4561. σάρξ (sarx)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 4561. σάρξ (sarx) — 149 Occurrences

Matthew 16:17 N-NFS
GRK: Βαριωνᾶ ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα
NAS: because flesh and blood
KJV: Barjona: for flesh and blood
INT: Barjona For flesh and blood

Matthew 19:5 N-AFS
GRK: δύο εἰς σάρκα μίαν
NAS: SHALL BECOME ONE FLESH'?
KJV: shall be one flesh?
INT: two for flesh one

Matthew 19:6 N-NFS
GRK: δύο ἀλλὰ σὰρξ μία ὃ
NAS: two, but one flesh. What therefore
KJV: but one flesh. What therefore
INT: two but flesh one What

Matthew 24:22 N-NFS
GRK: ἐσώθη πᾶσα σάρξ διὰ δὲ
NAS: no life would have been saved;
KJV: should no flesh be saved: but
INT: there would have been saved any body because of however

Matthew 26:41 N-NFS
GRK: ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής
NAS: is willing, but the flesh is weak.
KJV: [is] willing, but the flesh [is] weak.
INT: but [the] flesh weak

Mark 10:8 N-AFS
GRK: δύο εἰς σάρκα μίαν ὥστε
NAS: ONE FLESH; so
KJV: shall be one flesh: so then they are
INT: two for flesh one so that

Mark 10:8 N-NFS
GRK: ἀλλὰ μία σάρξ
NAS: two, but one flesh.
KJV: but one flesh.
INT: but one flesh

Mark 13:20 N-NFS
GRK: ἐσώθη πᾶσα σάρξ ἀλλὰ διὰ
NAS: no life would have been saved;
KJV: those days, no flesh should be saved:
INT: there would have been saved any flesh but on account of

Mark 14:38 N-NFS
GRK: ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής
NAS: is willing, but the flesh is weak.
KJV: [is] ready, but the flesh [is] weak.
INT: but [the] flesh weak

Luke 3:6 N-NFS
GRK: ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον
NAS: AND ALL FLESH WILL SEE THE SALVATION
KJV: And all flesh shall see the salvation
INT: will see all flesh the salvation

Luke 24:39 N-AFS
GRK: ὅτι πνεῦμα σάρκα καὶ ὀστέα
NAS: does not have flesh and bones
KJV: hath not flesh and bones,
INT: for a spirit flesh and bones

John 1:13 N-GFS
GRK: ἐκ θελήματος σαρκὸς οὐδὲ ἐκ
NAS: of the will of the flesh nor
KJV: of the will of the flesh, nor of
INT: of will of flesh nor of

John 1:14 N-NFS
GRK: ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο καὶ
NAS: became flesh, and dwelt
KJV: the Word was made flesh, and dwelt
INT: the Word flesh became and

John 3:6 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν
NAS: That which is born of the flesh is flesh,
KJV: of the flesh is
INT: of the flesh flesh is

John 3:6 N-NFS
GRK: τῆς σαρκὸς σάρξ ἐστιν καὶ
NAS: of the flesh is flesh, and that which is born
KJV: is flesh; and
INT: the flesh flesh is and

John 6:51 N-NFS
GRK: δώσω ἡ σάρξ μου ἐστὶν
NAS: of the world is My flesh.
KJV: is my flesh, which I
INT: will give the flesh of me is

John 6:52 N-AFS
GRK: δοῦναι τὴν σάρκα αὐτοῦ φαγεῖν
NAS: this man give us [His] flesh to eat?
KJV: give us [his] flesh to eat?
INT: to give the flesh of him to eat

John 6:53 N-AFS
GRK: φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ
NAS: you eat the flesh of the Son
KJV: ye eat the flesh of the Son
INT: you shall have eaten the flesh of the Son

John 6:54 N-AFS
GRK: μου τὴν σάρκα καὶ πίνων
NAS: He who eats My flesh and drinks
KJV: Whoso eateth my flesh, and drinketh
INT: of me the flesh and drinks

John 6:55 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθής
NAS: For My flesh is TRUE food,
KJV: For my flesh is meat
INT: the indeed flesh of me truly

John 6:56 N-AFS
GRK: μου τὴν σάρκα καὶ πίνων
NAS: He who eats My flesh and drinks
KJV: He that eateth my flesh, and drinketh
INT: of me the flesh and drinks

John 6:63 N-NFS
GRK: ζωοποιοῦν ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ
NAS: who gives life; the flesh profits
KJV: that quickeneth; the flesh profiteth
INT: gives life the flesh not profits

John 8:15 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε ἐγὼ
NAS: according to the flesh; I am not judging
KJV: judge after the flesh; I judge
INT: according to the flesh judge I

John 17:2 N-GFS
GRK: ἐξουσίαν πάσης σαρκός ἵνα πᾶν
NAS: over all flesh, that to all
KJV: over all flesh, that
INT: authority over all flesh that [of] all

Acts 2:17 N-AFS
GRK: ἐπὶ πᾶσαν σάρκα καὶ προφητεύσουσιν
NAS: ON ALL MANKIND; AND YOUR SONS
KJV: upon all flesh: and your
INT: upon all flesh and will prophesy

Acts 2:26 N-NFS
GRK: καὶ ἡ σάρξ μου κατασκηνώσει
NAS: MOREOVER MY FLESH ALSO
KJV: also my flesh shall rest in
INT: also the flesh of me will dwell

Acts 2:31 N-NFS
GRK: οὔτε ἡ σὰρξ αὐτοῦ εἶδεν
NAS: NOR DID His flesh SUFFER
KJV: neither his flesh did see corruption.
INT: nor the flesh of him saw

Romans 1:3 N-AFS
GRK: Δαυὶδ κατὰ σάρκα
NAS: of David according to the flesh,
KJV: of David according to the flesh;
INT: of David according to flesh

Romans 2:28 N-DFS
GRK: φανερῷ ἐν σαρκὶ περιτομή
NAS: that which is outward in the flesh.
KJV: which is outward in the flesh:
INT: outward in flesh [is] circumcision

Romans 3:20 N-NFS
GRK: δικαιωθήσεται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον αὐτοῦ
NAS: no flesh will be justified
KJV: no flesh be justified
INT: will be justified any flesh before him

Romans 4:1 N-AFS
GRK: ἡμῶν κατὰ σάρκα
NAS: according to the flesh, has found?
KJV: as pertaining to the flesh, hath found?
INT: of us according to flesh

Romans 6:19 N-GFS
GRK: ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς ὑμῶν ὥσπερ
NAS: of the weakness of your flesh. For just
KJV: of the infirmity of your flesh: for as
INT: weakness of the flesh of you for as

Romans 7:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκί τὰ παθήματα
NAS: For while we were in the flesh, the sinful
KJV: in the flesh, the motions
INT: in the flesh the passions

Romans 7:18 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκί μου ἀγαθόν
NAS: dwells in me, that is, in my flesh; for the willing
KJV: in my flesh,) dwelleth no
INT: in the flesh of me good

Romans 7:25 N-DFS
GRK: τῇ δὲ σαρκὶ νόμῳ ἁμαρτίας
NAS: but on the other, with my flesh the law
KJV: but with the flesh the law
INT: but [with] [the] flesh [the] law of sin

Romans 8:1 Noun-AFS
GRK: μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ
KJV: not after the flesh, but after
INT: not according to flesh who walk but

Romans 8:3 N-GFS
GRK: διὰ τῆς σαρκός ὁ θεὸς
NAS: as it was through the flesh, God
KJV: through the flesh, God
INT: through the flesh God

Romans 8:3 N-GFS
GRK: ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ
NAS: of sinful flesh and [as an offering] for sin,
KJV: the likeness of sinful flesh, and for
INT: in likeness of flesh of sin and

Romans 8:3 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκί
NAS: He condemned sin in the flesh,
KJV: sin in the flesh:
INT: in the flesh

Romans 8:4 N-AFS
GRK: μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν ἀλλὰ
NAS: according to the flesh but according
KJV: not after the flesh, but after
INT: not according to flesh walk but

Romans 8:5 N-AFS
GRK: γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ
NAS: who are according to the flesh set their minds
KJV: after the flesh do mind
INT: indeed according to flesh are the things

Romans 8:5 N-GFS
GRK: τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν οἱ
NAS: set their minds on the things of the flesh, but those
KJV: the things of the flesh; but
INT: the things of the flesh mind those who

Romans 8:6 N-GFS
GRK: φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος τὸ
NAS: set on the flesh is death,
KJV: For to be carnally minded [is] death;
INT: mind of the flesh [is] death

Romans 8:7 N-GFS
GRK: φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς
NAS: the mind set on the flesh is hostile
KJV: Because the carnal mind [is] enmity
INT: mind of the flesh [is] hostility toward

Romans 8:8 N-DFS
GRK: δὲ ἐν σαρκὶ ὄντες θεῷ
NAS: and those who are in the flesh cannot
KJV: in the flesh cannot
INT: moreover in flesh are God

Romans 8:9 N-DFS
GRK: ἐστὲ ἐν σαρκὶ ἀλλὰ ἐν
NAS: However, you are not in the flesh but in the Spirit,
KJV: not in the flesh, but in
INT: are in flesh but in

Romans 8:12 N-DFS
GRK: οὐ τῇ σαρκὶ τοῦ κατὰ
NAS: we are under obligation, not to the flesh, to live
KJV: not to the flesh, to live
INT: not to the flesh according to

Romans 8:12 N-AFS
GRK: τοῦ κατὰ σάρκα ζῇν
NAS: to live according to the flesh--
KJV: to live after the flesh.
INT: according to flesh to live

Romans 8:13 N-AFS
GRK: γὰρ κατὰ σάρκα ζῆτε μέλλετε
NAS: according to the flesh, you must
KJV: ye live after the flesh, ye shall die:
INT: indeed according to flesh you live you are about

Romans 9:3 N-AFS
GRK: μου κατὰ σάρκα
NAS: my kinsmen according to the flesh,
KJV: kinsmen according to the flesh:
INT: of me according to flesh

Romans 9:5 N-AFS
GRK: τὸ κατὰ σάρκα ὁ ὢν
NAS: according to the flesh, who is over
KJV: as concerning the flesh Christ
INT: according to [the] flesh who is

Romans 9:8 N-GFS
GRK: τέκνα τῆς σαρκὸς ταῦτα τέκνα
NAS: That is, it is not the children of the flesh who
KJV: They which are the children of the flesh, these
INT: children of the flesh these [are] children

Romans 11:14 N-AFS
GRK: μου τὴν σάρκα καὶ σώσω
NAS: I might move to jealousy my fellow countrymen and save
KJV: [them which are] my flesh, and
INT: of me the flesh and shall save

Romans 13:14 N-GFS
GRK: καὶ τῆς σαρκὸς πρόνοιαν μὴ
NAS: provision for the flesh in regard
KJV: for the flesh, to [fulfil] the lusts
INT: and of the flesh foresight not

1 Corinthians 1:26 N-AFS
GRK: σοφοὶ κατὰ σάρκα οὐ πολλοὶ
NAS: according to the flesh, not many
KJV: wise men after the flesh, not many
INT: wise according to flesh [there are] not many

1 Corinthians 1:29 N-NFS
GRK: καυχήσηται πᾶσα σὰρξ ἐνώπιον τοῦ
NAS: so that no man may boast before
KJV: no flesh should glory
INT: might boast all flesh before

1 Corinthians 5:5 N-GFS
GRK: ὄλεθρον τῆς σαρκός ἵνα τὸ
NAS: for the destruction of his flesh, so
KJV: the destruction of the flesh, that
INT: destruction of the flesh that the

1 Corinthians 6:16 N-AFS
GRK: δύο εἰς σάρκα μίαν
NAS: SHALL BECOME ONE FLESH.
KJV: shall be one flesh.
INT: two for flesh one

1 Corinthians 7:28 N-DFS
GRK: δὲ τῇ σαρκὶ ἕξουσιν οἱ
NAS: in this life, and I am trying to spare
KJV: shall have trouble in the flesh: but I
INT: however in the flesh will have

1 Corinthians 10:18 N-AFS
GRK: Ἰσραὴλ κατὰ σάρκα οὐχ οἱ
NAS: Look at the nation Israel;
KJV: Israel after the flesh: are not
INT: Israel according to flesh not those

1 Corinthians 15:39 N-NFS
GRK: οὐ πᾶσα σὰρξ ἡ αὐτὴ
NAS: All flesh is not the same flesh,
KJV: All flesh [is] not the same
INT: Not all flesh [is] the same

1 Corinthians 15:39 N-NFS
GRK: ἡ αὐτὴ σάρξ ἀλλὰ ἄλλη
NAS: is not the same flesh, but there is one
KJV: the same flesh: but
INT: the same flesh but one

1 Corinthians 15:39 N-NFS
GRK: ἄλλη δὲ σὰρξ κτηνῶν ἄλλη
NAS: and another flesh of beasts,
KJV: [there is] one [kind of] flesh of men,
INT: another moreover flesh of beasts another

1 Corinthians 15:39 N-NFS
GRK: ἄλλη δὲ σὰρξ πτηνῶν ἄλλη
NAS: and another flesh of birds,
KJV: another flesh of beasts,
INT: another moreover flesh of birds another

1 Corinthians 15:50 N-NFS
GRK: ἀδελφοί ὅτι σὰρξ καὶ αἷμα
NAS: brethren, that flesh and blood
KJV: brethren, that flesh and blood
INT: brothers that flesh and blood

2 Corinthians 1:17 N-AFS
GRK: βουλεύομαι κατὰ σάρκα βουλεύομαι ἵνα
NAS: according to the flesh, so
KJV: according to the flesh, that
INT: I purpose according to flesh do I purpose that

2 Corinthians 4:11 N-DFS
GRK: τῇ θνητῇ σαρκὶ ἡμῶν
NAS: may be manifested in our mortal flesh.
KJV: our mortal flesh.
INT: the mortal flesh of us

2 Corinthians 5:16 N-AFS
GRK: οἴδαμεν κατὰ σάρκα εἰ καὶ
NAS: according to the flesh; even
KJV: no man after the flesh: yea, though
INT: regard according to flesh if even

2 Corinthians 5:16 N-AFS
GRK: ἐγνώκαμεν κατὰ σάρκα Χριστόν ἀλλὰ
NAS: Christ according to the flesh, yet now
KJV: Christ after the flesh, yet now
INT: we have regarded according to flesh Christ yet

2 Corinthians 7:1 N-GFS
GRK: παντὸς μολυσμοῦ σαρκὸς καὶ πνεύματος
NAS: defilement of flesh and spirit,
KJV: filthiness of the flesh and
INT: every defilement of flesh and spirit

2 Corinthians 7:5 N-NFS
GRK: ἄνεσιν ἡ σὰρξ ἡμῶν ἀλλ'
NAS: into Macedonia our flesh had
KJV: Macedonia, our flesh had no
INT: ease the flesh of us but

2 Corinthians 10:2 N-AFS
GRK: ὡς κατὰ σάρκα περιπατοῦντας
NAS: we walked according to the flesh.
KJV: if we walked according to the flesh.
INT: as according to flesh walking

2 Corinthians 10:3 N-DFS
GRK: Ἐν σαρκὶ γὰρ περιπατοῦντες
NAS: For though we walk in the flesh, we do not war
KJV: though we walk in the flesh, we do not
INT: in flesh indeed walking

2 Corinthians 10:3 N-AFS
GRK: οὐ κατὰ σάρκα στρατευόμεθα
NAS: we do not war according to the flesh,
KJV: war after the flesh:
INT: not according to flesh do we war

2 Corinthians 11:18 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν σάρκα κἀγὼ καυχήσομαι
NAS: according to the flesh, I will boast
KJV: after the flesh, I will glory
INT: according to the flesh I also will boast

2 Corinthians 12:7 N-DFS
GRK: σκόλοψ τῇ σαρκί ἄγγελος Σατανᾶ
NAS: me a thorn in the flesh, a messenger
KJV: a thorn in the flesh, the messenger
INT: a thorn for the flesh a messenger of Satan

Galatians 1:16 N-DFS
GRK: οὐ προσανεθέμην σαρκὶ καὶ αἵματι
NAS: consult with flesh and blood,
KJV: I conferred not with flesh and blood:
INT: not I consulted with flesh and blood

Galatians 2:16 N-NFS
GRK: δικαιωθήσεται πᾶσα σάρξ
NAS: of the Law no flesh will be justified.
KJV: shall no flesh be justified.
INT: will be justified any flesh

Galatians 2:20 N-DFS
GRK: ζῶ ἐν σαρκί ἐν πίστει
NAS: live in the flesh I live
KJV: live in the flesh I live by
INT: I live in flesh in faith

Galatians 3:3 N-DFS
GRK: πνεύματι νῦν σαρκὶ ἐπιτελεῖσθε
NAS: being perfected by the flesh?
KJV: now made perfect by the flesh?
INT: in Spirit now in flesh are you being perfected

Galatians 4:13 N-GFS
GRK: ἀσθένειαν τῆς σαρκὸς εὐηγγελισάμην ὑμῖν
NAS: that it was because of a bodily illness
KJV: infirmity of the flesh I preached the gospel
INT: weakness of the flesh I proclaimed the gospel to you

Galatians 4:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκί μου οὐκ
NAS: and that which was a trial to you in my bodily condition you did not despise
KJV: which was in my flesh ye despised not,
INT: in the flesh of me not

Galatians 4:23 N-AFS
GRK: παιδίσκης κατὰ σάρκα γεγέννηται ὁ
NAS: according to the flesh, and the son by the free woman
KJV: was born after the flesh; but he of
INT: slave woman according to flesh has been born

Galatians 4:29 N-AFS
GRK: ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκεν
NAS: according to the flesh persecuted
KJV: after the flesh persecuted
INT: the [one] according to flesh having been born persecuted

Galatians 5:13 N-DFS
GRK: ἀφορμὴν τῇ σαρκί ἀλλὰ διὰ
NAS: into an opportunity for the flesh, but through
KJV: for an occasion to the flesh, but by
INT: an occasion to the flesh but by

Galatians 5:16 N-GFS
GRK: καὶ ἐπιθυμίαν σαρκὸς οὐ μὴ
NAS: out the desire of the flesh.
KJV: fulfil the lust of the flesh.
INT: and desire flesh no not

Galatians 5:17 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ σὰρξ ἐπιθυμεῖ κατὰ
NAS: For the flesh sets its desire against
KJV: For the flesh lusteth against
INT: the indeed flesh desires against

Galatians 5:17 N-GFS
GRK: κατὰ τῆς σαρκός ταῦτα γὰρ
NAS: against the flesh; for these
KJV: against the flesh: and
INT: against the flesh these things indeed

Galatians 5:19 N-GFS
GRK: ἔργα τῆς σαρκός ἅτινά ἐστιν
NAS: the deeds of the flesh are evident,
KJV: the works of the flesh are
INT: works of the flesh which are

Galatians 5:24 N-AFS
GRK: Ἰησοῦ τὴν σάρκα ἐσταύρωσαν σὺν
NAS: have crucified the flesh with its passions
KJV: have crucified the flesh with
INT: Jesus the flesh crucified with

Galatians 6:8 N-AFS
GRK: εἰς τὴν σάρκα ἑαυτοῦ ἐκ
NAS: to his own flesh will from the flesh
KJV: to his flesh shall of
INT: to the flesh of himself for

Galatians 6:8 N-GFS
GRK: ἐκ τῆς σαρκὸς θερίσει φθοράν
NAS: flesh will from the flesh reap
KJV: shall of the flesh reap corruption;
INT: for the flesh will reap decay

Galatians 6:12 N-DFS
GRK: εὐπροσωπῆσαι ἐν σαρκί οὗτοι ἀναγκάζουσιν
NAS: to make a good showing in the flesh try to compel
KJV: in the flesh, they
INT: to have a fair appearance in [the] flesh these compel

Galatians 6:13 N-DFS
GRK: τῇ ὑμετέρᾳ σαρκὶ καυχήσωνται
NAS: so that they may boast in your flesh.
KJV: in your flesh.
INT: your flesh they might boast

Ephesians 2:3 N-GFS
GRK: ἐπιθυμίαις τῆς σαρκὸς ἡμῶν ποιοῦντες
NAS: in the lusts of our flesh, indulging
KJV: of our flesh, fulfilling
INT: desires of the flesh our doing

Ephesians 2:3 N-GFS
GRK: θελήματα τῆς σαρκὸς καὶ τῶν
NAS: the desires of the flesh and of the mind,
KJV: the desires of the flesh and
INT: things willed of the flesh and of the

Ephesians 2:11 N-DFS
GRK: ἔθνη ἐν σαρκί οἱ λεγόμενοι
NAS: you, the Gentiles in the flesh, who are called
KJV: Gentiles in the flesh, who are called
INT: Gentiles in [the] flesh who are called

Ephesians 2:11 N-DFS
GRK: περιτομῆς ἐν σαρκὶ χειροποιήτου
NAS: [which is] performed in the flesh by human hands--
KJV: in the flesh made by hands;
INT: circumcision in [the] flesh made by hand

Ephesians 2:15 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκὶ αὐτοῦ τὸν
NAS: by abolishing in His flesh the enmity,
KJV: his flesh the enmity,
INT: in the flesh of him the

Ephesians 5:29 N-AFS
GRK: τὴν ἑαυτοῦ σάρκα ἐμίσησεν ἀλλὰ
NAS: his own flesh, but nourishes
KJV: hated his own flesh; but nourisheth
INT: the of himself flesh hated but

Ephesians 5:30 Noun-GFS
GRK: ἐκ τῆς σαρκός αὐτοῦ καί
KJV: of his flesh, and of
INT: of the flesh of him and

Ephesians 5:31 N-AFS
GRK: δύο εἰς σάρκα μίαν
NAS: SHALL BECOME ONE FLESH.
KJV: shall be one flesh.
INT: two for flesh one

Ephesians 6:5 N-AFS
GRK: τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μετὰ
NAS: according to the flesh, with fear
KJV: according to the flesh, with
INT: the according to flesh masters with

Ephesians 6:12 N-AFS
GRK: αἷμα καὶ σάρκα ἀλλὰ πρὸς
NAS: is not against flesh and blood,
KJV: not against flesh and blood,
INT: blood and flesh but against

Philippians 1:22 N-DFS
GRK: ζῇν ἐν σαρκί τοῦτό μοι
NAS: [I am] to live [on] in the flesh, this
KJV: in the flesh, this
INT: to live in flesh this for me

Philippians 1:24 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκὶ ἀναγκαιότερον δι'
NAS: to remain on in the flesh is more necessary
KJV: in the flesh [is] more needful
INT: in the flesh [is] more necessary for the sake of

Philippians 3:3 N-DFS
GRK: οὐκ ἐν σαρκὶ πεποιθότες
NAS: no confidence in the flesh,
KJV: confidence in the flesh.
INT: not in [the] flesh trust

Philippians 3:4 N-DFS
GRK: καὶ ἐν σαρκί Εἴ τις
NAS: even in the flesh. If
KJV: in the flesh. If any
INT: even in [the] flesh if any

Philippians 3:4 N-DFS
GRK: πεποιθέναι ἐν σαρκί ἐγὼ μᾶλλον
NAS: to put confidence in the flesh, I far more:
KJV: in the flesh, I
INT: to trust in [the] flesh I [have] more

Colossians 1:22 N-GFS
GRK: σώματι τῆς σαρκὸς αὐτοῦ διὰ
NAS: reconciled you in His fleshly body
KJV: the body of his flesh through death,
INT: body of the flesh of him through

Colossians 1:24 N-DFS
GRK: ἐν τῇ σαρκί μου ὑπὲρ
NAS: for your sake, and in my flesh I do my share
KJV: in my flesh for his
INT: in of the flesh of me for

Colossians 2:1 N-DFS
GRK: μου ἐν σαρκί
NAS: and for all those who have not personally seen
KJV: face in the flesh;
INT: of me in flesh

Colossians 2:5 N-DFS
GRK: καὶ τῇ σαρκὶ ἄπειμι ἀλλὰ
NAS: I am absent in body, nevertheless
KJV: I be absent in the flesh, yet
INT: indeed in the flesh I am absent yet

Colossians 2:11 N-GFS
GRK: σώματος τῆς σαρκός ἐν τῇ
NAS: of the body of the flesh by the circumcision
KJV: of the sins of the flesh by
INT: body of the flesh in the

Colossians 2:13 N-GFS
GRK: ἀκροβυστίᾳ τῆς σαρκὸς ὑμῶν συνεζωοποίησεν
NAS: and the uncircumcision of your flesh, He made you alive together
KJV: of your flesh, hath he quickened together
INT: uncircumcision of the flesh of you he made alive together

Colossians 2:18 N-GFS
GRK: νοὸς τῆς σαρκὸς αὐτοῦ
NAS: without cause by his fleshly mind,
KJV: by his fleshly mind,
INT: mind of the flesh of him

Colossians 2:23 N-GFS
GRK: πλησμονὴν τῆς σαρκός
NAS: value against fleshly indulgence.
KJV: to the satisfying of the flesh.
INT: satisfaction of the flesh

Colossians 3:22 N-AFS
GRK: τοῖς κατὰ σάρκα κυρίοις μὴ
NAS: who are your masters on earth, not with external service,
KJV: according to the flesh; not
INT: the according to flesh masters not

1 Timothy 3:16 N-DFS
GRK: ἐφανερώθη ἐν σαρκί ἐδικαιώθη ἐν
NAS: was revealed in the flesh, Was vindicated
KJV: in the flesh, justified
INT: was revealed in flesh was justified in

Philemon 1:16 N-DFS
GRK: καὶ ἐν σαρκὶ καὶ ἐν
NAS: to you, both in the flesh and in the Lord.
KJV: both in the flesh, and in
INT: both in [the] flesh and in

Hebrews 2:14 N-GFS
GRK: αἵματος καὶ σαρκός καὶ αὐτὸς
NAS: share in flesh and blood,
KJV: are partakers of flesh and
INT: of blood and of flesh also he

Hebrews 5:7 N-GFS
GRK: ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις
NAS: In the days of His flesh, He offered
KJV: of his flesh, when he had offered up
INT: days of the flesh of him prayers

Hebrews 9:10 N-GFS
GRK: βαπτισμοῖς δικαιώματα σαρκὸς μέχρι καιροῦ
NAS: regulations for the body imposed
KJV: and carnal ordinances,
INT: washings ordinances of flesh until [the] time

Hebrews 9:13 N-GFS
GRK: τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα
NAS: for the cleansing of the flesh,
KJV: to the purifying of the flesh:
INT: the of the flesh purification

Hebrews 10:20 N-GFS
GRK: ἔστιν τῆς σαρκὸς αὐτοῦ
NAS: the veil, that is, His flesh,
KJV: that is to say, his flesh;
INT: is the flesh of him

Hebrews 12:9 N-GFS
GRK: μὲν τῆς σαρκὸς ἡμῶν πατέρας
NAS: we had earthly fathers
KJV: of our flesh which corrected
INT: indeed flesh of us fathers

James 5:3 N-AFP
GRK: φάγεται τὰς σάρκας ὑμῶν ὡς
NAS: against you and will consume your flesh like
KJV: shall eat your flesh as it were fire.
INT: will eat the flesh of you as

1 Peter 1:24 N-NFS
GRK: διότι πᾶσα σὰρξ ὡς χόρτος
NAS: For, ALL FLESH IS LIKE GRASS,
KJV: For all flesh [is] as grass,
INT: Because all flesh [is] as grass

1 Peter 3:18 N-DFS
GRK: θανατωθεὶς μὲν σαρκὶ ζωοποιηθεὶς δὲ
NAS: having been put to death in the flesh, but made alive
KJV: being put to death in the flesh, but
INT: having been put to death indeed in flesh having been made alive however

1 Peter 3:21 N-GFS
GRK: βάπτισμα οὐ σαρκὸς ἀπόθεσις ῥύπου
NAS: of dirt from the flesh, but an appeal
KJV: of the filth of the flesh, but
INT: [the] baptism not of flesh a putting away of [the] filth

1 Peter 4:1 N-DFS
GRK: οὖν παθόντος σαρκὶ καὶ ὑμεῖς
NAS: has suffered in the flesh, arm
KJV: for us in the flesh, arm yourselves
INT: then having suffered in [the] flesh also you

1 Peter 4:1 N-DFS
GRK: ὁ παθὼν σαρκὶ πέπαυται ἁμαρτίας
NAS: he who has suffered in the flesh has ceased
KJV: in the flesh hath ceased
INT: the [one] having suffered [in the] flesh is done with sin

1 Peter 4:2 N-DFS
GRK: ἐπίλοιπον ἐν σαρκὶ βιῶσαι χρόνον
NAS: of the time in the flesh no longer
KJV: in the flesh to the lusts
INT: remaining in [the] flesh to live time

1 Peter 4:6 N-DFS
GRK: κατὰ ἀνθρώπους σαρκὶ ζῶσι δὲ
NAS: they are judged in the flesh as men,
KJV: men in the flesh, but
INT: as regards men in [the] flesh they might live moreover

2 Peter 2:10 N-GFS
GRK: τοὺς ὀπίσω σαρκὸς ἐν ἐπιθυμίᾳ
NAS: who indulge the flesh in [its] corrupt
KJV: after the flesh in
INT: those who after [the] flesh in [the] lust

2 Peter 2:18 N-GFS
GRK: ἐν ἐπιθυμίαις σαρκὸς ἀσελγείαις τοὺς
NAS: they entice by fleshly desires,
KJV: the lusts of the flesh, [through much] wantonness,
INT: with [the] desires of [the] flesh to sensuality those who

1 John 2:16 N-GFS
GRK: ἐπιθυμία τῆς σαρκὸς καὶ ἡ
NAS: the lust of the flesh and the lust
KJV: the lust of the flesh, and
INT: desire of the flesh and the

1 John 4:2 N-DFS
GRK: Χριστὸν ἐν σαρκὶ ἐληλυθότα ἐκ
NAS: has come in the flesh is from God;
KJV: is come in the flesh is of
INT: Christ in flesh come of

2 John 1:7 N-DFS
GRK: ἐρχόμενον ἐν σαρκί οὗτός ἐστιν
NAS: [as] coming in the flesh. This
KJV: is come in the flesh. This is
INT: coming in flesh this is

Jude 1:7 N-GFS
GRK: ἀπελθοῦσαι ὀπίσω σαρκὸς ἑτέρας πρόκεινται
NAS: strange flesh, are exhibited
KJV: strange flesh, are set forth for
INT: having gone after flesh other are set forth as

Jude 1:8 N-AFS
GRK: οὗτοι ἐνυπνιαζόμενοι σάρκα μὲν μιαίνουσιν
NAS: defile the flesh, and reject
INT: these dreamers [the] flesh indeed defile

Jude 1:23 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς σαρκὸς ἐσπιλωμένον χιτῶνα
NAS: the garment polluted by the flesh.
KJV: spotted by the flesh.
INT: by the flesh spotted clothing

Revelation 17:16 N-AFP
GRK: καὶ τὰς σάρκας αὐτῆς φάγονται
NAS: and will eat her flesh and will burn
KJV: shall eat her flesh, and burn
INT: and the flesh of her will eat

Revelation 19:18 N-AFP
GRK: ἵνα φάγητε σάρκας βασιλέων καὶ
NAS: that you may eat the flesh of kings
KJV: ye may eat the flesh of kings,
INT: that you might eat flesh of kings and

Revelation 19:18 N-AFP
GRK: βασιλέων καὶ σάρκας χιλιάρχων καὶ
NAS: of kings and the flesh of commanders
KJV: and the flesh of captains,
INT: of kings and flesh of chief captains and

Revelation 19:18 N-AFP
GRK: χιλιάρχων καὶ σάρκας ἰσχυρῶν καὶ
NAS: of commanders and the flesh of mighty men
KJV: and the flesh of mighty men,
INT: of chief captains and flesh of strong [men] and

Revelation 19:18 N-AFP
GRK: ἰσχυρῶν καὶ σάρκας ἵππων καὶ
NAS: of mighty men and the flesh of horses
KJV: and the flesh of horses,
INT: of strong [men] and flesh of horses and

Revelation 19:18 N-AFP
GRK: αὐτῶν καὶ σάρκας πάντων ἐλευθέρων
NAS: who sit on them and the flesh of all men,
KJV: and the flesh of all
INT: them and flesh of all free

Revelation 19:21 N-GFP
GRK: ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν
NAS: were filled with their flesh.
KJV: with their flesh.
INT: with the flesh of them

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page