2222. ζωή (zóé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2222. ζωή (zóé) — 135 Occurrences

Matthew 7:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωήν καὶ ὀλίγοι
NAS: that leads to life, and there
KJV: leadeth unto life, and few
INT: to life and few

Matthew 18:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωὴν κυλλὸν ἢ
NAS: for you to enter life crippled
KJV: for thee to enter into life halt or
INT: into life crippled or

Matthew 18:9 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν ἢ
NAS: for you to enter life with one eye,
KJV: into life with one eye,
INT: into the life to enter [rather] than

Matthew 19:16 N-AFS
GRK: ἵνα σχῶ ζωὴν αἰώνιον
NAS: that I may obtain eternal life?
KJV: I may have eternal life?
INT: that I might have life eternal

Matthew 19:17 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν τήρησον
NAS: to enter into life, keep
KJV: into life, keep
INT: into life to enter keep

Matthew 19:29 N-AFS
GRK: λήμψεται καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει
NAS: and will inherit eternal life.
KJV: shall inherit everlasting life.
INT: will receive and life eternal will inherit

Matthew 25:46 N-AFS
GRK: δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: but the righteous into eternal life.
KJV: the righteous into life eternal.
INT: [the] righteous into life eternal

Mark 9:43 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωὴν ἢ τὰς
NAS: for you to enter life crippled,
KJV: to enter into life maimed, than
INT: into life [rather] than

Mark 9:45 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωὴν χωλὸν ἢ
NAS: for you to enter life lame,
KJV: halt into life, than having
INT: into life lame [rather] than

Mark 10:17 N-AFS
GRK: ποιήσω ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
NAS: to inherit eternal life?
KJV: I may inherit eternal life?
INT: shall I do that life eternal I might inherit

Mark 10:30 N-AFS
GRK: τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
NAS: to come, eternal life.
KJV: to come eternal life.
INT: which is coming life eternal

Luke 10:25 N-AFS
GRK: τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
NAS: to inherit eternal life?
KJV: to inherit eternal life?
INT: what having done life eternal will I inherit

Luke 12:15 N-NFS
GRK: τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστὶν
NAS: has an abundance does his life consist
KJV: for a man's life consisteth not
INT: to anyone the life to him is

Luke 16:25 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ζωῇ σου καὶ
NAS: that during your life you received
KJV: in thy lifetime receivedst thy
INT: in the life of you and

Luke 18:18 N-AFS
GRK: τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω
NAS: to inherit eternal life?
KJV: to inherit eternal life?
INT: what having done life eternal will I inherit

Luke 18:30 N-AFS
GRK: τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον
NAS: to come, eternal life.
KJV: the world to come life everlasting.
INT: that is coming life eternal

John 1:4 N-NFS
GRK: ἐν αὐτῷ ζωὴ ἦν καὶ
NAS: In Him was life, and the life
KJV: him was life; and the life
INT: In him life was and

John 1:4 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ
NAS: In Him was life, and the life was the Light
KJV: life; and the life was the light
INT: and the life was the

John 3:15 N-AFS
GRK: αὐτῷ ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
NAS: will in Him have eternal life.
KJV: have eternal life.
INT: him might have life eternal

John 3:16 N-AFS
GRK: ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον
NAS: but have eternal life.
KJV: have everlasting life.
INT: but might have life eternal

John 3:36 N-AFS
GRK: υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον ὁ
NAS: eternal life; but he who does not obey
KJV: everlasting life: and
INT: Son has life eternal he that

John 3:36 N-AFS
GRK: οὐκ ὄψεται ζωήν ἀλλ' ἡ
NAS: will not see life, but the wrath
KJV: not see life; but the wrath
INT: not will see life but the

John 4:14 N-AFS
GRK: ἁλλομένου εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: springing up to eternal life.
KJV: into everlasting life.
INT: springing up into life eternal

John 4:36 N-AFS
GRK: καρπὸν εἰς ζωὴν αἰώνιον ἵνα
NAS: fruit for life eternal;
KJV: fruit unto life eternal: that
INT: fruit unto life eternal that

John 5:24 N-AFS
GRK: με ἔχει ζωὴν αἰώνιον καὶ
NAS: eternal life, and does not come
KJV: hath everlasting life, and shall
INT: me has life eternal and

John 5:24 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωήν
NAS: but has passed out of death into life.
KJV: death unto life.
INT: into life

John 5:26 N-AFS
GRK: πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ
NAS: has life in Himself,
KJV: the Father hath life in himself;
INT: Father has life in himself

John 5:26 N-AFS
GRK: υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν ἐν
NAS: also to have life in Himself;
KJV: to the Son to have life in himself;
INT: Son he gave life to have in

John 5:29 N-GFS
GRK: εἰς ἀνάστασιν ζωῆς οἱ δὲ
NAS: [deeds] to a resurrection of life, those
KJV: the resurrection of life; and
INT: to a resurrection of life those moreover

John 5:39 N-AFS
GRK: ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν
NAS: eternal life; it is these
KJV: ye have eternal life: and they
INT: in them life eternal to have

John 5:40 N-AFS
GRK: με ἵνα ζωὴν ἔχητε
NAS: to Me so that you may have life.
KJV: that ye might have life.
INT: me that life you might have

John 6:27 N-AFS
GRK: μένουσαν εἰς ζωὴν αἰώνιον ἣν
NAS: to eternal life, which
KJV: unto everlasting life, which the Son
INT: abides unto life eternal which

John 6:33 N-AFS
GRK: οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ
NAS: and gives life to the world.
KJV: and giveth life unto the world.
INT: heaven and life gives to the

John 6:35 N-GFS
GRK: ἄρτος τῆς ζωῆς ὁ ἐρχόμενος
NAS: the bread of life; he who comes
KJV: the bread of life: he that cometh
INT: bread of life he that comes

John 6:40 N-AFS
GRK: αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον καὶ
NAS: eternal life, and I Myself
KJV: may have everlasting life: and I
INT: him should have life eternal and

John 6:47 N-AFS
GRK: πιστεύων ἔχει ζωὴν αἰώνιον
NAS: has eternal life.
KJV: hath everlasting life.
INT: believes has life eternal

John 6:48 N-GFS
GRK: ἄρτος τῆς ζωῆς
NAS: I am the bread of life.
KJV: am that bread of life.
INT: bread of life

John 6:51 N-GFS
GRK: τοῦ κόσμου ζωῆς
NAS: I will give for the life of the world
KJV: will give for the life of the world.
INT: of the world life

John 6:53 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς
NAS: you have no life in yourselves.
KJV: ye have no life in you.
INT: not you have life in yourselves

John 6:54 N-AFS
GRK: αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον κἀγὼ
NAS: eternal life, and I will raise
KJV: hath eternal life; and I
INT: blood has life eternal and I

John 6:63 N-NFS
GRK: ἐστιν καὶ ζωή ἐστιν
NAS: to you are spirit and are life.
KJV: and [they] are life.
INT: are and life are

John 6:68 N-GFS
GRK: ἀπελευσόμεθα ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις
NAS: words of eternal life.
KJV: the words of eternal life.
INT: will we go [the] words of life eternal you have

John 8:12 N-GFS
GRK: φῶς τῆς ζωῆς
NAS: but will have the Light of life.
KJV: shall have the light of life.
INT: light of life

John 10:10 N-AFS
GRK: ἦλθον ἵνα ζωὴν ἔχωσιν καὶ
NAS: that they may have life, and have
KJV: they might have life, and
INT: came that life they might have and

John 10:28 N-AFS
GRK: δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον καὶ
NAS: eternal life to them, and they will never
KJV: unto them eternal life; and they shall
INT: give them life eternal and

John 11:25 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωή ὁ πιστεύων
NAS: the resurrection and the life; he who believes
KJV: and the life: he that believeth
INT: and the life he that believes

John 12:25 N-AFS
GRK: τούτῳ εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει
NAS: world will keep it to life eternal.
KJV: it unto life eternal.
INT: this to life eternal will keep

John 12:50 N-NFS
GRK: ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν
NAS: is eternal life; therefore
KJV: is life everlasting:
INT: commandment of him life eternal is

John 14:6 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωή οὐδεὶς ἔρχεται
NAS: and the truth, and the life; no one
KJV: the truth, and the life: no man cometh
INT: and the life No one comes

John 17:2 N-AFS
GRK: δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον
NAS: Him, He may give eternal life.
KJV: eternal life to
INT: he should give to them life eternal

John 17:3 N-NFS
GRK: ἡ αἰώνιος ζωὴ ἵνα γινώσκωσιν
NAS: is eternal life, that they may know
KJV: this is life eternal, that
INT: eternal life that they should know

John 20:31 N-AFS
GRK: ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν
NAS: you may have life in His name.
KJV: ye might have life through
INT: that believing life you might have in

Acts 2:28 N-GFS
GRK: μοι ὁδοὺς ζωῆς πληρώσεις με
NAS: TO ME THE WAYS OF LIFE; YOU WILL MAKE ME FULL
KJV: the ways of life; thou shalt make
INT: to me paths of life you will fill me

Acts 3:15 N-GFS
GRK: ἀρχηγὸν τῆς ζωῆς ἀπεκτείνατε ὃν
NAS: the Prince of life, [the one] whom
KJV: killed the Prince of life, whom God
INT: [the] Author of life you killed whom

Acts 5:20 N-GFS
GRK: ῥήματα τῆς ζωῆς ταύτης
NAS: message of this Life.
KJV: the words of this life.
INT: words of the life this

Acts 8:33 N-NFS
GRK: γῆς ἡ ζωὴ αὐτοῦ
NAS: HIS GENERATION? FOR HIS LIFE IS REMOVED
KJV: for his life is taken from
INT: earth the life of him

Acts 11:18 N-AFS
GRK: μετάνοιαν εἰς ζωὴν ἔδωκεν
NAS: the repentance [that leads] to life.
KJV: repentance unto life.
INT: repentance unto life gave

Acts 13:46 N-GFS
GRK: τῆς αἰωνίου ζωῆς ἰδοὺ στρεφόμεθα
NAS: of eternal life, behold,
KJV: of everlasting life, lo,
INT: of eternal life Behold we turn

Acts 13:48 N-AFS
GRK: τεταγμένοι εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: appointed to eternal life believed.
KJV: to eternal life believed.
INT: appointed to life eternal

Acts 17:25 N-AFS
GRK: διδοὺς πᾶσι ζωὴν καὶ πνοὴν
NAS: to all [people] life and breath
KJV: giveth to all life, and breath,
INT: giving to all life and breath

Romans 2:7 N-AFS
GRK: ἀφθαρσίαν ζητοῦσιν ζωὴν αἰώνιον
NAS: and immortality, eternal life;
KJV: immortality, eternal life:
INT: immortality are seeking life eternal

Romans 5:10 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ζωῇ αὐτοῦ
NAS: we shall be saved by His life.
KJV: by his life.
INT: by the life of him

Romans 5:17 N-DFS
GRK: λαμβάνοντες ἐν ζωῇ βασιλεύσουσιν διὰ
NAS: will reign in life through
KJV: shall reign in life by one,
INT: receiving in life will reign by

Romans 5:18 N-GFS
GRK: εἰς δικαίωσιν ζωῆς
NAS: justification of life to all
KJV: unto justification of life.
INT: to justification of life

Romans 5:21 N-AFS
GRK: δικαιοσύνης εἰς ζωὴν αἰώνιον διὰ
NAS: to eternal life through
KJV: unto eternal life by Jesus
INT: righteousness to life eternal through

Romans 6:4 N-GFS
GRK: ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν
NAS: might walk in newness of life.
KJV: in newness of life.
INT: in newness of life should walk

Romans 6:22 N-AFS
GRK: δὲ τέλος ζωὴν αἰώνιον
NAS: and the outcome, eternal life.
KJV: the end everlasting life.
INT: and [the] end [is] life eternal

Romans 6:23 N-NFS
GRK: τοῦ θεοῦ ζωὴ αἰώνιος ἐν
NAS: of God is eternal life in Christ Jesus
KJV: of God [is] eternal life through Jesus
INT: of God life eternal in

Romans 7:10 N-AFS
GRK: ἡ εἰς ζωὴν αὕτη εἰς
NAS: which was to result in life, proved
KJV: which [was ordained] to life, I found
INT: which [was] to life this [to be] to

Romans 8:2 N-GFS
GRK: πνεύματος τῆς ζωῆς ἐν Χριστῷ
NAS: of the Spirit of life in Christ
KJV: of the Spirit of life in
INT: Spirit of life in Christ

Romans 8:6 N-NFS
GRK: τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη
NAS: on the Spirit is life and peace,
KJV: minded [is] life and
INT: of the Spirit life and peace

Romans 8:10 N-NFS
GRK: δὲ πνεῦμα ζωὴ διὰ δικαιοσύνην
NAS: the spirit is alive because
KJV: the Spirit [is] life because
INT: and [the] Spirit life on account of righteousness

Romans 8:38 N-NFS
GRK: θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγγελοι
NAS: death, nor life, nor angels,
KJV: death, nor life, nor angels,
INT: death nor life nor angels

Romans 11:15 N-NFS
GRK: εἰ μὴ ζωὴ ἐκ νεκρῶν
NAS: will [their] acceptance be but life from the dead?
KJV: [of them be], but life from
INT: if not life from among [the] dead

1 Corinthians 3:22 N-NFS
GRK: κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος
NAS: the world or life or death
KJV: the world, or life, or death,
INT: world or life or death

1 Corinthians 15:19 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ζωῇ ταύτῃ ἐν
NAS: in this life only,
KJV: in this life only we have hope
INT: in the life this in

2 Corinthians 2:16 N-GFS
GRK: ὀσμὴ ἐκ ζωῆς εἰς ζωήν
NAS: an aroma from life to life.
KJV: the savour of life unto
INT: a fragrance from life to life

2 Corinthians 2:16 N-AFS
GRK: ζωῆς εἰς ζωήν καὶ πρὸς
NAS: from life to life. And who
KJV: of life unto life. And who
INT: life to life and for

2 Corinthians 4:10 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: so that the life of Jesus
KJV: Jesus, that the life also of Jesus
INT: also the life of Jesus

2 Corinthians 4:11 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωὴ τοῦ Ἰησοῦ
NAS: sake, so that the life of Jesus also
KJV: sake, that the life also of Jesus
INT: moreover the life of Jesus

2 Corinthians 4:12 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ζωὴ ἐν ὑμῖν
NAS: death works in us, but life in you.
KJV: us, but life in you.
INT: but life in you

2 Corinthians 5:4 N-GFS
GRK: ὑπὸ τῆς ζωῆς
NAS: will be swallowed up by life.
KJV: might be swallowed up of life.
INT: by life

Galatians 6:8 N-AFS
GRK: πνεύματος θερίσει ζωὴν αἰώνιον
NAS: reap eternal life.
KJV: the Spirit reap life everlasting.
INT: Spirit will reap life eternal

Ephesians 4:18 N-GFS
GRK: ἀπηλλοτριωμένοι τῆς ζωῆς τοῦ θεοῦ
NAS: excluded from the life of God
KJV: alienated from the life of God
INT: alienated from the life of God

Philippians 1:20 N-GFS
GRK: εἴτε διὰ ζωῆς εἴτε διὰ
NAS: whether by life or
KJV: whether [it be] by life, or by
INT: whether by life or by

Philippians 2:16 N-GFS
GRK: λόγον ζωῆς ἐπέχοντες εἰς
NAS: the word of life, so
KJV: Holding forth the word of life; that I
INT: [the] word of life holding forth for

Philippians 4:3 N-GFS
GRK: ἐν βίβλῳ ζωῆς
NAS: names are in the book of life.
KJV: [are] in the book of life.
INT: in [the] book of life

Colossians 3:3 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωὴ ὑμῶν κέκρυπται
NAS: For you have died and your life is hidden
KJV: and your life is hid with
INT: and the life of you has been hid

Colossians 3:4 N-NFS
GRK: φανερωθῇ ἡ ζωὴ ὑμῶν τότε
NAS: Christ, who is our life, is revealed,
KJV: [who is] our life, shall appear,
INT: might be revealed the life of you then

1 Timothy 1:16 N-AFS
GRK: αὐτῷ εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: believe in Him for eternal life.
KJV: him to life everlasting.
INT: him to life eternal

1 Timothy 4:8 N-GFS
GRK: ἐπαγγελίαν ἔχουσα ζωῆς τῆς νῦν
NAS: for the present life and [also] for the [life] to come.
KJV: promise of the life that now is,
INT: promise having of life of that which [is] now

1 Timothy 6:12 N-GFS
GRK: τῆς αἰωνίου ζωῆς εἰς ἣν
NAS: of the eternal life to which
KJV: eternal life, whereunto
INT: of eternal life to which

1 Timothy 6:19 N-GFS
GRK: τῆς ὄντως ζωῆς
NAS: that they may take hold of that which is life indeed.
KJV: they may lay hold on eternal life.
INT: of that which is indeed life

2 Timothy 1:1 N-GFS
GRK: κατ' ἐπαγγελίαν ζωῆς τῆς ἐν
NAS: to the promise of life in Christ
KJV: the promise of life which
INT: according to promise of life which [is] in

2 Timothy 1:10 N-AFS
GRK: φωτίσαντος δὲ ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν
NAS: and brought life and immortality
KJV: and hath brought life and immortality
INT: having brought to light moreover life and immortality

Titus 1:2 N-GFS
GRK: ἐπ' ἐλπίδι ζωῆς αἰωνίου ἣν
NAS: of eternal life, which
KJV: hope of eternal life, which God,
INT: in [the] hope of life eternal which

Titus 3:7 N-GFS
GRK: κατ' ἐλπίδα ζωῆς αἰωνίου
NAS: to [the] hope of eternal life.
KJV: the hope of eternal life.
INT: according to [the] hope of life eternal

Hebrews 7:3 N-GFS
GRK: ἡμερῶν μήτε ζωῆς τέλος ἔχων
NAS: nor end of life, but made like the Son
KJV: nor end of life; but made like
INT: of days nor of life end having

Hebrews 7:16 N-GFS
GRK: κατὰ δύναμιν ζωῆς ἀκαταλύτου
NAS: of an indestructible life.
KJV: the power of an endless life.
INT: according to power of life indestructable

James 1:12 N-GFS
GRK: στέφανον τῆς ζωῆς ὃν ἐπηγγείλατο
NAS: the crown of life which
KJV: the crown of life, which
INT: crown of life which he promised

James 4:14 N-NFS
GRK: ποία ἡ ζωὴ ὑμῶν ἀτμὶς
NAS: what your life will be like tomorrow.
KJV: what [is] your life? It is even
INT: for what [is] the life of you A vapor

1 Peter 3:7 N-GFS
GRK: συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς εἰς τὸ
NAS: of the grace of life, so
KJV: of the grace of life; that
INT: [being] joint-heirs of [the] grace of life so as

1 Peter 3:10 N-AFS
GRK: γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾷν καὶ
NAS: WHO DESIRES LIFE, TO LOVE
KJV: he that will love life, and see
INT: indeed desires life to love and

2 Peter 1:3 N-AFS
GRK: τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν
NAS: pertaining to life and godliness,
KJV: that [pertain] unto life and
INT: which [pertain] to life and godliness

1 John 1:1 N-GFS
GRK: λόγου τῆς ζωῆς
NAS: concerning the Word of Life--
KJV: of the Word of life;
INT: Word of life

1 John 1:2 N-NFS
GRK: καὶ ἡ ζωὴ ἐφανερώθη καὶ
NAS: and the life was manifested,
KJV: (For the life was manifested, and
INT: and the life was revealed and

1 John 1:2 N-AFS
GRK: ὑμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον
NAS: to you the eternal life, which
KJV: unto you that eternal life, which was
INT: to you the life eternal

1 John 2:25 N-AFS
GRK: ἡμῖν τὴν ζωὴν τὴν αἰώνιον
NAS: made to us: eternal life.
KJV: us, [even] eternal life.
INT: us life eternal

1 John 3:14 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ζωήν ὅτι ἀγαπῶμεν
NAS: out of death into life, because
KJV: death unto life, because we love
INT: to life because we love

1 John 3:15 N-AFS
GRK: οὐκ ἔχει ζωὴν αἰώνιον ἐν
NAS: has eternal life abiding in him.
KJV: hath eternal life abiding in
INT: not has life eternal in

1 John 5:11 N-AFS
GRK: μαρτυρία ὅτι ζωὴν αἰώνιον ἔδωκεν
NAS: us eternal life, and this
KJV: to us eternal life, and this
INT: testimony that life eternal gave

1 John 5:11 N-NFS
GRK: αὕτη ἡ ζωὴ ἐν τῷ
NAS: life, and this life is in His Son.
KJV: and this life is in
INT: this the life in the

1 John 5:12 N-AFS
GRK: ἔχει τὴν ζωήν ὁ μὴ
NAS: has the life; he who does not have
KJV: hath life; [and] he that hath
INT: has the life he that not

1 John 5:12 N-AFS
GRK: θεοῦ τὴν ζωὴν οὐκ ἔχει
NAS: of God does not have the life.
KJV: hath not life.
INT: of God the life not has

1 John 5:13 N-AFS
GRK: εἰδῆτε ὅτι ζωὴν ἔχετε αἰώνιον
NAS: that you have eternal life.
KJV: have eternal life, and that
INT: you might know that life you have eternal

1 John 5:16 N-AFS
GRK: δώσει αὐτῷ ζωήν τοῖς ἁμαρτάνουσιν
NAS: and [God] will for him give life to those
KJV: him life for them that sin
INT: he will give him life those that sin

1 John 5:20 N-NFS
GRK: θεὸς καὶ ζωὴ αἰώνιος
NAS: God and eternal life.
KJV: and eternal life.
INT: God and life eternal

Jude 1:21 N-AFS
GRK: Χριστοῦ εἰς ζωὴν αἰώνιον
NAS: Christ to eternal life.
KJV: unto eternal life.
INT: Christ unto life eternal

Revelation 2:7 N-GFS
GRK: ξύλου τῆς ζωῆς ὅ ἐστιν
NAS: of the tree of life which
KJV: of the tree of life, which is
INT: tree of life which is

Revelation 2:10 N-GFS
GRK: στέφανον τῆς ζωῆς
NAS: and I will give you the crown of life.
KJV: thee a crown of life.
INT: crown of life

Revelation 3:5 N-GFS
GRK: βίβλου τῆς ζωῆς καὶ ὁμολογήσω
NAS: from the book of life, and I will confess
KJV: the book of life, but
INT: book of life and will confess

Revelation 7:17 N-GFS
GRK: αὐτοὺς ἐπὶ ζωῆς πηγὰς ὑδάτων
NAS: of the water of life; and God
INT: them to living fountains of waters

Revelation 11:11 N-GFS
GRK: ἥμισυ πνεῦμα ζωῆς ἐκ τοῦ
NAS: days, the breath of life from God came
KJV: an half the Spirit of life from God
INT: a half [the] spirit of life from

Revelation 13:8 N-GFS
GRK: βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου
NAS: in the book of life of the Lamb
KJV: in the book of life of the Lamb slain
INT: book of life of the Lamb

Revelation 16:3 N-GFS
GRK: πᾶσα ψυχὴ ζωῆς ἀπέθανεν τὰ
NAS: and every living thing
INT: every soul living died that was

Revelation 17:8 N-GFS
GRK: βιβλίον τῆς ζωῆς ἀπὸ καταβολῆς
NAS: in the book of life from the foundation
KJV: the book of life from
INT: book of life from [the] foundation

Revelation 20:12 N-GFS
GRK: ἐστιν τῆς ζωῆς καὶ ἐκρίθησαν
NAS: which is [the book] of life; and the dead
KJV: is [the book] of life: and
INT: is [that] of life And were judged

Revelation 20:15 N-GFS
GRK: βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος ἐβλήθη
NAS: in the book of life, he was thrown
KJV: in the book of life was cast into
INT: book of life written he was cast

Revelation 21:6 N-GFS
GRK: ὕδατος τῆς ζωῆς δωρεάν
NAS: of the water of life without cost.
KJV: of the water of life freely.
INT: water of life freely

Revelation 21:27 N-GFS
GRK: βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου
NAS: in the Lamb's book of life.
KJV: the Lamb's book of life.
INT: book of life of the Lamb

Revelation 22:1 N-GFS
GRK: ποταμὸν ὕδατος ζωῆς λαμπρὸν ὡς
NAS: of the water of life, clear
KJV: river of water of life, clear as
INT: a river of water of life clear as

Revelation 22:2 N-GFS
GRK: ἐκεῖθεν ξύλον ζωῆς ποιοῦν καρποὺς
NAS: was the tree of life, bearing
KJV: [was there] the tree of life, which bare
INT: on that side [the] tree of life producing fruits

Revelation 22:14 N-GFS
GRK: ξύλον τῆς ζωῆς καὶ τοῖς
NAS: to the tree of life, and may enter
KJV: to the tree of life, and may enter
INT: tree of life and by the

Revelation 22:17 N-GFS
GRK: λαβέτω ὕδωρ ζωῆς δωρεάν
NAS: take the water of life without cost.
KJV: let him take the water of life freely.
INT: let him take water of life freely

Revelation 22:19 N-GFS
GRK: ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ
NAS: from the tree of life and from the holy
KJV: out of the book of life, and out of
INT: tree of life and out of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page