1063. γάρ (gar)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1063. γάρ (gar) — 1046 Occurrences

Matthew 1:20 Conj
GRK: σου τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ
KJV: thy wife: for that which is conceived
INT: of you that which indeed in her

Matthew 1:21 Conj
GRK: Ἰησοῦν αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν
KJV: name JESUS: for he shall save
INT: Jesus he indeed will save the

Matthew 2:2 Conj
GRK: Ἰουδαίων εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν
KJV: King of the Jews? for we have seen his
INT: Jews we saw indeed of him the

Matthew 2:5 Conj
GRK: Ἰουδαίας οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ
KJV: of Judaea: for thus
INT: of Judea thus indeed it has been written by

Matthew 2:6 Conj
GRK: ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος
KJV: the princes of Juda: for out of thee
INT: out of you for will go forth a leader

Matthew 2:13 Conj
GRK: σοι μέλλει γὰρ Ἡρῴδης ζητεῖν
KJV: thee word: for Herod will
INT: you is about for Herod to seek

Matthew 2:20 Conj
GRK: Ἰσραήλ τεθνήκασιν γὰρ οἱ ζητοῦντες
KJV: of Israel: for they are dead
INT: of Israel they have died indeed who were seeking

Matthew 3:2 Conj
GRK: Μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία
KJV: Repent ye: for the kingdom
INT: Repent has drawn near indeed the kingdom

Matthew 3:3 Conj
GRK: Οὗτος γάρ ἐστιν ὁ
KJV: For this is he
INT: this indeed is the [one]

Matthew 3:9 Conj
GRK: Ἀβραάμ λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
KJV: to [our] father: for I say
INT: Abraham I say indeed to you that

Matthew 3:15 Conj
GRK: ἄρτι οὕτως γὰρ πρέπον ἐστὶν
KJV: [it to be so] now: for thus
INT: presently thus indeed fitting it is

Matthew 4:6 Conj
GRK: κάτω γέγραπται γὰρ ὅτι Τοῖς
KJV: thyself down: for it is written,
INT: down it has been written indeed to the

Matthew 4:10 Conj
GRK: Σατανᾶ γέγραπται γάρ Κύριον τὸν
KJV: Satan: for it is written,
INT: Satan it has been written indeed [The] Lord the

Matthew 4:17 Conj
GRK: Μετανοεῖτε ἤγγικεν γὰρ ἡ βασιλεία
KJV: Repent: for the kingdom
INT: Repent has drawn near indeed the kingdom

Matthew 4:18 Conj
GRK: θάλασσαν ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς
KJV: into the sea: for they were fishers.
INT: sea they were indeed fishermen

Matthew 5:12 Conj
GRK: οὐρανοῖς οὕτως γὰρ ἐδίωξαν τοὺς
KJV: in heaven: for so persecuted they
INT: heavens thus indeed they persecuted the

Matthew 5:18 Conj
GRK: ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν
KJV: For verily I say
INT: truly indeed I say to you

Matthew 5:20 Conj
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
KJV: For I say unto you,
INT: I say indeed to you That

Matthew 5:29 Conj
GRK: σοῦ συμφέρει γάρ σοι ἵνα
KJV: thee: for it is profitable
INT: you it is better indeed for you that

Matthew 5:30 Conj
GRK: σοῦ συμφέρει γάρ σοι ἵνα
KJV: thee: for it is profitable
INT: you it is better indeed for you that

Matthew 5:46 Conj
GRK: ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς
KJV: For if ye love
INT: if indeed you love those who

Matthew 6:7 Conj
GRK: ἐθνικοί δοκοῦσιν γὰρ ὅτι ἐν
KJV: the heathen [do]: for they think
INT: pagans they think indeed that in

Matthew 6:8 Conj
GRK: αὐτοῖς οἶδεν γὰρ ὁ θεὸς
KJV: like unto them: for your Father
INT: to them knows indeed God

Matthew 6:14 Conj
GRK: Ἐὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς
KJV: For if ye forgive
INT: if indeed you forgive

Matthew 6:16 Conj
GRK: σκυθρωποί ἀφανίζουσιν γὰρ τὰ πρόσωπα
KJV: of a sad countenance: for they disfigure
INT: downcast in countenance they disfigure indeed the appearance

Matthew 6:21 Conj
GRK: ὅπου γάρ ἐστιν ὁ
KJV: For where your
INT: where indeed is the

Matthew 6:24 Conj
GRK: δουλεύειν ἢ γὰρ τὸν ἕνα
KJV: two masters: for either he will hate
INT: to serve either indeed the one

Matthew 6:32 Conj
GRK: πάντα γὰρ ταῦτα τὰ
KJV: (For after all
INT: all indeed these things the

Matthew 6:32 Conj
GRK: ἐπιζητοῦσιν οἶδεν γὰρ ὁ πατὴρ
KJV: seek:) for your
INT: seek after knows indeed the Father

Matthew 6:34 Conj
GRK: αὔριον ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει
KJV: the morrow: for the morrow
INT: tomorrow indeed tomorrow will be anxious about

Matthew 7:2 Conj
GRK: ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε
KJV: For with what judgment ye judge,
INT: with that which for judgment you judge

Matthew 7:8 Conj
GRK: πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν
KJV: For every one that asketh
INT: everyone indeed who asks

Matthew 7:12 Conj
GRK: αὐτοῖς οὗτος γάρ ἐστιν ὁ
KJV: so to them: for this is
INT: to them this indeed is the

Matthew 7:25 Conj
GRK: ἔπεσεν τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν
KJV: it fell not: for it was founded upon
INT: it fell it had been founded indeed upon the

Matthew 7:29 Conj
GRK: ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς
KJV: For he taught them
INT: he was indeed teaching them

Matthew 8:9 Conj
GRK: καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός
KJV: For I am
INT: also indeed I a man

Matthew 9:5 Conj
GRK: τί γάρ ἐστιν εὐκοπώτερον
KJV: For whether is
INT: which indeed is easier

Matthew 9:13 Conj
GRK: θυσίαν οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι
KJV: not sacrifice: for I am not
INT: sacrifice not for I came to call

Matthew 9:16 Conj
GRK: παλαιῷ αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα
KJV: garment, for that which is put in to fill it up
INT: old tears away indeed the patch

Matthew 9:21 Conj
GRK: ἔλεγεν γὰρ ἐν ἑαυτῇ
KJV: For she said within
INT: she said indeed within herself

Matthew 9:24 Conj
GRK: Ἀναχωρεῖτε οὐ γὰρ ἀπέθανεν τὸ
KJV: unto them, Give place: for the maid is
INT: Go away not indeed is dead the

Matthew 10:10 Conj
GRK: ῥάβδον ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης
KJV: nor yet staves: for the workman is
INT: a staff worthy [is] indeed the workman

Matthew 10:17 Conj
GRK: ἀνθρώπων παραδώσουσιν γὰρ ὑμᾶς εἰς
KJV: of men: for they will deliver you
INT: men they will deliver indeed you into

Matthew 10:19 Conj
GRK: λαλήσητε δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν
KJV: ye shall speak: for it shall be given
INT: you should speak it will be given indeed you in

Matthew 10:20 Conj
GRK: οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστὲ
KJV: For it is not
INT: not indeed you are

Matthew 10:23 Conj
GRK: ἑτέραν ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν
KJV: into another: for verily I say
INT: next truly indeed I say to you

Matthew 10:26 Conj
GRK: αὐτούς οὐδὲν γάρ ἐστιν κεκαλυμμένον
KJV: not therefore: for there is nothing
INT: them nothing indeed is concealed

Matthew 10:35 Conj
GRK: ἦλθον γὰρ διχάσαι ἄνθρωπον
KJV: For I am come to set
INT: I came for to set at variance a man

Matthew 11:13 Conj
GRK: πάντες γὰρ οἱ προφῆται
KJV: For all the prophets
INT: all indeed the prophets

Matthew 11:18 Conj
GRK: ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε
KJV: For John came
INT: came indeed John neither

Matthew 11:30 Conj
GRK: γὰρ ζυγός μου
KJV: For my yoke
INT: the indeed yoke of me

Matthew 12:8 Conj
GRK: κύριος γάρ ἐστιν τοῦ
KJV: For the Son of man
INT: Lord indeed is of the

Matthew 12:33 Conj
GRK: σαπρόν ἐκ γὰρ τοῦ καρποῦ
KJV: fruit corrupt: for the tree is known
INT: bad out of indeed the fruit

Matthew 12:34 Conj
GRK: ὄντες ἐκ γὰρ τοῦ περισσεύματος
KJV: good things? for out of
INT: being out of indeed the abundance

Matthew 12:37 Conj
GRK: ἐκ γὰρ τῶν λόγων
KJV: For by thy
INT: by indeed the words

Matthew 12:40 Conj
GRK: ὥσπερ γὰρ ἦν Ἰωνᾶς
KJV: For as Jonas
INT: just as indeed was Jonah

Matthew 12:50 Conj
GRK: ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ
KJV: For whosoever shall do
INT: whoever indeed anyhow shall do

Matthew 13:12 Conj
GRK: ὅστις γὰρ ἔχει δοθήσεται
KJV: For whosoever hath,
INT: whoever indeed has will be given

Matthew 13:15 Conj
GRK: ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία
KJV: For this people's
INT: has grown dull indeed the heart

Matthew 13:17 Conj
GRK: ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν
KJV: For verily I say
INT: truly indeed I say to you

Matthew 14:3 Conj
GRK: γὰρ Ἡρῴδης κρατήσας
KJV: For Herod had laid hold
INT: For Herod having seized

Matthew 14:4 Conj
GRK: ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης
KJV: For John said
INT: said indeed John

Matthew 14:24 Conj
GRK: κυμάτων ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ
KJV: with waves: for the wind was
INT: waves was for contrary [was] the

Matthew 15:2 Conj
GRK: πρεσβυτέρων οὐ γὰρ νίπτονται τὰς
KJV: of the elders? for they wash
INT: elders not for they wash the

Matthew 15:4 Conj
GRK: γὰρ θεὸς εἶπεν
KJV: For God commanded,
INT: For God commanded

Matthew 15:19 Conj
GRK: ἐκ γὰρ τῆς καρδίας
KJV: For out of the heart
INT: For out of indeed the heart

Matthew 15:27 Conj
GRK: κύριε καὶ γὰρ τὰ κυνάρια
INT: master even indeed the dogs

Matthew 16:2 Conj
GRK: Εὐδία πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός
KJV: [It will be] fair weather: for the sky
INT: Fair weather is red indeed the sky

Matthew 16:3 Conj
GRK: χειμών πυρράζει γὰρ στυγνάζων ὁ
KJV: to day: for the sky
INT: a storm is red indeed lowering the

Matthew 16:25 Conj
GRK: ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ
KJV: For whosoever will
INT: whoever indeed if might desire

Matthew 16:26 Conj
GRK: τί γὰρ ὠφεληθήσεται ἄνθρωπος
KJV: For what is a man
INT: what indeed is profited a man

Matthew 16:27 Conj
GRK: μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς
KJV: For the Son of man
INT: is about indeed the Son

Matthew 17:15 Conj
GRK: πάσχει πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς
KJV: sore vexed: for ofttimes he falleth
INT: suffers often indeed he falls into

Matthew 17:20 Conj
GRK: ὑμῶν ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν
KJV: of your unbelief: for verily I say
INT: of you truly indeed I say to you

Matthew 18:7 Conj
GRK: σκανδάλων ἀνάγκη γὰρ ἐλθεῖν τὰ
KJV: offences! for it must needs
INT: temptations to sin for necessary [is] indeed to come the

Matthew 18:10 Conj
GRK: τούτων λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
KJV: little ones; for I say
INT: of these I say indeed to you that

Matthew 18:11 Conj
GRK: ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς
KJV: For the Son of man
INT: is come indeed the Son

Matthew 18:20 Conj
GRK: οὗ γάρ εἰσιν δύο
KJV: For where two
INT: where indeed are two

Matthew 19:12 Conj
GRK: εἰσὶν γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες
KJV: For there are some eunuchs,
INT: there are indeed eunuchs who

Matthew 19:14 Conj
GRK: με τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν
KJV: unto me: for of such is
INT: me of the indeed such kind is

Matthew 19:22 Conj
GRK: λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων κτήματα
KJV: sorrowful: for he had
INT: grieved he had indeed he has possessions

Matthew 20:1 Conj
GRK: Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ
KJV: For the kingdom of heaven
INT: like indeed is the

Matthew 20:16 Conj
GRK: ἔσχατοι πολλοὶ γὰρ εἰσιν κλητοί
KJV: the first last: for many be
INT: last many indeed are called

Matthew 21:26 Conj
GRK: ὄχλον πάντες γὰρ ὡς προφήτην
KJV: we fear the people; for all hold
INT: multitude all indeed as a prophet

Matthew 21:32 Conj
GRK: ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης πρὸς
KJV: For John came
INT: came indeed John to

Matthew 22:14 Conj
GRK: πολλοὶ γάρ εἰσιν κλητοὶ
KJV: For many are
INT: many indeed are called

Matthew 22:16 Conj
GRK: οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς
KJV: for any [man]: for thou regardest not
INT: no one not indeed you look on [the]

Matthew 22:28 Conj
GRK: γυνή πάντες γὰρ ἔσχον αὐτήν
KJV: of the seven? for they all
INT: wife all indeed had her

Matthew 22:30 Conj
GRK: ἐν γὰρ τῇ ἀναστάσει
KJV: For in the resurrection
INT: in indeed the resurrection

Matthew 23:3 Conj
GRK: ποιεῖτε λέγουσιν γὰρ καὶ οὐ
KJV: their works: for they say, and
INT: do they speak indeed and not

Matthew 23:5 Conj
GRK: ἀνθρώποις πλατύνουσιν γὰρ τὰ φυλακτήρια
INT: by men They make broad moreover the phylacteries

Matthew 23:8 Conj
GRK: ῥαββί εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν
KJV: called Rabbi: for one is
INT: Rabbi one indeed is of you

Matthew 23:9 Conj
GRK: γῆς εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν
KJV: upon the earth: for one is
INT: earth one indeed is of you

Matthew 23:13 Conj
GRK: ἀνθρώπων ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε
KJV: against men: for ye neither
INT: men you indeed neither do enter

Matthew 23:17 Conj
GRK: τυφλοί τίς γὰρ μείζων ἐστίν
KJV: and blind: for whether is
INT: blind which indeed greater is

Matthew 23:19 Conj
GRK: τυφλοί τί γὰρ μεῖζον τὸ
KJV: and blind: for whether [is] greater,
INT: You blind men which indeed [is] greater the

Matthew 23:39 Conj
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν οὐ
KJV: For I say unto you,
INT: I say indeed to you no

Matthew 24:5 Conj
GRK: πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ
KJV: For many shall come
INT: many indeed will come in

Matthew 24:6 Conj
GRK: θροεῖσθε Δεῖ γὰρ γενέσθαι ἀλλ'
KJV: troubled: for all
INT: be alarmed it is necessary indeed to take place but

Matthew 24:7 Conj
GRK: ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ
KJV: For nation shall rise
INT: will rise up indeed nation against

Matthew 24:21 Conj
GRK: ἔσται γὰρ τότε θλίψις
KJV: For then shall be
INT: there will be indeed then tribulation

Matthew 24:24 Conj
GRK: ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ
KJV: For there shall arise false Christs,
INT: There will arise for false Christs and

Matthew 24:27 Conj
GRK: ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ
KJV: For as the lightning
INT: just as indeed the lightning

Matthew 24:37 Conj
GRK: ὥσπερ γὰρ αἱ ἡμέραι
INT: as indeed indeed the days

Matthew 24:38 Conj
GRK: ὡς γὰρ ἦσαν ἐν
KJV: For as in
INT: As indeed they were in

Matthew 25:3 Conj
GRK: αἱ γὰρ μωραὶ λαβοῦσαι
INT: the indeed foolish having taken

Matthew 25:14 Conj
GRK: Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ἀποδημῶν
KJV: For [the kingdom of heaven is] as
INT: as indeed indeed a man going on a journey

Matthew 25:29 Conj
GRK: τῷ γὰρ ἔχοντι παντὶ
KJV: For unto every one that hath
INT: indeed [who] has to every one

Matthew 25:35 Conj
GRK: ἐπείνασα γὰρ καὶ ἐδώκατέ
KJV: For I was an hungred, and
INT: I hungered indeed and you gave

Matthew 25:42 Conj
GRK: ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ
KJV: For I was an hungred, and
INT: I hungered indeed and nothing

Matthew 26:9 Conj
GRK: ἐδύνατο γὰρ τοῦτο πραθῆναι
KJV: For this ointment
INT: could indeed this have been sold

Matthew 26:10 Conj
GRK: γυναικί ἔργον γὰρ καλὸν ἠργάσατο
KJV: the woman? for she hath wrought
INT: woman a work indeed good she did

Matthew 26:11 Conj
GRK: πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς
KJV: For ye have the poor
INT: always indeed the poor

Matthew 26:12 Conj
GRK: βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ
KJV: For in that she hath poured
INT: in pouring indeed this [woman] the

Matthew 26:28 Conj
GRK: τοῦτο γάρ ἐστιν τὸ
KJV: For this is
INT: this indeed is the

Matthew 26:31 Conj
GRK: ταύτῃ γέγραπται γάρ Πατάξω τὸν
KJV: night: for it is written,
INT: this it has been written indeed I will strike the

Matthew 26:43 Conj
GRK: καθεύδοντας ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ
KJV: asleep again: for their eyes
INT: sleeping were indeed of them the

Matthew 26:52 Conj
GRK: αὐτῆς πάντες γὰρ οἱ λαβόντες
KJV: his place: for all they that take
INT: of it all indeed the [ones] having taken

Matthew 26:73 Conj
GRK: εἶ καὶ γὰρ ἡ λαλιά
KJV: [one] of them; for thy speech
INT: are even indeed the speech

Matthew 27:18 Conj
GRK: ᾔδει γὰρ ὅτι διὰ
KJV: For he knew that
INT: he knew indeed that through

Matthew 27:19 Conj
GRK: ἐκείνῳ πολλὰ γὰρ ἔπαθον σήμερον
KJV: just man: for I have suffered
INT: that [man] many things indeed I suffered today

Matthew 27:23 Conj
GRK: ἔφη Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν
NAS: And he said, Why, what evil
KJV: the governor said, Why, what evil
INT: he said What indeed evil did he commit

Matthew 27:43 Conj
GRK: αὐτόν εἶπεν γὰρ ὅτι Θεοῦ
KJV: he will have him: for he said,
INT: him he said indeed Of God

Matthew 28:2 Conj
GRK: μέγας ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς
KJV: earthquake: for the angel
INT: great an angel indeed of [the] Lord having descended

Matthew 28:5 Conj
GRK: ὑμεῖς οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν
KJV: not ye: for I know that
INT: you I know indeed that Jesus

Matthew 28:6 Conj
GRK: ὧδε ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπεν
KJV: not here: for he is risen, as
INT: here he is risen indeed as he said

Mark 1:16 Conj
GRK: θαλάσσῃ ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς
KJV: into the sea: for they were fishers.
INT: sea they were indeed fishermen

Mark 1:22 Conj
GRK: αὐτοῦ ἦν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς
KJV: his doctrine: for he taught them
INT: of him he was indeed teaching them

Mark 1:38 Conj
GRK: εἰς τοῦτο γὰρ ἐξῆλθον
KJV: there also: for therefore
INT: for this therefore have I come forth

Mark 2:15 Conj
GRK: αὐτοῦ ἦσαν γὰρ πολλοὶ καὶ
KJV: his disciples: for there were many,
INT: of him they having been indeed many and

Mark 3:10 Conj
GRK: πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν ὥστε
KJV: For he had healed many;
INT: many indeed he healed so that

Mark 3:21 Conj
GRK: αὐτόν ἔλεγον γὰρ ὅτι ἐξέστη
KJV: to lay hold on him: for they said,
INT: him they said indeed He is out of his mind

Mark 3:35 Conj
GRK: ὃς γὰρ ἂν ποιήσῃ
INT: for whoever indeed anyhow shall do

Mark 4:22 Conj
GRK: οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν
KJV: For there is nothing
INT: nothing indeed is hidden

Mark 4:25 Conj
GRK: ὃς γὰρ ἔχει δοθήσεται
KJV: For he that hath,
INT: whoever indeed may have will be given

Mark 5:8 Conj
GRK: ἔλεγεν γὰρ αὐτῷ Ἔξελθε
KJV: For he said unto him,
INT: he was saying indeed to him You come forth

Mark 5:28 Conj
GRK: ἔλεγεν γὰρ ὅτι Ἐὰν
KJV: For she said, If
INT: she said indeed if

Mark 5:42 Conj
GRK: περιεπάτει ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα
KJV: walked; for she was
INT: walked she was indeed of years twelve

Mark 6:14 Conj
GRK: Ἡρῴδης φανερὸν γὰρ ἐγένετο τὸ
KJV: Herod heard [of him]; (for his name
INT: Herod [of him] well known indeed became these

Mark 6:17 Conj
GRK: Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρῴδης
KJV: For Herod himself
INT: himself indeed Herod

Mark 6:18 Conj
GRK: ἔλεγεν γὰρ ὁ Ἰωάννης
KJV: For John had said
INT: said indeed John

Mark 6:20 Conj
GRK: γὰρ Ἡρῴδης ἐφοβεῖτο
KJV: For Herod feared
INT: indeed Herod feared

Mark 6:31 Conj
GRK: ὀλίγον ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι
KJV: rest a while: for there were many
INT: a little Were indeed those coming

Mark 6:48 Conj
GRK: ἐλαύνειν ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος
KJV: in rowing; for the wind was
INT: rowing was indeed the wind

Mark 6:50 Conj
GRK: πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον
KJV: For they all saw
INT: all indeed him saw

Mark 6:52 Conj
GRK: οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ
KJV: For they considered not
INT: not indeed they understood by

Mark 7:3 Conj
GRK: οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ
KJV: For the Pharisees, and
INT: indeed [the] Pharisees and

Mark 7:10 Conj
GRK: Μωυσῆς γὰρ εἶπεν Τίμα
KJV: For Moses said,
INT: Moses indeed said Honor

Mark 7:21 Conj
GRK: ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς
KJV: For from within, out of
INT: within indeed out of the

Mark 7:27 Conj
GRK: τέκνα οὐ γάρ ἐστιν καλὸν
KJV: first be filled: for it is not
INT: children not indeed it is good

Mark 8:35 Conj
GRK: ὃς γὰρ ἐὰν θέλῃ
KJV: For whosoever will
INT: whoever indeed if might desire

Mark 8:36 Conj
GRK: τί γὰρ ὠφελεῖ ἄνθρωπον
KJV: For what shall it profit
INT: what indeed shall it profit a man

Mark 8:37 Conj
GRK: τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος
INT: what indeed shall give a man

Mark 8:38 Conj
GRK: ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ
KJV: Whosoever therefore shall be ashamed
INT: whoever indeed if might have been ashamed of

Mark 9:6 Conj
GRK: οὐ γὰρ ᾔδει τί
KJV: For he wist not
INT: not indeed he knew what

Mark 9:6 Conj
GRK: ἀποκριθῇ ἔκφοβοι γὰρ ἐγένοντο
KJV: to say; for they were sore
INT: he should say terrified indeed they were

Mark 9:31 Conj
GRK: ἐδίδασκεν γὰρ τοὺς μαθητὰς
KJV: For he taught his
INT: he was teaching indeed the disciples

Mark 9:34 Conj
GRK: πρὸς ἀλλήλους γὰρ διελέχθησαν ἐν
KJV: they held their peace: for by
INT: with one another indeed they had been discussing along

Mark 9:39 Conj
GRK: αὐτόν οὐδεὶς γὰρ ἔστιν ὃς
KJV: him not: for there is no man
INT: him no one indeed there is who

Mark 9:40 Conj
GRK: ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν
KJV: For he that is
INT: who indeed not is

Mark 9:41 Conj
GRK: Ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ
KJV: For whosoever shall give
INT: whoever indeed anyhow might give to drink

Mark 9:49 Conj
GRK: πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται
KJV: For every one shall be salted
INT: everyone indeed with fire will be salted

Mark 10:14 Conj
GRK: αὐτά τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν
KJV: them not: for of such is
INT: them to the indeed such belongs

Mark 10:22 Conj
GRK: λυπούμενος ἦν γὰρ ἔχων κτήματα
KJV: grieved: for he had
INT: grieved he had indeed he has possessions

Mark 10:27 Conj
GRK: θεῷ πάντα γὰρ δυνατὰ παρὰ
KJV: with God: for with God
INT: God all things indeed [are] possibe with

Mark 10:45 Conj
GRK: καὶ γὰρ ὁ υἱὸς
KJV: For even the Son
INT: even indeed the Son

Mark 11:13 Conj
GRK: φύλλα ὁ γὰρ καιρὸς οὐκ
KJV: but leaves; for the time of figs
INT: leaves the indeed season not

Mark 11:18 Conj
GRK: ἀπολέσωσιν ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν πᾶς
KJV: him: for they feared
INT: they shall destroy they feared indeed him all

Mark 11:18 Conj
GRK: αὐτόν πᾶς γὰρ ὁ ὄχλος
INT: him all indeed the crowd

Mark 11:32 Conj
GRK: ὄχλον ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν
KJV: the people: for all
INT: people all indeed held

Mark 12:12 Conj
GRK: ὄχλον ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς
KJV: feared the people: for they knew that
INT: crowd they knew indeed that against

Mark 12:14 Conj
GRK: οὐδενός οὐ γὰρ βλέπεις εἰς
KJV: for no man: for thou regardest not
INT: no one not indeed you look on [the]

Mark 12:23 Conj
GRK: γυνή οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον
KJV: of them? for the seven
INT: wife indeed [the] seven had

Mark 12:25 Conj
GRK: ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν
KJV: For when they shall rise
INT: when indeed from among [the] dead

Mark 12:44 Conj
GRK: πάντες γὰρ ἐκ τοῦ
KJV: For all [they] did cast in
INT: All indeed out of that which

Mark 13:8 Conj
GRK: ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπ'
KJV: For nation shall rise
INT: will rise up indeed nation against

Mark 13:11 Conj
GRK: λαλεῖτε οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς
KJV: that speak ye: for it is not
INT: speak not indeed are you

Mark 13:19 Conj
GRK: ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι
KJV: For [in] those days
INT: will be [in] indeed the days

Mark 13:22 Conj
GRK: ἐγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ
KJV: For false Christs and
INT: There will arise for false Christs and

Mark 13:33 Conj
GRK: οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ
KJV: and pray: for ye know not
INT: not you know indeed when the

Mark 13:35 Conj
GRK: οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ
KJV: Watch ye therefore: for ye know not
INT: not you know indeed when the

Mark 14:2 Conj
GRK: ἔλεγον γάρ Μὴ ἐν
INT: they said indeed Not during

Mark 14:5 Conj
GRK: ἠδύνατο γὰρ τοῦτο τὸ
KJV: For it might
INT: it was possible [for] indeed this

Mark 14:7 Conj
GRK: πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς
KJV: For ye have the poor
INT: always indeed the poor

Mark 14:40 Conj
GRK: καθεύδοντας ἦσαν γὰρ αὐτῶν οἱ
KJV: asleep again, (for their eyes
INT: sleeping were indeed of them the

Mark 14:56 Conj
GRK: πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ'
KJV: For many bare false witness
INT: many indeed bore false testimony against

Mark 14:70 Conj
GRK: εἶ καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ
INT: you are also indeed a Galilean you are

Mark 15:10 Conj
GRK: ἐγίνωσκεν γὰρ ὅτι διὰ
KJV: For he knew that
INT: he knew indeed that because of

Mark 15:14 Conj
GRK: αὐτοῖς Τί γὰρ ἐποίησεν κακόν
NAS: said to them, Why, what
KJV: said unto them, Why, what evil
INT: to them What then did he commit evil

Mark 16:4 Conj
GRK: λίθος ἦν γὰρ μέγας σφόδρα
NAS: had been rolled away, although it was extremely
KJV: was rolled away: for it was
INT: stone it was indeed large extremely

Mark 16:8 Conj
GRK: μνημείου εἶχεν γὰρ αὐτὰς τρόμος
KJV: to any [man]; for they were afraid.
INT: tomb possessed indeed them trembling

Mark 16:8 Conj
GRK: εἶπαν ἐφοβοῦντο γάρ
INT: they spoke they were afraid indeed

Luke 1:15 Conj
GRK: ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον
KJV: For he shall be great
INT: he will be indeed great before

Luke 1:18 Conj
GRK: τοῦτο ἐγὼ γάρ εἰμι πρεσβύτης
KJV: shall I know this? for I am
INT: this I indeed am an old man

Luke 1:30 Conj
GRK: Μαριάμ εὗρες γὰρ χάριν παρὰ
KJV: not, Mary: for thou hast found favour
INT: Mary you have found indeed favor with

Luke 1:44 Conj
GRK: ἰδοὺ γὰρ ὡς ἐγένετο
KJV: For, lo, as soon as
INT: Behold indeed as came

Luke 1:48 Conj
GRK: αὐτοῦ ἰδοὺ γὰρ ἀπὸ τοῦ
KJV: of his handmaiden: for, behold, from
INT: of him Behold indeed from

Luke 1:66 Conj
GRK: ἔσται καὶ γὰρ χεὶρ Κυρίου
INT: will be And indeed [the] hand of [the] Lord

Luke 1:76 Conj
GRK: κληθήσῃ προπορεύσῃ γὰρ ἐνώπιον Κυρίου
KJV: of the Highest: for thou shalt go
INT: will be called you will go indeed before the Lord

Luke 2:10 Conj
GRK: φοβεῖσθε ἰδοὺ γὰρ εὐαγγελίζομαι ὑμῖν
KJV: Fear not: for, behold, I bring
INT: Fear behold indeed I bring good news to you

Luke 3:8 Conj
GRK: Ἀβραάμ λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
KJV: to [our] father: for I say
INT: Abraham I say indeed to you that

Luke 4:10 Conj
GRK: γέγραπται γὰρ ὅτι τοῖς
KJV: For it is written, He shall give
INT: it has been written indeed That to

Luke 5:9 Conj
GRK: θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν
KJV: For he was astonished,
INT: amazement indeed laid hold on him

Luke 5:39 Conj
GRK: νέον λέγει γάρ Ὁ παλαιὸς
KJV: desireth new: for he saith, The old
INT: new he says indeed the old

Luke 6:23 Conj
GRK: σκιρτήσατε ἰδοὺ γὰρ ὁ μισθὸς
KJV: and leap for joy: for, behold, your
INT: leap for joy Behold indeed the reward

Luke 6:23 Conj
GRK: τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς
KJV: in heaven: for in the like manner
INT: these things them for so treated the

Luke 6:26 Conj
GRK: τὰ αὐτὰ γὰρ ἐποίουν τοῖς
KJV: well of you! for so did
INT: these things them for so treated the

Luke 6:32 Conj
GRK: ἐστίν καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ
KJV: have ye? for sinners also
INT: is it even indeed sinners

Luke 6:33 Conj
GRK: καὶ γὰρ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε
KJV: have ye? for sinners also do
INT: And indeed if you do good

Luke 6:38 Conj
GRK: ὑμῶν ᾧ γὰρ μέτρῳ μετρεῖτε
KJV: your bosom. For with the same measure
INT: of you with that indeed measure you measure

Luke 6:43 Conj
GRK: Οὐ γὰρ ἔστιν δένδρον
KJV: For a good tree
INT: no indeed there is tree

Luke 6:44 Conj
GRK: ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ
KJV: For every tree
INT: each indeed tree by

Luke 6:44 Conj
GRK: γινώσκεται οὐ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν
KJV: his own fruit. For of thorns
INT: is known not indeed from thorns

Luke 6:45 Conj
GRK: πονηρόν ἐκ γὰρ περισσεύματος καρδίας
KJV: that which is evil: for of
INT: evil out of indeed the abundance of his heart

Luke 7:5 Conj
GRK: ἀγαπᾷ γὰρ τὸ ἔθνος
KJV: For he loveth our
INT: he loves indeed the nation

Luke 7:6 Conj
GRK: σκύλλου οὐ γὰρ ἱκανός εἰμι
KJV: not thyself: for I am not
INT: trouble yourself not for worthy I am

Luke 7:8 Conj
GRK: καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός
KJV: For I also
INT: also indeed I a man

Luke 7:33 Conj
GRK: ἐλήλυθεν γὰρ Ἰωάννης ὁ
KJV: For John the Baptist
INT: has come indeed John the

Luke 8:17 Conj
GRK: οὐ γὰρ ἔστιν κρυπτὸν
KJV: For nothing is
INT: nothing indeed is hidden

Luke 8:18 Conj
GRK: ὃς ἂν γὰρ ἔχῃ δοθήσεται
KJV: how ye hear: for whosoever hath,
INT: whoever anyhow indeed might have will be given

Luke 8:29 Conj
GRK: παρήγγειλεν γὰρ τῷ πνεύματι
KJV: (For he had commanded the unclean
INT: he was commanding indeed the spirit

Luke 8:29 Conj
GRK: ἀνθρώπου πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει
KJV: the man. For oftentimes
INT: man many indeed times it had seized

Luke 8:40 Conj
GRK: ὄχλος ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες
KJV: him: for they were
INT: crowd they were indeed all looking for

Luke 8:46 Conj
GRK: τις ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν
KJV: hath touched me: for I perceive
INT: someone I indeed knew [that] power

Luke 8:52 Conj
GRK: κλαίετε οὐ γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ
INT: weep not indeed she is dead but

Luke 9:14 Conj
GRK: ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες
KJV: For they were about
INT: they were for about men

Luke 9:24 Conj
GRK: ὃς γὰρ ἂν θέλῃ
KJV: For whosoever will
INT: whoever indeed anyhow might desire

Luke 9:25 Conj
GRK: τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος
KJV: For what is
INT: what indeed is profited a man

Luke 9:26 Conj
GRK: ὃς γὰρ ἂν ἐπαισχυνθῇ
KJV: For whosoever shall be ashamed
INT: whoever indeed anyhow might have been ashamed of

Luke 9:44 Conj
GRK: τούτους ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ
KJV: your ears: for the Son of man
INT: these indeed [the] Son

Luke 9:48 Conj
GRK: με ὁ γὰρ μικρότερος ἐν
KJV: that sent me: for he that is least
INT: me the [one who] indeed least among

Luke 9:50 Conj
GRK: κωλύετε ὃς γὰρ οὐκ ἔστιν
KJV: Forbid [him] not: for he that is
INT: Forbid who indeed not is

Luke 9:56 Conj
GRK: γὰρ ὑιὸς τοῦ
KJV: For the Son of man
INT: indeed [thr] Son

Luke 10:7 Conj
GRK: αὐτῶν ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης
KJV: they give: for the labourer is
INT: them worthy [is] indeed the workman

Luke 10:24 Conj
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
KJV: For I tell you,
INT: I say indeed to you that

Luke 10:42 Conj
GRK: ἑνός Μαριὰμ γὰρ τὴν ἀγαθὴν
INT: one thing Mary indeed the good

Luke 11:4 Conj
GRK: ἡμῶν καὶ γὰρ αὐτοὶ ἀφίομεν
KJV: our sins; for we also
INT: of us also indeed ourselves we forgive

Luke 11:10 Conj
GRK: πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν
KJV: For every one that asketh
INT: everyone indeed that asks

Luke 11:30 Conj
GRK: καθὼς γὰρ ἐγένετο ὁ
KJV: For as Jonas
INT: as indeed was

Luke 12:12 Conj
GRK: τὸ γὰρ ἅγιον πνεῦμα
KJV: For the Holy Ghost
INT: the indeed Holy Spirit

Luke 12:23 Conj
GRK: γὰρ ψυχὴ πλεῖόν
INT: the indeed life more than

Luke 12:30 Conj
GRK: ταῦτα γὰρ πάντα τὰ
KJV: For all these things
INT: these things indeed all the

Luke 12:34 Conj
GRK: ὅπου γάρ ἐστιν ὁ
KJV: For where your
INT: where indeed is the

Luke 12:52 Conj
GRK: ἔσονται γὰρ ἀπὸ τοῦ
KJV: For from henceforth
INT: there will be indeed from

Luke 12:58 Conj
GRK: ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ
INT: as indeed you go with

Luke 14:14 Conj
GRK: σοι ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν
KJV: thee: for thou
INT: you it will be recompensed for you in

Luke 14:24 Conj
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
KJV: For I say unto you,
INT: I say indeed to you that

Luke 14:28 Conj
GRK: τίς γὰρ ἐξ ὑμῶν
KJV: For which of
INT: which indeed of you

Luke 16:2 Conj
GRK: σου οὐ γὰρ δύνῃ ἔτι
KJV: stewardship; for thou mayest be
INT: of you not indeed you are able any longer

Luke 16:13 Conj
GRK: δουλεύειν ἢ γὰρ τὸν ἕνα
KJV: two masters: for either he will hate
INT: to serve either indeed the one

Luke 16:28 Conj
GRK: ἔχω γὰρ πέντε ἀδελφούς
KJV: For I have five
INT: I have indeed five brothers

Luke 17:21 Conj
GRK: Ἐκεῖ ἰδοὺ γὰρ ἡ βασιλεία
KJV: lo there! for, behold, the kingdom
INT: there Behold indeed the kingdom

Luke 17:24 Conj
GRK: ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ
KJV: For as the lightning,
INT: as indeed the lightning

Luke 18:16 Conj
GRK: αὐτά τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν
KJV: them not: for of such is
INT: them of the indeed such belongs

Luke 18:23 Conj
GRK: ἐγενήθη ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα
KJV: he was very sorrowful: for he was very
INT: he became he was indeed rich extremely

Luke 18:25 Conj
GRK: εὐκοπώτερον γάρ ἐστιν κάμηλον
KJV: For it is easier
INT: easier for indeed it is a camel

Luke 18:32 Conj
GRK: παραδοθήσεται γὰρ τοῖς ἔθνεσιν
KJV: For he shall be delivered
INT: he will be betrayed indeed to the Gentiles

Luke 19:5 Conj
GRK: κατάβηθι σήμερον γὰρ ἐν τῷ
KJV: and come down; for to day
INT: come down today indeed in the

Luke 19:10 Conj
GRK: ἦλθεν γὰρ ὁ υἱὸς
KJV: For the Son of man
INT: came indeed the Son

Luke 19:21 Conj
GRK: ἐφοβούμην γάρ σε ὅτι
KJV: For I feared thee,
INT: I feared for you because

Luke 19:48 Conj
GRK: ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ἐξεκρέματο
KJV: what they might do: for all the people
INT: the people indeed all were hanging on

Luke 20:6 Conj
GRK: ἡμᾶς πεπεισμένος γάρ ἐστιν Ἰωάννην
KJV: will stone us: for they be persuaded
INT: us persuaded indeed they are [that] John

Luke 20:19 Conj
GRK: λαόν ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς
KJV: the people: for they perceived
INT: people they knew indeed that against

Luke 20:33 Conj
GRK: γυνή οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον
KJV: of them is she? for seven had
INT: wife the indeed seven had

Luke 20:36 Conj
GRK: οὐδὲ γὰρ ἀποθανεῖν ἔτι
NAS: anymore, because they are like angels,
KJV: any more: for they are
INT: neither indeed die any more

Luke 20:36 Conj
GRK: δύνανται ἰσάγγελοι γάρ εἰσιν καὶ
INT: they can angels indeed they are and

Luke 20:38 Conj
GRK: ζώντων πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν
KJV: but of the living: for all live
INT: of [the] living all indeed to him live

Luke 20:40 Conj
GRK: οὐκέτι γὰρ ἐτόλμων ἐπερωτᾷν
INT: no longer moreover did they dare to ask

Luke 20:42 Conj
GRK: αὐτὸς γὰρ Δαυὶδ λέγει
INT: himself indeed David says

Luke 21:4 Conj
GRK: πάντες γὰρ οὗτοι ἐκ
KJV: For all these
INT: all indeed these out of

Luke 21:8 Conj
GRK: πλανηθῆτε πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται ἐπὶ
KJV: not deceived: for many shall come
INT: you be led astray many indeed will come in

Luke 21:9 Conj
GRK: πτοηθῆτε δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι
KJV: not terrified: for these things must
INT: be terrified must for these things take place

Luke 21:15 Conj
GRK: ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν
KJV: For I will give
INT: I indeed will give you

Luke 21:23 Conj
GRK: ἡμέραις ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη
KJV: those days! for there shall be great
INT: days there will be indeed distress great

Luke 21:26 Conj
GRK: οἰκουμένῃ αἱ γὰρ δυνάμεις τῶν
KJV: the earth: for the powers
INT: earth indeed [the] powers of the

Luke 21:35 Conj
GRK: παγίς ἐπεισελεύσεται γὰρ ἐπὶ πάντας
KJV: For as a snare
INT: a snare will it come indeed upon all

Luke 22:2 Conj
GRK: αὐτόν ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν
KJV: him; for they feared
INT: him they feared indeed the people

Luke 22:16 Conj
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
KJV: For I say unto you,
INT: I say indeed to you that

Luke 22:18 Conj
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
KJV: For I say unto you,
INT: I say indeed to you that

Luke 22:27 Conj
GRK: τίς γὰρ μείζων ὁ
KJV: For whether [is] greater,
INT: who indeed [is] greater he that

Luke 22:37 Conj
GRK: λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι
KJV: For I say unto you,
INT: I say indeed to you that

Luke 22:37 Conj
GRK: ἐλογίσθη καὶ γὰρ τὸ περὶ
INT: he was reckoned also indeed the things concerning

Luke 22:59 Conj
GRK: ἦν καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν
KJV: with him: for he is a Galilaean.
INT: was also indeed a Galilean he is

Luke 22:71 Conj
GRK: χρείαν αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ
KJV: witness? for we ourselves
INT: need ourselves indeed have heard from

Luke 23:8 Conj
GRK: λίαν ἦν γὰρ ἐξ ἱκανῶν
KJV: glad: for he was
INT: greatly he was indeed of a long

Luke 23:12 Conj
GRK: ἀλλήλων προϋπῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ
KJV: friends together: for before they were
INT: one another before they were indeed at emnity

Luke 23:15 Conj
GRK: Ἡρῴδης ἀνέπεμψεν γὰρ αὐτὸν πρὸς
KJV: nor yet Herod: for I sent you
INT: Herod he sent back indeed him to

Luke 23:22 Conj
GRK: αὐτούς Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν
NAS: to them the third time, Why, what
KJV: them the third time, Why, what evil
INT: them What indeed evil did commit

Luke 23:34 Conj
GRK: αὐτοῖς οὐ γὰρ οἴδασιν τί
KJV: forgive them; for they know not
INT: them not indeed they know what

Luke 23:41 Conj
GRK: δικαίως ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν
KJV: justly; for we receive
INT: justly worthy indeed of what we did

John 2:25 Conj
GRK: ἀνθρώπου αὐτὸς γὰρ ἐγίνωσκεν τί
KJV: of man: for he knew
INT: man he indeed knew what

John 3:2 Conj
GRK: διδάσκαλος οὐδεὶς γὰρ δύναται ταῦτα
KJV: from God: for no man can
INT: a teacher no one indeed is able these

John 3:16 Conj
GRK: Οὕτως γὰρ ἠγάπησεν ὁ
KJV: For God so
INT: thus indeed loved

John 3:17 Conj
GRK: οὐ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ
KJV: For God sent
INT: not indeed sent

John 3:19 Conj
GRK: φῶς ἦν γὰρ αὐτῶν πονηρὰ
KJV: than light, because their deeds
INT: light were indeed of them evil

John 3:20 Conj
GRK: πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα
KJV: For every one that doeth
INT: everyone indeed that evil

John 3:24 Conj
GRK: οὔπω γὰρ ἦν βεβλημένος
KJV: For John was
INT: not yet indeed was cast

John 3:34 Conj
GRK: ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁ
KJV: For he whom God
INT: whom indeed sent

John 3:34 Conj
GRK: λαλεῖ οὐ γὰρ ἐκ μέτρου
KJV: the words of God: for God giveth
INT: speaks not indeed by measure

John 4:8 Conj
GRK: οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ
KJV: (For his disciples
INT: indeed [the] disciples of him

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page