5485. χάρις (charis)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 5485. χάρις (charis) — 157 Occurrences

Luke 1:30 N-AFS
GRK: εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ
NAS: for you have found favor with God.
KJV: for thou hast found favour with God.
INT: you have found indeed favor with

Luke 2:40 N-NFS
GRK: σοφίᾳ καὶ χάρις θεοῦ ἦν
NAS: in wisdom; and the grace of God
KJV: with wisdom: and the grace of God was
INT: with wisdom and [the] grace of God was

Luke 2:52 N-DFS
GRK: ἡλικίᾳ καὶ χάριτι παρὰ θεῷ
NAS: and stature, and in favor with God
KJV: stature, and in favour with God
INT: stature and in favor with God

Luke 4:22 N-GFS
GRK: λόγοις τῆς χάριτος τοῖς ἐκπορευομένοις
NAS: of Him, and wondering at the gracious words
KJV: wondered at the gracious words which
INT: words of the grace which proceded

Luke 6:32 N-NFS
GRK: ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν καὶ
NAS: you, what credit is [that] to you? For even
KJV: you, what thank have ye?
INT: what to you credit is it even

Luke 6:33 N-NFS
GRK: ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν καὶ
NAS: to you, what credit is [that] to you? For even
KJV: to you, what thank have ye?
INT: what to you credit is it For even

Luke 6:34 N-NFS
GRK: ποία ὑμῖν χάρις ἐστίν καὶ
NAS: what credit is [that] to you? Even
KJV: to receive, what thank have ye?
INT: what to you credit is it even

Luke 17:9 N-AFS
GRK: μὴ ἔχει χάριν τῷ δούλῳ
NAS: He does not thank the slave because
KJV: Doth he thank that servant
INT: not Is he thankful the servant

John 1:14 N-GFS
GRK: πατρός πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας
NAS: full of grace and truth.
KJV: the Father,) full of grace and truth.
INT: a father full of grace and truth

John 1:16 N-AFS
GRK: ἐλάβομεν καὶ χάριν ἀντὶ χάριτος
NAS: received, and grace upon grace.
KJV: received, and grace for grace.
INT: received moreover grace upon grace

John 1:16 N-GFS
GRK: χάριν ἀντὶ χάριτος
NAS: received, and grace upon grace.
KJV: grace for grace.
INT: grace upon grace

John 1:17 N-NFS
GRK: ἐδόθη ἡ χάρις καὶ ἡ
NAS: Moses; grace and truth
KJV: by Moses, [but] grace and truth
INT: was given grace and

Acts 2:47 N-AFS
GRK: καὶ ἔχοντες χάριν πρὸς ὅλον
NAS: and having favor with all
KJV: and having favour with all
INT: and having favor with all

Acts 4:33 N-NFS
GRK: τῆς ἀναστάσεως χάρις τε μεγάλη
NAS: and abundant grace was upon them all.
KJV: and great grace was upon
INT: of the resurrection grace moreover great

Acts 6:8 N-GFS
GRK: δὲ πλήρης χάριτος καὶ δυνάμεως
NAS: full of grace and power,
INT: moreover full grace and power

Acts 7:10 N-AFS
GRK: ἔδωκεν αὐτῷ χάριν καὶ σοφίαν
NAS: and granted him favor and wisdom
KJV: gave him favour and wisdom
INT: gave him favor and wisdom

Acts 7:46 N-AFS
GRK: ὃς εὗρεν χάριν ἐνώπιον τοῦ
NAS: [David] found favor in God's sight,
KJV: Who found favour before God,
INT: who found favor before

Acts 11:23 N-AFS
GRK: ἰδὼν τὴν χάριν τὴν τοῦ
NAS: and witnessed the grace of God,
KJV: had seen the grace of God,
INT: having seen the grace of

Acts 13:43 N-DFS
GRK: προσμένειν τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ
NAS: them to continue in the grace of God.
KJV: them to continue in the grace of God.
INT: to continue in the grace of God

Acts 14:3 N-GFS
GRK: λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ διδόντι
NAS: to the word of His grace, granting
KJV: of his grace, and
INT: word of the grace of him giving

Acts 14:26 N-DFS
GRK: παραδεδομένοι τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ
NAS: commended to the grace of God
KJV: recommended to the grace of God
INT: been committed to the grace of God

Acts 15:11 N-GFS
GRK: διὰ τῆς χάριτος τοῦ κυρίου
NAS: through the grace of the Lord
KJV: that through the grace of the Lord
INT: by the grace of [the] Lord

Acts 15:40 N-DFS
GRK: παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ κυρίου
NAS: by the brethren to the grace of the Lord.
KJV: by the brethren unto the grace of God.
INT: having been committed to the grace of the Lord

Acts 18:27 N-GFS
GRK: διὰ τῆς χάριτος
NAS: who had believed through grace,
KJV: which had believed through grace:
INT: through grace

Acts 20:24 N-GFS
GRK: εὐαγγέλιον τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ
NAS: of the gospel of the grace of God.
KJV: the gospel of the grace of God.
INT: gospel of the grace of God

Acts 20:32 N-GFS
GRK: λόγῳ τῆς χάριτος αὐτοῦ τῷ
NAS: and to the word of His grace, which is able
KJV: of his grace, which
INT: word of the grace of him which

Acts 24:27 N-AFS
GRK: θέλων τε χάριτα καταθέσθαι τοῖς
NAS: to do the Jews a favor, Felix left
KJV: to shew the Jews a pleasure, left Paul
INT: wishing moreover favors to acquire for himself with the

Acts 25:3 N-AFS
GRK: αἰτούμενοι χάριν κατ' αὐτοῦ
NAS: requesting a concession against
KJV: And desired favour against him,
INT: asking a favor against him

Acts 25:9 N-AFS
GRK: τοῖς Ἰουδαίοις χάριν καταθέσθαι ἀποκριθεὶς
NAS: to do the Jews a favor, answered Paul
KJV: the Jews a pleasure, answered
INT: with the Jews favor to acquire for himself having answered

Romans 1:5 N-AFS
GRK: οὗ ἐλάβομεν χάριν καὶ ἀποστολὴν
NAS: we have received grace and apostleship
KJV: we have received grace and
INT: whom we received grace and apostleship

Romans 1:7 N-NFS
GRK: κλητοῖς ἁγίοις χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: [as] saints: Grace to you and peace
KJV: [to be] saints: Grace to you
INT: called saints grace to you and

Romans 3:24 N-DFS
GRK: τῇ αὐτοῦ χάριτι διὰ τῆς
NAS: as a gift by His grace through
KJV: by his grace through
INT: by the of him grace through the

Romans 4:4 N-AFS
GRK: λογίζεται κατὰ χάριν ἀλλὰ κατὰ
NAS: is not credited as a favor, but as what is due.
KJV: reckoned of grace, but of
INT: is reckoned according to grace but according to

Romans 4:16 N-AFS
GRK: ἵνα κατὰ χάριν εἰς τὸ
NAS: that [it may be] in accordance with grace, so
KJV: [it might be] by grace; to the end
INT: [it is] that according to grace [it might be] for

Romans 5:2 N-AFS
GRK: εἰς τὴν χάριν ταύτην ἐν
NAS: into this grace in which
KJV: into this grace wherein we stand,
INT: into the grace this in

Romans 5:15 N-NFS
GRK: μᾶλλον ἡ χάρις τοῦ θεοῦ
NAS: more did the grace of God
KJV: much more the grace of God, and
INT: more the grace of God

Romans 5:15 N-DFS
GRK: δωρεὰ ἐν χάριτι τῇ τοῦ
NAS: and the gift by the grace of the one
KJV: the gift by grace, [which is] by one
INT: gift in grace which [is] of the

Romans 5:17 N-GFS
GRK: περισσείαν τῆς χάριτος καὶ τῆς
NAS: the abundance of grace and of the gift
KJV: abundance of grace and
INT: abundance of grace and of the

Romans 5:20 N-NFS
GRK: ὑπερεπερίσσευσεν ἡ χάρις
NAS: increased, grace abounded all the more,
KJV: abounded, grace did much more abound:
INT: overabounded grace

Romans 5:21 N-NFS
GRK: καὶ ἡ χάρις βασιλεύσῃ διὰ
NAS: even so grace would reign through
KJV: so might grace reign through
INT: also grace might reign through

Romans 6:1 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ χάρις πλεονάσῃ
NAS: in sin so that grace may increase?
KJV: in sin, that grace may abound?
INT: that grace might abound

Romans 6:14 N-AFS
GRK: ἀλλὰ ὑπὸ χάριν
NAS: law but under grace.
KJV: but under grace.
INT: but under grace

Romans 6:15 N-AFS
GRK: ἀλλὰ ὑπὸ χάριν μὴ γένοιτο
NAS: law but under grace? May it never be!
KJV: but under grace? God forbid.
INT: but under grace never may it be

Romans 6:17 N-NFS
GRK: χάρις δὲ τῷ
NAS: But thanks be to God
KJV: But God be thanked, that ye were
INT: thanks [be] moreover

Romans 7:25 N-NFS
GRK: χάρις δὲ τῷ
NAS: Thanks be to God through
INT: Thanks [be] moreover

Romans 11:5 N-GFS
GRK: κατ' ἐκλογὴν χάριτος γέγονεν
NAS: according to [God's] gracious choice.
KJV: according to the election of grace.
INT: according to election of grace there has been

Romans 11:6 N-DFS
GRK: εἰ δὲ χάριτι οὐκέτι ἐξ
NAS: But if it is by grace, it is no longer
KJV: if by grace, then [is it] no more
INT: if moreover by grace no longer of

Romans 11:6 N-NFS
GRK: ἐπεὶ ἡ χάρις οὐκέτι γίνεται
NAS: otherwise grace is no longer
KJV: works: otherwise grace is no more
INT: otherwise grace no longer becomes

Romans 11:6 N-NFS
GRK: οὐκέτι γίνεται χάρις εἰ δὲ
NAS: grace is no longer grace.
KJV: is no more grace. But if
INT: no longer becomes grace if however

Romans 11:6 Noun-NFS
GRK: οὐκέτι ἐστὶν χάρις ἐπεὶ τὸ
KJV: no more grace: otherwise
INT: no longer is it grace else

Romans 12:3 N-GFS
GRK: διὰ τῆς χάριτος τῆς δοθείσης
NAS: For through the grace given
KJV: through the grace given
INT: through the grace having been given

Romans 12:6 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν
NAS: according to the grace given
KJV: according to the grace that is given
INT: according to the grace having been given

Romans 15:15 N-AFS
GRK: διὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν
NAS: because of the grace that was given
KJV: because of the grace that is given
INT: because of the grace having been given

Romans 16:20 N-NFS
GRK: τάχει Ἡ χάρις τοῦ κυρίου
NAS: your feet. The grace of our Lord
KJV: feet shortly. The grace of our Lord
INT: short time The grace of the Lord

Romans 16:24 Noun-NFS
GRK: χάρις τοῦ Κυρίου
KJV: The grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

1 Corinthians 1:3 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace [be] unto you, and
INT: grace to you and

1 Corinthians 1:4 N-DFS
GRK: ἐπὶ τῇ χάριτι τοῦ θεοῦ
NAS: concerning you for the grace of God
KJV: behalf, for the grace of God which
INT: for the grace of God

1 Corinthians 3:10 N-AFS
GRK: Κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: According to the grace of God
KJV: According to the grace of God which
INT: According to the grace of God

1 Corinthians 10:30 N-DFS
GRK: εἰ ἐγὼ χάριτι μετέχω τί
NAS: I partake with thankfulness, why
KJV: if I by grace be a partaker, why
INT: if I with thanks partake why

1 Corinthians 15:10 N-DFS
GRK: χάριτι δὲ θεοῦ
NAS: But by the grace of God I am
KJV: But by the grace of God I am
INT: [by the] grace however of God

1 Corinthians 15:10 N-NFS
GRK: καὶ ἡ χάρις αὐτοῦ ἡ
NAS: I am, and His grace toward
KJV: his grace which [was bestowed] upon
INT: and the grace of him

1 Corinthians 15:10 N-NFS
GRK: ἀλλὰ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ
NAS: of them, yet not I, but the grace of God
KJV: I, but the grace of God which
INT: but the grace of God

1 Corinthians 15:57 N-NFS
GRK: δὲ θεῷ χάρις τῷ διδόντι
NAS: but thanks be to God, who gives
KJV: But thanks [be] to God, which
INT: moreover God [be] thanks who gives

1 Corinthians 16:3 N-AFS
GRK: ἀπενεγκεῖν τὴν χάριν ὑμῶν εἰς
NAS: to carry your gift to Jerusalem;
KJV: your liberality unto
INT: to carry the bounty of you to

1 Corinthians 16:23 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of the Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord Jesus
INT: The grace of the Lord

2 Corinthians 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace [be] to you and
INT: Grace to you and

2 Corinthians 1:12 N-DFS
GRK: ἀλλ' ἐν χάριτι θεοῦ ἀνεστράφημεν
NAS: wisdom but in the grace of God,
KJV: by the grace of God,
INT: but in grace of God we had our conduct

2 Corinthians 1:15 N-AFS
GRK: ἵνα δευτέραν χάριν σχῆτε
INT: that a second favor you might have

2 Corinthians 2:14 N-NFS
GRK: δὲ θεῷ χάρις τῷ πάντοτε
NAS: But thanks be to God, who always
KJV: Now thanks [be] unto God, which always
INT: moreover God [be] thanks who always

2 Corinthians 4:15 N-NFS
GRK: ἵνα ἡ χάρις πλεονάσασα διὰ
NAS: so that the grace which is spreading
KJV: that the abundant grace might through
INT: that the grace having abounded through

2 Corinthians 6:1 N-AFS
GRK: κενὸν τὴν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: you not to receive the grace of God
KJV: receive not the grace of God in
INT: vain the grace of God

2 Corinthians 8:1 N-AFS
GRK: ἀδελφοί τὴν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: we [wish to] make known to you the grace of God
KJV: to wit of the grace of God
INT: brothers the grace of God

2 Corinthians 8:4 N-AFS
GRK: ἡμῶν τὴν χάριν καὶ τὴν
NAS: urging for the favor of participation
KJV: would receive the gift, and
INT: of us the grace and the

2 Corinthians 8:6 N-AFS
GRK: καὶ τὴν χάριν ταύτην
NAS: in you this gracious work as well.
KJV: you the same grace also.
INT: also the grace this

2 Corinthians 8:7 N-DFS
GRK: ταύτῃ τῇ χάριτι περισσεύητε
NAS: in this gracious work also.
KJV: in this grace also.
INT: this the grace you should abound

2 Corinthians 8:9 N-AFS
GRK: γὰρ τὴν χάριν τοῦ κυρίου
NAS: For you know the grace of our Lord
KJV: For ye know the grace of our Lord
INT: indeed the grace of the Lord

2 Corinthians 8:16 N-NFS
GRK: Χάρις δὲ τῷ
NAS: But thanks be to God who puts
KJV: But thanks [be] to God, which
INT: thanks moreover

2 Corinthians 8:19 N-DFS
GRK: σὺν τῇ χάριτι ταύτῃ τῇ
NAS: with us in this gracious work, which is being administered
KJV: with this grace, which is administered
INT: with which grace this which [is]

2 Corinthians 9:8 N-AFS
GRK: θεὸς πᾶσαν χάριν περισσεῦσαι εἰς
NAS: to make all grace abound to you, so
KJV: to make all grace abound toward
INT: God all grace to make abound toward

2 Corinthians 9:14 N-AFS
GRK: τὴν ὑπερβάλλουσαν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: of the surpassing grace of God
KJV: for the exceeding grace of God in
INT: the surpassing grace of God

2 Corinthians 9:15 N-NFS
GRK: Χάρις τῷ θεῷ
NAS: Thanks be to God for His indescribable
KJV: Thanks [be] unto God for
INT: Now thanks [be] to God

2 Corinthians 12:9 N-NFS
GRK: σοι ἡ χάρις μου ἡ
NAS: And He has said to me, My grace is sufficient
KJV: My grace is sufficient
INT: you the grace of me the

2 Corinthians 13:14 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
KJV: The grace of the Lord Jesus
INT: the grace of the Lord

Galatians 1:3 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace [be] to you and
INT: Grace to you and

Galatians 1:6 N-DFS
GRK: ὑμᾶς ἐν χάριτι Χριστοῦ εἰς
NAS: Him who called you by the grace of Christ,
KJV: you into the grace of Christ unto
INT: you in [the] grace of Christ to

Galatians 1:15 N-GFS
GRK: διὰ τῆς χάριτος αὐτοῦ
NAS: me through His grace, was pleased
KJV: [me] by his grace,
INT: by the grace of him

Galatians 2:9 N-AFS
GRK: γνόντες τὴν χάριν τὴν δοθεῖσάν
NAS: and recognizing the grace that had been given
KJV: perceived the grace that was given
INT: having known the grace having been given

Galatians 2:21 N-AFS
GRK: ἀθετῶ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: I do not nullify the grace of God,
KJV: not frustrate the grace of God: for
INT: I do set aside the grace of God

Galatians 5:4 N-GFS
GRK: δικαιοῦσθε τῆς χάριτος ἐξεπέσατε
NAS: by law; you have fallen from grace.
KJV: the law; ye are fallen from grace.
INT: are being justified grace you fell from

Galatians 6:18 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of our Lord Jesus
KJV: Brethren, the grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

Ephesians 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace [be] to you, and
INT: Grace to you and

Ephesians 1:6 N-GFS
GRK: δόξης τῆς χάριτος αὐτοῦ ἧς
NAS: of the glory of His grace, which
KJV: of his grace, wherein
INT: of [the] glory of the of grace of him which

Ephesians 1:7 N-GFS
GRK: πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ
NAS: according to the riches of His grace
KJV: to the riches of his grace;
INT: riches of the grace of him

Ephesians 2:5 N-DFS
GRK: τῷ χριστῷ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι
NAS: with Christ (by grace you have been
KJV: Christ, (by grace ye are
INT: Christ by grace you are saved

Ephesians 2:7 N-GFS
GRK: πλοῦτος τῆς χάριτος αὐτοῦ ἐν
NAS: riches of His grace in kindness
KJV: riches of his grace in [his] kindness
INT: riches of the grace of him in

Ephesians 2:8 N-DFS
GRK: τῇ γὰρ χάριτί ἐστε σεσωσμένοι
NAS: For by grace you have been saved
KJV: For by grace are ye saved
INT: For by grace you are saved

Ephesians 3:2 N-GFS
GRK: οἰκονομίαν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ
NAS: of God's grace which was given
KJV: of the dispensation of the grace of God
INT: administration of the grace of God

Ephesians 3:7 N-GFS
GRK: δωρεὰν τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ
NAS: of God's grace which was given
KJV: to the gift of the grace of God
INT: gift of the grace of God

Ephesians 3:8 N-NFS
GRK: ἐδόθη ἡ χάρις αὕτη τοῖς
NAS: this grace was given,
KJV: this grace given,
INT: was given the grace this the

Ephesians 4:7 N-NFS
GRK: ἐδόθη ἡ χάρις κατὰ τὸ
NAS: one of us grace was given
KJV: is given grace according to
INT: was given grace according to the

Ephesians 4:29 N-AFS
GRK: ἵνα δῷ χάριν τοῖς ἀκούουσιν
NAS: that it will give grace to those
KJV: it may minister grace unto the hearers.
INT: that it might give grace to them that hear

Ephesians 6:24 N-NFS
GRK: χάρις μετὰ πάντων
NAS: Grace be with all those
KJV: Grace [be] with all
INT: Grace [be] with all

Philippians 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace [be] unto you, and
INT: Grace to you and

Philippians 1:7 N-GFS
GRK: μου τῆς χάριτος πάντας ὑμᾶς
NAS: are partakers of grace with me.
KJV: partakers of my grace.
INT: of me of the grace all you

Philippians 4:23 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of the Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

Colossians 1:2 N-NFS
GRK: ἐν Χριστῷ χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: [who are] at Colossae: Grace to you and peace
KJV: Colosse: Grace [be] unto you,
INT: in Christ Grace to you and

Colossians 1:6 N-AFS
GRK: ἐπέγνωτε τὴν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: [of it] and understood the grace of God
KJV: [of it], and knew the grace of God in
INT: knew the grace of God

Colossians 3:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χάριτι ᾄδοντες ἐν
NAS: singing with thankfulness in your hearts
KJV: singing with grace in your
INT: with gratitude singing in

Colossians 4:6 N-DFS
GRK: πάντοτε ἐν χάριτι ἅλατι ἠρτυμένος
NAS: always be with grace, [as though] seasoned
KJV: with grace, seasoned
INT: [be] always with grace with salt seasoned

Colossians 4:18 N-NFS
GRK: δεσμῶν ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν
NAS: my imprisonment. Grace be with you.
KJV: my bonds. Grace [be] with you.
INT: chains Grace [be] with you

1 Thessalonians 1:1 N-NFS
GRK: Ἰησοῦ Χριστῷ χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Jesus Christ: Grace to you and peace.
KJV: Jesus Christ: Grace [be] unto you, and
INT: Jesus Christ Grace to you and

1 Thessalonians 5:28 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of our Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

2 Thessalonians 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace unto you, and
INT: Grace to you and

2 Thessalonians 1:12 N-AFS
GRK: κατὰ τὴν χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: in you, and you in Him, according to the grace of our God
KJV: him, according to the grace of our God
INT: according to the grace of the God

2 Thessalonians 2:16 N-DFS
GRK: ἀγαθὴν ἐν χάριτι
NAS: and good hope by grace,
KJV: hope through grace,
INT: good by grace

2 Thessalonians 3:18 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of our Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

1 Timothy 1:2 N-NFS
GRK: ἐν πίστει χάρις ἔλεος εἰρήνη
NAS: in [the] faith: Grace, mercy
KJV: the faith: Grace, mercy,
INT: in faith grace mercy peace

1 Timothy 1:12 N-AFS
GRK: Χάριν ἔχω τῷ
NAS: I thank Christ Jesus
INT: Thankfulness I have for the [one]

1 Timothy 1:14 N-NFS
GRK: δὲ ἡ χάρις τοῦ κυρίου
NAS: and the grace of our Lord
KJV: And the grace of our Lord
INT: moreover the grace of the Lord

1 Timothy 6:21 N-NFS
GRK: ἠστόχησαν Ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν
NAS: from the faith. Grace be with you.
KJV: the faith. Grace [be] with
INT: missed the mark Grace [be] with you

2 Timothy 1:2 N-NFS
GRK: ἀγαπητῷ τέκνῳ χάρις ἔλεος εἰρήνη
NAS: son: Grace, mercy
KJV: son: Grace, mercy,
INT: [my] beloved child Grace mercy peace

2 Timothy 1:3 N-AFS
GRK: Χάριν ἔχω τῷ
NAS: I thank God, whom
INT: thankful I am

2 Timothy 1:9 N-AFS
GRK: πρόθεσιν καὶ χάριν τὴν δοθεῖσαν
NAS: purpose and grace which was granted
KJV: purpose and grace, which was given
INT: purpose and grace having been given

2 Timothy 2:1 N-DFS
GRK: ἐν τῇ χάριτι τῇ ἐν
NAS: be strong in the grace that is in Christ
KJV: in the grace that is in
INT: in the grace which [is] in

2 Timothy 4:22 N-NFS
GRK: σου ἡ χάρις μεθ' ὑμῶν
NAS: be with your spirit. Grace be with you.
KJV: thy spirit. Grace [be] with you.
INT: of you Grace [be] with you

Titus 1:4 N-NFS
GRK: κοινὴν πίστιν χάρις καὶ εἰρήνη
NAS: faith: Grace and peace
KJV: faith: Grace, mercy,
INT: [our] common faith Grace and peace

Titus 2:11 N-NFS
GRK: γὰρ ἡ χάρις τοῦ θεοῦ
NAS: For the grace of God has appeared,
KJV: For the grace of God
INT: indeed the grace of God

Titus 3:7 N-DFS
GRK: τῇ ἐκείνου χάριτι κληρονόμοι γενηθῶμεν
NAS: that being justified by His grace we would be made
KJV: his grace, we should be made
INT: by that grace heirs we should become

Titus 3:15 N-NFS
GRK: πίστει Ἡ χάρις μετὰ πάντων
NAS: us in [the] faith. Grace be with you all.
KJV: in the faith. Grace [be] with you
INT: [the] faith Grace [be] with all

Philemon 1:3 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace to you and peace from God
KJV: Grace to you, and
INT: Grace to you and

Philemon 1:25 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of the Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

Hebrews 2:9 N-DFS
GRK: ἐστεφανωμένον ὅπως χάριτι θεοῦ ὑπὲρ
NAS: so that by the grace of God
KJV: he by the grace of God
INT: crowned so that by [the] grace of God for

Hebrews 4:16 N-GFS
GRK: θρόνῳ τῆς χάριτος ἵνα λάβωμεν
NAS: to the throne of grace, so
KJV: unto the throne of grace, that
INT: throne of grace that we might receive

Hebrews 4:16 N-AFS
GRK: ἔλεος καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς
NAS: and find grace to help
KJV: and find grace to help in
INT: mercy and grace might find for

Hebrews 10:29 N-GFS
GRK: πνεῦμα τῆς χάριτος ἐνυβρίσας
NAS: and has insulted the Spirit of grace?
KJV: unto the Spirit of grace?
INT: Spirit of grace having insulted

Hebrews 12:15 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς χάριτος τοῦ θεοῦ
NAS: comes short of the grace of God;
KJV: fail of the grace of God; lest
INT: from the grace of God

Hebrews 12:28 N-AFS
GRK: παραλαμβάνοντες ἔχωμεν χάριν δι' ἧς
NAS: let us show gratitude, by which
KJV: let us have grace, whereby
INT: receiving we might have grace by which

Hebrews 13:9 N-DFS
GRK: καλὸν γὰρ χάριτι βεβαιοῦσθαι τὴν
NAS: to be strengthened by grace, not by foods,
KJV: be established with grace; not
INT: good indeed with grace to be confirmed the

Hebrews 13:25 N-NFS
GRK: χάρις μετὰ πάντων
NAS: Grace be with you all.
KJV: Grace [be] with you
INT: Grace [be] with all

James 4:6 N-AFS
GRK: δὲ δίδωσιν χάριν διὸ λέγει
NAS: a greater grace. Therefore
KJV: more grace. Wherefore
INT: however he gives grace Therefore he says

James 4:6 N-AFS
GRK: δὲ δίδωσιν χάριν
NAS: BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.
KJV: but giveth grace unto the humble.
INT: moreover he gives grace

1 Peter 1:2 N-NFS
GRK: Ἰησοῦ Χριστοῦ χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: with His blood: May grace and peace
KJV: of Jesus Christ: Grace unto you, and
INT: of Jesus Christ Grace to you and

1 Peter 1:10 N-GFS
GRK: εἰς ὑμᾶς χάριτος προφητεύσαντες
NAS: who prophesied of the grace that [would come] to you made
KJV: of the grace [that should come] unto
INT: toward you grace having prophesied

1 Peter 1:13 N-AFS
GRK: φερομένην ὑμῖν χάριν ἐν ἀποκαλύψει
NAS: completely on the grace to be brought
KJV: for the grace that is to be brought
INT: being brought to you grace at [the] revelation

1 Peter 2:19 N-NFS
GRK: τοῦτο γὰρ χάρις εἰ διὰ
NAS: For this [finds] favor, if
KJV: For this [is] thankworthy, if a man
INT: this indeed [is] acceptable if for sake of

1 Peter 2:20 N-NFS
GRK: ὑπομενεῖτε τοῦτο χάρις παρὰ θεῷ
NAS: it, this [finds] favor with God.
KJV: this [is] acceptable with
INT: you endure [it] this [is] acceptable with God

1 Peter 3:7 N-GFS
GRK: καὶ συγκληρονόμοις χάριτος ζωῆς εἰς
NAS: as a fellow heir of the grace of life,
KJV: being heirs together of the grace of life;
INT: also [being] joint-heirs of [the] grace of life so as

1 Peter 4:10 N-GFS
GRK: οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ
NAS: stewards of the manifold grace of God.
KJV: stewards of the manifold grace of God.
INT: stewards of [the] various grace of God

1 Peter 5:5 N-AFS
GRK: δὲ δίδωσιν χάριν
NAS: BUT GIVES GRACE TO THE HUMBLE.
KJV: and giveth grace to the humble.
INT: however gives grace

1 Peter 5:10 N-GFS
GRK: θεὸς πάσης χάριτος ὁ καλέσας
NAS: of all grace, who called
KJV: the God of all grace, who hath called
INT: God of all grace the [one] having called

1 Peter 5:12 N-AFS
GRK: εἶναι ἀληθῆ χάριν τοῦ θεοῦ
NAS: is the TRUE grace of God.
KJV: is the true grace of God wherein
INT: to be [the] true grace of God

2 Peter 1:2 N-NFS
GRK: χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: Grace and peace be multiplied
KJV: Grace and peace
INT: Grace to you and

2 Peter 3:18 N-DFS
GRK: δὲ ἐν χάριτι καὶ γνώσει
NAS: but grow in the grace and knowledge
KJV: grow in grace, and [in] the knowledge
INT: moreover in grace and in [the] knowledge

2 John 1:3 N-NFS
GRK: μεθ' ἡμῶν χάρις ἔλεος εἰρήνη
NAS: Grace, mercy [and] peace
KJV: Grace be with
INT: with us grace mercy peace

Jude 1:4 N-AFS
GRK: θεοῦ ἡμῶν χάριτα μετατιθέντες εἰς
NAS: who turn the grace of our God
KJV: turning the grace of our
INT: God of us grace changing into

Revelation 1:4 N-NFS
GRK: τῇ Ἀσίᾳ χάρις ὑμῖν καὶ
NAS: that are in Asia: Grace to you and peace,
KJV: are in Asia: Grace [be] unto you, and
INT: Asia Grace to you and

Revelation 22:21 N-NFS
GRK: χάρις τοῦ κυρίου
NAS: The grace of the Lord Jesus
KJV: The grace of our Lord
INT: The grace of the Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page