all said, Crucify Him!
KJV: [They] all say unto him,
INT: is called Christ They say all Let [him] be crucified

Mark 1:30 V-PIA-3P
GRK: καὶ εὐθὺς λέγουσιν αὐτῷ περὶ
NAS: and immediately they spoke to Jesus about
KJV: and anon they tell him of
INT: And immediately they speak to him about

Mark 1:37 V-PIA-3P
GRK: αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ ὅτι
NAS: they found Him, and said to Him, Everyone
KJV: him, they said unto him,
INT: him also they say to him

Mark 2:18 V-PIA-3P
GRK: ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ Διὰ
NAS: and they came and said to Him, Why
KJV: they come and say unto him, Why do
INT: they come and say to him because of

Mark 3:32 V-PIA-3P
GRK: ὄχλος καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἰδοὺ
NAS: around Him, and they said to Him, Behold,
INT: a crowd and they said to him Behold

Mark 4:38 V-PIA-3P
GRK: αὐτὸν καὶ λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε
NAS: and they woke Him and said to Him, Teacher,
KJV: him, and say unto him, Master,
INT: him and say to him Teacher

Mark 6:37 V-PIA-3P
GRK: φαγεῖν καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἀπελθόντες
INT: [something] to eat And they say to him Having gone

Mark 6:38 V-PIA-3P
GRK: καὶ γνόντες λέγουσιν Πέντε καὶ
NAS: And when they found out, they said, Five,
KJV: when they knew, they say, Five,
INT: And having known they say Five and

Mark 8:19 V-PIA-3P
GRK: πλήρεις ἤρατε λέγουσιν αὐτῷ Δώδεκα
NAS: you picked up? They said to Him, Twelve.
KJV: took ye up? They say unto him,
INT: full took you up They say to him Twelve

Mark 8:20 V-PIA-3P
GRK: ἤρατε καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἑπτά
NAS: did you pick up? And they said to Him, Seven.
INT: took you up And said they Seven

Mark 8:27 V-PIA-3P
GRK: Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι
NAS: do people say that I am?
KJV: do men say that I am?
INT: Whom me do pronounce men

Mark 9:11 V-PIA-3P
GRK: λέγοντες Ὅτι λέγουσιν οἱ γραμματεῖς
NAS: [Why is it] that the scribes say that Elijah
KJV: saying, Why say the scribes that
INT: saying say the scribes

Mark 11:33 V-PIA-3P
GRK: τῷ Ἰησοῦ λέγουσιν Οὐκ οἴδαμεν
NAS: Jesus, they said, We do not know.
KJV: they answered and said unto Jesus,
INT: to Jesus they say not We know

Mark 12:14 V-PIA-3P
GRK: καὶ ἐλθόντες λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε
NAS: They came and said to Him, Teacher,
KJV: when they were come, they say unto him,
INT: and having come they say to him Teacher

Mark 12:18 V-PIA-3P
GRK: αὐτόν οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν μὴ
NAS: (who say that there is no
KJV: the Sadducees, which say there is no
INT: him who say a resurrection not

Mark 12:35 V-PIA-3P
GRK: ἱερῷ Πῶς λέγουσιν οἱ γραμματεῖς
NAS: [is it that] the scribes say that the Christ
KJV: the temple, How say the scribes that
INT: temple How say the scribes

Mark 14:12 V-PIA-3P
GRK: πάσχα ἔθυον λέγουσιν αὐτῷ οἱ
NAS: His disciples said to Him, Where
KJV: his disciples said unto him, Where
INT: Passover lamb they sacrificed say to him the

Luke 9:18 V-PIA-3P
GRK: οἱ ὄχλοι λέγουσιν εἶναι
NAS: Who do the people say that I am?
KJV: saying, Whom say the people that I
INT: the crowds do pronounce to be

Luke 17:37 V-PIA-3P
GRK: καὶ ἀποκριθέντες λέγουσιν αὐτῷ Ποῦ
NAS: And answering they said to Him, Where,
KJV: they answered and said unto him,
INT: And having answered they say to him Where

Luke 20:41 V-PIA-3P
GRK: αὐτούς Πῶς λέγουσιν τὸν χριστὸν
INT: them How do they say the Christ

Luke 24:23 V-PIA-3P
GRK: ἑωρακέναι οἳ λέγουσιν αὐτὸν ζῇν
NAS: of angels who said that He was alive.
KJV: which said that he
INT: to have seen who say he is living

John 7:26 V-PIA-3P
GRK: οὐδὲν αὐτῷ λέγουσιν μή ποτε
NAS: publicly, and they are saying nothing
KJV: boldly, and they say nothing unto him.
INT: nothing to him they say not ever

John 8:4 V-PIA-3P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ Διδάσκαλε
NAS: they said to Him, Teacher, this
KJV: They say unto him, Master,
INT: they say to him Teacher

John 9:17 V-PIA-3P
GRK: λέγουσιν οὖν τῷ
NAS: So they said to the blind man again,
KJV: They say unto the blind man again,
INT: So they say Therefore to the

John 11:8 V-PIA-3P
GRK: λέγουσιν αὐτῷ οἱ
NAS: The disciples said to Him, Rabbi,
KJV: [His] disciples say unto him, Master,
INT: Say to him the

John 11:34 V-PIA-3P
GRK: τεθείκατε αὐτόν λέγουσιν αὐτῷ Κύριε
INT: have you laid him They say to him Lord

John 12:22 V-PIA-3P
GRK: Φίλιππος καὶ λέγουσιν τῷ Ἰησοῦ
NAS: and Philip came and told Jesus.
KJV: and Philip tell Jesus.
INT: Philip and tell Jesus

John 16:29 V-PIA-3P
GRK: Λέγουσιν οἱ μαθηταὶ
NAS: His disciples said, Lo, now
KJV: His disciples said unto him, Lo,
INT: Say the disciples

John 20:13 V-PIA-3P
GRK: καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι
NAS: And they said to her, Woman, why
KJV: And they say unto her, Woman,
INT: And say to her they

John 21:3 V-PIA-3P
GRK: Ὑπάγω ἁλιεύειν λέγουσιν αὐτῷ Ἐρχόμεθα
NAS: fishing. They said to him, We will also
KJV: I go a fishing. They say unto him, We
INT: I go to fish They say to him Come

Acts 23:8 V-PIA-3P
GRK: μὲν γὰρ λέγουσιν μὴ εἶναι
NAS: For the Sadducees say that there is no
KJV: For the Sadducees say that there is no
INT: even indeed say not there is

Acts 24:14 V-PIA-3P
GRK: ὁδὸν ἣν λέγουσιν αἵρεσιν οὕτως
NAS: which they call a sect
KJV: the way which they call heresy, so
INT: Way which they call a sect so

1 Corinthians 15:12 V-PIA-3P
GRK: ἐγήγερται πῶς λέγουσιν ἐν ὑμῖν
NAS: among you say that there is no
KJV: the dead, how say some among
INT: he has been raised how say among you

1 Timothy 1:7 V-PIA-3P
GRK: μήτε ἃ λέγουσιν μήτε περὶ
NAS: what they are saying or
KJV: neither what they say, nor whereof
INT: neither what they say nor concerning

Revelation 2:24 V-PIA-3P
GRK: Σατανᾶ ὡς λέγουσιν οὐ βάλλω
NAS: of Satan, as they call them -- I place
KJV: as they speak; I will put
INT: of Satan as they say not I will cast

Revelation 6:16 V-PIA-3P
GRK: καὶ λέγουσιν τοῖς ὄρεσιν
NAS: and they said to the mountains
KJV: And said to the mountains and
INT: and they say to the mountains

Revelation 10:11 V-PIA-3P
GRK: καὶ λέγουσίν μοι Δεῖ
NAS: And they said to me, You must
KJV: And he said unto me, Thou
INT: And he says to me it is necessary

Revelation 22:17 V-PIA-3P
GRK: ἡ νύμφη λέγουσιν Ἔρχου καὶ
NAS: and the bride say, Come.
KJV: and the bride say, Come. And
INT: the bride say Come And

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 3004
2267 Occurrences


εἶπα — 3 Occ.
εἶπαν — 95 Occ.
εἶπας — 8 Occ.
εἴπατε — 14 Occ.
εἰπάτω — 1 Occ.
εἰπάτωσαν — 1 Occ.
εἰπὲ — 15 Occ.
εἴπῃ — 22 Occ.
εἴπῃς — 5 Occ.
εἴπητε — 8 Occ.
εἰπεῖν — 16 Occ.
εἶπεν — 616 Occ.
εἶπες — 1 Occ.
εἴπω — 7 Occ.
εἴπωμεν — 10 Occ.
εἰπὼν — 29 Occ.
εἴπωσιν — 6 Occ.
εἶπον — 62 Occ.
εἰπόντα — 3 Occ.
εἰπόντες — 3 Occ.
εἰπόντος — 5 Occ.
εἰποῦσα — 3 Occ.
ἔλεγεν — 71 Occ.
ἐλέγετε — 1 Occ.
ἔλεγον — 79 Occ.
Λέγε — 1 Occ.
λέγῃ — 3 Occ.
λέγητε — 1 Occ.
λέγει — 339 Occ.
λέγειν — 40 Occ.
λέγεις — 24 Occ.
λέγεσθαι — 4 Occ.
λέγεται — 8 Occ.
λέγετε — 29 Occ.
λεγέτω — 1 Occ.
λέγω — 213 Occ.
λέγων — 179 Occ.
λέγωσιν — 3 Occ.
λέγομεν — 4 Occ.
λεγόμενα — 1 Occ.
λεγομένη — 2 Occ.
λεγομένην — 4 Occ.
λεγομένης — 2 Occ.
λεγόμενοι — 2 Occ.
λεγομένοις — 4 Occ.
λεγόμενον — 10 Occ.
λεγόμενος — 12 Occ.
λεγομένου — 1 Occ.
λέγον — 1 Occ.
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λέγουσιν — 60 Occ.
Additional Entries
λέγοντα — 5 Occ.
λέγοντας — 8 Occ.
λέγοντες — 152 Occ.
λέγοντι — 1 Occ.
λεγόντων — 6 Occ.
λέγοντος — 23 Occ.
λέγουσα — 22 Occ.
λέγουσαι — 4 Occ.
λέγουσαν — 7 Occ.
λεγούσης — 7 Occ.
λεῖμμα — 1 Occ.
λείας — 1 Occ.
λείπῃ — 1 Occ.
λείπει — 1 Occ.
λείπεται — 1 Occ.
λειπόμενοι — 2 Occ.
λείποντα — 1 Occ.
λειτουργῆσαι — 1 Occ.
λειτουργῶν — 1 Occ.
Λειτουργούντων — 1 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page