νῦν
Englishman's Concordance
νῦν (nyn) — 147 Occurrences

Matthew 24:21 Adv
GRK: ἕως τοῦ νῦν οὐδ' οὐ
NAS: of the world until now, nor ever
KJV: to this time, no,
INT: until now no never

Matthew 26:65 Adv
GRK: μαρτύρων ἴδε νῦν ἠκούσατε τὴν
NAS: Behold, you have now heard
KJV: behold, now ye have heard
INT: of witnesses Behold now you have heard the

Matthew 27:42 Adv
GRK: ἐστιν καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ
NAS: of Israel; let Him now come down
KJV: of Israel, let him now come down from
INT: he is let him descend now from the

Matthew 27:43 Adv
GRK: θεόν ῥυσάσθω νῦν εἰ θέλει
NAS: RESCUE [Him] now, IF
KJV: him now, if
INT: God let him deliver now if he wants

Mark 10:30 Adv
GRK: λάβῃ ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ
NAS: a hundred times as much now in the present
KJV: an hundredfold now in
INT: shall take a hundredfold now in the

Mark 13:19 Adv
GRK: ἕως τοῦ νῦν καὶ οὐ
NAS: created until now, and never will.
KJV: unto this time, neither
INT: until now and never

Mark 15:32 Adv
GRK: Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ
NAS: of Israel, now come down
KJV: of Israel descend now from the cross,
INT: of Israel let him descend now from the

Luke 1:48 Adv
GRK: ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσίν με
NAS: For behold, from this time on all
KJV: from henceforth all
INT: from henceforth will count blessed me

Luke 2:29 Adv
GRK: Νῦν ἀπολύεις τὸν
NAS: Now Lord, You are releasing
KJV: Lord, now lettest thou thy
INT: Now you let depart the

Luke 5:10 Adv
GRK: ἀπὸ τοῦ νῦν ἀνθρώπους ἔσῃ
NAS: Do not fear, from now on you will be catching
KJV: not; from henceforth thou shalt catch
INT: from now on men you will be

Luke 6:21 Adv
GRK: οἱ πεινῶντες νῦν ὅτι χορτασθήσεσθε
NAS: [are] you who hunger now, for you shall be satisfied.
KJV: [are ye] that hunger now: for
INT: [you] who hunger now for you will be filled

Luke 6:21 Adv
GRK: οἱ κλαίοντες νῦν ὅτι γελάσετε
NAS: [are] you who weep now, for you shall laugh.
KJV: [are ye] that weep now: for
INT: [you] who weep now for you will laugh

Luke 6:25 Adv
GRK: οἱ ἐμπεπλησμένοι νῦν ὅτι πεινάσετε
NAS: to you who are well-fed now, for you shall be hungry.
KJV: that laugh now! for
INT: who having been filled now for you will hunger

Luke 6:25 Adv
GRK: οἱ γελῶντες νῦν ὅτι πενθήσετε
NAS: [to you] who laugh now, for you shall mourn
INT: who laugh now for you will mourn

Luke 11:39 Adv
GRK: πρὸς αὐτόν Νῦν ὑμεῖς οἱ
NAS: said to him, Now you Pharisees
KJV: unto him, Now do ye
INT: to him Now you

Luke 12:52 Adv
GRK: ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν
NAS: for from now on five [members] in one
KJV: from henceforth there shall be
INT: from now five in

Luke 16:25 Adv
GRK: τὰ κακά νῦν δὲ ὧδε
NAS: bad things; but now he is being comforted
KJV: but now he is comforted,
INT: the [things] evil now however here

Luke 19:42 Adv
GRK: πρὸς εἰρήνην νῦν δὲ ἐκρύβη
NAS: you, the things which make for peace! But now they have been hidden
KJV: peace! but now they are hid from
INT: for peace now moreover they are hid

Luke 22:18 Adv
GRK: ἀπὸ τοῦ νῦν ἀπὸ τοῦ
NAS: of the vine from now on until
INT: from now of the

Luke 22:36 Adv
GRK: αὐτοῖς Ἀλλὰ νῦν ὁ ἔχων
NAS: And He said to them, But now, whoever
KJV: But now, he that hath
INT: to them however now the [one] who has

Luke 22:69 Adv
GRK: ἀπὸ τοῦ νῦν δὲ ἔσται
NAS: But from now on THE SON OF MAN
KJV: Hereafter shall the Son
INT: from now on also will be

John 2:8 Adv
GRK: αὐτοῖς Ἀντλήσατε νῦν καὶ φέρετε
NAS: to them, Draw [some] out now and take
KJV: unto them, Draw out now, and bear
INT: to them Draw out now and carry

John 4:18 Adv
GRK: ἔσχες καὶ νῦν ὃν ἔχεις
NAS: and the one whom you now have
KJV: he whom thou now hast is
INT: you have had and now he whom you have

John 4:23 Adv
GRK: ὥρα καὶ νῦν ἐστίν ὅτε
NAS: is coming, and now is, when
KJV: cometh, and now is, when
INT: an hour and now is when

John 5:25 Adv
GRK: ὥρα καὶ νῦν ἐστὶν ὅτε
NAS: is coming and now is, when
KJV: is coming, and now is, when
INT: an hour and now is when

John 6:42 Adv
GRK: μητέρα πῶς νῦν λέγει ὅτι
NAS: How does He now say,
INT: mother how therefore says he

John 8:11 Adv
GRK: ἀπὸ τοῦ νῦν μηκέτι ἁμάρτανε
NAS: Go. From now on sin
INT: from now no more sin

John 8:40 Adv
GRK: νῦν δὲ ζητεῖτέ
KJV: But now ye seek to kill
INT: now however you seek

John 8:52 Adv
GRK: οἱ Ἰουδαῖοι Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι
NAS: said to Him, Now we know
KJV: the Jews unto him, Now we know that
INT: the Jews Now we know that

John 9:21 Adv
GRK: πῶς δὲ νῦν βλέπει οὐκ
NAS: but how he now sees, we do not know;
KJV: by what means he now seeth, we know
INT: how moreover now he sees not

John 9:41 Adv
GRK: εἴχετε ἁμαρτίαν νῦν δὲ λέγετε
NAS: no sin; but since you say, We see,'
KJV: sin: but now ye say,
INT: you would have sin since however you say

John 11:8 Adv
GRK: μαθηταί ῥαββί νῦν ἐζήτουν σε
NAS: the Jews were just now seeking
KJV: the Jews of late sought
INT: disciples Rabbi now were seeking you

John 11:22 Adv
GRK: ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι
NAS: Even now I know that whatever
KJV: that even now, whatsoever
INT: nevertheless but even now I know that

John 12:27 Adv
GRK: νῦν ἡ ψυχή
NAS: Now My soul has become troubled;
KJV: Now is my
INT: Now the soul

John 12:31 Adv
GRK: νῦν κρίσις ἐστὶν
NAS: Now judgment is upon this
KJV: Now is the judgment
INT: Now judgment is

John 12:31 Adv
GRK: κόσμου τούτου νῦν ὁ ἄρχων
NAS: world; now the ruler
KJV: of this world: now shall the prince
INT: world of this now the prince

John 13:31 Adv
GRK: λέγει Ἰησοῦς Νῦν ἐδοξάσθη ὁ
NAS: said, Now is the Son
KJV: Jesus said, Now is the Son
INT: says Jesus Now has been glorified the

John 13:36 Adv
GRK: δύνασαί μοι νῦν ἀκολουθῆσαι ἀκολουθήσεις
NAS: follow Me now; but you will follow
KJV: follow me now; but thou shalt follow
INT: you are able me now to follow you will follow

John 14:29 Adv
GRK: καὶ νῦν εἴρηκα ὑμῖν
NAS: Now I have told you before
KJV: And now I have told you
INT: And now I have told you

John 15:22 Adv
GRK: οὐκ εἴχοσαν νῦν δὲ πρόφασιν
NAS: sin, but now they have
KJV: sin: but now they have no
INT: not they would have had now however excuse

John 15:24 Adv
GRK: οὐκ εἴχοσαν νῦν δὲ καὶ
NAS: sin; but now they have both
KJV: sin: but now have they both
INT: not they would have had now however both

John 16:5 Adv
GRK: νῦν δὲ ὑπάγω
NAS: But now I am going to Him who sent
KJV: But now I go my way to
INT: now however I go

John 16:22 Adv
GRK: ὑμεῖς οὖν νῦν μὲν λύπην
NAS: grief now; but I will see
KJV: And ye now therefore have
INT: you therefore now indeed grief

John 16:29 Adv
GRK: αὐτοῦ Ἴδε νῦν ἐν παρρησίᾳ
NAS: Lo, now You are speaking
KJV: Lo, now speakest thou
INT: of him Behold now in freedom

John 16:30 Adv
GRK: νῦν οἴδαμεν ὅτι
NAS: Now we know that You know all things,
KJV: Now are we sure that
INT: Now we know that

John 17:5 Adv
GRK: καὶ νῦν δόξασόν με
NAS: Now, Father, glorify
KJV: And now, O Father, glorify
INT: and now glorify me

John 17:7 Adv
GRK: νῦν ἔγνωκαν ὅτι
NAS: Now they have come to know
KJV: Now they have known that
INT: Now they have known that

John 17:13 Adv
GRK: νῦν δὲ πρὸς
NAS: But now I come
KJV: And now come I to
INT: now however to

John 18:36 Adv
GRK: τοῖς Ἰουδαίοις νῦν δὲ ἡ
KJV: to the Jews: but now is my
INT: to the Jews now however

John 21:10 Adv
GRK: ὧν ἐπιάσατε νῦν
NAS: which you have now caught.
KJV: which ye have now caught.
INT: which you took now

Acts 3:17 Adv
GRK: καὶ νῦν ἀδελφοί οἶδα
NAS: And now, brethren, I know
KJV: And now, brethren, I wot
INT: And now brothers I know

Acts 4:29 Adv
GRK: καὶ τὰ νῦν κύριε ἔπιδε
NAS: And now, Lord, take note
INT: And now Lord look

Acts 5:38 Adv
GRK: καὶ τὰ νῦν λέγω ὑμῖν
NAS: So in the present case, I say
INT: And now I say to you

Acts 7:4 Adv
GRK: ἣν ὑμεῖς νῦν κατοικεῖτε
NAS: country in which you are now living.
KJV: wherein ye now dwell.
INT: which you now dwell

Acts 7:34 Adv
GRK: αὐτούς καὶ νῦν δεῦρο ἀποστείλω
NAS: THEM; COME NOW, AND I WILL SEND
KJV: them. And now come, I will send
INT: them and now come I will send

Acts 7:52 Adv
GRK: δικαίου οὗ νῦν ὑμεῖς προδόται
NAS: and murderers you have now become;
KJV: ye have been now the betrayers and
INT: Righteous One of whom now you betrayers

Acts 10:5 Adv
GRK: καὶ νῦν πέμψον ἄνδρας
NAS: Now dispatch [some] men
KJV: And now send men
INT: And now send men

Acts 10:33 Adv
GRK: ἐποίησας παραγενόμενος νῦν οὖν πάντες
NAS: to come. Now then,
KJV: that thou art come. Now therefore
INT: did having come Now therefore all

Acts 12:11 Adv
GRK: γενόμενος εἶπεν Νῦν οἶδα ἀληθῶς
NAS: he said, Now I know
KJV: he said, Now I know
INT: having come said Now I know truly

Acts 13:11 Adv
GRK: καὶ νῦν ἰδοὺ χεὶρ
NAS: Now, behold, the hand
KJV: And now, behold, the hand
INT: And now behold [the] hand

Acts 13:31 Adv
GRK: Ἰερουσαλήμ οἵτινες νῦν εἰσιν μάρτυρες
NAS: the very ones who are now His witnesses
INT: Jerusalem who now are witnesses

Acts 15:10 Adv
GRK: νῦν οὖν τί
NAS: Now therefore why
KJV: Now therefore why
INT: Now therefore why

Acts 16:36 Adv
GRK: ἵνα ἀπολυθῆτε νῦν οὖν ἐξελθόντες
NAS: come out now and go
KJV: to let you go: now therefore depart,
INT: that you might be let go Now therefore having gone out

Acts 16:37 Adv
GRK: φυλακήν καὶ νῦν λάθρᾳ ἡμᾶς
NAS: us into prison; and now are they sending us away
KJV: prison; and now do they thrust us
INT: prison and now secretly us

Acts 17:30 Adv
GRK: θεὸς τὰ νῦν παραγγέλλει τοῖς
NAS: God is now declaring
INT: God now he commands

Acts 18:6 Adv
GRK: ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὰ
NAS: I am clean. From now on I will go
KJV: from henceforth I will go
INT: from now to the

Acts 20:22 Adv
GRK: καὶ νῦν ἰδοὺ δεδεμένος
NAS: And now, behold, bound
KJV: And now, behold, I
INT: And now Behold bound

Acts 20:25 Adv
GRK: καὶ νῦν ἰδοὺ ἐγὼ
NAS: And now, behold, I know
KJV: And now, behold, I
INT: And now Behold I

Acts 20:32 Adv
GRK: καὶ τὰ νῦν παρατίθεμαι ὑμᾶς
NAS: And now I commend you to God
INT: And now I commit you

Acts 22:16 Adv
GRK: καὶ νῦν τί μέλλεις
NAS: Now why do you delay?
KJV: And now why tarriest thou?
INT: And now why delay you

Acts 23:15 Adv
GRK: νῦν οὖν ὑμεῖς
NAS: Now therefore, you and the Council
KJV: Now therefore ye
INT: Now therefore you

Acts 23:21 Adv
GRK: αὐτόν καὶ νῦν εἰσὶν ἕτοιμοι
NAS: they slay him; and now they are ready
KJV: him: and now are they ready,
INT: him and now they are ready

Acts 24:25 Adv
GRK: ἀπεκρίθη Τὸ νῦν ἔχον πορεύου
NAS: Go away for the present, and when I find
KJV: Go thy way for this time; when
INT: answered the present being going away

Acts 26:6 Adv
GRK: καὶ νῦν ἐπ' ἐλπίδι
NAS: And now I am standing trial
KJV: And now I stand and am judged
INT: And now for [the] hope

Acts 27:22 Adv
GRK: καὶ τὰ νῦν παραινῶ ὑμᾶς
NAS: [Yet] now I urge
INT: but the now I exhort you

Romans 3:26 Adv
GRK: ἐν τῷ νῦν καιρῷ εἰς
NAS: [I say], of His righteousness at the present time,
KJV: declare, [I say], at this time his
INT: in the present time for

Romans 5:9 Adv
GRK: μᾶλλον δικαιωθέντες νῦν ἐν τῷ
NAS: then, having now been justified
KJV: then, being now justified by
INT: more having been justified now by the

Romans 5:11 Adv
GRK: δι' οὗ νῦν τὴν καταλλαγὴν
NAS: whom we have now received
KJV: we have now received
INT: through whom now the reconciliation

Romans 6:19 Adv
GRK: ἀνομίαν οὕτως νῦν παραστήσατε τὰ
NAS: so now present
KJV: iniquity; even so now yield your
INT: lawlessness so now yield the

Romans 6:21 Adv
GRK: ἐφ' οἷς νῦν ἐπαισχύνεσθε τὸ
NAS: from the things of which you are now ashamed?
KJV: ye are now ashamed?
INT: in the [things] of which now you are ashamed the

Romans 8:1 Adv
GRK: Οὐδὲν ἄρα νῦν κατάκριμα τοῖς
NAS: Therefore there is now no condemnation
KJV: [There is] therefore now no
INT: [there is] no therefore now condemnation to those

Romans 8:18 Adv
GRK: παθήματα τοῦ νῦν καιροῦ πρὸς
NAS: of this present time
KJV: the sufferings of this present time
INT: sufferings of the present time [to be compared] with

Romans 8:22 Adv
GRK: ἄχρι τοῦ νῦν
NAS: together until now.
KJV: travaileth in pain together until now.
INT: until now

Romans 11:5 Adv
GRK: ἐν τῷ νῦν καιρῷ λεῖμμα
NAS: come to be at the present time
KJV: then at this present time also
INT: in the present time a remnant

Romans 11:30 Adv
GRK: τῷ θεῷ νῦν δὲ ἠλεήθητε
NAS: to God, but now have been shown mercy
KJV: yet have now obtained mercy through
INT: to God now however have been shown mercy

Romans 11:31 Adv
GRK: καὶ οὗτοι νῦν ἠπείθησαν τῷ
NAS: also now have been disobedient,
KJV: these also now not believed, that
INT: also these now were disobedient the

Romans 11:31 Adv
GRK: καὶ αὐτοὶ νῦν ἐλεηθῶσιν
NAS: shown to you they also may now be shown mercy.
INT: also they now might have mercy shown [them]

Romans 13:11 Adv
GRK: ὕπνου ἐγερθῆναι νῦν γὰρ ἐγγύτερον
NAS: from sleep; for now salvation
KJV: sleep: for now [is] our salvation
INT: sleep should be woke now indeed nearer

Romans 16:26 Adv
GRK: φανερωθέντος δὲ νῦν διά τε
NAS: but now is manifested,
KJV: But now is made manifest, and
INT: having been made manifest moreover now by and through

1 Corinthians 3:2 Adv
GRK: οὐδὲ ἔτι νῦν δύνασθε
NAS: even now you are not yet
KJV: yet now are ye able.
INT: neither yet now are you able

1 Corinthians 5:11 Adv
GRK: νῦν δὲ ἔγραψα
NAS: But actually, I wrote
INT: actually moreover I wrote

1 Corinthians 7:14 Adv
GRK: ἀκάθαρτά ἐστιν νῦν δὲ ἅγιά
NAS: are unclean, but now they are holy.
KJV: unclean; but now are they holy.
INT: unclean are now however holy

1 Corinthians 12:20 Adv
GRK: νῦν δὲ πολλὰ
NAS: But now there are many members,
KJV: But now [are they] many members,
INT: now however many

1 Corinthians 14:6 Adv
GRK: νῦν δέ ἀδελφοί
NAS: But now, brethren, if
INT: now moreover brothers

1 Corinthians 16:12 Adv
GRK: θέλημα ἵνα νῦν ἔλθῃ ἐλεύσεται
NAS: to come now, but he will come
KJV: to come at this time; but he will come
INT: will that now he should come he will come

2 Corinthians 5:16 Adv
GRK: ἀπὸ τοῦ νῦν οὐδένα οἴδαμεν
NAS: Therefore from now on we recognize
KJV: the flesh, yet now henceforth know we
INT: from now no one regard

2 Corinthians 5:16 Adv
GRK: Χριστόν ἀλλὰ νῦν οὐκέτι γινώσκομεν
NAS: yet now we know
INT: Christ yet now no longer we regard [him]

2 Corinthians 6:2 Adv
GRK: σοι ἰδοὺ νῦν καιρὸς εὐπρόσδεκτος
NAS: YOU. Behold, now is THE ACCEPTABLE
KJV: behold, now [is] the accepted
INT: you Behold now [the] time well-accepted

2 Corinthians 6:2 Adv
GRK: εὐπρόσδεκτος ἰδοὺ νῦν ἡμέρα σωτηρίας
NAS: behold, now is THE DAY
KJV: behold, now [is] the day
INT: well-accepted behold now [the] day of salvation

2 Corinthians 7:9 Adv
GRK: νῦν χαίρω οὐχ
NAS: I now rejoice, not that you were made
KJV: Now I rejoice, not
INT: Now I rejoice not

2 Corinthians 8:14 Adv
GRK: ἐν τῷ νῦν καιρῷ τὸ
KJV: an equality, [that] now at
INT: At the present time

2 Corinthians 13:2 Adv
GRK: καὶ ἀπὼν νῦν τοῖς προημαρτηκόσιν
NAS: the second time, and though now absent
KJV: being absent now I write
INT: and being absent now to those who having before sinned

Galatians 1:23 Adv
GRK: ἡμᾶς ποτὲ νῦν εὐαγγελίζεται τὴν
NAS: persecuted us is now preaching
KJV: in times past now preacheth
INT: us once now preaches the gospel the

Galatians 2:20 Adv
GRK: ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν
NAS: in me; and the [life] which I now live
KJV: the life which I now live in
INT: which moreover now I live in

Galatians 3:3 Adv
GRK: ἐναρξάμενοι πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε
NAS: by the Spirit, are you now being perfected
KJV: are ye now made perfect
INT: Having begun in Spirit now in flesh are you being perfected

Galatians 4:9 Adv
GRK: νῦν δὲ γνόντες
NAS: But now that you have come to know
KJV: But now, after that ye have known God,
INT: now moreover having known

Galatians 4:25 Adv
GRK: δὲ τῇ νῦν Ἰερουσαλήμ δουλεύει
NAS: Now this Hagar
KJV: which now is, and
INT: moreover to the present Jerusalem she is in bondage

Galatians 4:29 Adv
GRK: οὕτως καὶ νῦν
NAS: to the Spirit, so it is now also.
KJV: even so [it is] now.
INT: so also now

Ephesians 2:2 Adv
GRK: πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν
NAS: of the spirit that is now working
KJV: the spirit that now worketh
INT: spirit that now works in

Ephesians 3:5 Adv
GRK: ἀνθρώπων ὡς νῦν ἀπεκαλύφθη τοῖς
NAS: of men, as it has now been revealed
KJV: as it is now revealed unto his
INT: of men as now it was revealed to

Ephesians 3:10 Adv
GRK: ἵνα γνωρισθῇ νῦν ταῖς ἀρχαῖς
NAS: of God might now be made known
KJV: To the intent that now unto the principalities
INT: that might be known now to the principalities

Ephesians 5:8 Adv
GRK: ποτε σκότος νῦν δὲ φῶς
NAS: darkness, but now you are Light
KJV: darkness, but now [are ye] light in
INT: once darkness now however light

Philippians 1:5 Adv
GRK: ἄχρι τοῦ νῦν
NAS: day until now.
KJV: day until now;
INT: until now

Philippians 1:20 Adv
GRK: πάντοτε καὶ νῦν μεγαλυνθήσεται Χριστὸς
NAS: will even now, as always,
KJV: as always, [so] now also Christ
INT: always also now will be magnified Christ

Philippians 1:30 Adv
GRK: ἐμοὶ καὶ νῦν ἀκούετε ἐν
NAS: you saw in me, and now hear
KJV: me, and now hear [to be] in
INT: me and now hear of in

Philippians 2:12 Adv
GRK: μόνον ἀλλὰ νῦν πολλῷ μᾶλλον
NAS: only, but now much
KJV: only, but now much more
INT: only but now much more

Philippians 3:18 Adv
GRK: ἔλεγον ὑμῖν νῦν δὲ καὶ
NAS: told you, and now tell
KJV: often, and now tell you even
INT: I told you now moreover even

Colossians 1:24 Adv
GRK: Νῦν χαίρω ἐν
NAS: Now I rejoice in my sufferings
KJV: Who now rejoice in
INT: Now I am rejoicing in

Colossians 1:26 Adv
GRK: τῶν γενεῶν νῦν δὲ ἐφανερώθη
NAS: and generations, but has now been manifested
INT: the generations now moreover was made manifest

1 Thessalonians 3:8 Adv
GRK: ὅτι νῦν ζῶμεν ἐὰν
NAS: for now we [really] live, if
KJV: For now we live, if
INT: because now we live if

2 Thessalonians 2:6 Adv
GRK: καὶ νῦν τὸ κατέχον
NAS: what restrains him now, so
KJV: And now ye know what withholdeth
INT: And now that which restrains

1 Timothy 4:8 Adv
GRK: ζωῆς τῆς νῦν καὶ τῆς
NAS: promise for the present life
KJV: of the life that now is, and
INT: of life of that which [is] now and of that which [is]

1 Timothy 6:17 Adv
GRK: ἐν τῷ νῦν αἰῶνι παράγγελλε
NAS: in this present world
KJV: in this world,
INT: in the present age charge

2 Timothy 1:10 Adv
GRK: φανερωθεῖσαν δὲ νῦν διὰ τῆς
NAS: but now has been revealed
KJV: But is now made manifest by
INT: having been made manifest moreover now by the

2 Timothy 4:10 Adv
GRK: ἀγαπήσας τὸν νῦν αἰῶνα καὶ
NAS: this present world,
KJV: me, having loved this present world,
INT: having loved the present age and

Titus 2:12 Adv
GRK: ἐν τῷ νῦν αἰῶνι
NAS: and godly in the present age,
KJV: godly, in this present world;
INT: in the present age

Hebrews 2:8 Adv
GRK: αὐτῷ ἀνυπότακτον νῦν δὲ οὔπω
NAS: that is not subject to him. But now we do not yet
KJV: him. But now we see not yet
INT: to him unsubject now however not yet

Hebrews 9:5 Adv
GRK: οὐκ ἔστιν νῦν λέγειν κατὰ
NAS: we cannot now speak
KJV: we cannot now speak
INT: not it is now [the time] to speak in

Hebrews 9:24 Adv
GRK: τὸν οὐρανόν νῦν ἐμφανισθῆναι τῷ
NAS: itself, now to appear
KJV: itself, now to appear
INT: heaven now to appear in the

Hebrews 11:16 Adv
GRK: νῦν δὲ κρείττονος
INT: now moreover a better

Hebrews 12:26 Adv
GRK: ἐσάλευσεν τότε νῦν δὲ ἐπήγγελται
NAS: then, but now He has promised,
KJV: but now he hath promised,
INT: shook then now moreover he has promised

James 4:13 Adv
GRK: Ἄγε νῦν οἱ λέγοντες
NAS: Come now, you who say, Today
KJV: Go to now, ye that say, To day
INT: Come now you who say

James 4:16 Adv
GRK: νῦν δὲ καυχᾶσθε
KJV: But now ye rejoice in
INT: now however you boast

James 5:1 Adv
GRK: Ἄγε νῦν οἱ πλούσιοι
NAS: Come now, you rich, weep
KJV: Go to now, [ye] rich men, weep
INT: Come now rich

1 Peter 1:12 Adv
GRK: αὐτά ἃ νῦν ἀνηγγέλη ὑμῖν
NAS: which now have been announced
KJV: which are now reported unto you
INT: those things which now were proclaimed to you

1 Peter 2:10 Adv
GRK: οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς
NAS: were NOT A PEOPLE, but now you are THE PEOPLE
KJV: but [are] now the people
INT: not a people now however people

1 Peter 2:10 Adv
GRK: οὐκ ἠλεημένοι νῦν δὲ ἐλεηθέντες
NAS: MERCY, but now you have RECEIVED MERCY.
KJV: but now have obtained mercy.
INT: not had received mercy now moreover having received mercy

1 Peter 2:25 Adv
GRK: ἀλλὰ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν
NAS: sheep, but now you have returned
KJV: but are now returned unto
INT: but are returned now to the

1 Peter 3:21 Adv
GRK: ὑμᾶς ἀντίτυπον νῦν σώζει βάπτισμα
NAS: to that, baptism now saves
KJV: doth also now save us
INT: us typical of now saves [the] baptism

2 Peter 3:7 Adv
GRK: οἱ δὲ νῦν οὐρανοὶ καὶ
NAS: But by His word the present heavens
KJV: the earth, which are now, by the same
INT: but now [the] heavens and

2 Peter 3:18 Adv
GRK: δόξα καὶ νῦν καὶ εἰς
NAS: both now and to the day
KJV: [be] glory both now and for
INT: glory both now and to

1 John 2:18 Adv
GRK: ἔρχεται καὶ νῦν ἀντίχριστοι πολλοὶ
NAS: is coming, even now many antichrists
KJV: shall come, even now are there many
INT: is coming even now antichrists many

1 John 2:28 Adv
GRK: Καὶ νῦν τεκνία μένετε
NAS: Now, little children, abide
KJV: And now, little children, abide
INT: And now little children abide

1 John 3:2 Adv
GRK: Ἀγαπητοί νῦν τέκνα θεοῦ
NAS: Beloved, now we are children of God,
KJV: Beloved, now are we the sons
INT: Beloved now children of God

1 John 4:3 Adv
GRK: ἔρχεται καὶ νῦν ἐν τῷ
NAS: that it is coming, and now it is already
KJV: and even now already
INT: it comes and now in the

2 John 1:5 Adv
GRK: καὶ νῦν ἐρωτῶ σε
NAS: Now I ask you, lady,
KJV: And now I beseech thee,
INT: And now I implore you

Jude 1:25 Adv
GRK: αἰῶνος καὶ νῦν καὶ εἰς
NAS: all time and now and forever. Amen.
KJV: power, both now and ever.
INT: time and now both to

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page