3748. ὅστις, (hostis, hétis, ho ti)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3748. ὅστις, (hostis, hétis, ho ti) — 140 Occurrences

Matthew 2:6 RelPro-NMS
GRK: ἐξελεύσεται ἡγούμενος ὅστις ποιμανεῖ τὸν
NAS: A RULER WHO WILL SHEPHERD
KJV: a Governor, that shall rule
INT: will go forth a leader who will shepherd the

Matthew 5:39 RelPro-NMS
GRK: πονηρῷ ἀλλ' ὅστις σε ῥαπίζει
NAS: an evil person; but whoever slaps
KJV: evil: but whosoever shall smite thee
INT: evil [person] but whoever you shall strike

Matthew 5:41 RelPro-NMS
GRK: καὶ ὅστις σε ἀγγαρεύσει
NAS: Whoever forces you to go one
KJV: And whosoever shall compel thee
INT: and whoever you will compel to go

Matthew 7:15 RelPro-NMP
GRK: τῶν ψευδοπροφητῶν οἵτινες ἔρχονται πρὸς
NAS: of the false prophets, who come
KJV: of false prophets, which come to
INT: the false prophets who come to

Matthew 7:24 RelPro-NMS
GRK: Πᾶς οὖν ὅστις ἀκούει μου
NAS: Therefore everyone who hears these
KJV: unto a wise man, which built his
INT: Every one therefore whoever hears my

Matthew 7:24 RelPro-NMS
GRK: ἀνδρὶ φρονίμῳ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ
NAS: to a wise man who built his house
INT: a man wise who built his

Matthew 7:26 RelPro-NMS
GRK: ἀνδρὶ μωρῷ ὅστις ᾠκοδόμησεν αὐτοῦ
NAS: a foolish man who built his house
KJV: unto a foolish man, which built his
INT: to a man foolish who built of him

Matthew 10:32 RelPro-NMS
GRK: Πᾶς οὖν ὅστις ὁμολογήσει ἐν
NAS: everyone who confesses
INT: Every one therefore who will confess in

Matthew 10:33 RelPro-NMS
GRK: ὅστις δ' ἂν
NAS: But whoever denies Me before
KJV: But whosoever shall deny
INT: whoever moreover anyhow

Matthew 12:50 RelPro-NMS
GRK: ὅστις γὰρ ἂν
NAS: For whoever does the will
KJV: For whosoever shall do the will
INT: whoever indeed anyhow

Matthew 13:12 RelPro-NMS
GRK: ὅστις γὰρ ἔχει
NAS: For whoever has,
KJV: For whosoever hath, to him
INT: whoever indeed has

Matthew 13:12 RelPro-NMS
GRK: καὶ περισσευθήσεται ὅστις δὲ οὐκ
NAS: and he will have an abundance; but whoever does not have,
KJV: but whosoever hath
INT: and he will be in abundance whoever moreover not

Matthew 13:52 RelPro-NMS
GRK: ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐκβάλλει ἐκ
NAS: a head of a household, who brings
KJV: [that is] an householder, which bringeth forth
INT: to a man a master of a house who puts forth out of

Matthew 16:28 RelPro-NMP
GRK: ὧδε ἑστώτων οἵτινες οὐ μὴ
NAS: here who will not taste
KJV: standing here, which shall not
INT: here standing who no not

Matthew 18:4 RelPro-NMS
GRK: ὅστις οὖν ταπεινώσει
NAS: Whoever then humbles
KJV: Whosoever therefore shall humble
INT: whoever therefore will humble

Matthew 19:12 RelPro-NMP
GRK: γὰρ εὐνοῦχοι οἵτινες ἐκ κοιλίας
NAS: For there are eunuchs who were born
KJV: some eunuchs, which were so
INT: indeed eunuchs who from [the] womb

Matthew 19:12 RelPro-NMP
GRK: εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνουχίσθησαν ὑπὸ
NAS: and there are eunuchs who were made
KJV: some eunuchs, which were made eunuchs
INT: there are eunuchs who were made eunuchs by

Matthew 19:12 RelPro-NMP
GRK: εἰσὶν εὐνοῦχοι οἵτινες εὐνούχισαν ἑαυτοὺς
NAS: and there are [also] eunuchs who made
KJV: eunuchs, which have made
INT: there are eunuchs who made eunuchs of themselves

Matthew 19:29 RelPro-NMS
GRK: καὶ πᾶς ὅστις ἀφῆκεν οἰκίας
NAS: And everyone who has left houses
INT: And every one who has left houses

Matthew 20:1 RelPro-NMS
GRK: ἀνθρώπῳ οἰκοδεσπότῃ ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα
NAS: is like a landowner who went out early
KJV: [that is] an householder, which went out
INT: to a man a master of a house who went out in [the]

Matthew 21:33 RelPro-NMS
GRK: ἦν οἰκοδεσπότης ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα
NAS: There was a landowner who PLANTED
KJV: householder, which planted
INT: there was a master of a house who planted a vineyard

Matthew 21:41 RelPro-NMP
GRK: ἄλλοις γεωργοῖς οἵτινες ἀποδώσουσιν αὐτῷ
NAS: vine-growers who will pay
KJV: husbandmen, which shall render
INT: to other tenants who will give to him

Matthew 22:2 RelPro-NMS
GRK: ἀνθρώπῳ βασιλεῖ ὅστις ἐποίησεν γάμους
NAS: to a king who gave
KJV: king, which made
INT: to a man a king who made a wedding feast

Matthew 23:12 RelPro-NMS
GRK: Ὅστις δὲ ὑψώσει
NAS: Whoever exalts himself
KJV: And whosoever shall exalt himself
INT: he who moreover will exalt

Matthew 23:12 RelPro-NMS
GRK: ταπεινωθήσεται καὶ ὅστις ταπεινώσει ἑαυτὸν
NAS: shall be humbled; and whoever humbles
KJV: and he that shall humble
INT: will be humbled and whoever will humble himself

Matthew 23:27 RelPro-NMP
GRK: τάφοις κεκονιαμένοις οἵτινες ἔξωθεν μὲν
NAS: tombs which on the outside
KJV: sepulchres, which indeed
INT: tombs whitewashed which outwardly indeed

Matthew 25:1 RelPro-NFP
GRK: δέκα παρθένοις αἵτινες λαβοῦσαι τὰς
NAS: to ten virgins, who took their lamps
KJV: unto ten virgins, which took their
INT: ten virgins who having taken the

Matthew 27:55 RelPro-NFP
GRK: μακρόθεν θεωροῦσαι αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ
NAS: on from a distance, who had followed
KJV: afar off, which followed
INT: afar off looking on who followed

Matthew 27:62 RelPro-NFS
GRK: δὲ ἐπαύριον ἥτις ἐστὶν μετὰ
KJV: the next day, that followed
INT: and [the] next day which is after

Mark 4:20 RelPro-NMP
GRK: καλὴν σπαρέντες οἵτινες ἀκούουσιν τὸν
KJV: good ground; such as hear the word,
INT: good having been sown such as hear the

Mark 9:1 RelPro-NMP
GRK: τῶν ἑστηκότων οἵτινες οὐ μὴ
NAS: here who will not taste
KJV: here, which shall
INT: of those standing who no not

Mark 12:18 RelPro-NMP
GRK: πρὸς αὐτόν οἵτινες λέγουσιν ἀνάστασιν
NAS: [Some] Sadducees (who say
KJV: him the Sadducees, which say there is
INT: to him who say a resurrection

Mark 15:7 RelPro-NMP
GRK: στασιαστῶν δεδεμένος οἵτινες ἐν τῇ
NAS: with the insurrectionists who had committed
KJV: them that had made insurrection with him, who had committed
INT: associates in insurrection bound who in the

Luke 1:20 RelPro-NMP
GRK: λόγοις μου οἵτινες πληρωθήσονται εἰς
NAS: my words, which will be fulfilled
KJV: my words, which shall be fulfilled in
INT: words of me which will be fulfilled in

Luke 2:4 RelPro-NFS
GRK: πόλιν Δαυὶδ ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ
NAS: of David which is called
KJV: of David, which is called
INT: [the] city of David which is called Bethlehem

Luke 2:10 RelPro-NFS
GRK: χαρὰν μεγάλην ἥτις ἔσται παντὶ
NAS: joy which will be for all
KJV: of great joy, which shall be to all
INT: [of] joy great which will be to all

Luke 7:37 RelPro-NFS
GRK: ἰδοὺ γυνὴ ἥτις ἦν ἐν
NAS: in the city who was a sinner;
KJV: in the city, which was a sinner,
INT: behold a woman who was in

Luke 7:39 RelPro-NFS
GRK: ἡ γυνὴ ἥτις ἅπτεται αὐτοῦ
NAS: woman is who is touching
KJV: of woman [this is] that toucheth
INT: the woman [is] who touches him

Luke 8:3 RelPro-NFP
GRK: ἕτεραι πολλαί αἵτινες διηκόνουν αὐτοῖς
NAS: others who were contributing to their support
KJV: many others, which ministered unto him
INT: others many who were ministering to him

Luke 8:15 RelPro-NMP
GRK: οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν καρδίᾳ
NAS: these are the ones who have heard
KJV: are they, which in an honest
INT: these are they who in a heart

Luke 8:26 RelPro-NFS
GRK: τῶν Γερασηνῶν ἥτις ἐστὶν ἀντίπερα
NAS: of the Gerasenes, which is opposite
KJV: of the Gadarenes, which is
INT: of the Gerasenes which is opposite

Luke 8:43 RelPro-NFS
GRK: ἐτῶν δώδεκα ἥτις ἰατροῖς προσαναλώσασα
KJV: twelve years, which had spent all
INT: years twelve who on physicians having spent

Luke 9:30 RelPro-NMP
GRK: συνελάλουν αὐτῷ οἵτινες ἦσαν Μωυσῆς
KJV: two men, which were Moses
INT: talked with him who were Moses

Luke 10:42 RelPro-NFS
GRK: μερίδα ἐξελέξατο ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται
NAS: part, which shall not be taken away
KJV: that good part, which shall not
INT: part chose which not will be taken from

Luke 12:1 RelPro-NFS
GRK: τῆς ζύμης ἥτις ἐστὶν ὑπόκρισις
NAS: of the Pharisees, which is hypocrisy.
KJV: of the Pharisees, which is
INT: the leaven which is hyprocrisy

Luke 14:15 RelPro-NMS
GRK: αὐτῷ Μακάριος ὅστις φάγεται ἄρτον
NAS: to Him, Blessed is everyone who will eat
INT: to him Blessed [is he] who will eat bread

Luke 14:27 RelPro-NMS
GRK: ὅστις οὐ βαστάζει
NAS: Whoever does not carry his own
KJV: And whosoever doth not
INT: whoever not carries

Luke 15:7 RelPro-NMP
GRK: ἐννέα δικαίοις οἵτινες οὐ χρείαν
NAS: righteous persons who need
KJV: just persons, which need
INT: nine righteous ones who no need

Luke 23:19 RelPro-NMS
GRK: ὅστις ἦν διὰ
NAS: (He was one who had been thrown
KJV: (Who for a certain
INT: who was on account of

Luke 23:55 RelPro-NFP
GRK: αἱ γυναῖκες αἵτινες ἦσαν συνεληλυθυῖαι
NAS: the women who had come
KJV: the women also, which came with him
INT: the women who were come with

John 8:53 RelPro-NMS
GRK: ἡμῶν Ἀβραάμ ὅστις ἀπέθανεν καὶ
NAS: Abraham, who died?
KJV: father Abraham, which is dead? and
INT: of us Abraham who died and

John 21:25 RelPro-NNP
GRK: ὁ Ἰησοῦς ἅτινα ἐὰν γράφηται
NAS: Jesus did, which if they were written
KJV: did, the which, if
INT: Jesus which if they should be written

Acts 3:23 RelPro-NFS
GRK: πᾶσα ψυχὴ ἥτις ἐὰν μὴ
KJV: [that] every soul, which will not
INT: every soul which if not

Acts 5:16 RelPro-NMP
GRK: πνευμάτων ἀκαθάρτων οἵτινες ἐθεραπεύοντο ἅπαντες
KJV: spirits: and they were healed
INT: spirits unclean who were healed all

Acts 7:53 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες ἐλάβετε τὸν
NAS: you who received the law
KJV: Who have received the law
INT: who received the

Acts 8:15 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες καταβάντες προσηύξαντο
NAS: who came down and prayed
KJV: Who, when they were come down, prayed
INT: who having come down prayed

Acts 9:35 RelPro-NMP
GRK: τὸν Σαρῶνα οἵτινες ἐπέστρεψαν ἐπὶ
KJV: saw him, and turned to
INT: Sharon who turned to

Acts 10:41 RelPro-NMP
GRK: θεοῦ ἡμῖν οἵτινες συνεφάγομεν καὶ
NAS: by God, [that is], to us who ate
KJV: God, [even] to us, who did eat and
INT: God to us who did eat with and

Acts 10:47 RelPro-NMP
GRK: βαπτισθῆναι τούτους οἵτινες τὸ πνεῦμα
NAS: to be baptized who have received
KJV: be baptized, which have received
INT: should be baptized these who the Spirit

Acts 11:20 RelPro-NMP
GRK: καὶ Κυρηναῖοι οἵτινες ἐλθόντες εἰς
NAS: and Cyrene, who came
KJV: Cyrene, which, when they were come
INT: and Cyrenians who having come into

Acts 11:28 RelPro-NFS
GRK: τὴν οἰκουμένην ἥτις ἐγένετο ἐπὶ
NAS: the world. And this took place
KJV: the world: which came to pass
INT: the world which came to pass under

Acts 12:10 RelPro-NFS
GRK: τὴν πόλιν ἥτις αὐτομάτη ἠνοίγη
NAS: into the city, which opened
KJV: unto the city; which opened to them
INT: the city which of itself opened

Acts 13:31 RelPro-NMP
GRK: εἰς Ἰερουσαλήμ οἵτινες νῦν εἰσιν
NAS: to Jerusalem, the very ones who are now
KJV: to Jerusalem, who are his
INT: to Jerusalem who now are

Acts 13:43 RelPro-NMP
GRK: τῷ Βαρνάβᾳ οἵτινες προσλαλοῦντες αὐτοῖς
NAS: and Barnabas, who, speaking
KJV: and Barnabas: who, speaking to them,
INT: Barnabas who speaking to them

Acts 16:12 RelPro-NFS
GRK: εἰς Φιλίππους ἥτις ἐστὶν πρωτης
NAS: to Philippi, which is a leading
KJV: to Philippi, which is the chief
INT: to Philippi which is [the] leading

Acts 16:16 RelPro-NFS
GRK: ὑπαντῆσαι ἡμῖν ἥτις ἐργασίαν πολλὴν
NAS: met us, who was bringing
KJV: met us, which brought her
INT: met us who gain much

Acts 16:17 RelPro-NMP
GRK: ὑψίστου εἰσίν οἵτινες καταγγέλλουσιν ὑμῖν
NAS: God, who are proclaiming
KJV: God, which shew
INT: Most High are who proclaim to you

Acts 17:10 RelPro-NMP
GRK: εἰς Βέροιαν οἵτινες παραγενόμενοι εἰς
KJV: unto Berea: who coming [thither] went
INT: to Berea who having arrived into

Acts 17:11 RelPro-NMP
GRK: ἐν Θεσσαλονίκῃ οἵτινες ἐδέξαντο τὸν
KJV: Thessalonica, in that they received
INT: in Thessalonica who received the

Acts 21:4 RelPro-NMP
GRK: ἡμέρας ἑπτά οἵτινες τῷ Παύλῳ
KJV: seven days: who said to Paul
INT: days seven who to Paul

Acts 23:14 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες προσελθόντες τοῖς
KJV: And they came to the chief priests
INT: who having come to the

Acts 23:21 RelPro-NMP
GRK: πλείους τεσσεράκοντα οἵτινες ἀνεθεμάτισαν ἑαυτοὺς
NAS: of them are lying in wait for him who have bound
KJV: forty men, which have bound themselves
INT: more than forty who put under an oath themselves

Acts 23:33 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες εἰσελθόντες εἰς
NAS: When these had come to Caesarea
KJV: Who, when they came to
INT: Who having entered into

Acts 24:1 RelPro-NMP
GRK: Τερτύλλου τινός οἵτινες ἐνεφάνισαν τῷ
KJV: [named] Tertullus, who informed
INT: Tertullus a certain who made a representation to the

Acts 28:18 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες ἀνακρίναντές με
KJV: Who, when they had examined me,
INT: who having examined me

Romans 1:25 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες μετήλλαξαν τὴν
KJV: Who changed the truth
INT: who changed the

Romans 1:32 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες τὸ δικαίωμα
KJV: Who knowing the judgment
INT: who the righteous judgment

Romans 2:15 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες ἐνδείκνυνται τὸ
KJV: Which shew the work
INT: who show the

Romans 6:2 RelPro-NMP
GRK: μὴ γένοιτο οἵτινες ἀπεθάνομεν τῇ
NAS: be! How shall we who died
KJV: How shall we, that are dead
INT: never may it be who we died

Romans 9:4 RelPro-NMP
GRK: οἵτινές εἰσιν Ἰσραηλῖται
NAS: who are Israelites, to whom
KJV: Who are Israelites;
INT: who are Israelites

Romans 11:4 RelPro-NMP
GRK: ἑπτακισχιλίους ἄνδρας οἵτινες οὐκ ἔκαμψαν
NAS: MEN WHO HAVE NOT BOWED
KJV: seven thousand men, who have not
INT: seven thousand men who not bowed

Romans 16:4 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες ὑπὲρ τῆς
NAS: who for my life risked
KJV: Who have for
INT: who for the

Romans 16:6 RelPro-NFS
GRK: ἀσπάσασθε Μαρίαν ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν
NAS: Greet Mary, who has worked hard
KJV: Greet Mary, who bestowed much
INT: greet Mary who much toiled

Romans 16:7 RelPro-NMP
GRK: συναιχμαλώτους μου οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι
NAS: and my fellow prisoners, who are outstanding
KJV: my fellowprisoners, who are of note
INT: fellow prisoners of me who are of note

Romans 16:12 RelPro-NFS
GRK: τὴν ἀγαπητήν ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν
NAS: the beloved, who has worked
KJV: Persis, which laboured
INT: the beloved who much toiled

1 Corinthians 3:17 RelPro-NMP
GRK: ἅγιός ἐστιν οἵτινές ἐστε ὑμεῖς
NAS: is holy, and that is what you are.
KJV: is holy, which [temple] ye are.
INT: holy is which are you

1 Corinthians 5:1 RelPro-NFS
GRK: τοιαύτη πορνεία ἥτις οὐδὲ ἐν
KJV: such fornication as is not so much
INT: such sexual immorality which not even among

1 Corinthians 6:20 RelPro-NMP
GRK: πνεύματι ὑμῶν ἅτινά ἐστιν τοῦ
KJV: your spirit, which are God's.
INT: spirit of you which are

2 Corinthians 8:10 RelPro-NMP
GRK: ὑμῖν συμφέρει οἵτινες οὐ μόνον
NAS: is to your advantage, who were the first to begin
KJV: for you, who have begun before,
INT: for you is profitable who not only

2 Corinthians 9:11 RelPro-NFS
GRK: πᾶσαν ἁπλότητα ἥτις κατεργάζεται δι'
NAS: liberality, which through
KJV: bountifulness, which causeth
INT: all generousity which produces through

Galatians 2:4 RelPro-NMP
GRK: παρεισάκτους ψευδαδέλφους οἵτινες παρεισῆλθον κατασκοπῆσαι
KJV: unawares brought in, who came in privily
INT: brought in secretly false brothers who came in by stealth to spy out

Galatians 4:24 RelPro-NNP
GRK: ἅτινά ἐστιν ἀλληγορούμενα
NAS: This is allegorically speaking,
KJV: Which things are an allegory:
INT: Which things are allegorized

Galatians 4:24 RelPro-NFS
GRK: δουλείαν γεννῶσα ἥτις ἐστὶν Ἅγαρ
KJV: to bondage, which is Agar.
INT: bondage bringing forth which is Hagar

Galatians 4:26 RelPro-NFS
GRK: ἐλευθέρα ἐστίν ἥτις ἐστὶν μήτηρ
KJV: is free, which is the mother
INT: free is which is mother

Galatians 5:4 RelPro-NMP
GRK: ἀπὸ Χριστοῦ οἵτινες ἐν νόμῳ
NAS: from Christ, you who are seeking to be justified
KJV: is become of no effect unto you, whosoever of you are justified
INT: from Christ whoever in law

Galatians 5:10 RelPro-NMS
GRK: τὸ κρίμα ὅστις ἐὰν ᾖ
NAS: his judgment, whoever he is.
KJV: his judgment, whosoever he be.
INT: the judgment whoever if he might be

Galatians 5:19 RelPro-NNP
GRK: τῆς σαρκός ἅτινά ἐστιν πορνεία
NAS: are evident, which are: immorality,
KJV: manifest, which are
INT: of the flesh which are sexual immorality

Ephesians 1:23 RelPro-NFS
GRK: ἥτις ἐστὶν τὸ
NAS: which is His body, the fullness
KJV: Which is his
INT: which is the

Ephesians 3:13 RelPro-NFS
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν ἥτις ἐστὶν δόξα
KJV: for you, which is your
INT: for you which is glory

Ephesians 4:19 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες ἀπηλγηκότες ἑαυτοὺς
KJV: Who being past feeling have given
INT: who having cast off all feeling themselves

Ephesians 6:2 RelPro-NFS
GRK: τὴν μητέρα ἥτις ἐστὶν ἐντολὴ
NAS: AND MOTHER (which is the first
KJV: and mother; (which is the first
INT: the mother which is commandment

Philippians 1:28 RelPro-NFS
GRK: τῶν ἀντικειμένων ἥτις ἐστὶν αὐτοῖς
NAS: by [your] opponents-- which is a sign
KJV: by your adversaries: which is to them
INT: those who oppose which is to them

Philippians 2:20 RelPro-NMS
GRK: ἔχω ἰσόψυχον ὅστις γνησίως τὰ
NAS: [else] of kindred spirit who will genuinely
KJV: likeminded, who will naturally
INT: I have like-minded who genuinely the things

Philippians 3:7 RelPro-NNP
GRK: Ἀλλὰ ἅτινα ἦν μοι
NAS: But whatever things were gain
KJV: But what things were gain
INT: but what things were to me

Philippians 4:3 RelPro-NFP
GRK: συλλαμβάνου αὐταῖς αἵτινες ἐν τῷ
NAS: women who have shared my struggle
KJV: those women which laboured
INT: help these [women] who in the

Colossians 2:23 RelPro-NNP
GRK: ἅτινά ἐστιν λόγον
NAS: These are matters which
KJV: Which things have indeed
INT: which are an appearance

Colossians 3:5 RelPro-NFS
GRK: τὴν πλεονεξίαν ἥτις ἐστὶν εἰδωλολατρία
NAS: and greed, which amounts
KJV: and covetousness, which is idolatry:
INT: covetousness which is idolatry

Colossians 4:11 RelPro-NMP
GRK: τοῦ θεοῦ οἵτινες ἐγενήθησάν μοι
KJV: of God, which have been
INT: of God who were to me

2 Thessalonians 1:9 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες δίκην τίσουσιν
NAS: These will pay the penalty
KJV: Who shall be punished with everlasting
INT: who [the] penalty will suffer

1 Timothy 1:4 RelPro-NFP
GRK: γενεαλογίαις ἀπεράντοις αἵτινες ἐκζητήσεις παρέχουσιν
NAS: genealogies, which give rise
KJV: genealogies, which minister
INT: genealogies endless which questionings bring

1 Timothy 3:15 RelPro-NFS
GRK: θεοῦ ἀναστρέφεσθαι ἥτις ἐστὶν ἐκκλησία
NAS: of God, which is the church
KJV: the house of God, which is the church
INT: of God to conduct oneself which is [the] church

1 Timothy 6:9 RelPro-NFP
GRK: καὶ βλαβεράς αἵτινες βυθίζουσιν τοὺς
NAS: and harmful desires which plunge men
KJV: hurtful lusts, which drown men
INT: and hurtful which sink

2 Timothy 1:5 RelPro-NFS
GRK: ἀνυποκρίτου πίστεως ἥτις ἐνῴκησεν πρῶτον
NAS: faith within you, which first dwelt
KJV: that is in thee, which dwelt first
INT: sincere faith which dwelt first

2 Timothy 2:2 RelPro-NMP
GRK: πιστοῖς ἀνθρώποις οἵτινες ἱκανοὶ ἔσονται
NAS: men who will be able
KJV: to faithful men, who shall be able
INT: to faithful men such as competent will be

2 Timothy 2:18 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες περὶ τὴν
NAS: [men] who have gone astray
KJV: Who concerning the truth
INT: who concerning the

Titus 1:11 RelPro-NMP
GRK: δεῖ ἐπιστομίζειν οἵτινες ὅλους οἴκους
NAS: be silenced because they are upsetting
KJV: must be stopped, who subvert whole
INT: it is necessary to silence who whole houses

Hebrews 2:3 RelPro-NFS
GRK: ἀμελήσαντες σωτηρίας ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα
NAS: a salvation? After it was at the first
KJV: salvation; which at the first
INT: having neglected a salvation which a commencement having received

Hebrews 8:5 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες ὑποδείγματι καὶ
NAS: who serve a copy
KJV: Who serve unto the example
INT: who a copy and

Hebrews 8:6 RelPro-NFS
GRK: διαθήκης μεσίτης ἥτις ἐπὶ κρείττοσιν
NAS: covenant, which has been enacted
KJV: covenant, which was established
INT: covenant mediator which upon better

Hebrews 9:2 RelPro-NFS
GRK: τῶν ἄρτων ἥτις λέγεται Ἅγια
NAS: bread; this is called
KJV: the shewbread; which is called
INT: of the loaves which is called holy

Hebrews 9:9 RelPro-NFS
GRK: ἥτις παραβολὴ εἰς
NAS: which [is] a symbol for the present
KJV: Which [was] a figure for
INT: which [is] a simile for

Hebrews 10:8 RelPro-NFP
GRK: οὐδὲ εὐδόκησας αἵτινες κατὰ νόμον
NAS: HAVE YOU TAKEN PLEASURE [in them] (which are offered
KJV: hadst pleasure [therein]; which are offered
INT: nor delighted in which according to law

Hebrews 10:11 RelPro-NFP
GRK: προσφέρων θυσίας αἵτινες οὐδέποτε δύνανται
NAS: the same sacrifices, which can never
KJV: the same sacrifices, which can never
INT: offering sacrifices which never are able

Hebrews 10:35 RelPro-NFS
GRK: παρρησίαν ὑμῶν ἥτις ἔχει μεγάλην
NAS: your confidence, which has
KJV: your confidence, which hath great
INT: boldness of you which has great

Hebrews 12:5 RelPro-NFS
GRK: τῆς παρακλήσεως ἥτις ὑμῖν ὡς
NAS: the exhortation which is addressed
KJV: the exhortation which speaketh
INT: the exhortation which to you as

Hebrews 13:7 RelPro-NMP
GRK: ἡγουμένων ὑμῶν οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν
NAS: those who led you, who spoke the word
KJV: over you, who have spoken
INT: leaders of you who spoke to you

James 2:10 RelPro-NMS
GRK: Ὅστις γὰρ ὅλον
NAS: For whoever keeps the whole
KJV: For whosoever shall keep the whole
INT: whoever indeed all

James 4:14 RelPro-NMP
GRK: οἵτινες οὐκ ἐπίστασθε
NAS: Yet you do not know what
KJV: Whereas ye know not
INT: you who not understand

1 Peter 2:11 RelPro-NFP
GRK: σαρκικῶν ἐπιθυμιῶν αἵτινες στρατεύονται κατὰ
NAS: lusts which wage war
KJV: fleshly lusts, which war against
INT: fleshly desires which war against

2 Peter 2:1 RelPro-NMP
GRK: ἔσονται ψευδοδιδάσκαλοι οἵτινες παρεισάξουσιν αἱρέσεις
NAS: among you, who will secretly introduce
KJV: you, who privily shall bring in
INT: will be false teachers who will bring in stealthily heresies

1 John 1:2 RelPro-NFS
GRK: τὴν αἰώνιον ἥτις ἦν πρὸς
NAS: life, which was with the Father
KJV: that eternal life, which was with
INT: eternal which was with

Revelation 1:7 RelPro-NMP
GRK: ὀφθαλμὸς καὶ οἵτινες αὐτὸν ἐξεκέντησαν
NAS: Him, even those who pierced
KJV: and they [also] which pierced
INT: eye and they which him pierced

Revelation 1:12 RelPro-NFS
GRK: τὴν φωνὴν ἥτις ἐλάλει μετ'
KJV: to see the voice that spake with
INT: the voice which spoke with

Revelation 2:24 RelPro-NMP
GRK: διδαχὴν ταύτην οἵτινες οὐκ ἔγνωσαν
NAS: teaching, who have not known
KJV: doctrine, and which have not
INT: teaching this who not knew

Revelation 9:4 RelPro-NMP
GRK: τοὺς ἀνθρώπους οἵτινες οὐκ ἔχουσι
NAS: the men who do not have
KJV: only those men which have not
INT: the men who not have

Revelation 11:8 RelPro-NFS
GRK: τῆς μεγάλης ἥτις καλεῖται πνευματικῶς
NAS: city which mystically
KJV: city, which spiritually
INT: great which is called spiritually

Revelation 12:13 RelPro-NFS
GRK: τὴν γυναῖκα ἥτις ἔτεκεν τὸν
NAS: the woman who gave birth
KJV: the woman which brought forth
INT: the woman which brought forth the

Revelation 17:12 RelPro-NMP
GRK: βασιλεῖς εἰσίν οἵτινες βασιλείαν οὔπω
NAS: kings who have not yet
KJV: ten kings, which have received no
INT: kings are which a kingdom not yet

Revelation 19:2 RelPro-NFS
GRK: τὴν μεγάλην ἥτις ἔφθειρεν τὴν
NAS: harlot who was corrupting
KJV: whore, which did corrupt
INT: great who corrupted the

Revelation 20:4 RelPro-NMP
GRK: θεοῦ καὶ οἵτινες οὐ προσεκύνησαν
NAS: of God, and those who had not worshiped
KJV: of God, and which had not
INT: of God and those who not did worship

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page