3056. λόγος (logos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3056. λόγος (logos) — 331 Occurrences

Matthew 5:32 N-GMS
GRK: αὐτοῦ παρεκτὸς λόγου πορνείας ποιεῖ
NAS: except for [the] reason of unchastity,
KJV: saving for the cause of fornication,
INT: of him except on account of sexual immorality causes

Matthew 5:37 N-NMS
GRK: δὲ ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ
NAS: But let your statement be, 'Yes, yes
KJV: let your communication be, Yea,
INT: moreover the statement of you Yes

Matthew 7:24 N-AMP
GRK: μου τοὺς λόγους τούτους καὶ
NAS: hears these words of Mine and acts
KJV: heareth these sayings of mine, and
INT: my words these and

Matthew 7:26 N-AMP
GRK: μου τοὺς λόγους τούτους καὶ
NAS: these words of Mine
KJV: these sayings of mine,
INT: my words these and

Matthew 7:28 N-AMP
GRK: Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους ἐξεπλήσσοντο
NAS: these words, the crowds
KJV: these sayings, the people
INT: Jesus the words these were astonished

Matthew 8:8 N-DMS
GRK: μόνον εἰπὲ λόγῳ καὶ ἰαθήσεται
NAS: say the word, and my servant
KJV: but speak the word only, and
INT: only speak the word And will be healed

Matthew 8:16 N-DMS
GRK: τὰ πνεύματα λόγῳ καὶ πάντας
NAS: out the spirits with a word, and healed
KJV: the spirits with [his] word, and
INT: the spirits by a word and all

Matthew 10:14 N-AMP
GRK: ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν ἐξερχόμενοι
NAS: heed your words, as you go
KJV: your words, when ye depart out
INT: will hear the words of you going forth

Matthew 12:32 N-AMS
GRK: ἐὰν εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ
NAS: Whoever speaks a word against the Son
KJV: speaketh a word against
INT: if speaks a word against the

Matthew 12:36 N-AMS
GRK: περὶ αὐτοῦ λόγον ἐν ἡμέρᾳ
NAS: they shall give an accounting for it in the day
KJV: they shall give account thereof
INT: of it an account in day

Matthew 12:37 N-GMP
GRK: γὰρ τῶν λόγων σου δικαιωθήσῃ
NAS: For by your words you will be justified,
KJV: thy words thou shalt be justified,
INT: indeed the words of you you will be justified

Matthew 12:37 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ
NAS: you will be justified, and by your words you will be condemned.
KJV: by thy words thou shalt be condemned.
INT: by the words of you you will be condemned

Matthew 13:19 N-AMS
GRK: ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας
NAS: hears the word of the kingdom
KJV: one heareth the word of the kingdom,
INT: hears the word of the kingdom

Matthew 13:20 N-AMS
GRK: ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ
NAS: is the man who hears the word and immediately
KJV: is he that heareth the word, and anon
INT: he who the word hears and

Matthew 13:21 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζεται
NAS: because of the word, immediately
KJV: because of the word, by and by
INT: on account of the word immediately he falls away

Matthew 13:22 N-AMS
GRK: ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ
NAS: is the man who hears the word, and the worry
KJV: he that heareth the word; and the care
INT: he who the word hears and

Matthew 13:22 N-AMS
GRK: συμπνίγει τὸν λόγον καὶ ἄκαρπος
NAS: choke the word, and it becomes
KJV: choke the word, and
INT: choke the word and unfruitful

Matthew 13:23 N-AMS
GRK: ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ
NAS: is the man who hears the word and understands
KJV: that heareth the word, and
INT: he who the word hears and

Matthew 15:6 N-AMS
GRK: ἠκυρώσατε τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: .' And [by this] you invalidated the word of God
INT: you made void the commandment of God

Matthew 15:12 N-AMS
GRK: ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν
NAS: when they heard this statement?
KJV: after they heard this saying?
INT: having heard the saying were offended

Matthew 15:23 N-AMS
GRK: ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον καὶ προσελθόντες
NAS: But He did not answer her a word. And His disciples
KJV: her not a word. And his
INT: he answered her a word And having come to [him]

Matthew 18:23 N-AMS
GRK: ἠθέλησεν συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν
NAS: to settle accounts with his slaves.
KJV: would take account of his
INT: would settle accounts accounts with the

Matthew 19:1 N-AMP
GRK: Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους μετῆρεν
NAS: these words, He departed
KJV: these sayings, he departed
INT: Jesus the words these he withdrew

Matthew 19:11 N-AMS
GRK: χωροῦσιν τὸν λόγον τοῦτον ἀλλ'
NAS: this statement, but [only] those to whom
KJV: this saying, save
INT: receive the statement this but only [those]

Matthew 19:22 N-AMS
GRK: νεανίσκος τὸν λόγον τοῦτον ἀπῆλθεν
NAS: this statement, he went away
KJV: heard that saying, he went away
INT: young man the statement this he went away

Matthew 21:24 N-AMS
GRK: ὑμᾶς κἀγὼ λόγον ἕνα ὃν
NAS: ask you one thing, which if
KJV: you one thing, which if
INT: you I also thing one which

Matthew 22:15 N-DMS
GRK: παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ
NAS: they might trap Him in what He said.
KJV: him in [his] talk.
INT: they might trap in his words

Matthew 22:46 N-AMS
GRK: ἀποκριθῆναι αὐτῷ λόγον οὐδὲ ἐτόλμησέν
NAS: to answer Him a word, nor
KJV: to answer him a word, neither durst
INT: to answer him a word nor dared

Matthew 24:35 N-NMP
GRK: οἱ δὲ λόγοι μου οὐ
NAS: away, but My words will not pass away.
KJV: but my words shall not
INT: however [the] words of me no

Matthew 25:19 N-AMS
GRK: καὶ συναίρει λόγον μετ' αὐτῶν
NAS: came and settled accounts with them.
INT: and takes account with them

Matthew 26:1 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς λόγους τούτους εἶπεν
NAS: these words, He said
KJV: all these sayings, he said unto his
INT: all the words these he said

Matthew 26:44 N-AMS
GRK: τὸν αὐτὸν λόγον εἰπὼν πάλιν
NAS: saying the same thing once more.
KJV: saying the same words.
INT: the same thing having said again

Matthew 28:15 N-NMS
GRK: διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ
NAS: and this story was widely spread
KJV: this saying is commonly reported
INT: is spread abroad the report this among [the]

Mark 1:45 N-AMS
GRK: διαφημίζειν τὸν λόγον ὥστε μηκέτι
NAS: and to spread the news around,
KJV: to blaze abroad the matter, insomuch that
INT: to spread abroad the matter so that no longer

Mark 2:2 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν λόγον
NAS: and He was speaking the word to them.
KJV: and he preached the word unto them.
INT: to them the word

Mark 4:14 N-AMS
GRK: σπείρων τὸν λόγον σπείρει
NAS: The sower sows the word.
KJV: The sower soweth the word.
INT: sower the word sows

Mark 4:15 N-NMS
GRK: σπείρεται ὁ λόγος καὶ ὅταν
NAS: where the word is sown;
KJV: where the word is sown;
INT: is sown the word and when

Mark 4:15 N-AMS
GRK: αἴρει τὸν λόγον τὸν ἐσπαρμένον
NAS: and takes away the word which has been sown
KJV: taketh away the word that was sown
INT: takes away the word that has been sown

Mark 4:16 N-AMS
GRK: ἀκούσωσιν τὸν λόγον εὐθὺς μετὰ
NAS: they hear the word, immediately
KJV: they have heard the word, immediately
INT: they hear the word immediately with

Mark 4:17 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον εὐθὺς σκανδαλίζονται
NAS: because of the word, immediately
KJV: for the word's sake, immediately
INT: on account of the word immediately they fall away

Mark 4:18 N-AMS
GRK: οἱ τὸν λόγον ἀκούσαντες
NAS: are the ones who have heard the word,
KJV: such as hear the word,
INT: the [ones] the word having heard

Mark 4:19 N-AMS
GRK: συμπνίγουσιν τὸν λόγον καὶ ἄκαρπος
NAS: in and choke the word, and it becomes
KJV: choke the word, and
INT: choke the word and unfruitful

Mark 4:20 N-AMS
GRK: ἀκούουσιν τὸν λόγον καὶ παραδέχονται
NAS: and they hear the word and accept
KJV: such as hear the word, and receive
INT: hear the word and receive [it]

Mark 4:33 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν λόγον καθὼς ἠδύναντο
NAS: He was speaking the word to them, so
KJV: spake he the word unto them,
INT: to them the word as they were able

Mark 5:36 N-AMS
GRK: παρακούσας τὸν λόγον λαλούμενον λέγει
KJV: heard the word that was spoken,
INT: having heard the word spoken says

Mark 7:13 N-AMS
GRK: ἀκυροῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: [thus] invalidating the word of God
KJV: Making the word of God of none effect
INT: making void the word of God

Mark 7:29 N-AMS
GRK: τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε ἐξελήλυθεν
NAS: of this answer go;
KJV: For this saying go thy way; the devil
INT: this word go has gone forth

Mark 8:32 N-AMS
GRK: παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει καὶ
NAS: And He was stating the matter plainly.
KJV: And he spake that saying openly. And
INT: plainly the word he spoke And

Mark 8:38 N-AMP
GRK: τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ
NAS: is ashamed of Me and My words in this
KJV: and of my words in this
INT: my words in the

Mark 9:10 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λόγον ἐκράτησαν πρὸς
NAS: They seized upon that statement, discussing
KJV: they kept that saying with
INT: And that saying they kept among

Mark 10:22 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθεν λυπούμενος
NAS: But at these words he was saddened,
KJV: at that saying, and went away
INT: at the word he went away grieved

Mark 10:24 N-DMP
GRK: ἐπὶ τοῖς λόγοις αὐτοῦ ὁ
NAS: were amazed at His words. But Jesus
KJV: at his words. But Jesus
INT: at the words of him

Mark 11:29 N-AMS
GRK: ὑμᾶς ἕνα λόγον καὶ ἀποκρίθητέ
NAS: you one question, and you answer
KJV: of you one question, and answer
INT: you one thing and you answer

Mark 12:13 N-DMS
GRK: αὐτὸν ἀγρεύσωσιν λόγῳ
NAS: to trap Him in a statement.
KJV: catch him in [his] words.
INT: him they might catch in talk

Mark 13:31 N-NMP
GRK: οἱ δὲ λόγοι μου οὐ
NAS: away, but My words will not pass away.
KJV: but my words shall not
INT: however [the] words of me in no way

Mark 14:39 N-AMS
GRK: τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών
NAS: saying the same words.
KJV: and spake the same words.
INT: the same thing having said

Mark 16:20 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦντος διὰ
NAS: with them, and confirmed the word by the signs
KJV: confirming the word with
INT: and the word confirming by

Luke 1:2 N-GMS
GRK: γενόμενοι τοῦ λόγου
NAS: and servants of the word,
KJV: and ministers of the word;
INT: having been of the Word

Luke 1:4 N-GMP
GRK: ὧν κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν
NAS: about the things you have been taught.
KJV: of those things, wherein
INT: which you were instructed of [the] things the certainty

Luke 1:20 N-DMP
GRK: ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου οἵτινες
NAS: you did not believe my words, which
KJV: not my words, which shall be fulfilled
INT: you did believe the words of me which

Luke 1:29 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ λόγῳ διεταράχθη καὶ
NAS: But she was very perplexed at [this] statement, and kept pondering
KJV: at his saying, and cast in her mind
INT: at the statement she was troubled and

Luke 3:4 N-GMP
GRK: ἐν βίβλῳ λόγων Ἠσαίου τοῦ
NAS: in the book of the words of Isaiah
KJV: the book of the words of Esaias
INT: in [the] book of [the] words of Isaiah the

Luke 4:22 N-DMP
GRK: ἐπὶ τοῖς λόγοις τῆς χάριτος
NAS: at the gracious words which were falling
KJV: at the gracious words which proceeded
INT: at the words of the grace

Luke 4:32 N-NMS
GRK: ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ
NAS: at His teaching, for His message was with authority.
KJV: for his word was with
INT: was the message of him

Luke 4:36 N-NMS
GRK: Τίς ὁ λόγος οὗτος ὅτι
NAS: is this message? For with authority
KJV: saying, What a word [is] this! for
INT: What word [is] this that

Luke 5:1 N-AMS
GRK: ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: Him and listening to the word of God,
KJV: him to hear the word of God,
INT: to hear the word of God

Luke 5:15 N-NMS
GRK: μᾶλλον ὁ λόγος περὶ αὐτοῦ
NAS: But the news about Him was spreading
KJV: went there a fame abroad
INT: still more the report concerning him

Luke 6:47 N-GMP
GRK: μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν
NAS: to Me and hears My words and acts
KJV: heareth my sayings, and doeth
INT: of me the words and doing

Luke 7:7 N-DMS
GRK: ἀλλὰ εἰπὲ λόγῳ καὶ ἰαθήτω
NAS: to You, but [just] say the word, and my servant
KJV: but say in a word, and my
INT: but say by a word and shall be healed

Luke 7:17 N-NMS
GRK: ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν
NAS: This report concerning Him went
KJV: And this rumour of him
INT: went out the report this in

Luke 8:11 N-NMS
GRK: ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: is this: the seed is the word of God.
KJV: The seed is the word of God.
INT: is the word of God

Luke 8:12 N-AMS
GRK: αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς
NAS: and takes away the word from their heart,
KJV: and taketh away the word out of their
INT: takes away the word from the

Luke 8:13 N-AMS
GRK: δέχονται τὸν λόγον καὶ οὗτοι
NAS: receive the word with joy;
KJV: they hear, receive the word with joy;
INT: receive the word and these

Luke 8:15 N-AMS
GRK: ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσιν καὶ
NAS: have heard the word in an honest
KJV: having heard the word, keep
INT: having heard the word keep [it] and

Luke 8:21 N-AMS
GRK: οἱ τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: who hear the word of God
KJV: which hear the word of God, and
INT: who the word of God

Luke 9:26 N-AMP
GRK: τοὺς ἐμοὺς λόγους τοῦτον ὁ
NAS: is ashamed of Me and My words, the Son
KJV: and of my words, of him shall
INT: my words him the

Luke 9:28 N-AMP
GRK: μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ
NAS: these sayings, He took along
KJV: after these sayings, he took
INT: after the sayings these about

Luke 9:44 N-AMP
GRK: ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους ὁ
NAS: Let these words sink into your ears;
KJV: Let these sayings sink down into
INT: of you the words these

Luke 10:39 N-AMS
GRK: ἤκουεν τὸν λόγον αὐτοῦ
NAS: feet, listening to His word.
KJV: and heard his word.
INT: was listening to the word of him

Luke 11:28 N-AMS
GRK: ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: who hear the word of God
KJV: [are] they that hear the word of God,
INT: hear the word of God

Luke 12:10 N-AMS
GRK: ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν
NAS: who speaks a word against the Son
KJV: shall speak a word against
INT: who will say a word against the

Luke 16:2 N-AMS
GRK: ἀπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας
NAS: you? Give an accounting of your management,
KJV: give an account of thy
INT: give the account of the stewardship

Luke 20:3 N-AMS
GRK: ὑμᾶς κἀγὼ λόγον καὶ εἴπατέ
NAS: ask you a question, and you tell
KJV: you one thing; and answer
INT: you I also one thing and tell

Luke 20:20 N-GMS
GRK: ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου ὥστε παραδοῦναι
NAS: that they might catch Him in some statement, so
KJV: of his words, that so
INT: they might take hold of him in talk in order to betray

Luke 21:33 N-NMP
GRK: οἱ δὲ λόγοι μου οὐ
NAS: away, but My words will not pass away.
KJV: but my words shall not
INT: moreover [the] words of me no

Luke 23:9 N-DMP
GRK: αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς αὐτὸς
NAS: Him at some length; but He answered
KJV: in many words; but he
INT: him in words many he

Luke 24:17 N-NMP
GRK: Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι οὓς
NAS: are these words that you are exchanging
KJV: What manner of communications [are] these
INT: What words [are] these which

Luke 24:19 N-DMS
GRK: ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ
NAS: in deed and word in the sight
KJV: deed and word before God
INT: deed and word before

Luke 24:44 N-NMP
GRK: Οὗτοι οἱ λόγοι μου οὓς
NAS: to them, These are My words which
KJV: These [are] the words which
INT: These [are] the words of me which

John 1:1 N-NMS
GRK: ἦν ὁ λόγος καὶ ὁ
NAS: In the beginning was the Word, and the Word
KJV: was the Word, and
INT: was the Word and the

John 1:1 N-NMS
GRK: καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς
NAS: was the Word, and the Word was with God,
KJV: the Word, and the Word was with
INT: and the Word was with

John 1:1 N-NMS
GRK: ἦν ὁ λόγος
NAS: was with God, and the Word was God.
KJV: God, and the Word was God.
INT: was the Word

John 1:14 N-NMS
GRK: Καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο
NAS: And the Word became flesh,
KJV: And the Word was made flesh,
INT: And the Word flesh became

John 2:22 N-DMS
GRK: καὶ τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν
NAS: the Scripture and the word which
KJV: and the word which
INT: and the word which had spoken

John 4:37 N-NMS
GRK: τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ἀληθινὸς
NAS: For in this [case] the saying is TRUE,
KJV: herein is that saying true,
INT: this the saying is true

John 4:39 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς
NAS: in Him because of the word of the woman
KJV: for the saying of the woman,
INT: because of the word of the woman

John 4:41 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ
NAS: believed because of His word;
KJV: because of his own word;
INT: because of the word of him

John 4:50 N-DMS
GRK: ἄνθρωπος τῷ λόγῳ ὃν εἶπεν
NAS: believed the word that Jesus
KJV: the man believed the word that Jesus
INT: man the word which said

John 5:24 N-AMS
GRK: ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων
NAS: to you, he who hears My word, and believes
KJV: He that heareth my word, and believeth
INT: he that the word of me hears

John 5:38 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ
NAS: You do not have His word abiding
KJV: not his word abiding in
INT: And the word of him not

John 6:60 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ λόγος οὗτος τίς
NAS: is a difficult statement; who
KJV: is an hard saying; who can
INT: is the word this who

John 7:36 N-NMS
GRK: ἐστιν ὁ λόγος οὗτος ὃν
NAS: is this statement that He said,
KJV: What [manner of] saying is this
INT: is the word this which

John 7:40 N-GMP
GRK: ἀκούσαντες τῶν λόγων τούτων ἔλεγον
NAS: these words, were saying,
KJV: when they heard this saying, said,
INT: having heard the words this said

John 8:31 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ
NAS: you continue in My word, [then] you are truly
KJV: in my word, [then] are ye my
INT: in word my

John 8:37 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς
NAS: to kill Me, because My word has no
KJV: because my word hath no
INT: because word my

John 8:43 N-AMS
GRK: ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν
NAS: you cannot hear My word.
KJV: hear my word.
INT: to hear word my

John 8:51 N-AMS
GRK: τὸν ἐμὸν λόγον τηρήσῃ θάνατον
NAS: anyone keeps My word he will never see
KJV: keep my saying, he shall never
INT: my word keep death

John 8:52 N-AMS
GRK: τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ
NAS: keeps My word, he will never
KJV: keep my saying, he shall never
INT: anyone the word of me keeps

John 8:55 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ
NAS: Him and keep His word.
KJV: keep his saying.
INT: and the word of him I keep

John 10:19 N-AMP
GRK: διὰ τοὺς λόγους τούτους
NAS: because of these words.
KJV: for these sayings.
INT: on account of the words these

John 10:35 N-NMS
GRK: οὓς ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: to whom the word of God
KJV: unto whom the word of God came,
INT: whom the word of God

John 12:38 N-NMS
GRK: ἵνα ὁ λόγος Ἠσαίου τοῦ
NAS: [This was] to fulfill the word of Isaiah
KJV: That the saying of Esaias the prophet
INT: that the word of Isaiah the

John 12:48 N-NMS
GRK: αὐτόν ὁ λόγος ὃν ἐλάλησα
NAS: one who judges him; the word I spoke
KJV: him: the word that
INT: him the word which I spoke

John 14:23 N-AMS
GRK: με τὸν λόγον μου τηρήσει
NAS: Me, he will keep My word; and My Father
KJV: he will keep my words: and my
INT: me the word of me he will keep

John 14:24 N-AMP
GRK: με τοὺς λόγους μου οὐ
NAS: Me does not keep My words; and the word
KJV: not my sayings: and the word
INT: me the words of me not

John 14:24 N-NMS
GRK: καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε
NAS: My words; and the word which
KJV: sayings: and the word which ye hear
INT: and the word which you hear

John 15:3 N-AMS
GRK: διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα
NAS: because of the word which
KJV: through the word which
INT: by reason of the word which I have spoken

John 15:20 N-GMS
GRK: μνημονεύετε τοῦ λόγου οὗ ἐγὼ
NAS: Remember the word that I said
KJV: Remember the word that I
INT: Remember the word which I

John 15:20 N-AMS
GRK: εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν
NAS: they kept My word, they will keep
KJV: my saying, they will keep
INT: if the word of me they kept

John 15:25 N-NMS
GRK: πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ ἐν
NAS: But [they have done this] to fulfill the word that is written
KJV: [this cometh to pass], that the word might be fulfilled
INT: might be fulfilled the word that in

John 17:6 N-AMS
GRK: καὶ τὸν λόγον σου τετήρηκαν
NAS: them to Me, and they have kept Your word.
KJV: they have kept thy word.
INT: and the word of you they have kept

John 17:14 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν λόγον σου καὶ
NAS: I have given them Your word; and the world
KJV: them thy word; and the world
INT: them the word of you and

John 17:17 N-NMS
GRK: ἀληθείᾳ ὁ λόγος ὁ σὸς
NAS: them in the truth; Your word is truth.
KJV: truth: thy word is truth.
INT: truth word your

John 17:20 N-GMS
GRK: διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς
NAS: who believe in Me through their word;
KJV: through their word;
INT: through the word of them on

John 18:9 N-NMS
GRK: πληρωθῇ ὁ λόγος ὃν εἶπεν
NAS: to fulfill the word which He spoke,
KJV: That the saying might be fulfilled,
INT: might be fulfilled the word which he said

John 18:32 N-NMS
GRK: ἵνα ὁ λόγος τοῦ Ἰησοῦ
NAS: to fulfill the word of Jesus which
KJV: That the saying of Jesus
INT: that the word of Jesus

John 19:8 N-AMS
GRK: τοῦτον τὸν λόγον μᾶλλον ἐφοβήθη
NAS: this statement, he was [even] more
KJV: heard that saying, he was the more
INT: this word [the] more he was afraid

John 19:13 N-GMP
GRK: ἀκούσας τῶν λόγων τούτων ἤγαγεν
NAS: heard these words, he brought Jesus
KJV: heard that saying, he brought Jesus
INT: having heard the words this he brought

John 21:23 N-NMS
GRK: οὗτος ὁ λόγος εἰς τοὺς
NAS: Therefore this saying went out among
KJV: went this saying abroad among
INT: this the saying among the

Acts 1:1 N-AMS
GRK: ΜΕΝ ΠΡΩΤΟΝ ΛΟΓΟΝ ἐποιησάμην περὶ
NAS: The first account I composed,
KJV: The former treatise have I made, O
INT: indeed first account I made concerning

Acts 2:22 N-AMP
GRK: ἀκούσατε τοὺς λόγους τούτους Ἰησοῦν
NAS: to these words: Jesus
KJV: hear these words; Jesus of Nazareth,
INT: hear the words these Jesus

Acts 2:40 N-DMP
GRK: ἑτέροις τε λόγοις πλείοσιν διεμαρτύρατο
NAS: other words he solemnly testified
KJV: other words did he testify
INT: other moreover words many he earnestly testified

Acts 2:41 N-AMS
GRK: ἀποδεξάμενοι τὸν λόγον αὐτοῦ ἐβαπτίσθησαν
NAS: who had received his word were baptized;
KJV: received his word were baptized: and
INT: having received the word of him were baptized

Acts 4:4 N-AMS
GRK: ἀκουσάντων τὸν λόγον ἐπίστευσαν καὶ
NAS: who had heard the message believed;
KJV: of them which heard the word believed;
INT: having heard the word believed and

Acts 4:29 N-AMS
GRK: λαλεῖν τὸν λόγον σου
NAS: may speak Your word with all
KJV: they may speak thy word,
INT: to speak the word of you

Acts 4:31 N-AMS
GRK: ἐλάλουν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: and [began] to speak the word of God
KJV: and they spake the word of God with
INT: spoke the word of God

Acts 5:5 N-AMP
GRK: Ἁνανίας τοὺς λόγους τούτους πεσὼν
NAS: these words, Ananias
KJV: these words fell down,
INT: Ananias the words these having fallen down

Acts 5:24 N-AMP
GRK: ἤκουσαν τοὺς λόγους τούτους ὅ
NAS: these words, they were greatly perplexed
KJV: heard these things, they doubted of
INT: they heard the words these

Acts 6:2 N-AMS
GRK: καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: for us to neglect the word of God
KJV: should leave the word of God,
INT: having left the word of God

Acts 6:4 N-GMS
GRK: διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν
NAS: and to the ministry of the word.
KJV: and to the ministry of the word.
INT: ministry of the word will steadfastly continue

Acts 6:5 N-NMS
GRK: ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς
NAS: The statement found approval
KJV: And the saying pleased the whole
INT: was pleasing the saying before all

Acts 6:7 N-NMS
GRK: Καὶ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: The word of God kept on spreading;
KJV: And the word of God increased;
INT: And the word of God

Acts 7:22 N-DMP
GRK: δυνατὸς ἐν λόγοις καὶ ἔργοις
NAS: and he was a man of power in words and deeds.
KJV: mighty in words and in
INT: mighty in words and works

Acts 7:29 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ καὶ
NAS: At this remark, MOSES FLED
KJV: at this saying, and was
INT: at the remark this and

Acts 8:4 N-AMS
GRK: εὐαγγελιζόμενοι τὸν λόγον
NAS: went about preaching the word.
KJV: went every where preaching the word.
INT: proclaiming the gospel the word

Acts 8:14 N-AMS
GRK: Σαμάρεια τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: had received the word of God,
KJV: had received the word of God,
INT: Samaria the word of God

Acts 8:21 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἡ
NAS: in this matter, for your heart
KJV: in this matter: for thy
INT: in the matter this the

Acts 8:25 N-AMS
GRK: λαλήσαντες τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: and spoken the word of the Lord,
KJV: preached the word of the Lord,
INT: having spoken the word of the Lord

Acts 10:29 N-DMS
GRK: οὖν τίνι λόγῳ μετεπέμψασθέ με
NAS: for what reason you have sent
KJV: for what intent ye have sent for
INT: therefore for what reason did you send for me

Acts 10:36 N-AMS
GRK: τὸν λόγον ὃν ἀπέστειλεν
NAS: The word which He sent
KJV: The word which [God] sent
INT: The word which he sent

Acts 10:44 N-AMS
GRK: ἀκούοντας τὸν λόγον
NAS: who were listening to the message.
KJV: all them which heard the word.
INT: hearing the word

Acts 11:1 N-AMS
GRK: ἐδέξαντο τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: also had received the word of God.
KJV: also received the word of God.
INT: received the word of God

Acts 11:19 N-AMS
GRK: λαλοῦντες τὸν λόγον εἰ μὴ
NAS: speaking the word to no one
KJV: preaching the word to none
INT: speaking the word if not

Acts 11:22 N-NMS
GRK: δὲ ὁ λόγος εἰς τὰ
NAS: The news about them reached
KJV: Then tidings of these things
INT: moreover the report in the

Acts 12:24 N-NMS
GRK: Ὁ δὲ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: But the word of the Lord
KJV: But the word of God grew
INT: but [the] word of God

Acts 13:5 N-AMS
GRK: κατήγγελλον τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: they [began] to proclaim the word of God
KJV: they preached the word of God
INT: they proclaimed the word of God

Acts 13:7 N-AMS
GRK: ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: and sought to hear the word of God.
KJV: and desired to hear the word of God.
INT: to hear the word of God

Acts 13:15 N-NMS
GRK: ἐν ὑμῖν λόγος παρακλήσεως πρὸς
NAS: you have any word of exhortation
KJV: if ye have any word of exhortation for
INT: among you a word of exhortaion to

Acts 13:26 N-NMS
GRK: ἡμῖν ὁ λόγος τῆς σωτηρίας
NAS: God, to us the message of this
KJV: to you is the word of this salvation
INT: to us the message of the salvation

Acts 13:44 N-AMS
GRK: ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: to hear the word of the Lord.
KJV: together to hear the word of God.
INT: to hear the word of [the] Lord

Acts 13:46 N-AMS
GRK: λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: It was necessary that the word of God
KJV: necessary that the word of God
INT: to be spoken the word of God

Acts 13:48 N-AMS
GRK: ἐδόξαζον τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: and glorifying the word of the Lord;
KJV: glorified the word of the Lord:
INT: glorified the word of the Lord

Acts 13:49 N-NMS
GRK: δὲ ὁ λόγος τοῦ κυρίου
NAS: And the word of the Lord
KJV: And the word of the Lord was published
INT: moreover the word of the Lord

Acts 14:3 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος
NAS: who was testifying to the word of His grace,
KJV: gave testimony unto the word of his
INT: to the word of the grace

Acts 14:12 N-GMS
GRK: ἡγούμενος τοῦ λόγου
NAS: because he was the chief speaker.
KJV: was the chief speaker.
INT: chief speaker

Acts 14:25 N-AMS
GRK: Πέργῃ τὸν λόγον κατέβησαν εἰς
NAS: When they had spoken the word in Perga,
KJV: when they had preached the word in
INT: Perga the word they came down to

Acts 15:6 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ λόγου τούτου
NAS: to look into this matter.
KJV: of this matter.
INT: about the matter this

Acts 15:7 N-AMS
GRK: ἔθνη τὸν λόγον τοῦ εὐαγγελίου
NAS: would hear the word of the gospel
KJV: should hear the word of the gospel,
INT: Gentiles the word of the gospel

Acts 15:15 N-NMP
GRK: συμφωνοῦσιν οἱ λόγοι τῶν προφητῶν
NAS: With this the words of the Prophets
KJV: agree the words of the prophets;
INT: agree the words of the prophets

Acts 15:24 N-DMP
GRK: ἐτάραξαν ὑμᾶς λόγοις ἀνασκευάζοντες τὰς
NAS: have disturbed you with [their] words, unsettling
KJV: you with words, subverting
INT: troubled you by words upsetting the

Acts 15:27 N-GMS
GRK: αὐτοὺς διὰ λόγου ἀπαγγέλλοντας τὰ
NAS: the same things by word [of mouth].
KJV: [you] the same things by mouth.
INT: them by word telling [you] the

Acts 15:32 N-GMS
GRK: ὄντες διὰ λόγου πολλοῦ παρεκάλεσαν
NAS: the brethren with a lengthy message.
KJV: with many words, and confirmed
INT: being by talk much exhorted

Acts 15:35 N-AMS
GRK: πολλῶν τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: others also, the word of the Lord.
KJV: preaching the word of the Lord,
INT: many the word of the Lord

Acts 15:36 N-AMS
GRK: κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: we proclaimed the word of the Lord,
KJV: we have preached the word of the Lord,
INT: we have annonuced the word of the Lord

Acts 16:6 N-AMS
GRK: λαλῆσαι τὸν λόγον ἐν τῇ
NAS: Spirit to speak the word in Asia;
KJV: Ghost to preach the word in Asia,
INT: to speak the word in

Acts 16:32 N-AMS
GRK: αὐτῷ τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: And they spoke the word of the Lord
KJV: unto him the word of the Lord,
INT: to him the word of the Lord

Acts 16:36 N-AMP
GRK: δεσμοφύλαξ τοὺς λόγους τούτους πρὸς
NAS: these words to Paul,
KJV: told this saying to Paul,
INT: jailor the words these to

Acts 17:11 N-AMS
GRK: ἐδέξαντο τὸν λόγον μετὰ πάσης
NAS: for they received the word with great
KJV: received the word with
INT: received the word with all

Acts 17:13 N-NMS
GRK: Παύλου ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: found out that the word of God
KJV: that the word of God
INT: Paul the word of God

Acts 18:5 N-DMS
GRK: συνείχετο τῷ λόγῳ ὁ Παῦλος
NAS: [began] devoting himself completely to the word, solemnly testifying
INT: was occupied with the word Paul

Acts 18:11 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: months, teaching the word of God among
KJV: months, teaching the word of God among
INT: them the word of God

Acts 18:14 N-AMS
GRK: Ἰουδαῖοι κατὰ λόγον ἂν ἀνεσχόμην
NAS: Jews, it would be reasonable for me to put
INT: Jews according to reason anyhow I should have carried with

Acts 18:15 N-GMS
GRK: ἐστιν περὶ λόγου καὶ ὀνομάτων
NAS: about words and names
KJV: a question of words and names,
INT: it be about a word and names

Acts 19:10 N-AMS
GRK: ἀκοῦσαι τὸν λόγον τοῦ κυρίου
NAS: heard the word of the Lord,
KJV: Asia heard the word of the Lord Jesus,
INT: heard the word of the Lord

Acts 19:20 N-NMS
GRK: κυρίου ὁ λόγος ηὔξανεν καὶ
NAS: So the word of the Lord was growing
KJV: mightily grew the word of God and
INT: Lord of the word increased and

Acts 19:38 N-AMS
GRK: πρός τινα λόγον ἀγοραῖοι ἄγονται
NAS: who are with him have a complaint against
KJV: him, have a matter against any man,
INT: against anyone a matter courts are held

Acts 19:40 N-AMS
GRK: δυνησόμεθα ἀποδοῦναι λόγον περὶ τῆς
NAS: we will be unable to account for this
KJV: give an account of this
INT: we will be able to give a reason concerning the

Acts 20:2 N-DMS
GRK: παρακαλέσας αὐτοὺς λόγῳ πολλῷ ἦλθεν
INT: having exhorted them with talk much he came

Acts 20:7 N-AMS
GRK: τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου
NAS: and he prolonged his message until
KJV: continued his speech until
INT: moreover the talk until midnight

Acts 20:24 N-GMS
GRK: ἀλλ' οὐδενὸς λόγου ποιοῦμαι τὴν
NAS: of any account as dear
KJV: none of these things move me,
INT: But not any account I make my

Acts 20:32 N-DMS
GRK: καὶ τῷ λόγῳ τῆς χάριτος
NAS: you to God and to the word of His grace,
KJV: to God, and to the word of his grace,
INT: and to the word of the grace

Acts 20:35 N-GMP
GRK: τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου
NAS: and remember the words of the Lord
KJV: to remember the words of the Lord
INT: also the words of the Lord

Acts 20:38 N-DMS
GRK: ἐπὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἰρήκει
NAS: over the word which
KJV: for the words which
INT: for the word which he had spoken

Acts 22:22 N-GMS
GRK: τούτου τοῦ λόγου καὶ ἐπῆραν
NAS: to him up to this statement, and [then] they raised
KJV: unto this word, and [then] lifted up
INT: this word and lifted up

Romans 3:4 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς λόγοις σου καὶ
NAS: THAT YOU MAY BE JUSTIFIED IN YOUR WORDS, AND PREVAIL
KJV: in thy sayings, and mightest overcome
INT: in the words of you and

Romans 9:6 N-NMS
GRK: ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: But [it is] not as though the word of God
KJV: though the word of God
INT: has failed the word of God

Romans 9:9 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ λόγος οὗτος Κατὰ
NAS: For this is the word of promise:
KJV: For this [is] the word of promise, At
INT: indeed the word [is] this According to

Romans 9:28 N-AMS
GRK: λόγον γὰρ συντελῶν
NAS: WILL EXECUTE HIS WORD ON THE EARTH,
KJV: he will finish the work, and
INT: [his] sentence indeed [he is] concluding

Romans 13:9 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ ἀνακεφαλαιοῦται
NAS: up in this saying, YOU SHALL LOVE
KJV: this saying, namely,
INT: in the word this it is summed up

Romans 14:12 N-AMS
GRK: περὶ ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ
NAS: of us will give an account of himself
KJV: of us shall give account of himself
INT: concerning himself account will give

Romans 15:18 N-DMS
GRK: ὑπακοὴν ἐθνῶν λόγῳ καὶ ἔργῳ
NAS: of the Gentiles by word and deed,
KJV: obedient, by word and
INT: obedience of [the] Gentiles by word and work

1 Corinthians 1:5 N-DMS
GRK: ἐν παντὶ λόγῳ καὶ πάσῃ
NAS: in Him, in all speech and all
KJV: in all utterance, and [in] all
INT: in all talk and all

1 Corinthians 1:17 N-GMS
GRK: ἐν σοφίᾳ λόγου ἵνα μὴ
NAS: not in cleverness of speech, so
KJV: with wisdom of words, lest the cross
INT: in wisdom of word that not

1 Corinthians 1:18 N-NMS
GRK: λόγος γὰρ ὁ
NAS: For the word of the cross
KJV: For the preaching of the cross is
INT: the word indeed

1 Corinthians 2:1 N-GMS
GRK: καθ' ὑπεροχὴν λόγου ἢ σοφίας
NAS: with superiority of speech or
KJV: excellency of speech or
INT: according to excellency of word or wisdom

1 Corinthians 2:4 N-NMS
GRK: καὶ ὁ λόγος μου καὶ
NAS: and my message and my preaching
KJV: And my speech and my
INT: and the message of me and

1 Corinthians 2:4 N-DMP
GRK: πειθοῖς σοφίας λόγοις ἀλλ' ἐν
NAS: were not in persuasive words of wisdom,
KJV: with enticing words of man's wisdom,
INT: persuasive of wisdom words but in

1 Corinthians 2:13 N-DMP
GRK: ἀνθρωπίνης σοφίας λόγοις ἀλλ' ἐν
NAS: speak, not in words taught
KJV: not in the words which man's wisdom
INT: of human wisdom words but in [those]

1 Corinthians 4:19 N-AMS
GRK: οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων
NAS: and I shall find out, not the words of those
KJV: not the speech of them which are puffed up,
INT: not the word of those who are puffed up

1 Corinthians 4:20 N-DMS
GRK: γὰρ ἐν λόγῳ ἡ βασιλεία
NAS: of God does not consist in words but in power.
KJV: [is] not in word, but in
INT: indeed in word the kingdom

1 Corinthians 12:8 N-NMS
GRK: πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας ἄλλῳ
NAS: is given the word of wisdom
KJV: by the Spirit the word of wisdom;
INT: Spirit is given a word of wisdom to another

1 Corinthians 12:8 N-NMS
GRK: ἄλλῳ δὲ λόγος γνώσεως κατὰ
NAS: and to another the word of knowledge
KJV: to another the word of knowledge by
INT: to another moreover a word of knowledge according to

1 Corinthians 14:9 N-AMS
GRK: μὴ εὔσημον λόγον δῶτε πῶς
NAS: by the tongue speech that is clear,
KJV: the tongue words easy to be understood,
INT: not an intelligible speech you give how

1 Corinthians 14:19 N-AMP
GRK: θέλω πέντε λόγους τῷ νοΐ
NAS: to speak five words with my mind so
KJV: speak five words with my
INT: I desire five words with mind

1 Corinthians 14:19 N-AMP
GRK: ἢ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ
NAS: ten thousand words in a tongue.
KJV: ten thousand words in
INT: than ten thousand words in a tongue

1 Corinthians 14:36 N-NMS
GRK: ὑμῶν ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: Was it from you that the word of God
KJV: What? came the word of God out
INT: you the word of God

1 Corinthians 15:2 N-DMS
GRK: σώζεσθε τίνι λόγῳ εὐηγγελισάμην ὑμῖν
NAS: you hold fast the word which
INT: you are being saved the word I proclaimed to you

1 Corinthians 15:54 N-NMS
GRK: γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος
NAS: will come about the saying that is written,
KJV: shall be brought to pass the saying that is written,
INT: will come to pass the word that has been written

2 Corinthians 1:18 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ λόγος ἡμῶν ὁ
NAS: is faithful, our word to you is not yes
KJV: our word toward you
INT: that the word of us

2 Corinthians 2:17 N-AMS
GRK: καπηλεύοντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: peddling the word of God,
KJV: which corrupt the word of God:
INT: are peddling the word of God

2 Corinthians 4:2 N-AMS
GRK: δολοῦντες τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: adulterating the word of God,
KJV: handling the word of God
INT: falsifying the word of God

2 Corinthians 5:19 N-AMS
GRK: ἡμῖν τὸν λόγον τῆς καταλλαγῆς
NAS: against them, and He has committed to us the word of reconciliation.
KJV: unto us the word of reconciliation.
INT: us the word of reconciliation

2 Corinthians 6:7 N-DMS
GRK: ἐν λόγῳ ἀληθείας ἐν
NAS: in the word of truth, in the power
KJV: By the word of truth, by
INT: in [the] word of truth in [the]

2 Corinthians 8:7 N-DMS
GRK: πίστει καὶ λόγῳ καὶ γνώσει
NAS: in faith and utterance and knowledge
KJV: and utterance, and
INT: in faith and word and knowledge

2 Corinthians 10:10 N-NMS
GRK: καὶ ὁ λόγος ἐξουθενημένος
NAS: is unimpressive and his speech contemptible.
KJV: and [his] speech contemptible.
INT: and the speech naught

2 Corinthians 10:11 N-DMS
GRK: ἐσμεν τῷ λόγῳ δι' ἐπιστολῶν
NAS: that what we are in word by letters
KJV: such as we are in word by letters
INT: we are in word by letters

2 Corinthians 11:6 N-DMS
GRK: ἰδιώτης τῷ λόγῳ ἀλλ' οὐ
NAS: I am unskilled in speech, yet
KJV: though [I be] rude in speech, yet not
INT: unpolished in speech [I am] yet not

Galatians 5:14 N-DMS
GRK: ἐν ἑνὶ λόγῳ πεπλήρωται ἐν
NAS: in one word, in the [statement], YOU SHALL LOVE
KJV: one word, [even] in
INT: in one word is fulfilled in

Galatians 6:6 N-AMS
GRK: κατηχούμενος τὸν λόγον τῷ κατηχοῦντι
NAS: The one who is taught the word is to share
KJV: him that is taught in the word communicate
INT: being taught in the word with him that teaches

Ephesians 1:13 N-AMS
GRK: ἀκούσαντες τὸν λόγον τῆς ἀληθείας
NAS: after listening to the message of truth,
KJV: [trusted], after that ye heard the word of truth,
INT: having heard the word of truth

Ephesians 4:29 N-NMS
GRK: πᾶς λόγος σαπρὸς ἐκ
NAS: unwholesome word proceed
KJV: corrupt communication proceed
INT: Any word bad out of

Ephesians 5:6 N-DMP
GRK: ἀπατάτω κενοῖς λόγοις διὰ ταῦτα
NAS: you with empty words, for because
KJV: you with vain words: for because
INT: let deceive with empty words on account of these things

Ephesians 6:19 N-NMS
GRK: μοι δοθῇ λόγος ἐν ἀνοίξει
NAS: and [pray] on my behalf, that utterance may be given
KJV: that utterance may be given
INT: to me might be given utterance in [the] opening

Philippians 1:14 N-AMS
GRK: ἀφόβως τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: to speak the word of God
KJV: bold to speak the word without fear.
INT: fearlessly the word of God

Philippians 2:16 N-AMS
GRK: λόγον ζωῆς ἐπέχοντες
NAS: holding fast the word of life, so
KJV: Holding forth the word of life; that
INT: [the] word of life holding forth

Philippians 4:15 N-AMS
GRK: ἐκοινώνησεν εἰς λόγον δόσεως καὶ
NAS: shared with me in the matter of giving
KJV: me as concerning giving and
INT: had fellowship with regard to an account of giving and

Philippians 4:17 N-AMS
GRK: πλεονάζοντα εἰς λόγον ὑμῶν
NAS: which increases to your account.
KJV: to your account.
INT: abounds to [the] account of you

Colossians 1:5 N-DMS
GRK: ἐν τῷ λόγῳ τῆς ἀληθείας
NAS: you previously heard in the word of truth,
KJV: in the word of the truth
INT: in the word of the truth

Colossians 1:25 N-AMS
GRK: πληρῶσαι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: so that I might fully carry out the [preaching of] the word of God,
KJV: you, to fulfil the word of God;
INT: to complete the word of God

Colossians 2:23 N-AMS
GRK: ἅτινά ἐστιν λόγον μὲν ἔχοντα
NAS: These are matters which have,
INT: which are an appearance indeed having

Colossians 3:16 N-NMS
GRK: λόγος τοῦ χριστοῦ
NAS: Let the word of Christ richly
KJV: Let the word of Christ dwell
INT: The word of Christ

Colossians 3:17 N-DMS
GRK: ποιῆτε ἐν λόγῳ ἢ ἐν
NAS: Whatever you do in word or deed,
KJV: ye do in word or deed,
INT: you might do in word or in

Colossians 4:3 N-GMS
GRK: θύραν τοῦ λόγου λαλῆσαι τὸ
NAS: up to us a door for the word, so that we may speak forth
KJV: a door of utterance, to speak
INT: a door of the word to speak the

Colossians 4:6 N-NMS
GRK: λόγος ὑμῶν πάντοτε
NAS: Let your speech always be with grace,
KJV: Let your speech [be] alway with
INT: [Let the] word of you [be] always

1 Thessalonians 1:5 N-DMS
GRK: ὑμᾶς ἐν λόγῳ μόνον ἀλλὰ
NAS: did not come to you in word only,
KJV: you in word only, but
INT: you in word only but

1 Thessalonians 1:6 N-AMS
GRK: δεξάμενοι τὸν λόγον ἐν θλίψει
NAS: having received the word in much
KJV: having received the word in
INT: having accepted the word in tribulation

1 Thessalonians 1:8 N-NMS
GRK: ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου
NAS: For the word of the Lord
KJV: sounded out the word of the Lord
INT: has sounded out the word of the Lord

1 Thessalonians 2:5 N-DMS
GRK: ποτε ἐν λόγῳ κολακείας ἐγενήθημεν
NAS: with flattering speech, as you know,
INT: at any time with word of flattery were we

1 Thessalonians 2:13 N-AMS
GRK: ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ'
NAS: that when you received the word of God
KJV: when ye received the word of God
INT: that having received [the] word of [the] report by

1 Thessalonians 2:13 N-AMS
GRK: ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων ἀλλὰ
NAS: from us, you accepted [it] not [as] the word of men,
KJV: [it] not [as] the word of men,
INT: you accepted not [the] word of men but

1 Thessalonians 2:13 N-AMS
GRK: ἀληθῶς ἐστὶν λόγον θεοῦ ὃς
NAS: it really is, the word of God,
KJV: it is in truth, the word of God, which
INT: truly it is [the] word of God which

1 Thessalonians 4:15 N-DMS
GRK: λέγομεν ἐν λόγῳ κυρίου ὅτι
NAS: we say to you by the word of the Lord,
KJV: unto you by the word of the Lord, that
INT: we say in [the] word of [the] Lord that

1 Thessalonians 4:18 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς λόγοις τούτοις
NAS: one another with these words.
KJV: with these words.
INT: with the words these

2 Thessalonians 2:2 N-GMS
GRK: μήτε διὰ λόγου μήτε δι'
NAS: by a spirit or a message or a letter
KJV: nor by word, nor by
INT: nor by word nor by

2 Thessalonians 2:15 N-GMS
GRK: εἴτε διὰ λόγου εἴτε δι'
NAS: whether by word [of mouth] or
KJV: whether by word, or our
INT: whether by word or by

2 Thessalonians 2:17 N-DMS
GRK: ἔργῳ καὶ λόγῳ ἀγαθῷ
NAS: good work and word.
KJV: every good word and work.
INT: work and word good

2 Thessalonians 3:1 N-NMS
GRK: ἵνα ὁ λόγος τοῦ κυρίου
NAS: pray for us that the word of the Lord
KJV: that the word of the Lord
INT: that the word of the Lord

2 Thessalonians 3:14 N-DMS
GRK: ὑπακούει τῷ λόγῳ ἡμῶν διὰ
NAS: does not obey our instruction in this
KJV: not our word by this epistle,
INT: obey this instruction of us by

1 Timothy 1:15 N-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης
NAS: It is a trustworthy statement, deserving
KJV: This [is] a faithful saying, and
INT: Faithful [is] the saying and of all

1 Timothy 3:1 N-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος Εἴ τις
NAS: It is a trustworthy statement: if
KJV: This [is] a true saying, If a man
INT: Faithful [is] the saying if anyone

1 Timothy 4:5 N-GMS
GRK: γὰρ διὰ λόγου θεοῦ καὶ
NAS: by means of the word of God
KJV: by the word of God
INT: indeed by [the] word of God and

1 Timothy 4:6 N-DMP
GRK: ἐντρεφόμενος τοῖς λόγοις τῆς πίστεως
NAS: [constantly] nourished on the words of the faith
KJV: nourished up in the words of faith
INT: being nourished with the words of the faith

1 Timothy 4:9 N-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος καὶ πάσης
NAS: It is a trustworthy statement deserving
KJV: This [is] a faithful saying and worthy
INT: Faithful [is] the saying and of all

1 Timothy 4:12 N-DMS
GRK: πιστῶν ἐν λόγῳ ἐν ἀναστροφῇ
NAS: on your youthfulness, but [rather] in speech, conduct,
KJV: in word, in
INT: believers in word in conduct

1 Timothy 5:17 N-DMS
GRK: κοπιῶντες ἐν λόγῳ καὶ διδασκαλίᾳ
NAS: who work hard at preaching and teaching.
KJV: in the word and
INT: straining in word and teaching

1 Timothy 6:3 N-DMP
GRK: προσέρχεται ὑγιαίνουσιν λόγοις τοῖς τοῦ
NAS: with sound words, those
KJV: to wholesome words, [even] the words of our
INT: draws near to sound words those of the

2 Timothy 1:13 N-GMP
GRK: ἔχε ὑγιαινόντων λόγων ὧν παρ'
NAS: of sound words which
KJV: of sound words, which
INT: have of sound words which from

2 Timothy 2:9 N-NMS
GRK: ἀλλὰ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: as a criminal; but the word of God
KJV: bonds; but the word of God is
INT: but the word of God

2 Timothy 2:11 N-NMS
GRK: πιστὸς ὁ λόγος εἰ γὰρ
NAS: It is a trustworthy statement: For if
KJV: [It is] a faithful saying: For if
INT: Faithful [is] the saying if indeed

2 Timothy 2:15 N-AMS
GRK: ὀρθοτομοῦντα τὸν λόγον τῆς ἀληθείας
NAS: accurately handling the word of truth.
KJV: rightly dividing the word of truth.
INT: straightly cutting the word the of truth

2 Timothy 2:17 N-NMS
GRK: καὶ ὁ λόγος αὐτῶν ὡς
NAS: and their talk will spread like
KJV: And their word will eat as
INT: and the talk of them as

2 Timothy 4:2 N-AMS
GRK: κήρυξον τὸν λόγον ἐπίστηθι εὐκαίρως
NAS: preach the word; be ready in season
KJV: Preach the word; be instant in season,
INT: proclaim the word be ready in season

2 Timothy 4:15 N-DMP
GRK: τοῖς ἡμετέροις λόγοις
NAS: opposed our teaching.
KJV: withstood our words.
INT: our words

Titus 1:3 N-AMS
GRK: ἰδίοις τὸν λόγον αὐτοῦ ἐν
NAS: manifested, [even] His word, in the proclamation
KJV: manifested his word through preaching,
INT: own the word of him in

Titus 1:9 N-GMS
GRK: διδαχὴν πιστοῦ λόγου ἵνα δυνατὸς
NAS: the faithful word which is in accordance
KJV: the faithful word as
INT: teaching faithful word that able

Titus 2:5 N-NMS
GRK: μὴ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: so that the word of God
KJV: husbands, that the word of God be
INT: not the word of God

Titus 2:8 N-AMS
GRK: λόγον ὑγιῆ ἀκατάγνωστον
NAS: sound [in] speech which is beyond reproach,
KJV: Sound speech, that cannot be condemned;
INT: speech sound not to be condemned

Titus 3:8 N-NMS
GRK: Πιστὸς ὁ λόγος καὶ περὶ
NAS: is a trustworthy statement; and concerning
KJV: [This is] a faithful saying, and
INT: Trustworthy [is] the saying and concerning

Hebrews 2:2 N-NMS
GRK: ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος
NAS: For if the word spoken through
KJV: For if the word spoken by
INT: angels having been spoken word was confirmed

Hebrews 4:2 N-NMS
GRK: ὠφέλησεν ὁ λόγος τῆς ἀκοῆς
NAS: as they also; but the word they heard
KJV: unto them: but the word preached did
INT: did profit the word of the report

Hebrews 4:12 N-NMS
GRK: γὰρ ὁ λόγος τοῦ θεοῦ
NAS: For the word of God is living
KJV: For the word of God [is] quick,
INT: indeed the word of God

Hebrews 4:13 N-NMS
GRK: ἡμῖν ὁ λόγος
NAS: of Him with whom we have to do.
KJV: whom we have to do.
INT: [is] our account

Hebrews 5:11 N-NMS
GRK: ἡμῖν ὁ λόγος καὶ δυσερμήνευτος
NAS: him we have much to say, and [it is] hard to explain,
KJV: have many things to say, and hard
INT: from us the word and difficult in interpretation

Hebrews 5:13 N-GMS
GRK: γάλακτος ἄπειρος λόγου δικαιοσύνης νήπιος
NAS: is not accustomed to the word of righteousness,
KJV: [is] unskilful in the word of righteousness:
INT: of milk [is] unskilled in [the] word of righteousness an infant

Hebrews 6:1 N-AMS
GRK: τοῦ χριστοῦ λόγον ἐπὶ τὴν
NAS: the elementary teaching about the Christ,
KJV: the principles of the doctrine of Christ,
INT: of Christ talk to

Hebrews 7:28 N-NMS
GRK: ἀσθένειαν ὁ λόγος δὲ τῆς
NAS: who are weak, but the word of the oath,
KJV: but the word of the oath,
INT: weakness the word moreover of the

Hebrews 12:19 N-AMS
GRK: προστεθῆναι αὐτοῖς λόγον
NAS: further word be spoken
KJV: intreated that the word should
INT: to be addressed to them [the] word

Hebrews 13:7 N-AMS
GRK: ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ θεοῦ
NAS: spoke the word of God
KJV: unto you the word of God:
INT: to you the word of God

Hebrews 13:17 N-AMS
GRK: ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες ἵνα
NAS: as those who will give an account. Let them do
KJV: they that must give account, that
INT: of you as account about to give that

Hebrews 13:22 N-GMS
GRK: ἀνέχεσθε τοῦ λόγου τῆς παρακλήσεως
NAS: with this word of exhortation,
KJV: suffer the word of exhortation:
INT: bear the word of exhortation

James 1:18 N-DMS
GRK: ἀπεκύησεν ἡμᾶς λόγῳ ἀληθείας εἰς
NAS: He brought us forth by the word of truth,
KJV: us with the word of truth,
INT: he brought forth us by [the] word of truth for

James 1:21 N-AMS
GRK: τὸν ἔμφυτον λόγον τὸν δυνάμενον
NAS: receive the word implanted,
KJV: the engrafted word, which
INT: the implanted word which [is] able

James 1:22 N-GMS
GRK: δὲ ποιηταὶ λόγου καὶ μὴ
NAS: yourselves doers of the word, and not merely
KJV: be ye doers of the word, and not
INT: moreover doers of [the] word and not

James 1:23 N-GMS
GRK: τις ἀκροατὴς λόγου ἐστὶν καὶ
NAS: is a hearer of the word and not a doer,
KJV: be a hearer of the word, and not
INT: any man a hearer of [the] word is and

James 3:2 N-DMS
GRK: τις ἐν λόγῳ οὐ πταίει
NAS: does not stumble in what he says, he is a perfect
KJV: not in word, the same [is] a perfect
INT: anyone in word not stumble

1 Peter 1:23 N-GMS
GRK: ἀφθάρτου διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ
NAS: the living and enduring word of God.
KJV: by the word of God,
INT: of imperishable by [the] word living of God

1 Peter 2:8 N-DMS
GRK: προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες εἰς
NAS: because they are disobedient to the word, and to this
KJV: stumble at the word, being disobedient:
INT: stumble at the word being disobedient to

1 Peter 3:1 N-DMS
GRK: ἀπειθοῦσιν τῷ λόγῳ διὰ τῆς
NAS: [of them] are disobedient to the word, they may be won
KJV: if any obey not the word, they also
INT: are disobedient to the word by the

1 Peter 3:1 N-GMS
GRK: ἀναστροφῆς ἄνευ λόγου κερδηθήσονται
NAS: without a word by the behavior
KJV: may without the word be won by
INT: conduct without word they may be won

1 Peter 3:15 N-AMS
GRK: αἰτοῦντι ὑμᾶς λόγον περὶ τῆς
NAS: who asks you to give an account for the hope
KJV: that asketh you a reason of the hope
INT: that asks you an account concerning the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page