235. ἀλλά (alla)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 235. ἀλλά (alla) — 644 Occurrences

Matthew 4:4 Conj
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπὶ παντὶ
KJV: bread alone, but by every
INT: the man but by every

Matthew 5:15 Conj
GRK: τὸν μόδιον ἀλλ' ἐπὶ τὴν
KJV: under a bushel, but on a candlestick;
INT: a basket but upon the

Matthew 5:17 Conj
GRK: ἦλθον καταλῦσαι ἀλλὰ πληρῶσαι
KJV: come to destroy, but to fulfil.
INT: I came to abolish but to fulfill [them]

Matthew 5:39 Conj
GRK: τῷ πονηρῷ ἀλλ' ὅστις σε
KJV: not evil: but whosoever shall smite
INT: the evil [person] but whoever you

Matthew 6:13 Conj
GRK: εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς
KJV: into temptation, but deliver us
INT: into temptation but deliver us

Matthew 6:18 Conj
GRK: ἀνθρώποις νηστεύων ἀλλὰ τῷ πατρί
KJV: unto men to fast, but unto thy Father
INT: to men fasting but to Father

Matthew 7:21 Conj
GRK: τῶν οὐρανῶν ἀλλ' ὁ ποιῶν
KJV: of heaven; but he that doeth
INT: of the heavens but he who does

Matthew 8:4 Conj
GRK: μηδενὶ εἴπῃς ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν
KJV: thou tell no man; but go thy way, shew
INT: no one you tell but go yourself

Matthew 8:8 Conj
GRK: στέγην εἰσέλθῃς ἀλλὰ μόνον εἰπὲ
KJV: my roof: but speak the word
INT: roof you should come but only speak

Matthew 9:12 Conj
GRK: ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἱ κακῶς
KJV: a physician, but they that are
INT: are strong of a physician but they who sick

Matthew 9:13 Conj
GRK: καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
KJV: to call the righteous, but sinners to
INT: to call righteous [ones] but sinners

Matthew 9:17 Conj
GRK: ἀσκοὶ ἀπόλλυνται ἀλλὰ βάλλουσιν οἶνον
KJV: the bottles perish: but they put new
INT: wineskins will be destroyed but they put wine

Matthew 9:18 Conj
GRK: ἄρτι ἐτελεύτησεν ἀλλὰ ἐλθὼν ἐπίθες
KJV: is even now dead: but come and lay
INT: presently has died but having come lay

Matthew 9:24 Conj
GRK: τὸ κοράσιον ἀλλὰ καθεύδει καὶ
KJV: not dead, but sleepeth. And
INT: the girl but sleeps And

Matthew 10:20 Conj
GRK: οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα
KJV: ye that speak, but the Spirit of your
INT: they who speak but the Spirit

Matthew 10:34 Conj
GRK: βαλεῖν εἰρήνην ἀλλὰ μάχαιραν
KJV: to send peace, but a sword.
INT: to bring peace but a sword

Matthew 11:8 Conj
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε
KJV: But what went ye out
INT: But what went you out

Matthew 11:9 Conj
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε
KJV: But what went ye out
INT: But why went you out

Matthew 13:21 Conj
GRK: ἐν ἑαυτῷ ἀλλὰ πρόσκαιρός ἐστιν
KJV: in himself, but dureth for a while:
INT: in himself but temporary is

Matthew 15:11 Conj
GRK: τὸν ἄνθρωπον ἀλλὰ τὸ ἐκπορευόμενον
KJV: a man; but that which cometh
INT: the man but that which goes forth

Matthew 16:12 Conj
GRK: τῶν ἄρτων ἀλλὰ ἀπὸ τῆς
KJV: of bread, but of
INT: of bread but of the

Matthew 16:17 Conj
GRK: ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ' ὁ πατήρ
KJV: revealed [it] unto thee, but my Father
INT: revealed [it] to you but the Father

Matthew 16:23 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν
KJV: that be of God, but those that be of men.
INT: of God but the things

Matthew 17:12 Conj
GRK: ἐπέγνωσαν αὐτὸν ἀλλὰ ἐποίησαν ἐν
KJV: him not, but have done unto
INT: they knew him but did to

Matthew 18:22 Conj
GRK: ἕως ἑπτάκις ἀλλὰ ἕως ἑβδομηκοντάκις
KJV: seven times: but, Until
INT: up to seven times but up to seventy times

Matthew 18:30 Conj
GRK: οὐκ ἤθελεν ἀλλὰ ἀπελθὼν ἔβαλεν
KJV: he would not: but went and cast
INT: not he would but having gone he cast

Matthew 19:6 Conj
GRK: εἰσὶν δύο ἀλλὰ σὰρξ μία
KJV: no more twain, but one flesh.
INT: are they two but flesh one

Matthew 19:11 Conj
GRK: λόγον τοῦτον ἀλλ' οἷς δέδοται
KJV: saying, save [they] to whom
INT: statement this but only [those] to whom it has been given

Matthew 20:23 Conj
GRK: τοῦτο δοῦναι ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται
KJV: to give, but [it shall be given to them] for whom
INT: this to give but [to those] for whom it has been prepared

Matthew 20:26 Conj
GRK: ἐν ὑμῖν ἀλλ' ὃς ἐὰν
KJV: among you: but whosoever will
INT: among you but whoever if

Matthew 20:28 Conj
GRK: ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ
KJV: to be ministered unto, but to minister,
INT: came to be served but to serve and

Matthew 21:21 Conj
GRK: συκῆς ποιήσετε ἀλλὰ κἂν τῷ
KJV: [which is done] to the fig tree, but also if
INT: fig tree will you do but even if to the

Matthew 22:30 Conj
GRK: οὔτε γαμίζονται ἀλλ' ὡς ἄγγελοι
KJV: nor are given in marriage, but are as
INT: nor are given in marriage but like angels

Matthew 22:32 Conj
GRK: θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων
KJV: of the dead, but of the living.
INT: God of [the] dead but of [the] living

Matthew 24:6 Conj
GRK: γὰρ γενέσθαι ἀλλ' οὔπω ἐστὶν
KJV: come to pass, but the end
INT: indeed to take place but not yet is

Matthew 26:39 Conj
GRK: ἐγὼ θέλω ἀλλ' ὡς σύ
KJV: I will, but as thou
INT: I will but as you

Matthew 27:24 Conj
GRK: οὐδὲν ὠφελεῖ ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος
KJV: nothing, but [that] rather
INT: nothing it availed but rather a riot

Mark 1:44 Conj
GRK: μηδὲν εἴπῃς ἀλλὰ ὕπαγε σεαυτὸν
KJV: to any man: but go thy way,
INT: to none you speak but go yourself

Mark 1:45 Conj
GRK: πόλιν εἰσελθεῖν ἀλλ' ἔξω ἐπ'
KJV: into the city, but was without
INT: city to enter but out in

Mark 2:17 Conj
GRK: ἰσχύοντες ἰατροῦ ἀλλ' οἱ κακῶς
KJV: of the physician, but they that are
INT: are strong of a physician but they who sick

Mark 2:17 Conj
GRK: καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλούς
KJV: to call the righteous, but sinners to
INT: to call righteous [ones] but sinners

Mark 2:22 Conj
GRK: οἱ ἀσκοί ἀλλὰ οἶνον νέον
KJV: will be marred: but new
INT: the wineskins but wine new

Mark 3:26 Conj
GRK: δύναται στῆναι ἀλλὰ τέλος ἔχει
KJV: he cannot stand, but hath an end.
INT: he is able to stand but an end has

Mark 3:27 Conj
GRK: ἀλλ' οὐ δύναται
INT: But not is able

Mark 3:29 Conj
GRK: τὸν αἰῶνα ἀλλὰ ἔνοχός ἐστιν
KJV: never forgiveness, but is in danger
INT: the eternity but guilty is

Mark 4:17 Conj
GRK: ἐν ἑαυτοῖς ἀλλὰ πρόσκαιροί εἰσιν
KJV: themselves, and so endure
INT: in themselves but temporary are

Mark 4:22 Conj
GRK: ἐγένετο ἀπόκρυφον ἀλλ' ἵνα ἔλθῃ
KJV: secret, but that
INT: has taken place a secret thing but that it should come

Mark 5:19 Conj
GRK: ἀφῆκεν αὐτόν ἀλλὰ λέγει αὐτῷ
KJV: him not, but saith unto him,
INT: he did Let him but says to him

Mark 5:26 Conj
GRK: μηδὲν ὠφεληθεῖσα ἀλλὰ μᾶλλον εἰς
KJV: nothing bettered, but rather grew
INT: in no way having benefited but rather to

Mark 5:39 Conj
GRK: οὐκ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
KJV: not dead, but sleepeth.
INT: not is dead but sleeps

Mark 6:9 Conj
GRK: ἀλλὰ ὑποδεδεμένους σανδάλια
KJV: But [be] shod with sandals;
INT: but wear sandals

Mark 6:52 Conj
GRK: τοῖς ἄρτοις ἀλλ' ἦν αὐτῶν
INT: the loaves for was of them

Mark 7:5 Conj
GRK: τῶν πρεσβυτέρων ἀλλὰ κοιναῖς χερσὶν
KJV: of the elders, but eat
INT: of the elders but with unwashed hands

Mark 7:15 Conj
GRK: κοινῶσαι αὐτόν ἀλλὰ τὰ ἐκ
KJV: him: but the things which come
INT: to defile him but the things which out of

Mark 7:19 Conj
GRK: τὴν καρδίαν ἀλλ' εἰς τὴν
KJV: his heart, but into the belly,
INT: the heart but into the

Mark 7:25 Conj
GRK: ἀλλ' εὐθὺς ἀκούσασα
INT: but immediately Having heard

Mark 8:33 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τῶν
KJV: the things that be of God, but the things that be of men.
INT: things of God but the things

Mark 9:8 Conj
GRK: οὐδένα εἶδον ἀλλὰ μεθ' ἑαυτῶν
INT: no one they saw except with themselves

Mark 9:13 Conj
GRK: ἀλλὰ λέγω ὑμῖν
KJV: But I say unto you,
INT: but I say to you

Mark 9:22 Conj
GRK: ἀπολέσῃ αὐτόν ἀλλ' εἴ τι
KJV: destroy him: but if thou canst
INT: it might destroy him but if anything

Mark 9:37 Conj
GRK: ἐμὲ δέχεται ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά
KJV: not me, but him that sent me.
INT: me receives but the [one] having sent

Mark 10:8 Conj
GRK: εἰσὶν δύο ἀλλὰ μία σάρξ
KJV: no more twain, but one flesh.
INT: are they two but one flesh

Mark 10:27 Conj
GRK: ἀνθρώποις ἀδύνατον ἀλλ' οὐ παρὰ
KJV: men [it is] impossible, but not with
INT: men [it is] impossible but not with

Mark 10:40 Conj
GRK: ἐμὸν δοῦναι ἀλλ' οἷς ἡτοίμασται
KJV: to give; but [it shall be given to them] for whom
INT: mine to give but [to those] for whom it has been prepared

Mark 10:43 Conj
GRK: ἐν ὑμῖν ἀλλ' ὃς ἂν
KJV: among you: but whosoever will
INT: among you but whoever anyhow

Mark 10:45 Conj
GRK: ἦλθεν διακονηθῆναι ἀλλὰ διακονῆσαι καὶ
KJV: to be ministered unto, but to minister,
INT: came to be served but to serve and

Mark 11:23 Conj
GRK: καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ ὅτι
KJV: his heart, but shall believe that
INT: heart of him but shall believe that

Mark 11:32 Conj
GRK: ἀλλὰ εἴπωμεν Ἐξ
KJV: But if we shall say,
INT: but should we say From

Mark 12:14 Conj
GRK: πρόσωπον ἀνθρώπων ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας
KJV: of men, but teachest
INT: appearance of men but with truth

Mark 12:25 Conj
GRK: οὔτε γαμίζονται ἀλλ' εἰσὶν ὡς
KJV: nor are given in marriage; but are as
INT: nor are given in marriage but are like

Mark 12:27 Conj
GRK: θεὸς νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων πολὺ
KJV: of the dead, but the God
INT: God of [the] dead but of [the] living greatly

Mark 13:7 Conj
GRK: δεῖ γενέσθαι ἀλλ' οὔπω τὸ
KJV: needs be; but the end
INT: it must come to pass but not yet [is] the

Mark 13:11 Conj
GRK: τί λαλήσητε ἀλλ' ὃ ἐὰν
KJV: do ye premeditate: but whatsoever
INT: what you should say but whatever if

Mark 13:11 Conj
GRK: οἱ λαλοῦντες ἀλλὰ τὸ πνεῦμα
KJV: ye that speak, but the Holy Ghost.
INT: they who speak but the Spirit

Mark 13:20 Conj
GRK: πᾶσα σάρξ ἀλλὰ διὰ τοὺς
KJV: saved: but for
INT: any flesh but on account of the

Mark 13:24 Conj
GRK: Ἀλλὰ ἐν ἐκείναις
KJV: But in those
INT: But in those

Mark 14:28 Conj
GRK: ἀλλὰ μετὰ τὸ
KJV: But after that I
INT: But after

Mark 14:29 Conj
GRK: πάντες σκανδαλισθήσονται ἀλλ' οὐκ ἐγώ
NAS: all may fall away, yet I will not.
KJV: shall be offended, yet [will] not
INT: all will fall away yet not I

Mark 14:36 Conj
GRK: ἀπ' ἐμοῦ ἀλλ' οὐ τί
NAS: this cup from Me; yet not what I will,
KJV: from me: nevertheless not what
INT: from me but not what

Mark 14:36 Conj
GRK: ἐγὼ θέλω ἀλλὰ τί σύ
KJV: I will, but what thou
INT: I will but what you

Mark 14:49 Conj
GRK: ἐκρατήσατέ με ἀλλ' ἵνα πληρωθῶσιν
KJV: me not: but the scriptures must
INT: you did seize me but [it is] that might be fulfilled

Mark 16:7 Conj
GRK: ἀλλὰ ὑπάγετε εἴπατε
KJV: But go your way, tell
INT: But go say

Luke 1:60 Conj
GRK: εἶπεν Οὐχί ἀλλὰ κληθήσεται Ἰωάννης
KJV: Not [so]; but he shall be called
INT: said No but he will be called John

Luke 4:4 Conj
GRK: ὁ ἄνθρωπος ἀλλ' ἐπὶ παντὶ
KJV: bread alone, but by every
INT: the man but by every

Luke 5:14 Conj
GRK: μηδενὶ εἰπεῖν ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον
KJV: to tell no man: but go, and shew
INT: no one to tell but having gone show

Luke 5:31 Conj
GRK: ὑγιαίνοντες ἰατροῦ ἀλλὰ οἱ κακῶς
KJV: a physician; but they that are
INT: are in health of a physician but they who sick

Luke 5:32 Conj
GRK: καλέσαι δικαίους ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς
KJV: to call the righteous, but sinners to
INT: to call righteous [ones] but sinners to

Luke 5:38 Conj
GRK: ἀλλὰ οἶνον νέον
KJV: But new wine
INT: but wine new

Luke 6:27 Conj
GRK: Ἀλλὰ ὑμῖν λέγω
KJV: But I say unto you
INT: But to you I say

Luke 7:7 Conj
GRK: σὲ ἐλθεῖν ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ
KJV: unto thee: but say in a word,
INT: you to come but say by a word

Luke 7:25 Conj
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε
KJV: But what went ye out
INT: But what have you gone out

Luke 7:26 Conj
GRK: ἀλλὰ τί ἐξήλθατε
KJV: But what went ye out
INT: But what have you gone out

Luke 8:16 Conj
GRK: κλίνης τίθησιν ἀλλ' ἐπὶ λυχνίας
KJV: [it] under a bed; but setteth [it] on
INT: a bed puts [it] but on a lampstand

Luke 8:27 Conj
GRK: οὐκ ἔμενεν ἀλλ' ἐν τοῖς
KJV: in [any] house, but in the tombs.
INT: not did abide but in the

Luke 8:52 Conj
GRK: γὰρ ἀπέθανεν ἀλλὰ καθεύδει
KJV: not dead, but sleepeth.
INT: indeed she is dead but sleeps

Luke 9:56 Conj
GRK: ἀνθρώπων ἀπολέσαι αλλα σῶσαι καὶ
KJV: men's lives, but to save [them]. And
INT: of men to destroy but to save And

Luke 11:4 Conj
GRK: εἰς πειρασμόν ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς
KJV: into temptation; but deliver us
INT: into temptation but deliver us

Luke 11:33 Conj
GRK: τὸν μόδιον ἀλλ' ἐπὶ τὴν
KJV: under a bushel, but on a candlestick,
INT: the basket but upon the

Luke 11:42 Conj
GRK: ἀλλὰ οὐαὶ ὑμῖν
KJV: But woe unto you,
INT: But woe to you

Luke 12:7 Conj
GRK: ἀλλὰ καὶ αἱ
NAS: Indeed, the very hairs
KJV: But even the very hairs
INT: but even the

Luke 12:51 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ἀλλ' ἢ διαμερισμόν
KJV: you, Nay; but rather division:
INT: I say to you but rather division

Luke 13:3 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ἀλλ' ἐὰν μὴ
KJV: you, Nay: but, except ye repent,
INT: I say to you but if not

Luke 13:5 Conj
GRK: λέγω ὑμῖν ἀλλ' ἐὰν μὴ
KJV: you, Nay: but, except ye repent,
INT: I say to you but if not

Luke 14:10 Conj
GRK: ἀλλ' ὅταν κληθῇς
KJV: But when thou art bidden,
INT: But when you are invited

Luke 14:13 Conj
GRK: ἀλλ' ὅταν δοχὴν
KJV: But when thou makest
INT: but when a feast

Luke 16:21 Conj
GRK: τοῦ πλουσίου ἀλλὰ καὶ οἱ
NAS: table; besides, even
KJV: table: moreover the dogs
INT: of the rich man but even the

Luke 16:30 Conj
GRK: πάτερ Ἀβραάμ ἀλλ' ἐάν τις
KJV: father Abraham: but if one
INT: father Abraham but if one

Luke 17:8 Conj
GRK: ἀλλ' οὐχὶ ἐρεῖ
KJV: And will not rather say
INT: but not will he say

Luke 18:13 Conj
GRK: τὸν οὐρανόν ἀλλ' ἔτυπτεν τὸ
KJV: unto heaven, but smote upon
INT: heaven but was striking the

Luke 20:21 Conj
GRK: λαμβάνεις πρόσωπον ἀλλ' ἐπ' ἀληθείας
KJV: the person [of any], but teachest
INT: take person but with truth

Luke 20:38 Conj
GRK: ἔστιν νεκρῶν ἀλλὰ ζώντων πάντες
KJV: of the dead, but of the living:
INT: he is of [the] dead but of [the] living all

Luke 21:9 Conj
GRK: γενέσθαι πρῶτον ἀλλ' οὐκ εὐθέως
KJV: come to pass; but the end
INT: take place first but not immediately [is]

Luke 22:26 Conj
GRK: οὐχ οὕτως ἀλλ' ὁ μείζων
KJV: [be] so: but he that is greatest
INT: not thus [shall be] but the greatest

Luke 22:36 Conj
GRK: δὲ αὐτοῖς Ἀλλὰ νῦν ὁ
KJV: unto them, But now,
INT: therefore to them however now the [one]

Luke 22:42 Conj
GRK: θέλημά μου ἀλλὰ τὸ σὸν
KJV: my will, but thine, be done.
INT: will of me but of you

Luke 22:53 Conj
GRK: ἐπ' ἐμέ ἀλλ' αὕτη ἐστὶν
KJV: against me: but this is
INT: against me but this is

Luke 23:15 Conj
GRK: ἀλλ' οὐδὲ Ἡρῴδης
NAS: No, nor has Herod,
KJV: No, nor yet Herod:
INT: but not even Herod

Luke 24:6 Conj
GRK: ἔστιν ὧδε ἀλλὰ ἠγέρθη μνήσθητε
KJV: not here, but is risen: remember
INT: He is here but is risen remember

Luke 24:21 Conj
GRK: τὸν Ἰσραήλ ἀλλά γε καὶ
NAS: to redeem Israel. Indeed, besides all
KJV: have redeemed Israel: and beside all
INT: Israel but really also

Luke 24:22 Conj
GRK: ἀλλὰ καὶ γυναῖκές
KJV: Yea, and certain women
INT: however Moreover women

John 1:8 Conj
GRK: τὸ φῶς ἀλλ' ἵνα μαρτυρήσῃ
KJV: Light, but [was sent] to
INT: the light but that he might witness

John 1:13 Conj
GRK: θελήματος ἀνδρὸς ἀλλ' ἐκ θεοῦ
KJV: the will of man, but of God.
INT: will of man but of of God

John 1:31 Conj
GRK: ᾔδειν αὐτόν ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ
KJV: not: but that
INT: knew him but that he might appear

John 1:33 Conj
GRK: ᾔδειν αὐτόν ἀλλ' ὁ πέμψας
KJV: him not: but he that sent me
INT: knew him but the [one] having sent

John 3:8 Conj
GRK: αὐτοῦ ἀκούεις ἀλλ' οὐκ οἶδας
KJV: the sound thereof, but canst not
INT: of it you hear but not know

John 3:16 Conj
GRK: μὴ ἀπόληται ἀλλ' ἔχῃ ζωὴν
KJV: not perish, but have everlasting
INT: not might perish but might have life

John 3:17 Conj
GRK: τὸν κόσμον ἀλλ' ἵνα σωθῇ
KJV: condemn the world; but that the world
INT: the world but that might be saved

John 3:28 Conj
GRK: ὁ χριστός ἀλλ' ὅτι Ἀπεσταλμένος
KJV: not the Christ, but that I am
INT: the Christ but that sent

John 3:36 Conj
GRK: ὄψεται ζωήν ἀλλ' ἡ ὀργὴ
KJV: see life; but the wrath of God
INT: will see life but the wrath

John 4:2 Conj
GRK: οὐκ ἐβάπτιζεν ἀλλ' οἱ μαθηταὶ
KJV: baptized not, but his disciples,)
INT: not was baptizing but the disciples

John 4:14 Conj
GRK: τὸν αἰῶνα ἀλλὰ τὸ ὕδωρ
KJV: never thirst; but the water that
INT: the age but the water

John 4:23 Conj
GRK: ἀλλὰ ἔρχεται ὥρα
KJV: But the hour cometh,
INT: But is coming an hour

John 5:18 Conj
GRK: τὸ σάββατον ἀλλὰ καὶ πατέρα
KJV: had broken the sabbath, but said also
INT: the Sabbath but also Father

John 5:22 Conj
GRK: κρίνει οὐδένα ἀλλὰ τὴν κρίσιν
KJV: judgeth no man, but hath committed all
INT: judges no one but judgment

John 5:24 Conj
GRK: οὐκ ἔρχεται ἀλλὰ μεταβέβηκεν ἐκ
KJV: into condemnation; but is passed from
INT: not comes but has passed out of

John 5:30 Conj
GRK: τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα
KJV: will, but the will
INT: of me but the will

John 5:34 Conj
GRK: μαρτυρίαν λαμβάνω ἀλλὰ ταῦτα λέγω
KJV: from man: but these things I say,
INT: witness receive but these things I say

John 5:42 Conj
GRK: ἀλλὰ ἔγνωκα ὑμᾶς
KJV: But I know you,
INT: but I have known you

John 6:9 Conj
GRK: δύο ὀψάρια ἀλλὰ ταῦτα τί
KJV: two small fishes: but what are
INT: two small fish but these what

John 6:22 Conj
GRK: τὸ πλοῖον ἀλλὰ μόνοι οἱ
KJV: the boat, but [that] his
INT: the boat but alone the

John 6:23 Adj-NNP
GRK: ἀλλὰ ἦλθεν πλοιάρια
KJV: (Howbeit there came other
INT: but other came boats

John 6:26 Conj
GRK: εἴδετε σημεῖα ἀλλ' ὅτι ἐφάγετε
KJV: the miracles, but because
INT: you saw signs but because you ate

John 6:27 Conj
GRK: τὴν ἀπολλυμένην ἀλλὰ τὴν βρῶσιν
KJV: perisheth, but for that meat
INT: that perishes but [for] the food

John 6:32 Conj
GRK: τοῦ οὐρανοῦ ἀλλ' ὁ πατήρ
KJV: from heaven; but my Father
INT: heaven but the Father

John 6:36 Conj
GRK: ἀλλ' εἶπον ὑμῖν
KJV: But I said unto you,
INT: But I said to you

John 6:38 Conj
GRK: τὸ ἐμὸν ἀλλὰ τὸ θέλημα
KJV: will, but the will
INT: of me but the will

John 6:39 Conj
GRK: ἐξ αὐτοῦ ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ
KJV: nothing, but should raise
INT: of it but should raise up it

John 6:64 Conj
GRK: ἀλλ' εἰσὶν ἐξ
KJV: But there are some
INT: but they are of

John 7:10 Conj
GRK: οὐ φανερῶς ἀλλὰ ὡς ἐν
KJV: not openly, but as it were in
INT: not openly but as in

John 7:12 Conj
GRK: ἔλεγον Οὔ ἀλλὰ πλανᾷ τὸν
NAS: No, on the contrary, He leads
KJV: Nay; but he deceiveth
INT: said No but he deceives the

John 7:16 Conj
GRK: ἔστιν ἐμὴ ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός
KJV: not mine, but his that sent me.
INT: is mine but of the [one] having sent

John 7:22 Conj
GRK: Μωυσέως ἐστὶν ἀλλ' ἐκ τῶν
KJV: of Moses, but of the fathers;)
INT: Moses it is but of the

John 7:24 Conj
GRK: κατ' ὄψιν ἀλλὰ τὴν δικαίαν
KJV: the appearance, but judge
INT: according to appearance but righteous

John 7:27 Conj
GRK: ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν
NAS: However, we know where
KJV: Howbeit we know this man
INT: But this one we know

John 7:28 Conj
GRK: οὐκ ἐλήλυθα ἀλλ' ἔστιν ἀληθινὸς
KJV: of myself, but he that sent me
INT: not I have come but is true

John 7:44 Conj
GRK: πιάσαι αὐτόν ἀλλ' οὐδεὶς ἐπέβαλεν
KJV: have taken him; but no man laid
INT: to seize him but no one laid

John 7:49 Conj
GRK: ἀλλὰ ὁ ὄχλος
KJV: But this people
INT: But the crowd

John 8:12 Conj
GRK: τῇ σκοτίᾳ ἀλλ' ἕξει τὸ
KJV: in darkness, but shall have the light
INT: the darkness but will have the

John 8:16 Conj
GRK: οὐκ εἰμί ἀλλ' ἐγὼ καὶ
KJV: not alone, but I and
INT: not I am but I and

John 8:26 Conj
GRK: καὶ κρίνειν ἀλλ' ὁ πέμψας
KJV: of you: but he that sent me
INT: and to judge but the [one] having sent

John 8:28 Conj
GRK: ποιῶ οὐδέν ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέν
KJV: of myself; but as my
INT: I do nothing but as taught

John 8:37 Conj
GRK: Ἀβραάμ ἐστε ἀλλὰ ζητεῖτέ με
NAS: descendants; yet you seek
KJV: Abraham's seed; but ye seek to kill
INT: of Abraham you are but you seek me

John 8:42 Conj
GRK: ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα ἀλλ' ἐκεῖνός με
KJV: of myself, but he sent
INT: myself have I come but he me

John 8:49 Conj
GRK: οὐκ ἔχω ἀλλὰ τιμῶ τὸν
KJV: not a devil; but I honour my
INT: not have but I honor the

John 8:55 Conj
GRK: ὑμῖν ψεύστης ἀλλὰ οἶδα αὐτὸν
KJV: like unto you: but I know him,
INT: you a liar But I know him

John 9:3 Conj
GRK: γονεῖς αὐτοῦ ἀλλ' ἵνα φανερωθῇ
KJV: his parents: but that the works
INT: parents of him but that should appear

John 9:9 Conj
GRK: ἔλεγον Οὐχί ἀλλὰ ὅμοιος αὐτῷ
INT: saying no but Like him

John 9:31 Conj
GRK: οὐκ ἀκούει ἀλλ' ἐάν τις
KJV: not sinners: but if any man
INT: not does hear but if anyone

John 10:1 Conj
GRK: τῶν προβάτων ἀλλὰ ἀναβαίνων ἀλλαχόθεν
KJV: the sheepfold, but climbeth up
INT: of the sheep but climbs up another way

John 10:5 Conj
GRK: μὴ ἀκολουθήσουσιν ἀλλὰ φεύξονται ἀπ'
KJV: not follow, but will flee from
INT: not they should follow but will flee from

John 10:8 Conj
GRK: καὶ λῃσταί ἀλλ' οὐκ ἤκουσαν
KJV: and robbers: but the sheep did
INT: and robbers but not did hear

John 10:18 Conj
GRK: ἀπ' ἐμοῦ ἀλλ' ἐγὼ τίθημι
KJV: from me, but I lay
INT: from me but I lay down

John 10:26 Conj
GRK: ἀλλὰ ὑμεῖς οὐ
KJV: But ye believe
INT: but you not

John 10:33 Conj
GRK: λιθάζομέν σε ἀλλὰ περὶ βλασφημίας
KJV: thee not; but for blasphemy;
INT: we do stone you but for blasphemy

John 11:4 Conj
GRK: πρὸς θάνατον ἀλλ' ὑπὲρ τῆς
KJV: unto death, but for the glory
INT: unto death but for the

John 11:11 Conj
GRK: ἡμῶν κεκοίμηται ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα
KJV: Lazarus sleepeth; but I go, that
INT: of us has fallen asleep but I go that

John 11:15 Conj
GRK: ἤμην ἐκεῖ ἀλλὰ ἄγωμεν πρὸς
KJV: ye may believe; nevertheless let us go
INT: I was there But let us go to

John 11:22 Conj
GRK: ἀλλὰ καὶ νῦν
INT: nevertheless but even now

John 11:30 Conj
GRK: τὴν κώμην ἀλλ' ἦν ἔτι
KJV: into the town, but was in
INT: the village but was still

John 11:42 Conj
GRK: μου ἀκούεις ἀλλὰ διὰ τὸν
KJV: me always: but because of the people
INT: me you hear but on account of the

John 11:51 Conj
GRK: οὐκ εἶπεν ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὢν
KJV: of himself: but being high priest
INT: not he said but high priest being

John 11:52 Conj
GRK: ἔθνους μόνον ἀλλ' ἵνα καὶ
KJV: nation only, but that also
INT: nation only but that also

John 11:54 Conj
GRK: τοῖς Ἰουδαίοις ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν
KJV: among the Jews; but went thence
INT: the Jews but went away from there

John 12:6 Conj
GRK: ἔμελεν αὐτῷ ἀλλ' ὅτι κλέπτης
KJV: for the poor; but because he was
INT: he was caring to him but because a thief

John 12:9 Conj
GRK: Ἰησοῦν μόνον ἀλλ' ἵνα καὶ
KJV: sake only, but that
INT: Jesus only but that also

John 12:16 Conj
GRK: τὸ πρῶτον ἀλλ' ὅτε ἐδοξάσθη
KJV: disciples at the first: but when Jesus
INT: from the first but when was glorified

John 12:27 Conj
GRK: ὥρας ταύτης ἀλλὰ διὰ τοῦτο
KJV: this hour: but for this cause
INT: hour this But on account of this

John 12:30 Conj
GRK: αὕτη γέγονεν ἀλλὰ δι' ὑμᾶς
KJV: because of me, but for your sakes.
INT: this has come but because of you

John 12:42 Conj
GRK: εἰς αὐτόν ἀλλὰ διὰ τοὺς
KJV: on him; but because of the Pharisees
INT: on him but on account of the

John 12:44 Conj
GRK: εἰς ἐμὲ ἀλλὰ εἰς τὸν
KJV: on me, but on him that sent
INT: on me but on the [one]

John 12:47 Conj
GRK: τὸν κόσμον ἀλλ' ἵνα σώσω
KJV: judge the world, but to save
INT: the world but that I might save

John 12:49 Conj
GRK: οὐκ ἐλάλησα ἀλλ' ὁ πέμψας
KJV: of myself; but the Father which sent
INT: not spoke but the having sent

John 13:9 Conj
GRK: μου μόνον ἀλλὰ καὶ τὰς
KJV: feet only, but also [my] hands
INT: of me only but also the

John 13:10 Conj
GRK: πόδας νίψασθαι ἀλλ' ἔστιν καθαρὸς
KJV: to wash [his] feet, but is clean
INT: feet to wash but is clean

John 13:10 Conj
GRK: καθαροί ἐστε ἀλλ' οὐχὶ πάντες
KJV: are clean, but not all.
INT: clean are but not all

John 13:18 Conj
GRK: τίνας ἐξελεξάμην ἀλλ' ἵνα ἡ
KJV: I have chosen: but that
INT: whom I chose but that the

John 14:24 Conj
GRK: ἔστιν ἐμὸς ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός
KJV: not mine, but the Father's which
INT: is mine but of the having sent

John 14:31 Conj
GRK: ἀλλ' ἵνα γνῷ
KJV: But that the world
INT: but that might know

John 15:16 Conj
GRK: με ἐξελέξασθε ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην
KJV: chosen me, but I have chosen
INT: me chose but I chose

John 15:19 Conj
GRK: οὐκ ἐστέ ἀλλ' ἐγὼ ἐξελεξάμην
KJV: of the world, but I have chosen
INT: not you are but I chose

John 15:21 Conj
GRK: ἀλλὰ ταῦτα πάντα
KJV: But all these things
INT: But these things all

John 15:25 Conj
GRK: ἀλλ' ἵνα πληρωθῇ
KJV: But [this cometh to pass], that
INT: But that might be fulfilled

John 16:2 Conj
GRK: ποιήσουσιν ὑμᾶς ἀλλ' ἔρχεται ὥρα
KJV: out of the synagogues: yea, the time
INT: they will put you but is coming an hour

John 16:4 Conj
GRK: ἀλλὰ ταῦτα λελάληκα
KJV: But these things have I told
INT: But these things I have said

John 16:6 Conj
GRK: ἀλλ' ὅτι ταῦτα
KJV: But because I have said
INT: But because these things

John 16:7 Conj
GRK: ἀλλ' ἐγὼ τὴν
KJV: Nevertheless I tell
INT: But I the

John 16:12 Conj
GRK: ὑμῖν λέγειν ἀλλ' οὐ δύνασθε
KJV: unto you, but ye cannot
INT: to you to say but not you are able

John 16:13 Conj
GRK: ἀφ' ἑαυτοῦ ἀλλ' ὅσα ἀκούσει
KJV: himself; but whatsoever
INT: from himself but whatever he may hear

John 16:20 Conj
GRK: ὑμεῖς λυπηθήσεσθε ἀλλ' ἡ λύπη
KJV: ye shall be sorrowful, but your sorrow
INT: you will be grieved but the grief

John 16:25 Conj
GRK: λαλήσω ὑμῖν ἀλλὰ παρρησίᾳ περὶ
KJV: in proverbs: but the time cometh,
INT: I will speak to you but plainly concerning

John 16:33 Conj
GRK: θλίψιν ἔχετε ἀλλὰ θαρσεῖτε ἐγὼ
KJV: tribulation: but be of good cheer;
INT: tribulation you have but be of good courage I

John 17:9 Conj
GRK: κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν
KJV: for the world, but for them which
INT: world make I request but concerning whom

John 17:15 Conj
GRK: τοῦ κόσμου ἀλλ' ἵνα τηρήσῃς
KJV: the world, but that
INT: the world but that you should keep

John 17:20 Conj
GRK: ἐρωτῶ μόνον ἀλλὰ καὶ περὶ
KJV: these alone, but for them also
INT: make I request only but also for

John 18:28 Conj
GRK: μὴ μιανθῶσιν ἀλλὰ φάγωσιν τὸ
KJV: they should be defiled; but that
INT: not they might be stained but they might eat the

John 18:40 Conj
GRK: Μὴ τοῦτον ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν
KJV: Not this man, but Barabbas. Now
INT: Not this one but Barabbas

John 19:21 Conj
GRK: τῶν Ἰουδαίων ἀλλ' ὅτι ἐκεῖνος
KJV: The King of the Jews; but that he
INT: of the Jews but that he

John 19:24 Conj
GRK: σχίσωμεν αὐτόν ἀλλὰ λάχωμεν περὶ
KJV: rend it, but cast lots for
INT: let us tear up it but let us cast lots for

John 19:34 Conj
GRK: ἀλλ' εἷς τῶν
KJV: But one of the soldiers
INT: but one of the

John 20:7 Conj
GRK: ὀθονίων κείμενον ἀλλὰ χωρὶς ἐντετυλιγμένον
KJV: the linen clothes, but wrapped together
INT: linen cloths lying but by itself folded up

John 20:27 Conj
GRK: γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός
KJV: not faithless, but believing.
INT: be unbelieving but believing

John 21:8 Conj
GRK: τῆς γῆς ἀλλὰ ὡς ἀπὸ
KJV: from land, but as it were two hundred
INT: the land but about from

John 21:23 Conj
GRK: οὐκ ἀποθνήσκει ἀλλ' Ἐὰν αὐτὸν
KJV: not die; but, If I will
INT: not he dies but If him

Acts 1:4 Conj
GRK: μὴ χωρίζεσθαι ἀλλὰ περιμένειν τὴν
KJV: Jerusalem, but wait
INT: not to depart but to await the

Acts 1:8 Conj
GRK: ἀλλὰ λήμψεσθε δύναμιν
KJV: But ye shall receive power,
INT: but you will receive power

Acts 2:16 Conj
GRK: ἀλλὰ τοῦτό ἐστιν
KJV: But this is
INT: but this is

Acts 4:17 Conj
GRK: ἀλλ' ἵνα μὴ
KJV: But that it spread
INT: But that not

Acts 4:32 Conj
GRK: ἴδιον εἶναι ἀλλ' ἦν αὐτοῖς
KJV: was his own; but they had
INT: his own was but were to them

Acts 5:4 Conj
GRK: ἐψεύσω ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ
KJV: lied unto men, but unto God.
INT: You did lie to men but to God

Acts 5:13 Conj
GRK: κολλᾶσθαι αὐτοῖς ἀλλ' ἐμεγάλυνεν αὐτοὺς
NAS: to associate with them; however, the people
KJV: to them: but the people
INT: join them but magnified them

Acts 7:39 Conj
GRK: πατέρες ἡμῶν ἀλλὰ ἀπώσαντο καὶ
KJV: obey, but thrust [him] from them,
INT: fathers of us but thrust [him] away and

Acts 7:48 Conj
GRK: ἀλλ' οὐχ ὁ
NAS: However, the Most High does not dwell
KJV: Howbeit the most High dwelleth
INT: But not the

Acts 9:6 Conj
GRK: ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ
INT: but Rise up and

Acts 10:20 Conj
GRK: ἀλλὰ ἀναστὰς κατάβηθι
KJV: Arise therefore, and get thee down,
INT: but having risen go down

Acts 10:35 Conj
GRK: ἀλλ' ἐν παντὶ
KJV: But in every
INT: but in every

Acts 10:41 Conj
GRK: τῷ λαῷ ἀλλὰ μάρτυσιν τοῖς
KJV: the people, but unto witnesses
INT: the people but to witnesses who

Acts 13:25 Conj
GRK: εἰμὶ ἐγώ ἀλλ' ἰδοὺ ἔρχεται
KJV: not [he]. But, behold,
INT: am I [he] but Behold he comes

Acts 15:11 Conj
GRK: ἀλλὰ διὰ τῆς
KJV: But we believe that through
INT: But by the

Acts 15:20 Conj
GRK: ἀλλὰ ἐπιστεῖλαι αὐτοῖς
KJV: But that we write unto them,
INT: but to write to them

Acts 16:37 Conj
GRK: οὐ γάρ ἀλλὰ ἐλθόντες αὐτοὶ
KJV: verily; but let them come
INT: no indeed but having come themselves

Acts 18:9 Conj
GRK: Μὴ φοβοῦ ἀλλὰ λάλει καὶ
KJV: not afraid, but speak, and
INT: not Fear but speak and

Acts 18:21 Conj
GRK: ἀλλὰ ἀποταξάμενος καὶ
KJV: But bade them
INT: but having taken leave and

Acts 19:2 Conj
GRK: πρὸς αὐτόν Ἀλλ' οὐδ' εἰ
KJV: unto him, We have not so much as
INT: to him but not even whether [a]

Acts 19:26 Conj
GRK: μόνον Ἐφέσου ἀλλὰ σχεδὸν πάσης
KJV: at Ephesus, but almost
INT: only of Ephesus but almost of all

Acts 19:27 Conj
GRK: ἀπελεγμὸν ἐλθεῖν ἀλλὰ καὶ τὸ
KJV: at nought; but also that the temple
INT: disrepute come but also the

Acts 20:24 Conj
GRK: ἀλλ' οὐδενὸς λόγου
KJV: But none of these things
INT: But not any account

Acts 21:13 Conj
GRK: μόνον δεθῆναι ἀλλὰ καὶ ἀποθανεῖν
KJV: only, but also to die at
INT: only to be bound but also to die

Acts 21:24 Conj
GRK: οὐδὲν ἔστιν ἀλλὰ στοιχεῖς καὶ
KJV: nothing; but [that] thou thyself
INT: nothing is but you walk orderly also

Acts 26:16 Conj
GRK: ἀλλὰ ἀνάστηθι καὶ
KJV: But rise, and
INT: but rise up and

Acts 26:20 Conj
GRK: ἀλλὰ τοῖς ἐν
KJV: But shewed first
INT: but to those in

Acts 26:25 Conj
GRK: κράτιστε Φῆστε ἀλλὰ ἀληθείας καὶ
KJV: Festus; but speak forth
INT: most noble Festus but truth and

Acts 26:29 Conj
GRK: μόνον σὲ ἀλλὰ καὶ πάντας
KJV: only thou, but also all
INT: only you but also all

Acts 27:10 Conj
GRK: τοῦ πλοίου ἀλλὰ καὶ τῶν
KJV: and ship, but also of our
INT: to the ship but also the

Romans 1:21 Conj
GRK: ἢ ηὐχαρίστησαν ἀλλ' ἐματαιώθησαν ἐν
KJV: were thankful; but became vain
INT: or were thankful but they became futile in

Romans 1:32 Conj
GRK: αὐτὰ ποιοῦσιν ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσιν
KJV: the same, but have pleasure
INT: them practice but also are approving of

Romans 2:13 Conj
GRK: τῷ θεῷ ἀλλ' οἱ ποιηταὶ
KJV: before God, but the doers of the law
INT: God but the doers

Romans 2:29 Conj
GRK: ἀλλ' ὁ ἐν
KJV: But he [is] a Jew,
INT: but he that [is] in

Romans 2:29 Conj
GRK: ἐξ ἀνθρώπων ἀλλ' ἐκ τοῦ
KJV: of men, but of God.
INT: of men but of

Romans 3:27 Conj
GRK: ἔργων οὐχί ἀλλὰ διὰ νόμου
KJV: of works? Nay: but by the law
INT: of works No but through a law

Romans 3:31 Conj
GRK: μὴ γένοιτο ἀλλὰ νόμον ἱστάνομεν
NAS: May it never be! On the contrary, we establish
KJV: God forbid: yea, we establish
INT: never may it be but law we strengthen

Romans 4:2 Conj
GRK: ἔχει καύχημα ἀλλ' οὐ πρὸς
KJV: [whereof] to glory; but not
INT: he has ground of boasting but not toward

Romans 4:4 Conj
GRK: κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ ὀφείλημα
KJV: of grace, but of debt.
INT: according to grace but according to debt

Romans 4:10 Conj
GRK: ἐν περιτομῇ ἀλλ' ἐν ἀκροβυστίᾳ
KJV: circumcision, but in
INT: in circumcision but in uncircumcision

Romans 4:12 Conj
GRK: περιτομῆς μόνον ἀλλὰ καὶ τοῖς
KJV: only, but who also
INT: circumcision only but also to those that

Romans 4:13 Conj
GRK: εἶναι κόσμου ἀλλὰ διὰ δικαιοσύνης
KJV: the law, but through
INT: should be [of the] world but by righteousness

Romans 4:16 Conj
GRK: νόμου μόνον ἀλλὰ καὶ τῷ
KJV: the law, but to that also
INT: law only but also to that

Romans 4:20 Conj
GRK: τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλ' ἐνεδυναμώθη τῇ
KJV: through unbelief; but was strong
INT: through unbelief but was strengthened

Romans 4:24 Conj
GRK: ἀλλὰ καὶ δι'
KJV: But for us
INT: but also on account of

Romans 5:3 Conj
GRK: μόνον δέ ἀλλὰ καὶ καυχώμεθα
KJV: not only [so], but we glory in
INT: only moreover but also we boast

Romans 5:11 Conj
GRK: μόνον δέ ἀλλὰ καὶ καυχώμενοι
KJV: not only [so], but we also joy
INT: only moreover but also we rejoice

Romans 5:14 Conj
GRK: ἀλλὰ ἐβασίλευσεν ὁ
NAS: Nevertheless death reigned
KJV: Nevertheless death reigned
INT: but reigned

Romans 5:15 Conj
GRK: Ἀλλ' οὐχ ὡς
KJV: But not as
INT: But [shall] not as

Romans 6:5 Conj
GRK: θανάτου αὐτοῦ ἀλλὰ καὶ τῆς
NAS: of His death, certainly we shall also
KJV: we shall be also [in the likeness] of [his] resurrection:
INT: death of him but also of the

Romans 6:13 Conj
GRK: τῇ ἁμαρτίᾳ ἀλλὰ παραστήσατε ἑαυτοὺς
KJV: unto sin: but yield
INT: to sin but yield yourselves

Romans 6:14 Conj
GRK: ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν
KJV: under the law, but under grace.
INT: under law but under grace

Romans 6:15 Conj
GRK: ὑπὸ νόμον ἀλλὰ ὑπὸ χάριν
KJV: under the law, but under grace?
INT: under law but under grace

Romans 7:7 Conj
GRK: μὴ γένοιτο ἀλλὰ τὴν ἁμαρτίαν
NAS: May it never be! On the contrary, I would not have come to know
KJV: sin? God forbid. Nay, I had not
INT: never may it be But sin

Romans 7:13 Conj
GRK: μὴ γένοιτο ἀλλὰ ἡ ἁμαρτία
NAS: for me? May it never be! Rather it was sin,
KJV: unto me? God forbid. But sin, that
INT: never may it be But sin

Romans 7:15 Conj
GRK: τοῦτο πράσσω ἀλλ' ὃ μισῶ
KJV: do I not; but what I hate,
INT: this I do but what I hate

Romans 7:17 Conj
GRK: κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα
KJV: that do it, but sin that dwelleth
INT: am working out it but the dwelling

Romans 7:19 Conj
GRK: ποιῶ ἀγαθόν ἀλλὰ ὃ οὐ
KJV: I do not: but the evil which
INT: do I practice good but the not

Romans 7:20 Conj
GRK: κατεργάζομαι αὐτὸ ἀλλὰ ἡ οἰκοῦσα
KJV: that do it, but sin that dwelleth
INT: who work out it but the dwelling

Romans 8:1 Conj
GRK: σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα
KJV: after the flesh, but after the Spirit.
INT: flesh who walk but according to Spirit

Romans 8:4 Conj
GRK: σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα
KJV: after the flesh, but after the Spirit.
INT: flesh walk but according to Spirit

Romans 8:9 Conj
GRK: ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν πνεύματι
KJV: in the flesh, but in the Spirit,
INT: in flesh but in Spirit

Romans 8:15 Conj
GRK: εἰς φόβον ἀλλὰ ἐλάβετε πνεῦμα
KJV: fear; but ye have received
INT: unto fear but you received a Spirit

Romans 8:20 Conj
GRK: οὐχ ἑκοῦσα ἀλλὰ διὰ τὸν
KJV: willingly, but by reason
INT: not willingly but because of the [one]

Romans 8:23 Conj
GRK: μόνον δέ ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ
KJV: not only [they], but ourselves also,
INT: only moreover but even ourselves

Romans 8:26 Conj
GRK: οὐκ οἴδαμεν ἀλλὰ αὐτὸ τὸ
KJV: as we ought: but the Spirit itself
INT: not we know but itself the

Romans 8:32 Conj
GRK: οὐκ ἐφείσατο ἀλλὰ ὑπὲρ ἡμῶν
KJV: his own Son, but delivered him
INT: not spared but for us

Romans 8:37 Conj
GRK: ἀλλ' ἐν τούτοις
KJV: Nay, in all
INT: But in these things

Romans 9:7 Conj
GRK: πάντες τέκνα ἀλλ' Ἐν Ἰσαὰκ
KJV: [are they] all children: but, In Isaac
INT: [are] all children but In Issac

Romans 9:8 Conj
GRK: τοῦ θεοῦ ἀλλὰ τὰ τέκνα
KJV: of God: but the children
INT: of God but the children

Romans 9:10 Conj
GRK: μόνον δέ ἀλλὰ καὶ Ῥεβέκκα
KJV: not only [this]; but when Rebecca also
INT: only moreover but also Rebecca

Romans 9:12 Conj
GRK: ἐξ ἔργων ἀλλ' ἐκ τοῦ
INT: of works but of him who

Romans 9:16 Conj
GRK: τοῦ τρέχοντος ἀλλὰ τοῦ ἐλεῶντος
KJV: of him that runneth, but of God
INT: of him that runs but on whom shows mercy

Romans 9:24 Conj
GRK: ἐξ Ἰουδαίων ἀλλὰ καὶ ἐξ
KJV: the Jews only, but also of
INT: from among [the] Jews but also from among

Romans 9:32 Conj
GRK: ἐκ πίστεως ἀλλ' ὡς ἐξ
KJV: by faith, but as it were by
INT: by faith but as by

Romans 10:2 Conj
GRK: θεοῦ ἔχουσιν ἀλλ' οὐ κατ'
KJV: a zeal of God, but not according
INT: for God they have but not according to

Romans 10:8 Conj
GRK: ἀλλὰ τί λέγει
KJV: But what saith it?
INT: But what says it

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page