πόλιν
Englishman's Concordance
πόλιν (polin) — 64 Occurrences

Matthew 2:23 N-AFS
GRK: κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ
NAS: and lived in a city called
KJV: and dwelt in a city called Nazareth:
INT: he dwelt in a city called Nazareth

Matthew 4:5 N-AFS
GRK: τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἔστησεν
NAS: Him into the holy city and had Him stand
KJV: into the holy city, and setteth
INT: the holy city and sets

Matthew 8:33 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν πάντα
NAS: and went to the city and reported
KJV: into the city, and told
INT: into the city related everything

Matthew 9:1 N-AFS
GRK: τὴν ἰδίαν πόλιν
NAS: [the sea] and came to His own city.
KJV: into his own city.
INT: [his] own city

Matthew 10:5 N-AFS
GRK: καὶ εἰς πόλιν Σαμαριτῶν μὴ
NAS: and do not enter [any] city of the Samaritans;
KJV: into [any] city of the Samaritans
INT: and into a city of [the] Samaritians not

Matthew 10:11 N-AFS
GRK: δ' ἂν πόλιν ἢ κώμην
NAS: And whatever city or village
KJV: into whatsoever city or town
INT: moreover anyhow city or village

Matthew 21:18 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν ἐπείνασεν
NAS: when He was returning to the city, He became hungry.
KJV: into the city, he hungered.
INT: into the city he hungered

Matthew 22:7 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ἐνέπρησεν
NAS: murderers and set their city on fire.
KJV: burned up their city.
INT: and the city of them he burnt

Matthew 23:34 N-AFS
GRK: πόλεως εἰς πόλιν
NAS: and persecute from city to city,
KJV: city to city:
INT: town to town

Matthew 26:18 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν
NAS: Go into the city to a certain man,
KJV: Go into the city to such a man,
INT: into the city unto a

Matthew 27:53 N-AFS
GRK: τὴν ἁγίαν πόλιν καὶ ἐνεφανίσθησαν
NAS: the holy city and appeared
KJV: into the holy city, and appeared
INT: the holy city and appeared

Matthew 28:11 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς
NAS: came into the city and reported
KJV: into the city, and shewed
INT: into the city reported to the

Mark 1:45 N-AFS
GRK: φανερῶς εἰς πόλιν εἰσελθεῖν ἀλλ'
NAS: enter a city, but stayed
KJV: enter into the city, but was
INT: openly into [the] city to enter but

Mark 5:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς
NAS: and reported it in the city and in the country.
KJV: told [it] in the city, and in
INT: to the city and to

Mark 14:13 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπαντήσει
NAS: to them, Go into the city, and a man
KJV: into the city, and
INT: into the city and will meet

Mark 14:16 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ εὗρον
NAS: out and came to the city, and found
KJV: came into the city, and found
INT: into the city and found

Luke 1:26 N-AFS
GRK: θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας
NAS: from God to a city in Galilee
KJV: God unto a city of Galilee, named
INT: God to a city of Galilee

Luke 1:39 N-AFS
GRK: σπουδῆς εἰς πόλιν Ἰούδα
NAS: to the hill country, to a city of Judah,
KJV: haste, into a city of Juda;
INT: haste to a town of Judah

Luke 2:3 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ πόλιν
NAS: each to his own city.
KJV: into his own city.
INT: the of themselves city

Luke 2:4 N-AFS
GRK: Ἰουδαίαν εἰς πόλιν Δαυὶδ ἥτις
NAS: to Judea, to the city of David
KJV: Judaea, unto the city of David, which
INT: Judea to [the] city of David which

Luke 2:39 N-AFS
GRK: Γαλιλαίαν εἰς πόλιν ἑαυτῶν Ναζαρέθ
NAS: to their own city of Nazareth.
KJV: to their own city Nazareth.
INT: Galilee to the town of them Nazareth

Luke 4:31 N-AFS
GRK: εἰς Καφαρναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας
NAS: to Capernaum, a city of Galilee,
KJV: to Capernaum, a city of Galilee, and
INT: to Capernaum a city of Galilee

Luke 7:11 N-AFS
GRK: ἐπορεύθη εἰς πόλιν καλουμένην Ναίν
NAS: He went to a city called
KJV: that he went into a city called Nain;
INT: he went into a town called Nain

Luke 8:1 N-AFS
GRK: διώδευεν κατὰ πόλιν καὶ κώμην
NAS: He [began] going around from one city and village
KJV: throughout every city and
INT: journeyed throughout city and village by village

Luke 8:4 N-AFS
GRK: τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων πρὸς
NAS: from the various cities were journeying
KJV: him out of every city, he spake by
INT: those who from each town were coming to

Luke 8:34 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς
NAS: and reported it in the city and [out] in the country.
KJV: and told [it] in the city and in
INT: to the city and to

Luke 8:39 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα
NAS: the whole city what great things
KJV: the whole city how great things
INT: all the city proclaiming all that

Luke 9:10 N-AFS
GRK: ἰδίαν εἰς πόλιν καλουμένην Βηθσαιδά
NAS: by Himself to a city called
KJV: place belonging to the city called
INT: himself into a town called Bethsaida

Luke 10:1 N-AFS
GRK: εἰς πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον
NAS: of Him to every city and place
KJV: into every city and place,
INT: into every city and place

Luke 10:8 N-AFS
GRK: ἣν ἂν πόλιν εἰσέρχησθε καὶ
NAS: Whatever city you enter
KJV: into whatsoever city ye enter, and
INT: whatever anyhow city you might enter and

Luke 10:10 N-AFS
GRK: δ' ἂν πόλιν εἰσέλθητε καὶ
NAS: But whatever city you enter
KJV: into whatsoever city ye enter, and
INT: moreover anyhow city you might enter and

Luke 19:41 N-AFS
GRK: ἰδὼν τὴν πόλιν ἔκλαυσεν ἐπ'
NAS: [Jerusalem], He saw the city and wept
KJV: he beheld the city, and wept
INT: having seen the city he wept over

Luke 22:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν συναντήσει ὑμῖν
NAS: you have entered the city, a man
KJV: into the city, there shall
INT: into the city will meet you

John 4:5 N-AFS
GRK: οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας
NAS: So He came to a city of Samaria called
KJV: to a city of Samaria,
INT: therefore to a city of Samaria

John 4:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν ἵνα τροφὰς
NAS: had gone away into the city to buy
KJV: were gone away unto the city to buy
INT: into the city that food

John 4:28 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ λέγει
NAS: and went into the city and said
KJV: went her way into the city, and saith
INT: into the city and says

John 11:54 N-AFS
GRK: Ἐφραὶμ λεγομένην πόλιν κἀκεῖ ἔμεινεν
NAS: the wilderness, into a city called
KJV: into a city called
INT: Ephraim called a city and there he stayed

Acts 8:5 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν τῆς Σαμαρείας
NAS: went down to the city of Samaria
KJV: to the city of Samaria,
INT: to [a] city of Samaria

Acts 9:6 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ λαληθήσεταί
NAS: up and enter the city, and it will be told
KJV: go into the city, and it shall be told
INT: into the city And it will be told

Acts 12:10 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν ἥτις αὐτομάτη
NAS: that leads into the city, which
KJV: unto the city; which
INT: into the city which of itself

Acts 14:20 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν καὶ τῇ
NAS: up and entered the city. The next day
KJV: into the city: and
INT: into the city And on the

Acts 14:21 N-AFS
GRK: τε τὴν πόλιν ἐκείνην καὶ
NAS: After they had preached the gospel to that city and had made
KJV: to that city, and
INT: moreover the city that and

Acts 15:21 N-AFS
GRK: ἀρχαίων κατὰ πόλιν τοὺς κηρύσσοντας
NAS: has in every city those who preach
KJV: in every city them that preach
INT: of old in every city those proclaiming

Acts 15:36 N-AFS
GRK: ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν πᾶσαν ἐν
NAS: in every city in which
KJV: in every city where we have preached
INT: brothers in city every in

Acts 16:11 N-AFS
GRK: εἰς Νέαν Πόλιν
INT: to Nea Polis

Acts 16:20 N-AFS
GRK: ἡμῶν τὴν πόλιν Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες
NAS: are throwing our city into confusion,
KJV: do exceedingly trouble our city,
INT: of us the city Jews being

Acts 17:5 N-AFS
GRK: ἐθορύβουν τὴν πόλιν καὶ ἐπιστάντες
NAS: and set the city in an uproar;
KJV: and set all the city on an uproar,
INT: woke in riot the city and having assaulted

Acts 17:16 N-AFS
GRK: οὖσαν τὴν πόλιν
NAS: him as he was observing the city full of idols.
KJV: when he saw the city wholly given
INT: being the city

Acts 19:35 N-AFS
GRK: τὴν Ἐφεσίων πόλιν νεωκόρον οὖσαν
NAS: does not know that the city of the Ephesians
KJV: not how that the city of the Ephesians
INT: the of [the] Ephesians city temple-keeper as being

Acts 20:23 N-AFS
GRK: ἅγιον κατὰ πόλιν διαμαρτύρεταί μοι
NAS: to me in every city, saying
KJV: witnesseth in every city, saying that
INT: Holy in every city fully testifies to me

Acts 24:12 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν πόλιν
NAS: nor in the city [itself] did they find
KJV: nor in the city:
INT: in the city

2 Corinthians 11:32 N-AFS
GRK: ἐφρούρει τὴν πόλιν Δαμασκηνῶν πιάσαι
NAS: was guarding the city of the Damascenes
KJV: kept the city of the Damascenes
INT: was guarding the city of the Damascenes to seize

Titus 1:5 N-AFS
GRK: καταστήσῃς κατὰ πόλιν πρεσβυτέρους ὡς
NAS: in every city as I directed
KJV: elders in every city, as I
INT: might appoint in every city elders as

Hebrews 11:10 N-AFS
GRK: θεμελίους ἔχουσαν πόλιν ἧς τεχνίτης
NAS: for he was looking for the city which
KJV: he looked for a city which hath
INT: foundations having city of which [the] architect

Hebrews 11:16 N-AFS
GRK: γὰρ αὐτοῖς πόλιν
NAS: for He has prepared a city for them.
KJV: he hath prepared for them a city.
INT: indeed for them a city

Hebrews 13:14 N-AFS
GRK: ὧδε μένουσαν πόλιν ἀλλὰ τὴν
NAS: a lasting city, but we are seeking
KJV: no continuing city, but we seek one
INT: here an abiding city but the

James 4:13 N-AFS
GRK: τήνδε τὴν πόλιν καὶ ποιήσομεν
NAS: to such and such a city, and spend
KJV: into such a city, and continue
INT: such city and may spend

Revelation 11:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν
NAS: the holy city for forty-two
KJV: the holy city shall they tread under foot
INT: and the city holy

Revelation 20:9 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην
NAS: and the beloved city, and fire
KJV: and the beloved city: and fire
INT: and the city beloved

Revelation 21:2 N-AFS
GRK: καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν
NAS: the holy city, new
KJV: saw the holy city, new Jerusalem,
INT: And the city holy

Revelation 21:10 N-AFS
GRK: μοι τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν
NAS: me the holy city, Jerusalem,
KJV: that great city, the holy
INT: me the city holy

Revelation 21:15 N-AFS
GRK: μετρήσῃ τὴν πόλιν καὶ τοὺς
NAS: to measure the city, and its gates
KJV: to measure the city, and the gates
INT: he might measure the city and the

Revelation 21:16 N-AFS
GRK: ἐμέτρησεν τὴν πόλιν τῷ καλάμῳ
NAS: and he measured the city with the rod,
KJV: he measured the city with the reed,
INT: he measured the city with the reed

Revelation 22:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν πόλιν
NAS: by the gates into the city.
KJV: in through the gates into the city.
INT: to the city

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page