80. ἀδελφός (adelphos)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 80. ἀδελφός (adelphos) — 343 Occurrences

Matthew 1:2 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ
NAS: the father of Judah and his brothers.
KJV: and his brethren;
INT: and the brothers of him

Matthew 1:11 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ἐπὶ
NAS: of Jeconiah and his brothers, at the time
KJV: his brethren, about the time
INT: and the brothers of him at [the time]

Matthew 4:18 N-AMP
GRK: εἶδεν δύο ἀδελφούς Σίμωνα τὸν
NAS: two brothers, Simon
KJV: saw two brethren, Simon called
INT: he saw two brothers Simon who

Matthew 4:18 N-AMS
GRK: Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ βάλλοντας
NAS: and Andrew his brother, casting
KJV: Andrew his brother, casting a net
INT: Andrew the brother of him casting

Matthew 4:21 N-AMP
GRK: ἄλλους δύο ἀδελφούς Ἰάκωβον τὸν
NAS: other brothers, James
KJV: other two brethren, James [the son] of
INT: others two brothers James the [son]

Matthew 4:21 N-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἐν
NAS: and John his brother, in the boat
KJV: John his brother, in a ship
INT: John the brother of him in

Matthew 5:22 N-DMS
GRK: ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἔνοχος
NAS: who is angry with his brother shall be guilty
KJV: with his brother without a cause
INT: is angry with the brother of him liable

Matthew 5:22 N-DMS
GRK: εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ Ῥακά
NAS: says to his brother, You good-for-nothing,'
KJV: to his brother, Raca,
INT: shall say to brother of him Raca

Matthew 5:23 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει
NAS: remember that your brother has
KJV: that thy brother hath ought
INT: that the brother of you has

Matthew 5:24 N-DMS
GRK: διαλλάγηθι τῷ ἀδελφῷ σου καὶ
NAS: be reconciled to your brother, and then
KJV: be reconciled to thy brother, and then
INT: be reconciled to brother of you and

Matthew 5:47 N-AMP
GRK: ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν μόνον
NAS: only your brothers, what
KJV: ye salute your brethren only, what
INT: you greet the brothers of you only

Matthew 7:3 N-GMS
GRK: ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου τὴν
NAS: at the speck that is in your brother's eye,
KJV: that is in thy brother's eye, but
INT: eye the brother of you

Matthew 7:4 N-DMS
GRK: ἐρεῖς τῷ ἀδελφῷ σου Ἄφες
NAS: can you say to your brother, 'Let
KJV: to thy brother, Let
INT: will you say to the brother of you Allow

Matthew 7:5 N-GMS
GRK: ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου
NAS: the speck out of your brother's eye.
KJV: out of thy brother's eye.
INT: eye of the brother of you

Matthew 10:2 N-NMS
GRK: Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ καὶ
NAS: and Andrew his brother; and James
KJV: Andrew his brother; James [the son] of
INT: Andrew the brother of him and

Matthew 10:2 N-NMS
GRK: Ἰωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ
NAS: and John his brother;
KJV: John his brother;
INT: John the brother of him

Matthew 10:21 N-NMS
GRK: παραδώσει δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς
NAS: Brother will betray brother
KJV: And the brother shall deliver up
INT: will deliver up moreover brother brother to

Matthew 10:21 N-AMS
GRK: δὲ ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον
NAS: will betray brother to death,
KJV: shall deliver up the brother to
INT: moreover brother brother to death

Matthew 12:46 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἱστήκεισαν
NAS: His mother and brothers were standing
KJV: and his brethren stood without,
INT: and the brothers of him were standing

Matthew 12:47 Noun-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω
INT: and the brothers of you outside

Matthew 12:48 N-NMP
GRK: εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου
NAS: is My mother and who are My brothers?
KJV: are my brethren?
INT: are the brothers of me

Matthew 12:49 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοί μου
NAS: Behold My mother and My brothers!
KJV: and my brethren!
INT: and the brothers of me

Matthew 12:50 N-NMS
GRK: αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ
NAS: who is in heaven, he is My brother and sister
KJV: is my brother, and sister,
INT: he my brother and sister

Matthew 13:55 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Ἰάκωβος
NAS: Mary, and His brothers, James
KJV: and his brethren, James, and
INT: and the brothers of him James

Matthew 14:3 N-GMS
GRK: Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
NAS: the wife of his brother Philip.
KJV: sake, his brother Philip's wife.
INT: of Philip the brother of him

Matthew 17:1 N-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: and John his brother, and led
KJV: John his brother, and bringeth
INT: John the brother of him and

Matthew 18:15 N-NMS
GRK: σὲ ὁ ἀδελφός σου ὕπαγε
NAS: If your brother sins , go
KJV: if thy brother shall trespass against
INT: you the brother of you go

Matthew 18:15 N-AMS
GRK: ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου
NAS: to you, you have won your brother.
KJV: thou hast gained thy brother.
INT: you have gained the brother of you

Matthew 18:21 N-NMS
GRK: ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου καὶ
NAS: how often shall my brother sin
KJV: how oft shall my brother sin against
INT: me the brother of me and

Matthew 18:35 N-DMS
GRK: ἕκαστος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ
NAS: of you does not forgive his brother from your heart.
KJV: his brother their
INT: each the brother of him from

Matthew 19:29 N-AMP
GRK: οἰκίας ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς
NAS: houses or brothers or sisters
KJV: houses, or brethren, or sisters,
INT: houses or brothers or sisters

Matthew 20:24 N-GMP
GRK: τῶν δύο ἀδελφῶν
NAS: with the two brothers.
KJV: against the two brethren.
INT: the two brothers

Matthew 22:24 N-NMS
GRK: ἐπιγαμβρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν
NAS: CHILDREN, HIS BROTHER AS NEXT OF KIN SHALL MARRY
KJV: children, his brother shall marry his
INT: will marry the brother of him the

Matthew 22:24 N-DMS
GRK: σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
NAS: UP CHILDREN FOR HIS BROTHER.'
KJV: seed unto his brother.
INT: children for the brother of him

Matthew 22:25 N-NMP
GRK: ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί καὶ ὁ
NAS: there were seven brothers with us; and the first
KJV: us seven brethren: and the first,
INT: us seven brothers and the

Matthew 22:25 N-DMS
GRK: αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
NAS: left his wife to his brother;
KJV: wife unto his brother:
INT: of him to the brother of him

Matthew 23:8 N-NMP
GRK: δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε
NAS: and you are all brothers.
KJV: ye are brethren.
INT: moreover you brothers are

Matthew 25:40 N-GMP
GRK: τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν
NAS: of these brothers of Mine,
KJV: my brethren, ye have done
INT: of these the brothers of me the

Matthew 28:10 N-DMP
GRK: ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα
NAS: and take word to My brethren to leave
KJV: tell my brethren that they go
INT: tell the brothers of me that

Mark 1:16 N-AMS
GRK: Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν Σίμωνος ἀμφιβάλλοντας
NAS: and Andrew, the brother of Simon,
KJV: Andrew his brother casting a net
INT: Andrew the brother of Simon casting a net

Mark 1:19 N-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: and John his brother, who
KJV: John his brother, who also
INT: John the brother of him and

Mark 3:17 N-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου
NAS: and John the brother of James
KJV: and John the brother of James; and
INT: John the brother of James

Mark 3:31 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: His mother and His brothers arrived,
KJV: then his brethren and his mother,
INT: and the brothers him and

Mark 3:32 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοί σου καὶ
NAS: Your mother and Your brothers are outside
KJV: and thy brethren without seek for
INT: and the brothers of you and

Mark 3:33 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοί μου
NAS: Who are My mother and My brothers?
KJV: or my brethren?
INT: and the brothers of me

Mark 3:34 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοί μου
NAS: Behold My mother and My brothers!
KJV: and my brethren!
INT: and the brothers of me

Mark 3:35 N-NMS
GRK: θεοῦ οὗτος ἀδελφός μου καὶ
NAS: of God, he is My brother and sister
KJV: is my brother, and my
INT: of God he brother of me and

Mark 5:37 N-AMS
GRK: Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν Ἰακώβου
NAS: and John the brother of James.
KJV: and John the brother of James.
INT: John the brother of James

Mark 6:3 N-NMS
GRK: Μαρίας καὶ ἀδελφὸς Ἰακώβου καὶ
NAS: of Mary, and brother of James
KJV: of Mary, the brother of James, and
INT: of Mary and brother of James and

Mark 6:17 N-GMS
GRK: Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ὅτι
NAS: the wife of his brother Philip,
KJV: sake, his brother Philip's wife:
INT: of Philip the brother of him because

Mark 6:18 N-GMS
GRK: γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου
NAS: for you to have your brother's wife.
KJV: to have thy brother's wife.
INT: wife of the brother of you

Mark 10:29 N-AMP
GRK: οἰκίαν ἢ ἀδελφοὺς ἢ ἀδελφὰς
NAS: house or brothers or sisters
KJV: house, or brethren, or sisters,
INT: house or brothers or sisters

Mark 10:30 N-AMP
GRK: οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς καὶ ἀδελφὰς
NAS: houses and brothers and sisters
KJV: houses, and brethren, and sisters,
INT: houses and brothers and sisters

Mark 12:19 N-NMS
GRK: ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ καὶ
NAS: A MAN'S BROTHER DIES
KJV: If a man's brother die, and
INT: if of anyone a brother should die and

Mark 12:19 N-NMS
GRK: λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν
NAS: CHILD, HIS BROTHER SHOULD MARRY
KJV: that his brother should take his
INT: should take the brother of him the

Mark 12:19 N-DMS
GRK: σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
NAS: AND RAISE UP CHILDREN TO HIS BROTHER.
KJV: seed unto his brother.
INT: seed for the brother of him

Mark 12:20 N-NMP
GRK: ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν καὶ
NAS: There were seven brothers; and the first
KJV: seven brethren: and
INT: Seven brothers they were and

Mark 13:12 N-NMS
GRK: καὶ παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς
NAS: Brother will betray brother
KJV: Now the brother shall betray
INT: and will deliver up brother brother to

Mark 13:12 N-AMS
GRK: παραδώσει ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον
NAS: will betray brother to death,
KJV: shall betray the brother to
INT: will deliver up brother brother to death

Luke 3:1 N-GMS
GRK: δὲ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ τετρααρχοῦντος
NAS: of Galilee, and his brother Philip
KJV: and his brother Philip tetrarch
INT: moreover the brother of him being tetrarch

Luke 3:19 N-GMS
GRK: γυναικὸς τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ καὶ
NAS: of Herodias, his brother's wife,
KJV: Herodias his brother Philip's wife,
INT: wife of the brother of him and

Luke 6:14 N-AMS
GRK: Ἀνδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ
NAS: and Andrew his brother; and James
KJV: Andrew his brother, James and
INT: Andrew the brother of him and

Luke 6:41 N-GMS
GRK: ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου τὴν
NAS: at the speck that is in your brother's eye,
KJV: that is in thy brother's eye, but
INT: eye of the brother of you

Luke 6:42 N-DMS
GRK: λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου Ἀδελφέ
NAS: you say to your brother, 'Brother,
KJV: say to thy brother, Brother, let me
INT: to say to brother of you Brother

Luke 6:42 N-VMS
GRK: ἀδελφῷ σου Ἀδελφέ ἄφες ἐκβάλω
NAS: to your brother, 'Brother, let
KJV: brother, Brother, let me
INT: brother of you Brother Let [that] I might cast out

Luke 6:42 N-GMS
GRK: ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου ἐκβαλεῖν
NAS: out the speck that is in your brother's eye.
KJV: that is in thy brother's eye.
INT: eye of the brother of you to cast out

Luke 8:19 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: And His mother and brothers came
KJV: and his brethren, and could
INT: and the brothers of him and

Luke 8:20 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν
NAS: to Him, Your mother and Your brothers are standing
KJV: and thy brethren stand without,
INT: and the brothers of you are standing

Luke 8:21 N-NMP
GRK: μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί
NAS: to them, My mother and My brothers are these
KJV: and my brethren are these
INT: of me and brothers of me those

Luke 12:13 N-DMS
GRK: εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ μου μερίσασθαι
NAS: tell my brother to divide
KJV: to my brother, that he divide
INT: speak to the brother of me to divide

Luke 14:12 N-AMP
GRK: μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου μηδὲ
NAS: or your brothers or
KJV: nor thy brethren, neither thy
INT: nor the brothers of you nor

Luke 14:26 N-AMP
GRK: καὶ τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τὰς
NAS: and children and brothers and sisters,
KJV: children, and brethren, and sisters,
INT: and the brothers and the

Luke 15:27 N-NMS
GRK: ὅτι Ὁ ἀδελφός σου ἥκει
NAS: And he said to him, 'Your brother has come,
KJV: Thy brother is come; and
INT: the brother of you is come

Luke 15:32 N-NMS
GRK: ὅτι ὁ ἀδελφός σου οὗτος
NAS: for this brother of yours
KJV: this thy brother was dead,
INT: because the brother of you this

Luke 16:28 N-AMP
GRK: γὰρ πέντε ἀδελφούς ὅπως διαμαρτύρηται
NAS: five brothers-- in order
KJV: five brethren; that
INT: indeed five brothers so that he might warn

Luke 17:3 N-NMS
GRK: ἁμάρτῃ ὁ ἀδελφός σου ἐπιτίμησον
NAS: If your brother sins,
KJV: If thy brother trespass against
INT: should sin the brother of you rebuke

Luke 18:29 N-AMP
GRK: γυναῖκα ἢ ἀδελφοὺς ἢ γονεῖς
NAS: wife or brothers or parents
KJV: parents, or brethren, or wife,
INT: wife or brothers or parents

Luke 20:28 N-NMS
GRK: ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων
NAS: A MAN'S BROTHER DIES,
KJV: If any man's brother die, having
INT: If anyone's brother should die having

Luke 20:28 N-NMS
GRK: λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν
NAS: AND HE IS CHILDLESS, HIS BROTHER SHOULD MARRY
KJV: that his brother should take his wife,
INT: should take the brother of him the

Luke 20:28 N-DMS
GRK: σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ
NAS: AND RAISE UP CHILDREN TO HIS BROTHER.
KJV: seed unto his brother.
INT: seed to the brother of him

Luke 20:29 N-NMP
GRK: ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ ἦσαν καὶ
NAS: there were seven brothers; and the first
KJV: seven brethren: and
INT: Seven then brothers there were and

Luke 21:16 N-GMP
GRK: γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν
NAS: by parents and brothers and relatives
KJV: parents, and brethren, and kinsfolks,
INT: parents and brothers and relatives

Luke 22:32 N-AMP
GRK: στήρισον τοὺς ἀδελφούς σου
NAS: strengthen your brothers.
KJV: strengthen thy brethren.
INT: strengthen the brothers of you

John 1:40 N-NMS
GRK: Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου
NAS: Simon Peter's brother.
KJV: Simon Peter's brother.
INT: Andrew the brother of Simon Peter

John 1:41 N-AMS
GRK: πρῶτον τὸν ἀδελφὸν τὸν ἴδιον
NAS: first his own brother Simon and said
KJV: findeth his own brother Simon, and
INT: first the brother [his] own

John 2:12 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ καὶ
NAS: He and His mother and [His] brothers and His disciples;
KJV: and his brethren, and his
INT: and the brothers of him and

John 6:8 N-NMS
GRK: Ἀνδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου
NAS: Simon Peter's brother, said to Him,
KJV: Simon Peter's brother, saith unto him,
INT: Andrew the brother of Simon Peter

John 7:3 N-NMP
GRK: αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ Μετάβηθι
NAS: Therefore His brothers said
KJV: His brethren therefore said
INT: him the brothers of him Depart

John 7:5 N-NMP
GRK: γὰρ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ἐπίστευον
NAS: For not even His brothers were believing
KJV: did his brethren believe in
INT: indeed the brothers of him believed

John 7:10 N-NMP
GRK: ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ εἰς
NAS: But when His brothers had gone
KJV: when his brethren were gone up, then
INT: were gone up the brothers of him to

John 11:2 N-NMS
GRK: ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει
NAS: whose brother Lazarus
KJV: hair, whose brother Lazarus was sick.)
INT: whose brother Lazarus was sick

John 11:19 N-GMS
GRK: περὶ τοῦ ἀδελφοῦ
NAS: them concerning [their] brother.
KJV: concerning their brother.
INT: concerning the brother

John 11:21 N-NMS
GRK: ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός μου
NAS: here, my brother would not have died.
KJV: here, my brother had not
INT: would have died the brother of me

John 11:23 N-NMS
GRK: Ἀναστήσεται ὁ ἀδελφός σου
NAS: said to her, Your brother will rise again.
KJV: Thy brother shall rise again.
INT: Will rise again the brother of you

John 11:32 N-NMS
GRK: ἀπέθανεν ὁ ἀδελφός
NAS: here, my brother would not have died.
KJV: here, my brother had not
INT: died the brother

John 20:17 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου καὶ
NAS: but go to My brethren and say
KJV: to my brethren, and say
INT: to the brothers of me and

John 21:23 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι ὁ
NAS: out among the brethren that that disciple
KJV: abroad among the brethren, that that
INT: among the brothers That the

Acts 1:14 N-DMP
GRK: σὺν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ
NAS: of Jesus, and with His brothers.
KJV: with his brethren.
INT: with the brothers of him

Acts 1:15 N-GMP
GRK: μέσῳ τῶν ἀδελφῶν εἶπεν ἦν
NAS: up in the midst of the brethren (a gathering
INT: [the] midst of the brothers said was

Acts 1:16 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἔδει πληρωθῆναι
KJV: Men [and] brethren, this scripture
INT: Men brothers it is necessary to have been fulfilled

Acts 2:29 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί ἐξὸν εἰπεῖν
KJV: Men [and] brethren, let me
INT: Men brothers it is permitted [me] to speak

Acts 2:37 N-VMP
GRK: ποιήσωμεν ἄνδρες ἀδελφοί
KJV: Men [and] brethren, what
INT: shall we do men brothers

Acts 3:17 N-VMP
GRK: καὶ νῦν ἀδελφοί οἶδα ὅτι
NAS: And now, brethren, I know
KJV: And now, brethren, I wot that
INT: And now brothers I know that

Acts 3:22 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς
NAS: LIKE ME FROM YOUR BRETHREN; TO HIM YOU SHALL GIVE HEED
KJV: of your brethren, like unto me;
INT: from among the brothers of you like

Acts 6:3 N-VMP
GRK: ἐπισκέψασθε δέ ἀδελφοί ἄνδρας ἐξ
NAS: Therefore, brethren, select
KJV: Wherefore, brethren, look ye out among
INT: Select therefore brothers men from among

Acts 7:2 N-VMP
GRK: ἔφη Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες
KJV: he said, Men, brethren, and fathers,
INT: he said Men brothers and fathers

Acts 7:13 N-DMP
GRK: Ἰωσὴφ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ
NAS: made himself known to his brothers, and Joseph's
KJV: to his brethren; and
INT: Joseph to brothers of him and

Acts 7:23 N-AMP
GRK: ἐπισκέψασθαι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ τοὺς
NAS: to visit his brethren, the sons
KJV: his brethren the children
INT: to look upon the brothers of him the

Acts 7:25 N-AMP
GRK: συνιέναι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ ὅτι
NAS: And he supposed that his brethren understood
KJV: his brethren would have understood
INT: would understand the brothers of him that

Acts 7:26 N-NMP
GRK: εἰπών Ἄνδρες ἀδελφοί ἐστε ἵνα
NAS: Men, you are brethren, why
KJV: ye are brethren; why do ye wrong
INT: having said Men brothers you are that

Acts 7:37 N-GMP
GRK: ἐκ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν ὡς
NAS: LIKE ME FROM YOUR BRETHREN.'
KJV: of your brethren, like unto me;
INT: from among the brothers of you like

Acts 9:17 N-VMS
GRK: εἶπεν Σαοὺλ ἀδελφέ ὁ κύριος
NAS: on him said, Brother Saul,
KJV: him said, Brother Saul, the Lord,
INT: he said Saul brother the Lord

Acts 9:30 N-NMP
GRK: δὲ οἱ ἀδελφοὶ κατήγαγον αὐτὸν
NAS: But when the brethren learned
KJV: [Which] when the brethren knew,
INT: moreover the brothers brought down him

Acts 10:23 N-GMP
GRK: τινες τῶν ἀδελφῶν τῶν ἀπὸ
NAS: with them, and some of the brethren from Joppa
KJV: and certain brethren from Joppa
INT: certain of the brothers those from

Acts 11:1 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ οἱ ὄντες
NAS: the apostles and the brethren who were throughout
KJV: the apostles and brethren that were in
INT: and the brothers who were

Acts 11:12 N-NMP
GRK: οἱ ἓξ ἀδελφοὶ οὗτοι καὶ
NAS: These six brethren also went
KJV: these six brethren accompanied me,
INT: six brothers these and

Acts 11:29 N-DMP
GRK: τῇ Ἰουδαίᾳ ἀδελφοῖς
NAS: [a contribution] for the relief of the brethren living
KJV: unto the brethren which dwelt
INT: Judea brothers

Acts 12:2 N-AMS
GRK: Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν Ἰωάννου μαχαίρῃ
NAS: And he had James the brother of John
KJV: James the brother of John
INT: James the brother of John with a sword

Acts 12:17 N-DMP
GRK: καὶ τοῖς ἀδελφοῖς ταῦτα καὶ
NAS: to James and the brethren. Then
KJV: and to the brethren. And
INT: and to the brothers these things And

Acts 13:15 N-VMP
GRK: λέγοντες Ἄνδρες ἀδελφοί εἴ τις
KJV: [Ye] men [and] brethren, if
INT: saying Men brothers if any

Acts 13:26 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοί υἱοὶ γένους
KJV: Men [and] brethren, children
INT: Men brothers sons of [the] race

Acts 13:38 N-VMP
GRK: ὑμῖν ἄνδρες ἀδελφοί ὅτι διὰ
KJV: men [and] brethren, that
INT: to you men brothers that through

Acts 14:2 N-GMP
GRK: κατὰ τῶν ἀδελφῶν
NAS: them against the brethren.
KJV: evil affected against the brethren.
INT: against the brothers

Acts 15:1 N-AMP
GRK: ἐδίδασκον τοὺς ἀδελφοὺς ὅτι Ἐὰν
NAS: and [began] teaching the brethren, Unless
KJV: taught the brethren, [and said],
INT: were teaching the brothers if

Acts 15:3 N-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: joy to all the brethren.
KJV: joy unto all the brethren.
INT: to all the brothers

Acts 15:7 N-VMP
GRK: αὐτούς Ἄνδρες ἀδελφοί ὑμεῖς ἐπίστασθε
KJV: them, Men [and] brethren, ye know
INT: them Men brothers you know

Acts 15:13 N-VMP
GRK: λέγων Ἄνδρες ἀδελφοί ἀκούσατέ μου
KJV: Men [and] brethren, hearken
INT: saying Men brothers hear me

Acts 15:22 N-DMP
GRK: ἐν τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: men among the brethren,
KJV: men among the brethren:
INT: among the brothers

Acts 15:23 N-NMP
GRK: οἱ πρεσβύτεροι ἀδελφοὶ τοῖς κατὰ
NAS: by them, The apostles and the brethren who are elders,
KJV: and brethren [send] greeting
INT: the elders brothers to those in

Acts 15:23 N-DMP
GRK: καὶ Κιλικίαν ἀδελφοῖς τοῖς ἐξ
NAS: who are elders, to the brethren in Antioch
KJV: [send] greeting unto the brethren which
INT: and Cilicia brothers from among

Acts 15:32 N-AMP
GRK: παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐπεστήριξαν
NAS: and strengthened the brethren with a lengthy
KJV: exhorted the brethren with
INT: exhorted the brothers and strengthened [them]

Acts 15:33 N-GMP
GRK: ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν πρὸς τοὺς
NAS: [there], they were sent away from the brethren in peace
KJV: from the brethren unto
INT: from the brothers to the [ones]

Acts 15:36 N-AMP
GRK: ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελφοὺς κατὰ πόλιν
NAS: and visit the brethren in every
KJV: and visit our brethren in every
INT: let us look after the brothers in city

Acts 15:40 N-GMP
GRK: ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν
NAS: being committed by the brethren to the grace
KJV: by the brethren unto the grace
INT: by the brothers

Acts 16:2 N-GMP
GRK: καὶ Ἰκονίῳ ἀδελφῶν
NAS: and he was well spoken of by the brethren who were in Lystra
KJV: of by the brethren that were at
INT: and Iconium brothers

Acts 16:40 N-AMP
GRK: παρεκάλεσαν τοὺς ἀδελφοὺς καὶ ἐξῆλθαν
NAS: and when they saw the brethren, they encouraged
KJV: when they had seen the brethren, they comforted
INT: they exhorted the brothers and went away

Acts 17:6 N-AMP
GRK: καί τινας ἀδελφοὺς ἐπὶ τοὺς
NAS: and some brethren before
KJV: certain brethren unto
INT: and certain brothers before the

Acts 17:10 N-NMP
GRK: Οἱ δὲ ἀδελφοὶ εὐθέως διὰ
NAS: The brethren immediately sent
KJV: And the brethren immediately sent away
INT: moreover [the] brothers immediately by

Acts 17:14 N-NMP
GRK: ἐξαπέστειλαν οἱ ἀδελφοὶ πορεύεσθαι ἕως
NAS: immediately the brethren sent
KJV: immediately the brethren sent away
INT: sent away the brothers to go as

Acts 18:18 N-DMP
GRK: ἱκανὰς τοῖς ἀδελφοῖς ἀποταξάμενος ἐξέπλει
NAS: took leave of the brethren and put out to sea
KJV: and then took his leave of the brethren, and sailed thence
INT: many the brothers having taken leave of sailed away

Acts 18:27 N-NMP
GRK: προτρεψάμενοι οἱ ἀδελφοὶ ἔγραψαν τοῖς
NAS: to Achaia, the brethren encouraged
KJV: Achaia, the brethren wrote,
INT: having encouraged [him] the brothers wrote to the

Acts 21:7 N-AMP
GRK: ἀσπασάμενοι τοὺς ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν
NAS: and after greeting the brethren, we stayed
KJV: saluted the brethren, and abode
INT: having greeted the brothers we abode day

Acts 21:17 N-NMP
GRK: ἡμᾶς οἱ ἀδελφοί
NAS: in Jerusalem, the brethren received
KJV: to Jerusalem, the brethren received us
INT: us the brothers

Acts 21:20 N-VMS
GRK: αὐτῷ Θεωρεῖς ἀδελφέ πόσαι μυριάδες
NAS: to him, You see, brother, how many
KJV: Thou seest, brother, how many
INT: to him You see brother how many myriads

Acts 22:1 N-VMP
GRK: Ἄνδρες ἀδελφοὶ καὶ πατέρες
KJV: Men, brethren, and fathers,
INT: Men brothers and fathers

Acts 22:5 N-AMP
GRK: πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς εἰς Δαμασκὸν
NAS: letters to the brethren, and started
KJV: letters unto the brethren, and went
INT: to the brothers to Damascus

Acts 22:13 N-VMS
GRK: μοι Σαοὺλ ἀδελφέ ἀνάβλεψον κἀγὼ
NAS: said to me, 'Brother Saul,
KJV: unto me, Brother Saul,
INT: to me Saul brother look up And I

Acts 23:1 N-VMP
GRK: εἶπεν Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ πάσῃ
KJV: said, Men [and] brethren, I have lived
INT: said Men brothers I in all

Acts 23:5 N-VMP
GRK: Οὐκ ᾔδειν ἀδελφοί ὅτι ἐστὶν
NAS: I was not aware, brethren, that he was high priest;
KJV: I wist not, brethren, that he was
INT: not I was conscious brothers that he is

Acts 23:6 N-VMP
GRK: συνεδρίῳ Ἄνδρες ἀδελφοί ἐγὼ Φαρισαῖός
KJV: the council, Men [and] brethren, I am
INT: Council Men brothers I a Pharisee

Acts 28:14 N-AMP
GRK: οὗ εὑρόντες ἀδελφοὺς παρεκλήθημεν παρ'
NAS: we found [some] brethren, and were invited
KJV: we found brethren, and were desired
INT: where having found brothers we were entreated with

Acts 28:15 N-NMP
GRK: κἀκεῖθεν οἱ ἀδελφοὶ ἀκούσαντες τὰ
NAS: And the brethren, when they heard
KJV: And from thence, when the brethren heard
INT: And from there the brothers having heard the things

Acts 28:17 N-VMP
GRK: Ἐγώ ἄνδρες ἀδελφοί οὐδὲν ἐναντίον
KJV: Men [and] brethren, though I
INT: I men brothers nothing against

Acts 28:21 N-GMP
GRK: τις τῶν ἀδελφῶν ἀπήγγειλεν ἢ
NAS: have any of the brethren come here
KJV: any of the brethren that came
INT: any one of the brothers reported or

Romans 1:13 N-VMP
GRK: ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὅτι πολλάκις
NAS: you to be unaware, brethren, that often
KJV: ignorant, brethren, that
INT: you to be ignorant brothers that many times

Romans 7:1 N-VMP
GRK: Ἢ ἀγνοεῖτε ἀδελφοί γινώσκουσιν γὰρ
NAS: do you not know, brethren (for I am speaking
KJV: Know ye not, brethren, (for I speak
INT: or Are you ignorant brothers to those knowing indeed

Romans 7:4 N-VMP
GRK: ὥστε ἀδελφοί μου καὶ
NAS: Therefore, my brethren, you also
KJV: Wherefore, my brethren, ye also
INT: So that brothers of me also

Romans 8:12 N-VMP
GRK: Ἄρα οὖν ἀδελφοί ὀφειλέται ἐσμέν
NAS: So then, brethren, we are under obligation,
KJV: Therefore, brethren, we are debtors,
INT: So then brothers debtors we are

Romans 8:29 N-DMP
GRK: ἐν πολλοῖς ἀδελφοῖς
NAS: among many brethren;
KJV: among many brethren.
INT: among many brothers

Romans 9:3 N-GMP
GRK: ὑπὲρ τῶν ἀδελφῶν μου τῶν
NAS: for the sake of my brethren, my kinsmen
KJV: for my brethren, my kinsmen
INT: for the brothers of me

Romans 10:1 N-VMP
GRK: Ἀδελφοί ἡ μὲν
NAS: Brethren, my heart's desire
KJV: Brethren, my heart's
INT: Brothers the indeed

Romans 11:25 N-VMP
GRK: ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί τὸ μυστήριον
NAS: For I do not want you, brethren, to be uninformed
KJV: not, brethren, that ye
INT: you to be ignorant brothers the mystery

Romans 12:1 N-VMP
GRK: οὖν ὑμᾶς ἀδελφοί διὰ τῶν
NAS: I urge you, brethren, by the mercies
KJV: therefore, brethren, by
INT: therefore you brothers by the

Romans 14:10 N-AMS
GRK: κρίνεις τὸν ἀδελφόν σου ἢ
NAS: do you judge your brother? Or
KJV: judge thy brother? or why
INT: judge you the brother you or

Romans 14:10 N-AMS
GRK: ἐξουθενεῖς τὸν ἀδελφόν σου πάντες
NAS: do you regard your brother with contempt?
KJV: thy brother? for
INT: do you despise the brother of you all

Romans 14:13 N-DMS
GRK: πρόσκομμα τῷ ἀδελφῷ ἢ σκάνδαλον
NAS: a stumbling block in a brother's way.
KJV: an occasion to fall in [his] brother's way.
INT: a stumbling block to the brother or a stumbling block

Romans 14:15 N-NMS
GRK: βρῶμα ὁ ἀδελφός σου λυπεῖται
NAS: of food your brother is hurt,
KJV: if thy brother be grieved with
INT: food the brother of you is grieved

Romans 14:21 N-NMS
GRK: ᾧ ὁ ἀδελφός σου προσκόπτει
NAS: [to do anything] by which your brother stumbles.
KJV: thy brother stumbleth,
INT: what the brother of you stumbles

Romans 15:14 N-VMP
GRK: Πέπεισμαι δέ ἀδελφοί μου καὶ
NAS: And concerning you, my brethren, I myself
KJV: you, my brethren, that ye
INT: I am persuaded moreover brothers of me also

Romans 15:30 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί διὰ τοῦ
NAS: I urge you, brethren, by our Lord
KJV: I beseech you, brethren, for the Lord
INT: moreover you brothers by the

Romans 16:14 N-AMP
GRK: σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς
NAS: Hermas and the brethren with them.
KJV: and the brethren which are with
INT: with them brothers

Romans 16:17 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί σκοπεῖν τοὺς
NAS: I urge you, brethren, keep your eye
KJV: you, brethren, mark
INT: moreover you brothers to consider those who

Romans 16:23 N-NMS
GRK: Κούαρτος ὁ ἀδελφός
NAS: greets you, and Quartus, the brother.
KJV: and Quartus a brother.
INT: Quartus the brother

1 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: Σωσθένης ὁ ἀδελφὸς
NAS: of God, and Sosthenes our brother,
KJV: and Sosthenes [our] brother,
INT: Sosthenes the brother

1 Corinthians 1:10 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί διὰ τοῦ
NAS: I exhort you, brethren, by the name
KJV: I beseech you, brethren, by the name
INT: moreover you brothers by the

1 Corinthians 1:11 N-VMP
GRK: περὶ ὑμῶν ἀδελφοί μου ὑπὸ
NAS: concerning you, my brethren, by Chloe's
KJV: my brethren, by
INT: concerning you brothers of me by

1 Corinthians 1:26 N-VMP
GRK: κλῆσιν ὑμῶν ἀδελφοί ὅτι οὐ
NAS: your calling, brethren, that there were not many
KJV: your calling, brethren, how that not
INT: calling of you brothers that not

1 Corinthians 2:1 N-VMP
GRK: πρὸς ὑμᾶς ἀδελφοί ἦλθον οὐ
NAS: And when I came to you, brethren, I did not come
KJV: And I, brethren, when I came to
INT: to you brothers came not

1 Corinthians 3:1 N-VMP
GRK: Κἀγώ ἀδελφοί οὐκ ἠδυνήθην
NAS: And I, brethren, could not speak
KJV: And I, brethren, could not
INT: And I brothers not was able

1 Corinthians 4:6 N-VMP
GRK: Ταῦτα δέ ἀδελφοί μετεσχημάτισα εἰς
NAS: these things, brethren, I have figuratively applied
KJV: these things, brethren, I have in a figure transferred
INT: these things moreover brothers I transferred to

1 Corinthians 5:11 N-NMS
GRK: ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ
NAS: so-called brother if
KJV: that is called a brother be
INT: if anyone brother designated be either

1 Corinthians 6:5 N-GMS
GRK: μέσον τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ
NAS: to decide between his brethren,
KJV: between his brethren?
INT: between the brother of him

1 Corinthians 6:6 N-NMS
GRK: ἀλλὰ ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ
NAS: but brother goes to law with brother,
KJV: But brother goeth to law with
INT: But brother with brother

1 Corinthians 6:6 N-GMS
GRK: ἀδελφὸς μετὰ ἀδελφοῦ κρίνεται καὶ
NAS: goes to law with brother, and that before
KJV: goeth to law with brother, and that
INT: brother with brother goes to law and

1 Corinthians 6:8 N-AMP
GRK: καὶ τοῦτο ἀδελφούς
NAS: [You do] this even to [your] brethren.
KJV: and that [your] brethren.
INT: and these things [to your] brothers

1 Corinthians 7:12 N-NMS
GRK: εἴ τις ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει
NAS: that if any brother has a wife
KJV: the Lord: If any brother hath a wife
INT: If any brother wife has

1 Corinthians 7:14 N-DMS
GRK: ἐν τῷ ἀδελφῷ ἐπεὶ ἄρα
NAS: through her believing husband; for otherwise
INT: in the husband else then

1 Corinthians 7:15 N-NMS
GRK: δεδούλωται ὁ ἀδελφὸς ἢ ἡ
NAS: let him leave; the brother or
KJV: let him depart. A brother or
INT: is under bondage the brother or the

1 Corinthians 7:24 N-VMP
GRK: ᾧ ἐκλήθη ἀδελφοί ἐν τούτῳ
NAS: Brethren, each one is to remain
KJV: Brethren, let every man,
INT: which he was called brothers in that

1 Corinthians 7:29 N-VMP
GRK: δέ φημι ἀδελφοί ὁ καιρὸς
NAS: I say, brethren, the time
KJV: I say, brethren, the time
INT: moreover I say brothers the season

1 Corinthians 8:11 N-NMS
GRK: γνώσει ὁ ἀδελφὸς δι' ὃν
NAS: is ruined, the brother for whose
KJV: shall the weak brother perish, for
INT: knowledge the brother for whom

1 Corinthians 8:12 N-AMP
GRK: εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες
NAS: against the brethren and wounding
KJV: so against the brethren, and wound
INT: against the brothers and wounding

1 Corinthians 8:13 N-AMS
GRK: σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου οὐ
NAS: causes my brother to stumble,
KJV: make my brother to offend, I will eat
INT: cause to stumble the brother of me never

1 Corinthians 8:13 N-AMS
GRK: μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω
NAS: that I will not cause my brother to stumble.
KJV: I make my brother to offend.
INT: not the brother of me I might cause to stumble

1 Corinthians 9:5 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ τοῦ κυρίου
NAS: of the apostles and the brothers of the Lord
KJV: and [as] the brethren of the Lord,
INT: and the brothers of the Lord

1 Corinthians 10:1 N-VMP
GRK: ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὅτι οἱ
NAS: you to be unaware, brethren, that our fathers
KJV: Moreover, brethren, I would not
INT: you to be ignorant brothers that the

1 Corinthians 11:33 N-VMP
GRK: ὥστε ἀδελφοί μου συνερχόμενοι
NAS: So then, my brethren, when you come together
KJV: my brethren, when ye come together
INT: So that brothers of me coming together

1 Corinthians 12:1 N-VMP
GRK: τῶν πνευματικῶν ἀδελφοί οὐ θέλω
NAS: spiritual [gifts], brethren, I do not want
KJV: spiritual [gifts], brethren, I would
INT: spiritual [gifts] brothers not I do wish

1 Corinthians 14:6 N-VMP
GRK: νῦν δέ ἀδελφοί ἐὰν ἔλθω
NAS: But now, brethren, if I come
KJV: Now, brethren, if I come
INT: now moreover brothers if I come

1 Corinthians 14:20 N-VMP
GRK: Ἀδελφοί μὴ παιδία
NAS: Brethren, do not be children
KJV: Brethren, be not
INT: Brothers not children

1 Corinthians 14:26 N-VMP
GRK: οὖν ἐστίν ἀδελφοί ὅταν συνέρχησθε
NAS: is [the outcome] then, brethren? When
KJV: then, brethren? when
INT: then is it brothers when you might come together

1 Corinthians 14:39 N-VMP
GRK: ὥστε ἀδελφοί μου ζηλοῦτε
NAS: Therefore, my brethren, desire earnestly
KJV: Wherefore, brethren, covet
INT: So that brothers of me be desirous

1 Corinthians 15:1 N-VMP
GRK: δὲ ὑμῖν ἀδελφοί τὸ εὐαγγέλιον
NAS: I make known to you, brethren, the gospel
KJV: Moreover, brethren, I declare unto you
INT: moreover to you brothers the gospel

1 Corinthians 15:6 N-DMP
GRK: ἐπάνω πεντακοσίοις ἀδελφοῖς ἐφάπαξ ἐξ
NAS: five hundred brethren at one time,
KJV: five hundred brethren at once;
INT: to more than five hundred brothers at once of

1 Corinthians 15:31 N-VMP
GRK: ὑμετέραν καύχησιν ἀδελφοί ἣν ἔχω
NAS: I affirm, brethren, by the boasting
INT: our boasting brothers which I have

1 Corinthians 15:50 N-VMP
GRK: δέ φημι ἀδελφοί ὅτι σὰρξ
NAS: this, brethren, that flesh
KJV: this I say, brethren, that flesh
INT: moreover I say brothers that flesh

1 Corinthians 15:58 N-VMP
GRK: Ὥστε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
NAS: my beloved brethren, be steadfast,
KJV: my beloved brethren, be ye stedfast,
INT: So that brothers of me beloved

1 Corinthians 16:11 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἀδελφῶν
NAS: to me; for I expect him with the brethren.
KJV: him with the brethren.
INT: with the brothers

1 Corinthians 16:12 N-GMS
GRK: Ἀπολλὼ τοῦ ἀδελφοῦ πολλὰ παρεκάλεσα
NAS: Apollos our brother, I encouraged
KJV: As touching [our] brother Apollos, I
INT: Apollos the brother much I exhorted

1 Corinthians 16:12 N-GMP
GRK: μετὰ τῶν ἀδελφῶν καὶ πάντως
NAS: to come to you with the brethren; and it was not at all
KJV: you with the brethren: but his will
INT: with the brothers and at all

1 Corinthians 16:15 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί οἴδατε τὴν
NAS: I urge you, brethren (you know
KJV: you, brethren, (ye know
INT: moreover you brothers you know the

1 Corinthians 16:20 N-NMP
GRK: ὑμᾶς οἱ ἀδελφοὶ πάντες Ἀσπάσασθε
NAS: All the brethren greet you. Greet
KJV: All the brethren greet you.
INT: you the brothers all greet you

2 Corinthians 1:1 N-NMS
GRK: Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς τῇ ἐκκλησίᾳ
NAS: and Timothy [our] brother, To the church
KJV: Timothy [our] brother, unto the church
INT: Timothy the brother to the church

2 Corinthians 1:8 N-VMP
GRK: ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί ὑπὲρ τῆς
NAS: you to be unaware, brethren, of our affliction
KJV: we would not, brethren, have you
INT: you to be ignorant brothers as to the

2 Corinthians 2:13 N-AMS
GRK: Τίτον τὸν ἀδελφόν μου ἀλλὰ
NAS: Titus my brother; but taking my leave
KJV: Titus my brother: but taking my leave
INT: Titus the brother of me but

2 Corinthians 8:1 N-VMP
GRK: δὲ ὑμῖν ἀδελφοί τὴν χάριν
NAS: Now, brethren, we [wish to] make known
KJV: [things].Moreover, brethren, we do you
INT: moreover to you brothers the grace

2 Corinthians 8:18 N-AMS
GRK: αὐτοῦ τὸν ἀδελφὸν οὗ ὁ
NAS: We have sent along with him the brother whose
KJV: with him the brother, whose praise
INT: him the brother of whom the

2 Corinthians 8:22 N-AMS
GRK: αὐτοῖς τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ὃν
NAS: We have sent with them our brother, whom
KJV: with them our brother, whom we have
INT: them the brother of us whom

2 Corinthians 8:23 N-NMP
GRK: συνεργός εἴτε ἀδελφοὶ ἡμῶν ἀπόστολοι
NAS: among you; as for our brethren, [they are] messengers
KJV: our brethren [be enquired of, they are] the messengers
INT: a fellow worker or brothers our [they are] messengers

2 Corinthians 9:3 N-AMP
GRK: δὲ τοὺς ἀδελφούς ἵνα μὴ
NAS: But I have sent the brethren, in order
KJV: Yet have I sent the brethren, lest our
INT: moreover the brothers that not

2 Corinthians 9:5 N-AMP
GRK: παρακαλέσαι τοὺς ἀδελφοὺς ἵνα προέλθωσιν
NAS: to urge the brethren that they would go on ahead
KJV: to exhort the brethren, that
INT: to exhort the brothers that they should go before

2 Corinthians 11:9 N-NMP
GRK: προσανεπλήρωσαν οἱ ἀδελφοὶ ἐλθόντες ἀπὸ
NAS: to anyone; for when the brethren came
KJV: to me the brethren which came
INT: completely filled up the brothers having come from

2 Corinthians 12:18 N-AMS
GRK: συναπέστειλα τὸν ἀδελφόν μήτι ἐπλεονέκτησεν
NAS: [to go], and I sent the brother with him. Titus
KJV: with [him] I sent a brother. Did
INT: sent with [him] the brother not did exploit

2 Corinthians 13:11 N-VMP
GRK: Λοιπόν ἀδελφοί χαίρετε καταρτίζεσθε
NAS: Finally, brethren, rejoice,
KJV: Finally, brethren, farewell.
INT: For the rest brothers rejoice be perfected

Galatians 1:2 N-NMP
GRK: ἐμοὶ πάντες ἀδελφοί ταῖς ἐκκλησίαις
NAS: and all the brethren who are with me, To the churches
KJV: all the brethren which are with
INT: me all brothers to the churches

Galatians 1:11 N-VMP
GRK: γὰρ ὑμῖν ἀδελφοί τὸ εὐαγγέλιον
NAS: For I would have you know, brethren, that the gospel
KJV: you, brethren, that
INT: indeed to you brothers the gospel

Galatians 1:19 N-AMS
GRK: Ἰάκωβον τὸν ἀδελφὸν τοῦ κυρίου
NAS: James, the Lord's brother.
KJV: James the Lord's brother.
INT: James the brother of the Lord

Galatians 3:15 N-VMP
GRK: Ἀδελφοί κατὰ ἄνθρωπον
NAS: Brethren, I speak in terms
KJV: Brethren, I speak after the manner of
INT: Brothers according to man

Galatians 4:12 N-VMP
GRK: ὡς ὑμεῖς ἀδελφοί δέομαι ὑμῶν
NAS: I beg of you, brethren, become
KJV: Brethren, I beseech you,
INT: as you brothers I implore you

Galatians 4:28 N-VMP
GRK: ὑμεῖς δέ ἀδελφοί κατὰ Ἰσαὰκ
NAS: And you brethren, like Isaac,
KJV: Now we, brethren, as Isaac
INT: you moreover brothers like Isaac

Galatians 4:31 N-VMP
GRK: διό ἀδελφοί οὐκ ἐσμὲν
NAS: So then, brethren, we are not children
KJV: So then, brethren, we are not
INT: So then brothers not we are

Galatians 5:11 N-VMP
GRK: Ἐγὼ δέ ἀδελφοί εἰ περιτομὴν
NAS: But I, brethren, if I still
KJV: And I, brethren, if I
INT: I moreover brothers if circumcision

Galatians 5:13 N-VMP
GRK: ἐλευθερίᾳ ἐκλήθητε ἀδελφοί μόνον μὴ
NAS: to freedom, brethren; only
KJV: For, brethren, ye have been called
INT: freedom were called brothers only [use] not

Galatians 6:1 N-VMP
GRK: Ἀδελφοί ἐὰν καὶ
NAS: Brethren, even if
KJV: Brethren, if a man
INT: Brothers if even

Galatians 6:18 N-VMP
GRK: πνεύματος ὑμῶν ἀδελφοί ἀμήν
NAS: be with your spirit, brethren. Amen.
KJV: Brethren, the grace of our
INT: Spirit of you brothers Amen

Ephesians 6:21 N-NMS
GRK: ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς
NAS: the beloved brother and faithful
KJV: a beloved brother and
INT: the beloved brother and faithful

Ephesians 6:23 N-DMP
GRK: Εἰρήνη τοῖς ἀδελφοῖς καὶ ἀγάπη
NAS: Peace be to the brethren, and love
KJV: Peace [be] to the brethren, and love
INT: Peace to the brothers and love

Philippians 1:12 N-VMP
GRK: ὑμᾶς βούλομαι ἀδελφοί ὅτι τὰ
NAS: you to know, brethren, that my circumstances
KJV: should understand, brethren, that
INT: you I wish brothers that the things

Philippians 1:14 N-GMP
GRK: πλείονας τῶν ἀδελφῶν ἐν κυρίῳ
NAS: and that most of the brethren, trusting
KJV: And many of the brethren in the Lord,
INT: most of the brothers in [the] Lord

Philippians 2:25 N-AMS
GRK: Ἐπαφρόδιτον τὸν ἀδελφὸν καὶ συνεργὸν
NAS: to you Epaphroditus, my brother and fellow worker
KJV: my brother, and
INT: Epaphroditus the brother and fellow worker

Philippians 3:1 N-VMP
GRK: Τὸ λοιπόν ἀδελφοί μου χαίρετε
NAS: Finally, my brethren, rejoice
KJV: Finally, my brethren, rejoice in
INT: Finally brothers of me rejoice

Philippians 3:13 N-VMP
GRK: ἀδελφοί ἐγὼ ἐμαυτὸν
NAS: Brethren, I do not regard myself
KJV: Brethren, I count
INT: Brothers I myself

Philippians 3:17 N-VMP
GRK: μου γίνεσθε ἀδελφοί καὶ σκοπεῖτε
NAS: Brethren, join
KJV: Brethren, be followers together
INT: of me be brothers and consider

Philippians 4:1 N-VMP
GRK: Ὥστε ἀδελφοί μου ἀγαπητοὶ
NAS: my beloved brethren whom I long
KJV: my brethren dearly beloved
INT: So that brothers of me beloved

Philippians 4:8 N-VMP
GRK: Τὸ λοιπόν ἀδελφοί ὅσα ἐστὶν
NAS: Finally, brethren, whatever is TRUE,
KJV: Finally, brethren, whatsoever things
INT: Finally brothers whatever is

Philippians 4:21 N-NMP
GRK: σὺν ἐμοὶ ἀδελφοί
NAS: Jesus. The brethren who are with me greet
KJV: Jesus. The brethren which are with
INT: with me brothers

Colossians 1:1 N-NMS
GRK: Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς
NAS: of God, and Timothy our brother,
KJV: and Timotheus [our] brother,
INT: Timothy the brother

Colossians 1:2 N-DMP
GRK: καὶ πιστοῖς ἀδελφοῖς ἐν Χριστῷ
NAS: and faithful brethren in Christ
KJV: and faithful brethren in Christ
INT: and faithful brothers in Christ

Colossians 4:7 N-NMS
GRK: ὁ ἀγαπητὸς ἀδελφὸς καὶ πιστὸς
NAS: [our] beloved brother and faithful
KJV: [who is] a beloved brother, and
INT: the beloved brother and faithful

Colossians 4:9 N-DMS
GRK: καὶ ἀγαπητῷ ἀδελφῷ ὅς ἐστιν
NAS: and beloved brother, who
KJV: and beloved brother, who is
INT: and beloved brother who is

Colossians 4:15 N-AMP
GRK: ἐν Λαοδικείᾳ ἀδελφοὺς καὶ Νύμφαν
NAS: Greet the brethren who are in Laodicea
KJV: Salute the brethren which are in
INT: in Laodicea brothers and Nympha

1 Thessalonians 1:4 N-VMP
GRK: εἰδότες ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ
NAS: knowing, brethren beloved by God,
KJV: Knowing, brethren beloved, your
INT: knowing brothers beloved by

1 Thessalonians 2:1 N-VMP
GRK: γὰρ οἴδατε ἀδελφοί τὴν εἴσοδον
NAS: know, brethren, that our coming
KJV: For yourselves, brethren, know our
INT: indeed you know brothers the coming

1 Thessalonians 2:9 N-VMP
GRK: μνημονεύετε γάρ ἀδελφοί τὸν κόπον
NAS: For you recall, brethren, our labor
KJV: For ye remember, brethren, our labour
INT: you remember indeed brothers the labor

1 Thessalonians 2:14 N-VMP
GRK: μιμηταὶ ἐγενήθητε ἀδελφοί τῶν ἐκκλησιῶν
NAS: For you, brethren, became imitators
KJV: For ye, brethren, became followers
INT: imitators became brothers of the churches

1 Thessalonians 2:17 N-VMP
GRK: Ἡμεῖς δέ ἀδελφοί ἀπορφανισθέντες ἀφ'
NAS: But we, brethren, having been taken away
KJV: But we, brethren, being taken from
INT: we moreover brothers having been bereaved of

1 Thessalonians 3:2 N-AMS
GRK: Τιμόθεον τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν καὶ
NAS: Timothy, our brother and God's
KJV: Timotheus, our brother, and minister
INT: Timothy the brother of us and

1 Thessalonians 3:7 N-VMP
GRK: τοῦτο παρεκλήθημεν ἀδελφοί ἐφ' ὑμῖν
NAS: reason, brethren, in all
KJV: Therefore, brethren, we were comforted
INT: this we were encouraged brothers as to you

1 Thessalonians 4:1 N-VMP
GRK: Λοιπόν οὖν ἀδελφοί ἐρωτῶμεν ὑμᾶς
NAS: then, brethren, we request
KJV: we beseech you, brethren, and exhort
INT: Finally then brothers we implore you

1 Thessalonians 4:6 N-AMS
GRK: πράγματι τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ διότι
NAS: and defraud his brother in the matter
KJV: defraud his brother in [any] matter:
INT: matter the brother of him because

1 Thessalonians 4:10 N-AMP
GRK: πάντας τοὺς ἀδελφοὺς τοὺς ἐν
NAS: all the brethren who
KJV: toward all the brethren which are in
INT: all the brothers who [are] in

1 Thessalonians 4:10 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί περισσεύειν μᾶλλον
NAS: But we urge you, brethren, to excel
KJV: you, brethren, that ye increase
INT: moreover you brothers to abound more and more

1 Thessalonians 4:13 N-VMP
GRK: ὑμᾶς ἀγνοεῖν ἀδελφοί περὶ τῶν
NAS: you to be uninformed, brethren, about
KJV: to be ignorant, brethren, concerning
INT: you to be ignorant brothers concerning those who

1 Thessalonians 5:1 N-VMP
GRK: τῶν καιρῶν ἀδελφοί οὐ χρείαν
NAS: and the epochs, brethren, you have
KJV: and the seasons, brethren, ye have no
INT: the seasons brothers no need

1 Thessalonians 5:4 N-VMP
GRK: ὑμεῖς δέ ἀδελφοί οὐκ ἐστὲ
NAS: But you, brethren, are not in darkness,
KJV: But ye, brethren, are not
INT: you moreover brothers not are

1 Thessalonians 5:12 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί εἰδέναι τοὺς
NAS: But we request of you, brethren, that you appreciate
KJV: you, brethren, to know
INT: moreover you brothers to know those who

1 Thessalonians 5:14 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί νουθετεῖτε τοὺς
NAS: We urge you, brethren, admonish
KJV: you, brethren, warn
INT: moreover you brothers admonish the

1 Thessalonians 5:25 N-VMP
GRK: Ἀδελφοί προσεύχεσθε καὶ
NAS: Brethren, pray for us.
KJV: Brethren, pray for
INT: Brothers pray and

1 Thessalonians 5:26 N-AMP
GRK: Ἀσπάσασθε τοὺς ἀδελφοὺς πάντας ἐν
NAS: all the brethren with a holy
KJV: Greet all the brethren with an holy
INT: greet the brothers all with

1 Thessalonians 5:27 N-DMP
GRK: πᾶσιν τοῖς ἀδελφοῖς
NAS: read to all the brethren.
KJV: unto all the holy brethren.
INT: to all the brothers

2 Thessalonians 1:3 N-VMP
GRK: περὶ ὑμῶν ἀδελφοί καθὼς ἄξιόν
NAS: to God for you, brethren, as is [only] fitting,
KJV: for you, brethren, as it is
INT: concerning you brothers even as fitting

2 Thessalonians 2:1 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί ὑπὲρ τῆς
NAS: we request you, brethren, with regard
KJV: you, brethren, by
INT: moreover you brothers by the

2 Thessalonians 2:13 N-VMP
GRK: περὶ ὑμῶν ἀδελφοὶ ἠγαπημένοι ὑπὸ
NAS: to God for you, brethren beloved
KJV: for you, brethren beloved of
INT: concerning you brothers beloved by

2 Thessalonians 2:15 N-VMP
GRK: Ἄρα οὖν ἀδελφοί στήκετε καὶ
NAS: So then, brethren, stand firm and hold
KJV: Therefore, brethren, stand fast, and
INT: So then brothers stand firm and

2 Thessalonians 3:1 N-VMP
GRK: λοιπὸν προσεύχεσθε ἀδελφοί περὶ ἡμῶν
NAS: Finally, brethren, pray
KJV: Finally, brethren, pray for
INT: Finally pray brothers for us

2 Thessalonians 3:6 N-VMP
GRK: δὲ ὑμῖν ἀδελφοί ἐν ὀνόματι
NAS: we command you, brethren, in the name
KJV: we command you, brethren, in the name
INT: moreover you brothers in [the] name

2 Thessalonians 3:6 N-GMS
GRK: ἀπὸ παντὸς ἀδελφοῦ ἀτάκτως περιπατοῦντος
NAS: from every brother who leads
KJV: every brother that walketh
INT: from every brother idly walking

2 Thessalonians 3:13 N-VMP
GRK: Ὑμεῖς δέ ἀδελφοί μὴ ἐνκακήσητε
NAS: But as for you, brethren, do not grow weary
KJV: But ye, brethren, be not
INT: you moreover brothers not do lose heart

2 Thessalonians 3:15 N-AMS
GRK: νουθετεῖτε ὡς ἀδελφόν
NAS: but admonish him as a brother.
KJV: admonish [him] as a brother.
INT: admonish [him] as a brother

1 Timothy 4:6 N-DMP
GRK: ὑποτιθέμενος τοῖς ἀδελφοῖς καλὸς ἔσῃ
NAS: out these things to the brethren, you will be a good
KJV: If thou put the brethren in remembrance
INT: laying before the brothers good you will be

1 Timothy 5:1 N-AMP
GRK: νεωτέρους ὡς ἀδελφούς
NAS: [to] the younger men as brothers,
KJV: [and] the younger men as brethren;
INT: younger [men] as brothers

1 Timothy 6:2 N-NMP
GRK: καταφρονείτωσαν ὅτι ἀδελφοί εἰσιν ἀλλὰ
NAS: to them because they are brethren, but must serve
KJV: they are brethren; but
INT: let them despise [them] because brothers they are but

2 Timothy 4:21 N-NMP
GRK: καὶ οἱ ἀδελφοὶ πάντες
NAS: and Claudia and all the brethren.
KJV: and all the brethren.
INT: and the brothers all

Philemon 1:1 N-NMS
GRK: Τιμόθεος ὁ ἀδελφὸς Φιλήμονι τῷ
NAS: and Timothy our brother, To Philemon
KJV: Timothy [our] brother, unto Philemon
INT: Timothy the brother to Philemon the

Philemon 1:7 N-VMS
GRK: διὰ σοῦ ἀδελφέ
NAS: through you, brother.
KJV: by thee, brother.
INT: by you brother

Philemon 1:16 N-AMS
GRK: ὑπὲρ δοῦλον ἀδελφὸν ἀγαπητόν μάλιστα
NAS: a beloved brother, especially
KJV: a servant, a brother beloved,
INT: above a slave a brother beloved especially

Philemon 1:20 N-VMS
GRK: ναί ἀδελφέ ἐγώ σου
NAS: Yes, brother, let me benefit
KJV: Yea, brother, let me
INT: Yes brother I of you

Hebrews 2:11 N-AMP
GRK: οὐκ ἐπαισχύνεται ἀδελφοὺς αὐτοὺς καλεῖν
NAS: to call them brethren,
KJV: to call them brethren,
INT: not he is ashamed brothers them to call

Hebrews 2:12 N-DMP
GRK: σου τοῖς ἀδελφοῖς μου ἐν
NAS: YOUR NAME TO MY BRETHREN, IN THE MIDST
KJV: name unto my brethren, in the midst
INT: of you to the brothers of me in

Hebrews 2:17 N-DMP
GRK: πάντα τοῖς ἀδελφοῖς ὁμοιωθῆναι ἵνα
NAS: to be made like His brethren in all things,
KJV: to be made like unto [his] brethren, that
INT: all things the brothers to be made like that

Hebrews 3:1 N-VMP
GRK: Ὅθεν ἀδελφοὶ ἅγιοι κλήσεως
NAS: holy brethren, partakers
KJV: holy brethren, partakers
INT: Therefore brothers holy of [the] calling

Hebrews 3:12 N-VMP
GRK: βλέπετε ἀδελφοί μή ποτε
NAS: Take care, brethren, that there not be in any one
KJV: Take heed, brethren, lest there be
INT: Take heed brothers lest ever

Hebrews 7:5 N-AMP
GRK: ἔστιν τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν καίπερ
NAS: from the people, that is, from their brethren, although
KJV: of their brethren, though
INT: is from the brothers of them though

Hebrews 8:11 N-AMS
GRK: ἕκαστος τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ λέγων
NAS: AND EVERYONE HIS BROTHER, SAYING,
KJV: every man his brother, saying, Know
INT: each the brother of him saying

Hebrews 10:19 N-VMP
GRK: Ἔχοντες οὖν ἀδελφοί παρρησίαν εἰς
NAS: Therefore, brethren, since we have
KJV: therefore, brethren, boldness
INT: Having therefore brothers boldness for

Hebrews 13:22 N-VMP
GRK: δὲ ὑμᾶς ἀδελφοί ἀνέχεσθε τοῦ
NAS: But I urge you, brethren, bear
KJV: you, brethren, suffer
INT: moreover you brothers bear the

Hebrews 13:23 N-AMS
GRK: Γινώσκετε τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν Τιμόθεον
NAS: Take notice that our brother Timothy
KJV: Know ye that [our] brother Timothy
INT: Know you the brother of us Timothy

James 1:2 N-VMP
GRK: χαρὰν ἡγήσασθε ἀδελφοί μου ὅταν
NAS: joy, my brethren, when
KJV: My brethren, count it all
INT: joy esteem [it] brothers of me when

James 1:9 N-NMS
GRK: δὲ ὁ ἀδελφὸς ὁ ταπεινὸς
NAS: But the brother of humble
KJV: Let the brother of low degree rejoice
INT: moreover the brother of low degree

James 1:16 N-VMP
GRK: Μὴ πλανᾶσθε ἀδελφοί μου ἀγαπητοί
NAS: my beloved brethren.
KJV: my beloved brethren.
INT: not Be misled brothers my beloved

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page