1325. δίδωμι (didómi)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1325. δίδωμι (didómi) — 416 Occurrences

Matthew 4:9 V-FIA-1S
GRK: σοι πάντα δώσω ἐὰν πεσὼν
NAS: these things I will give You, if
KJV: All these things will I give thee, if
INT: to you all will I give if having fallen down

Matthew 5:31 V-AMA-3S
GRK: γυναῖκα αὐτοῦ δότω αὐτῇ ἀποστάσιον
NAS: AWAY, LET HIM GIVE HER A CERTIFICATE OF DIVORCE';
KJV: wife, let him give her
INT: wife of him let him give to her a letter of divorce

Matthew 5:42 V-AMA-2S
GRK: αἰτοῦντί σε δός καὶ τὸν
NAS: Give to him who asks
KJV: Give to him that asketh thee,
INT: asks of you give and

Matthew 6:11 V-AMA-2S
GRK: τὸν ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν σήμερον
NAS: Give us this day our daily
KJV: Give us this day
INT: daily give us today

Matthew 7:6 V-ASA-2P
GRK: Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον
NAS: Do not give what is holy
KJV: Give not that which
INT: not Give that which [is] holy

Matthew 7:7 V-FIP-3S
GRK: Αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε
NAS: Ask, and it will be given to you; seek,
KJV: Ask, and it shall be given you; seek,
INT: Ask and it will be given to you seek

Matthew 7:11 V-PNA
GRK: δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις
NAS: evil, know how to give good gifts
KJV: evil, know how to give good gifts
INT: gifts good to give to the children

Matthew 7:11 V-FIA-3S
GRK: τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς
NAS: who is in heaven give what is good
KJV: heaven give good things
INT: the heavens will give good things to them that

Matthew 9:8 V-APA-AMS
GRK: θεὸν τὸν δόντα ἐξουσίαν τοιαύτην
NAS: God, who had given such
KJV: God, which had given such power
INT: God who having given authority such

Matthew 10:1 V-AIA-3S
GRK: μαθητὰς αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν
NAS: disciples and gave them authority
KJV: twelve disciples, he gave them power
INT: disciples of him he gave to them authority

Matthew 10:8 V-AMA-2P
GRK: ἐλάβετε δωρεὰν δότε
NAS: you received, freely give.
KJV: ye have received, freely give.
INT: you received freely give

Matthew 10:19 V-FIP-3S
GRK: τί λαλήσητε δοθήσεται γὰρ ὑμῖν
NAS: you are to say; for it will be given you in that hour
KJV: for it shall be given you
INT: what you should speak it will be given indeed you

Matthew 12:39 V-FIP-3S
GRK: σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ
NAS: sign will be given to it but the sign
KJV: sign be given to it,
INT: a sign not will be given to it if

Matthew 13:8 V-IIA-3S
GRK: καλὴν καὶ ἐδίδου καρπόν ὃ
NAS: soil and yielded a crop,
KJV: ground, and brought forth fruit, some
INT: good and yielded fruit some

Matthew 13:11 V-RIM/P-3S
GRK: ὅτι Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ
NAS: Jesus answered them, To you it has been granted to know
KJV: Because it is given unto you
INT: Because to you it has been given to know the

Matthew 13:11 V-RIM/P-3S
GRK: δὲ οὐ δέδοται
NAS: of heaven, but to them it has not been granted.
KJV: it is not given.
INT: moreover not it has been given

Matthew 13:12 V-FIP-3S
GRK: γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ καὶ
NAS: has, to him [more] shall be given, and he will have an abundance;
KJV: to him shall be given, and
INT: indeed has will be given to him and

Matthew 14:7 V-ANA
GRK: ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν
NAS: with an oath to give her whatever
KJV: with an oath to give her whatsoever
INT: he promised to her to give whatever if

Matthew 14:8 V-AMA-2S
GRK: μητρὸς αὐτῆς Δός μοι φησίν
NAS: she said, Give me here
KJV: mother, said, Give me here
INT: mother of her Give me she says

Matthew 14:9 V-ANP
GRK: συνανακειμένους ἐκέλευσεν δοθῆναι
NAS: commanded [it] to be given because
KJV: he commanded [it] to be given [her].
INT: reclined with [him at table] he commanded [it] to be given

Matthew 14:11 V-AIP-3S
GRK: πίνακι καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ
NAS: on a platter and given to the girl,
KJV: and given to the damsel:
INT: a dish and was given to the girl

Matthew 14:16 V-AMA-2P
GRK: ἔχουσιν ἀπελθεῖν δότε αὐτοῖς ὑμεῖς
NAS: to go away; you give them [something] to eat!
KJV: not depart; give ye them
INT: they have to go away give to them you

Matthew 14:19 V-AIA-3S
GRK: καὶ κλάσας ἔδωκεν τοῖς μαθηταῖς
NAS: the loaves He gave them to the disciples,
KJV: brake, and gave the loaves
INT: and having broken he gave to the disciples

Matthew 15:36 V-IIA-3S
GRK: ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς
NAS: He broke them and started giving them to the disciples,
KJV: [them], and gave to his
INT: he broke and gave to disciples

Matthew 16:4 V-FIP-3S
GRK: σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ
NAS: and a sign will not be given it, except
KJV: sign be given unto it,
INT: a sign not will be given to it if

Matthew 16:19 V-FIA-1S
GRK: δώσω σοι τὰς
NAS: I will give you the keys
KJV: And I will give unto thee the keys
INT: I will give to you the

Matthew 16:26 V-FIA-3S
GRK: ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα
NAS: will a man give in exchange
KJV: shall a man give in exchange
INT: or what will give a man [as] an exchange for

Matthew 17:27 V-AMA-2S
GRK: ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἀντὶ
NAS: Take that and give it to them for you and Me.
KJV: that take, and give unto them for
INT: that having taken give to them for

Matthew 19:7 V-ANA
GRK: Μωυσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου
NAS: command to GIVE HER A CERTIFICATE
KJV: command to give a writing
INT: Moses did command to give a bill of divorce

Matthew 19:11 V-RIM/P-3S
GRK: ἀλλ' οἷς δέδοται
NAS: but [only] those to whom it has been given.
KJV: save [they] to whom it is given.
INT: but only [those] to whom it has been given

Matthew 19:21 V-AMA-2S
GRK: ὑπάρχοντα καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς
NAS: your possessions and give to [the] poor,
KJV: hast, and give to the poor, and
INT: possessions and give the to poor

Matthew 20:4 V-FIA-1S
GRK: ᾖ δίκαιον δώσω ὑμῖν
NAS: is right I will give you.' And [so] they went.
KJV: is right I will give you. And
INT: might be right I will give you

Matthew 20:14 V-ANA
GRK: τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ
NAS: but I wish to give to this
KJV: I will give unto this last,
INT: last give as also

Matthew 20:23 V-ANA
GRK: ἐμὸν τοῦτο δοῦναι ἀλλ' οἷς
NAS: is not Mine to give, but it is for those for whom
KJV: mine to give, but
INT: mine this to give but [to those] for whom

Matthew 20:28 V-ANA
GRK: διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν
NAS: but to serve, and to give His life
KJV: to minister, and to give his life
INT: to serve and to give the life

Matthew 21:23 V-AIA-3S
GRK: τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν
NAS: and who gave You this
KJV: and who gave thee this
INT: who to you gave the authority

Matthew 21:43 V-FIP-3S
GRK: θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι
NAS: will be taken away from you and given to a people,
KJV: and given to a nation
INT: of God and it will be given to a people producing

Matthew 22:17 V-ANA
GRK: δοκεῖ ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι
NAS: Is it lawful to give a poll-tax
KJV: Is it lawful to give tribute
INT: think Is it lawful to give tribute to Ceasar

Matthew 24:24 V-FIA-3P
GRK: ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα μεγάλα
NAS: will arise and will show great
KJV: and shall shew great
INT: false prophets and will give signs great

Matthew 24:29 V-FIA-3S
GRK: σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος
NAS: AND THE MOON WILL NOT GIVE ITS LIGHT,
KJV: shall not give her light,
INT: moon not will give the light

Matthew 24:45 V-ANA
GRK: αὐτοῦ τοῦ δοῦναι αὐτοῖς τὴν
NAS: of his household to give them their food
KJV: his household, to give them meat
INT: of him to give to them the

Matthew 25:8 V-AMA-2P
GRK: φρονίμοις εἶπαν Δότε ἡμῖν ἐκ
NAS: to the prudent, 'Give us some
KJV: said unto the wise, Give us of
INT: wise said Give us of

Matthew 25:15 V-AIA-3S
GRK: ᾧ μὲν ἔδωκεν πέντε τάλαντα
NAS: To one he gave five talents,
KJV: And unto one he gave five talents,
INT: to one indeed he gave five talents

Matthew 25:28 V-AMA-2P
GRK: τάλαντον καὶ δότε τῷ ἔχοντι
NAS: the talent from him, and give it to the one who has
KJV: and give [it] unto him which hath
INT: talent and give [it] to him who has

Matthew 25:29 V-FIP-3S
GRK: ἔχοντι παντὶ δοθήσεται καὶ περισσευθήσεται
NAS: who has, [more] shall be given, and he will have an abundance;
KJV: that hath shall be given, and
INT: [who] has to every one will be given and [he] will have in abundance

Matthew 25:35 V-AIA-2P
GRK: γὰρ καὶ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν
NAS: For I was hungry, and you gave Me [something] to eat;
KJV: I was an hungred, and ye gave me meat:
INT: indeed and you gave me to eat

Matthew 25:42 V-AIA-2P
GRK: καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν
NAS: for I was hungry, and you gave Me [nothing] to eat;
KJV: I was an hungred, and ye gave me no
INT: and nothing you gave to me to eat

Matthew 26:9 V-ANP
GRK: πολλοῦ καὶ δοθῆναι πτωχοῖς
NAS: for a high price and [the money] given to the poor.
KJV: for much, and given to the poor.
INT: for much and have been given to [the] poor

Matthew 26:15 V-ANA
GRK: θέλετέ μοι δοῦναι κἀγὼ ὑμῖν
NAS: are you willing to give me to betray
KJV: [unto them], What will ye give me, and
INT: are you willing me to give and I to you

Matthew 26:26 V-APA-NMS
GRK: ἔκλασεν καὶ δοὺς τοῖς μαθηταῖς
NAS: He broke [it] and gave [it] to the disciples,
KJV: [it], and gave [it] to the disciples,
INT: broke and having given to the disciples

Matthew 26:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων
NAS: a cup and given thanks,
KJV: gave thanks, and gave [it] to them,
INT: and having given thanks he gave [it] to them saying

Matthew 26:48 V-AIA-3S
GRK: παραδιδοὺς αὐτὸν ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον
NAS: he who was betraying Him gave them a sign,
KJV: he that betrayed him gave them a sign,
INT: [he who] was betraying him gave them a sign

Matthew 27:10 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς
NAS: AND THEY GAVE THEM FOR THE POTTER'S
KJV: And gave them for
INT: and they gave them for

Matthew 27:34 V-AIA-3P
GRK: ἔδωκαν αὐτῷ πιεῖν
NAS: they gave Him wine to drink
KJV: They gave him vinegar
INT: they gave him to drink

Matthew 28:12 V-AIA-3P
GRK: ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις
NAS: together, they gave a large sum
KJV: counsel, they gave large
INT: silver pieces much they gave to the soldiers

Matthew 28:18 V-AIP-3S
GRK: αὐτοῖς λέγων Ἐδόθη μοι πᾶσα
NAS: authority has been given to Me in heaven
KJV: All power is given unto me in
INT: to them saying Has been given to me all

Mark 2:26 V-AIA-3S
GRK: ἱερεῖς καὶ ἔδωκεν καὶ τοῖς
NAS: and he also gave it to those
KJV: and gave also
INT: priests and he gave even to those who

Mark 3:6 V-IIA-3P
GRK: Ἡρῳδιανῶν συμβούλιον ἐδίδουν κατ' αὐτοῦ
INT: Herodians counsel took against him

Mark 4:7 V-AIA-3S
GRK: καρπὸν οὐκ ἔδωκεν
NAS: up and choked it, and it yielded no
KJV: it, and it yielded no fruit.
INT: fruit no it yielded

Mark 4:8 V-IIA-3S
GRK: καλήν καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα
NAS: up and increased, they yielded a crop
KJV: and did yield fruit
INT: good and yielded fruit growing up

Mark 4:11 V-RIM/P-3S
GRK: τὸ μυστήριον δέδοται τῆς βασιλείας
NAS: And He was saying to them, To you has been given the mystery
KJV: Unto you it is given to know
INT: the mystery has been given of the kingdom

Mark 4:25 V-FIP-3S
GRK: γὰρ ἔχει δοθήσεται αὐτῷ καὶ
NAS: has, to him [more] shall be given; and whoever
KJV: to him shall be given: and
INT: indeed may have will be given to him and

Mark 5:43 V-ANP
GRK: καὶ εἶπεν δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν
NAS: and He said that [something] should be given her to eat.
KJV: commanded that something should be given her
INT: and he said [something] should be given to her to eat

Mark 6:2 V-APP-NFS
GRK: σοφία ἡ δοθεῖσα τούτῳ καὶ
NAS: is [this] wisdom given to Him, and such
KJV: wisdom [is] this which is given unto him,
INT: wisdom that has been given to him even

Mark 6:7 V-IIA-3S
GRK: δύο καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν
NAS: them out in pairs, and gave them authority
KJV: and two; and gave them power over
INT: [by] two and gave to them authority

Mark 6:22 V-FIA-1S
GRK: θέλῃς καὶ δώσω σοι
NAS: you want and I will give it to you.
KJV: thou wilt, and I will give [it] thee.
INT: you will and I will give to you

Mark 6:23 V-FIA-1S
GRK: με αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως
NAS: you ask of me, I will give it to you; up to half
KJV: of me, I will give [it] thee,
INT: me you might ask I will give you up to

Mark 6:25 V-ASA-2S
GRK: ἵνα ἐξαυτῆς δῷς μοι ἐπὶ
NAS: I want you to give me at once
KJV: I will that thou give me by and by
INT: that at once you give to me upon

Mark 6:28 V-AIA-3S
GRK: πίνακι καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ
NAS: on a platter, and gave it to the girl;
KJV: a charger, and gave it to the damsel:
INT: a dish and gave it to the

Mark 6:28 V-AIA-3S
GRK: τὸ κοράσιον ἔδωκεν αὐτὴν τῇ
NAS: and the girl gave it to her mother.
KJV: and the damsel gave it to her
INT: the girl gave it the

Mark 6:37 V-AMA-2P
GRK: εἶπεν αὐτοῖς Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς
NAS: But He answered them, You give them [something] to eat!
KJV: said unto them, Give ye them
INT: he said to them give to them you

Mark 6:37 V-FIA-1P
GRK: ἄρτους καὶ δώσομεν αὐτοῖς φαγεῖν
NAS: on bread and give them [something] to eat?
KJV: of bread, and give them to eat?
INT: of bread and give them to eat

Mark 6:41 V-IIA-3S
GRK: ἄρτους καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς
NAS: the loaves and He kept giving [them] to the disciples
KJV: and gave [them] to his
INT: loaves and gave to the disciples

Mark 8:6 V-IIA-3S
GRK: ἔκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς
NAS: and broke them, and started giving them to His disciples
KJV: and brake, and gave to his disciples
INT: he broke and gave to disciples

Mark 8:12 V-FIP-3S
GRK: ὑμῖν εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ
NAS: sign will be given to this
KJV: sign be given unto this
INT: to you if There will be given to the generation

Mark 8:37 V-ASA-3S
GRK: τί γὰρ δοῖ ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα
NAS: will a man give in exchange
KJV: shall a man give in exchange for his
INT: what indeed shall give a man [as] an exchange

Mark 10:21 V-AMA-2S
GRK: πώλησον καὶ δὸς τοῖς πτωχοῖς
NAS: you possess and give to the poor,
KJV: thou hast, and give to the poor, and
INT: sell and give to the poor

Mark 10:37 V-AMA-2S
GRK: εἶπαν αὐτῷ Δὸς ἡμῖν ἵνα
NAS: They said to Him, Grant that we may sit,
KJV: They said unto him, Grant unto us that
INT: he said to him Give to us that

Mark 10:40 V-ANA
GRK: ἔστιν ἐμὸν δοῦναι ἀλλ' οἷς
NAS: this is not Mine to give; but it is for those for whom
KJV: mine to give; but
INT: is mine to give but [to those] for whom

Mark 10:45 V-ANA
GRK: διακονῆσαι καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν
NAS: but to serve, and to give His life
KJV: to minister, and to give his life
INT: to serve and to give the life

Mark 11:28 V-AIA-3S
GRK: τίς σοι ἔδωκεν τὴν ἐξουσίαν
NAS: or who gave You this authority
KJV: and who gave thee this
INT: who you gave the authority

Mark 12:9 V-FIA-3S
GRK: γεωργούς καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα
NAS: the vine-growers, and will give the vineyard
KJV: and will give the vineyard
INT: tenants and will give the vineyard

Mark 12:14 V-ANA
GRK: διδάσκεις ἔξεστιν δοῦναι κῆνσον Καίσαρι
NAS: Is it lawful to pay a poll-tax
KJV: Is it lawful to give tribute
INT: teach Is it lawful to give tribute to Ceasar

Mark 12:14 V-ASA-1P
GRK: ἢ οὔ δῶμεν ἢ μὴ
INT: or not pay or not

Mark 12:14 V-ASA-1P
GRK: ἢ μὴ δῶμεν
INT: or not pay

Mark 13:11 V-ASP-3S
GRK: ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν
NAS: whatever is given you in that hour;
KJV: whatsoever shall be given you in
INT: whatever if might be given to you in

Mark 13:22 V-FIA-3P
GRK: ψευδοπροφῆται καὶ δώσουσιν σημεῖα καὶ
KJV: shall rise, and shall shew signs and
INT: false prophets and will give signs and

Mark 13:24 V-FIA-3S
GRK: σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος
NAS: AND THE MOON WILL NOT GIVE ITS LIGHT,
KJV: shall not give her light,
INT: moon not will give the light

Mark 13:34 V-APA-NMS
GRK: αὐτοῦ καὶ δοὺς τοῖς δούλοις
NAS: his house and putting his slaves
KJV: house, and gave authority to his
INT: of him and having given the servants

Mark 14:5 V-ANP
GRK: τριακοσίων καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς
NAS: denarii, and [the money] given to the poor.
KJV: and have been given to the poor.
INT: three hundred and to have been given to the poor

Mark 14:11 V-ANA
GRK: αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι καὶ ἐζήτει
NAS: [this], and promised to give him money.
KJV: and promised to give him money.
INT: him money to give And he sought

Mark 14:22 V-AIA-3S
GRK: ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ
NAS: He broke [it], and gave [it] to them, and said,
KJV: and brake [it], and gave to them, and
INT: he broke and gave to them and

Mark 14:23 V-AIA-3S
GRK: ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν αὐτοῖς καὶ
NAS: [and] given thanks, He gave [it] to them, and they all
KJV: and when he had given thanks, he gave [it] to them:
INT: the cup having given thanks he gave to them and

Mark 14:44 V-LIA-3S
GRK: δεδώκει δὲ ὁ
NAS: he who was betraying Him had given them a signal,
KJV: him had given them
INT: had given moreover he who

Mark 15:23 V-IIA-3P
GRK: καὶ ἐδίδουν αὐτῷ ἐσμυρνισμένον
NAS: They tried to give Him wine
KJV: And they gave him to drink
INT: And they gave him mixed with gall

Luke 1:32 V-FIA-3S
GRK: κληθήσεται καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος
NAS: God will give Him the throne
KJV: God shall give unto him
INT: will he be called and will give him [the] Lord

Luke 1:73 V-ANA
GRK: ἡμῶν τοῦ δοῦναι ἡμῖν
INT: of us to give us

Luke 1:77 V-ANA
GRK: τοῦ δοῦναι γνῶσιν σωτηρίας
NAS: To give to His people [the] knowledge
KJV: To give knowledge of salvation
INT: to give knowledge of salvation

Luke 2:24 V-ANA
GRK: καὶ τοῦ δοῦναι θυσίαν κατὰ
NAS: and to offer a sacrifice according
KJV: And to offer a sacrifice according
INT: and to offer a sacrifice according to

Luke 4:6 V-FIA-1S
GRK: διάβολος Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν
NAS: said to Him, I will give You all
KJV: this power will I give thee, and
INT: devil To you will I give the domain

Luke 4:6 V-PIA-1S
GRK: ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν
NAS: for it has been handed over to me, and I give it to whomever
KJV: whomsoever I will I give it.
INT: if I wish I give it

Luke 6:4 V-AIA-3S
GRK: ἔφαγεν καὶ ἔδωκεν τοῖς μετ'
NAS: alone, and gave it to his companions?
KJV: and gave also
INT: ate and gave to those with

Luke 6:30 V-PMA-2S
GRK: αἰτοῦντί σε δίδου καὶ ἀπὸ
NAS: Give to everyone who asks
KJV: Give to every man that asketh
INT: asks you give and from

Luke 6:38 V-PMA-2P
GRK: δίδοτε καὶ δοθήσεται
NAS: Give, and it will be given
KJV: Give, and it shall be given
INT: Give and it will be given

Luke 6:38 V-FIP-3S
GRK: δίδοτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν μέτρον
NAS: Give, and it will be given to you. They will pour
KJV: and it shall be given unto you;
INT: Give and it will be given to you measure

Luke 6:38 V-FIA-3P
GRK: σεσαλευμένον ὑπερεκχυννόμενον δώσουσιν εἰς τὸν
NAS: and it will be given to you. They will pour into your lap
KJV: running over, shall men give into
INT: shaken together running over will they give into the

Luke 7:15 V-AIA-3S
GRK: λαλεῖν καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ
NAS: to speak. And [Jesus] gave him back to his mother.
KJV: to speak. And he delivered him to his
INT: to speak and he gave him to the

Luke 7:44 V-AIA-2S
GRK: πόδας οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ
NAS: your house; you gave Me no
KJV: thine house, thou gavest me no water
INT: feet not you gave of her moreover

Luke 7:45 V-AIA-2S
GRK: μοι οὐκ ἔδωκας αὕτη δὲ
NAS: You gave Me no kiss;
KJV: Thou gavest me no
INT: to me not you gave herself moreover

Luke 8:10 V-RIM/P-3S
GRK: εἶπεν Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὰ
NAS: And He said, To you it has been granted to know
KJV: Unto you it is given to know
INT: he said To you it has been given to know the

Luke 8:18 V-FIP-3S
GRK: γὰρ ἔχῃ δοθήσεται αὐτῷ καὶ
NAS: has, to him [more] shall be given; and whoever
KJV: to him shall be given; and
INT: indeed might have will be given to him and

Luke 8:55 V-ANP
GRK: διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν
NAS: and He gave orders for [something] to be given her to eat.
KJV: and he commanded to give her meat.
INT: he directed [that] to her [something] should be given to eat

Luke 9:1 V-AIA-3S
GRK: τοὺς δώδεκα ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν
NAS: together, and gave them power
KJV: together, and gave them power
INT: the twelve he gave to them power

Luke 9:13 V-AMA-2P
GRK: πρὸς αὐτούς Δότε αὐτοῖς φαγεῖν
NAS: But He said to them, You give them [something] to eat!
KJV: unto them, Give ye them
INT: to them Give to them to eat

Luke 9:16 V-IIA-3S
GRK: κατέκλασεν καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς
NAS: them, and broke [them], and kept giving [them] to the disciples
KJV: and gave to the disciples
INT: broke and gave to the disciples

Luke 10:19 V-RIA-1S
GRK: ἰδοὺ δέδωκα ὑμῖν τὴν
NAS: Behold, I have given you authority
KJV: Behold, I give unto you power
INT: Behold I give you the

Luke 10:35 V-AIA-3S
GRK: δύο δηνάρια ἔδωκεν τῷ πανδοχεῖ
NAS: denarii and gave them to the innkeeper
KJV: pence, and gave [them] to the host,
INT: two denarii he gave [them] to the innkeeper

Luke 11:3 V-PMA-2S
GRK: τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ
NAS: Give us each day
KJV: Give us day
INT: daily give us

Luke 11:7 V-ANA
GRK: δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι
NAS: get up and give you [anything].'
KJV: I cannot rise and give thee.
INT: I am able having risen up to give to you

Luke 11:8 V-FIA-3S
GRK: καὶ οὐ δώσει αὐτῷ ἀναστὰς
NAS: he will not get up and give him [anything] because
KJV: not rise and give him, because
INT: even not he will give to him having risen up

Luke 11:8 V-FIA-3S
GRK: αὐτοῦ ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων
NAS: he will get up and give him as much
KJV: he will rise and give him
INT: of him having risen he will give him as much as

Luke 11:9 V-FIP-3S
GRK: αἰτεῖτε καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε
NAS: to you, ask, and it will be given to you; seek,
KJV: Ask, and it shall be given you; seek,
INT: Ask and it will be given to you seek

Luke 11:13 V-PNA
GRK: δόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις
NAS: evil, know how to give good gifts
KJV: evil, know how to give good gifts
INT: gifts good to give to the children

Luke 11:13 V-FIA-3S
GRK: ἐξ οὐρανοῦ δώσει πνεῦμα ἅγιον
NAS: Father give the Holy
KJV: Father give the Holy
INT: in heaven will give Spirit [the] Holy

Luke 11:29 V-FIP-3S
GRK: σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ
NAS: sign will be given to it but the sign
KJV: no sign be given it, but
INT: a sign not will be given to it if

Luke 11:41 V-AMA-2P
GRK: τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην καὶ
NAS: But give that which is within
KJV: But rather give alms
INT: the things [which] are within give alms and

Luke 12:32 V-ANA
GRK: πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν
NAS: has chosen gladly to give you the kingdom.
KJV: good pleasure to give you
INT: Father of you in giving you the

Luke 12:33 V-AMA-2P
GRK: ὑμῶν καὶ δότε ἐλεημοσύνην ποιήσατε
NAS: your possessions and give to charity;
KJV: have, and give alms; provide
INT: of you and give alms make

Luke 12:42 V-PNA
GRK: αὐτοῦ τοῦ διδόναι ἐν καιρῷ
NAS: of his servants, to give them their rations
KJV: household, to give [them their] portion of meat
INT: of him to give in season

Luke 12:48 V-AIP-3S
GRK: δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ πολὺ
NAS: who has been given much,
KJV: unto whomsoever much is given, of him
INT: moreover to whom was given much much

Luke 12:51 V-ANA
GRK: εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν τῇ
NAS: that I came to grant peace
KJV: that I am come to give peace on
INT: peace I came to give on the

Luke 12:58 V-AMA-2S
GRK: τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι
NAS: on [your] way [there] make an effort
KJV: the way, give diligence
INT: the way give earnestness to be set free

Luke 14:9 V-AMA-2S
GRK: ἐρεῖ σοι Δὸς τούτῳ τόπον
NAS: and say to you, 'Give [your] place
KJV: and say to thee, Give this man place;
INT: will say to you Give to this one place

Luke 15:12 V-AMA-2S
GRK: πατρί Πάτερ δός μοι τὸ
NAS: Father, give me the share
KJV: Father, give me
INT: father Father give to me that

Luke 15:16 V-IIA-3S
GRK: καὶ οὐδεὶς ἐδίδου αὐτῷ
NAS: and no one was giving [anything] to him.
KJV: and no man gave unto him.
INT: and no one gave to him

Luke 15:22 V-AMA-2P
GRK: αὐτόν καὶ δότε δακτύλιον εἰς
NAS: and put it on him, and put a ring
KJV: him; and put a ring on
INT: him and give a ring for

Luke 15:29 V-AIA-2S
GRK: ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον ἵνα
NAS: and [yet] you have never given me a young goat,
KJV: thou never gavest me a kid,
INT: to me never did you give a young goat that

Luke 16:12 V-FIA-3S
GRK: ὑμέτερον τίς δώσει ὑμῖν
NAS: who will give you that which is your own?
KJV: who shall give you
INT: [is] yours who will give to you

Luke 17:18 V-ANA
GRK: εὑρέθησαν ὑποστρέψαντες δοῦναι δόξαν τῷ
NAS: who returned to give glory
KJV: that returned to give glory
INT: were there found [any] having returned to give glory

Luke 18:43 V-AIA-3S
GRK: λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ
NAS: saw it, they gave praise
KJV: when they saw [it], gave praise
INT: people having seen [it] gave praise

Luke 19:8 V-PIA-1S
GRK: τοῖς πτωχοῖς δίδωμι καὶ εἴ
NAS: of my possessions I will give to the poor,
KJV: of my goods I give to the poor; and
INT: to the poor I give and if

Luke 19:13 V-AIA-3S
GRK: δούλους ἑαυτοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα
NAS: of his slaves, and gave them ten
KJV: ten servants, and delivered them ten
INT: servants of himself he gave to them ten

Luke 19:15 V-LIA-3S
GRK: τούτους οἷς δεδώκει τὸ ἀργύριον
NAS: to whom he had given the money,
KJV: to whom he had given the money,
INT: these to whom he gave the money

Luke 19:23 V-AIA-2S
GRK: τί οὐκ ἔδωκάς μου τὸ
NAS: why did you not put my money
KJV: gavest not thou my money
INT: why not did you give of me the

Luke 19:24 V-AMA-2P
GRK: μνᾶν καὶ δότε τῷ τὰς
NAS: away from him and give it to the one who has
KJV: and give [it] to him that hath
INT: mina and give [it] to him who the

Luke 19:26 V-FIP-3S
GRK: τῷ ἔχοντι δοθήσεται ἀπὸ δὲ
NAS: who has, more shall be given, but from the one who does not have,
KJV: which hath shall be given; and from
INT: who has will be given from moreover

Luke 20:2 V-APA-NMS
GRK: ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν
NAS: who is the one who gave You this
KJV: who is he that gave thee this
INT: is the [one] having given to you the

Luke 20:10 V-FIA-3P
GRK: τοῦ ἀμπελῶνος δώσουσιν αὐτῷ οἱ
NAS: so that they would give him [some] of the produce
KJV: that they should give him
INT: of the vineyard they might give to him

Luke 20:16 V-FIA-3S
GRK: τούτους καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα
NAS: vine-growers and will give the vineyard
KJV: and shall give the vineyard
INT: these and will give the vineyard

Luke 20:22 V-ANA
GRK: Καίσαρι φόρον δοῦναι ἢ οὔ
NAS: Is it lawful for us to pay taxes
KJV: for us to give tribute
INT: to Ceasar tribute to give or not

Luke 21:15 V-FIA-1S
GRK: ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα
NAS: for I will give you utterance
KJV: For I will give you a mouth
INT: I indeed will give you a mouth

Luke 22:5 V-ANA
GRK: αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι
NAS: and agreed to give him money.
KJV: and covenanted to give him money.
INT: him money to give

Luke 22:19 V-AIA-3S
GRK: ἔκλασεν καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς λέγων
NAS: He broke it and gave it to them, saying,
KJV: [it], and gave unto them,
INT: he broke and gave to them saying

Luke 22:19 V-PPM/P-NNS
GRK: ὑπὲρ ὑμῶν διδόμενον τοῦτο ποιεῖτε
NAS: is My body which is given for you; do
KJV: body which is given for you:
INT: for you is given this do

Luke 23:2 V-PNA
GRK: φόρους Καίσαρι διδόναι καὶ λέγοντα
NAS: and forbidding to pay taxes
KJV: forbidding to give tribute
INT: tribute to Ceasar to give and saying

John 1:12 V-AIA-3S
GRK: ἔλαβον αὐτόν ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν
NAS: as received Him, to them He gave the right
KJV: him, to them gave he power to become
INT: received him he gave to them authority

John 1:17 V-AIP-3S
GRK: διὰ Μωυσέως ἐδόθη ἡ χάρις
NAS: For the Law was given through Moses;
KJV: For the law was given by Moses,
INT: through Moses was given grace

John 1:22 V-ASA-1P
GRK: ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν
NAS: are you, so that we may give an answer
KJV: that we may give an answer
INT: that an answer we might give to the [ones] having sent

John 3:16 V-AIA-3S
GRK: τὸν μονογενῆ ἔδωκεν ἵνα πᾶς
NAS: the world, that He gave His only begotten
KJV: that he gave his
INT: the only begotten he gave that everyone

John 3:27 V-RPM/P-NNS
GRK: μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ
NAS: it has been given him from heaven.
KJV: except it be given him from
INT: not it be given to him from

John 3:34 V-PIA-3S
GRK: ἐκ μέτρου δίδωσιν τὸ πνεῦμα
NAS: of God; for He gives the Spirit
KJV: for God giveth not the Spirit
INT: by measure he gives the Spirit

John 3:35 V-RIA-3S
GRK: καὶ πάντα δέδωκεν ἐν τῇ
NAS: the Son and has given all things
KJV: and hath given all things
INT: and all things has given into the

John 4:5 V-AIA-3S
GRK: χωρίου ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ τῷ
NAS: that Jacob gave to his son
KJV: that Jacob gave to his son
INT: plot of ground which gave Jacob to

John 4:7 V-AMA-2S
GRK: ὁ Ἰησοῦς Δός μοι πεῖν
NAS: Jesus said to her, Give Me a drink.
KJV: saith unto her, Give me to drink.
INT: Jesus Give me to drink

John 4:10 V-AMA-2S
GRK: λέγων σοι Δός μοι πεῖν
NAS: it is who says to you, 'Give Me a drink,'
KJV: that saith to thee, Give me to drink;
INT: says to you Give me to drink

John 4:10 V-AIA-3S
GRK: αὐτὸν καὶ ἔδωκεν ἄν σοι
NAS: you would have asked Him, and He would have given you living
KJV: and he would have given thee living
INT: him and he would have given anyhow to you

John 4:12 V-AIA-3S
GRK: Ἰακώβ ὃς ἔδωκεν ἡμῖν τὸ
NAS: are You, who gave us the well,
KJV: Jacob, which gave us the well,
INT: Jacob who gave us the

John 4:14 V-FIA-1S
GRK: οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ οὐ
NAS: of the water that I will give him shall never
KJV: that I shall give him shall
INT: which I will give him never

John 4:14 V-FIA-1S
GRK: ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ γενήσεται
NAS: but the water that I will give him will become
KJV: that I shall give him
INT: water which I will give to him will become

John 4:15 V-AMA-2S
GRK: γυνή Κύριε δός μοι τοῦτο
NAS: said to Him, Sir, give me this water,
KJV: him, Sir, give me this
INT: woman Sir give me this

John 5:22 V-RIA-3S
GRK: κρίσιν πᾶσαν δέδωκεν τῷ υἱῷ
NAS: anyone, but He has given all
KJV: but hath committed all
INT: judgment all has given to the Son

John 5:26 V-AIA-3S
GRK: τῷ υἱῷ ἔδωκεν ζωὴν ἔχειν
NAS: even so He gave to the Son also
KJV: so hath he given to the Son
INT: to the Son he gave life to have

John 5:27 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ κρίσιν
NAS: and He gave Him authority to execute
KJV: And hath given him authority
INT: and authority he gave to him judgment

John 5:36 V-RIA-3S
GRK: ἔργα ἃ δέδωκέν μοι ὁ
NAS: the Father has given Me to accomplish--
KJV: which the Father hath given me to
INT: [the] works which gave me the

John 6:27 V-FIA-3S
GRK: ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει τοῦτον γὰρ
NAS: of Man will give to you, for on Him the Father,
KJV: of man shall give unto you:
INT: of man to you will give him indeed

John 6:31 V-AIA-3S
GRK: τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν
NAS: as it is written, HE GAVE THEM BREAD
KJV: it is written, He gave them bread
INT: heaven he gave them to eat

John 6:32 V-AIA-3S
GRK: οὐ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν
NAS: to you, it is not Moses who has given you the bread
KJV: unto you, Moses gave you not
INT: Not Moses has given you the

John 6:32 V-PIA-3S
GRK: πατήρ μου δίδωσιν ὑμῖν τὸν
NAS: but it is My Father who gives you the TRUE
KJV: my Father giveth you the true
INT: Father of me gives you the

John 6:33 V-PPA-NMS
GRK: καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ
NAS: out of heaven, and gives life
KJV: and giveth life
INT: and life gives to the world

John 6:34 V-AMA-2S
GRK: Κύριε πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν
NAS: always give us this
KJV: Lord, evermore give us this
INT: Lord always give to us the

John 6:37 V-PIA-3S
GRK: Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ
NAS: that the Father gives Me will come
KJV: that the Father giveth me shall come
INT: All that gives me the

John 6:39 V-RIA-3S
GRK: πᾶν ὃ δέδωκέν μοι μὴ
NAS: Me, that of all that He has given Me I lose
KJV: which he hath given me
INT: all that he has given me nothing

John 6:51 V-FIA-1S
GRK: ὃν ἐγὼ δώσω ἡ σάρξ
NAS: which I will give for the life
KJV: that I will give is my
INT: which I will give the flesh

John 6:52 V-ANA
GRK: οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα
NAS: this man give us [His] flesh
KJV: can this man give us [his] flesh
INT: he us to give the flesh

John 6:65 V-RPM/P-NNS
GRK: μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ
NAS: it has been granted him from the Father.
KJV: except it were given unto him of
INT: not it be given to him from

John 7:19 V-AIA-3S
GRK: οὐ Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὸν
NAS: Did not Moses give you the Law,
KJV: not Moses give you the law,
INT: Not Moses has given to you the

John 7:22 V-RIA-3S
GRK: τοῦτο Μωυσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν
NAS: Moses has given you circumcision
KJV: therefore gave unto you
INT: this Moses has given you

John 9:24 V-AMA-2S
GRK: εἶπαν αὐτῷ Δὸς δόξαν τῷ
NAS: and said to him, Give glory
KJV: said unto him, Give God the praise:
INT: said to him Give glory

John 10:28 V-PIA-1S
GRK: κἀγὼ δίδωμι αὐτοῖς ζωὴν
NAS: and I give eternal life
KJV: And I give unto them eternal
INT: and I give them life

John 10:29 V-RIA-3S
GRK: μου ὃ δέδωκέν μοι πάντων
NAS: who has given [them] to Me, is greater
KJV: Father, which gave [them] me, is
INT: of me who has given [them] to me than all

John 11:22 V-FIA-3S
GRK: τὸν θεὸν δώσει σοι ὁ
NAS: of God, God will give You.
KJV: of God, God will give [it] thee.
INT: God will give you

John 11:57 V-LIA-3P
GRK: δεδώκεισαν δὲ οἱ
NAS: and the Pharisees had given orders
KJV: the Pharisees had given a commandment,
INT: had given moreover the

John 12:5 V-AIP-3S
GRK: δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς
NAS: denarii and given to poor
KJV: pence, and given to the poor?
INT: denarii and given to [the] poor

John 12:49 V-RIA-3S
GRK: μοι ἐντολὴν δέδωκεν τί εἴπω
NAS: who sent Me has given Me a commandment
KJV: me, he gave me a commandment,
INT: me commandment gave what I should say

John 13:3 V-AIA-3S
GRK: ὅτι πάντα ἔδωκεν αὐτῷ ὁ
NAS: that the Father had given all things
KJV: the Father had given all things
INT: that all things has given him the

John 13:15 V-AIA-1S
GRK: ὑπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν ἵνα
NAS: For I gave you an example
KJV: For I have given you an example,
INT: A pattern indeed I gave you that

John 13:26 V-FIA-1S
GRK: ψωμίον καὶ δώσω αὐτῷ βάψας
NAS: the morsel and give it to him. So
KJV: the sop, he gave [it] to Judas
INT: morsel also will give [it] Himself having dipped

John 13:26 V-PIA-3S
GRK: λαμβάνει καὶ δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος
NAS: He took and gave it to Judas,
INT: he took And he gives [it] to Judas [son] of Simon

John 13:29 V-ASA-3S
GRK: ἵνα τι δῷ
NAS: or else, that he should give something
KJV: that he should give something
INT: that something he should give

John 13:34 V-PIA-1S
GRK: ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν ἵνα
NAS: commandment I give to you, that you love
KJV: commandment I give unto you,
INT: A commandment new I give to you that

John 14:16 V-FIA-3S
GRK: ἄλλον παράκλητον δώσει ὑμῖν ἵνα
NAS: the Father, and He will give you another
KJV: and he shall give you
INT: another Helper he will give you that

John 14:27 V-PIA-1S
GRK: τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν οὐ
NAS: with you; My peace I give to you; not as the world
KJV: my peace I give unto you: not
INT: my I give to you not

John 14:27 V-PIA-3S
GRK: ὁ κόσμος δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι
NAS: to you; not as the world gives do I give
KJV: as the world giveth, give I
INT: the world gives I give

John 14:27 V-PIA-1S
GRK: δίδωσιν ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν μὴ
NAS: gives do I give to you. Do not let your heart
KJV: the world giveth, give I unto you.
INT: gives I give to you not

John 14:31 V-AIA-3S
GRK: καθὼς ἐνετείλατο ἔδωκέν μοι ὁ
INT: as command[ment] gives me the

John 15:16 V-ASA-3S
GRK: ὀνόματί μου δῷ ὑμῖν
NAS: in My name He may give to you.
KJV: my name, he may give it you.
INT: name of me he might give you

John 16:23 V-FIA-3S
GRK: τὸν πατέρα δώσει ὑμῖν ἐν
NAS: in My name, He will give it to you.
KJV: my name, he will give [it] you.
INT: the Father he will give you in

John 17:2 V-AIA-2S
GRK: καθὼς ἔδωκας αὐτῷ ἐξουσίαν
NAS: even as You gave Him authority
KJV: As thou hast given him power
INT: as you gave him authority

John 17:2 V-RIA-2S
GRK: πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ δώσῃ
NAS: whom You have given Him, He may give
KJV: that he should give eternal
INT: all which you have given him he should give

John 17:2 V-FIA-3S
GRK: δέδωκας αὐτῷ δώσῃ αὐτοῖς ζωὴν
NAS: You have given Him, He may give eternal
KJV: to as many as thou hast given him.
INT: you have given him he should give to them life

John 17:4 V-RIA-2S
GRK: τελειώσας ὃ δέδωκάς μοι ἵνα
NAS: which You have given Me to do.
KJV: the work which thou gavest me to
INT: having completed which you have given me that

John 17:6 V-AIA-2S
GRK: ἀνθρώποις οὓς ἔδωκάς μοι ἐκ
NAS: whom You gave Me out of the world;
KJV: which thou gavest me
INT: men whom you have given me out of

John 17:6 V-AIA-2S
GRK: κἀμοὶ αὐτοὺς ἔδωκας καὶ τὸν
NAS: they were Yours and You gave them to Me, and they have kept
KJV: they were, and thou gavest them me;
INT: and to me them you gave and the

John 17:7 V-AIA-2S
GRK: πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ
NAS: that everything You have given Me is from You;
KJV: whatsoever thou hast given me
INT: all things whatever you have given me of

John 17:8 V-AIA-2S
GRK: ῥήματα ἃ ἔδωκάς μοι δέδωκα
NAS: which You gave Me I have given
KJV: For I have given unto them the words
INT: words which you have given me I have given

John 17:8 V-RIA-1S
GRK: ἔδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς καὶ
NAS: You gave Me I have given to them; and they received
KJV: the words which thou gavest me; and
INT: you have given me I have given them and

John 17:9 V-RIA-2S
GRK: περὶ ὧν δέδωκάς μοι ὅτι
NAS: but of those whom You have given Me; for they are Yours;
KJV: for them which thou hast given me; for
INT: concerning whom you have given me for

John 17:11 V-RIA-2S
GRK: σου ᾧ δέδωκάς μοι ἵνα
NAS: [the name] which You have given Me, that they may be one
KJV: those whom thou hast given me, that
INT: of you which you have given me that

John 17:12 V-RIA-2S
GRK: σου ᾧ δέδωκάς μοι καὶ
NAS: which You have given Me; and I guarded
KJV: those that thou gavest me
INT: of you which you have given me and

John 17:14 V-RIA-1S
GRK: Ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν
NAS: I have given them Your word;
KJV: I have given them thy
INT: I have given them the

John 17:22 V-RIA-2S
GRK: δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα
NAS: which You have given Me I have given
KJV: the glory which thou gavest me I
INT: glory which you have given me I have given

John 17:22 V-RIA-1S
GRK: δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς ἵνα
NAS: You have given Me I have given to them, that they may be one,
KJV: me I have given them; that
INT: you have given me I have given them that

John 17:24 V-RIA-2S
GRK: πάτερ ὃ δέδωκάς μοι θέλω
NAS: whom You have given Me, be with Me where
KJV: they also, whom thou hast given me, be
INT: Father [those] whom you have given me I desire

John 17:24 V-RIA-2S
GRK: ἐμὴν ἣν δέδωκάς μοι ὅτι
NAS: which You have given Me, for You loved
KJV: glory, which thou hast given me: for
INT: my which you gave me for

John 18:9 V-RIA-2S
GRK: ὅτι Οὓς δέδωκάς μοι οὐκ
NAS: Of those whom You have given Me I lost
KJV: them which thou gavest me have I
INT: Whom you have given me not

John 18:11 V-RIA-3S
GRK: ποτήριον ὃ δέδωκέν μοι ὁ
NAS: the Father has given Me, shall I not drink
KJV: which my Father hath given me, shall I
INT: cup which has given me the

John 18:22 V-AIA-3S
GRK: τῶν ὑπηρετῶν ἔδωκεν ῥάπισμα τῷ
NAS: standing nearby struck Jesus,
KJV: Jesus with the palm of his hand, saying,
INT: of the officers gave a blow with the palm

John 19:3 V-IIA-3P
GRK: Ἰουδαίων καὶ ἐδίδοσαν αὐτῷ ῥαπίσματα
NAS: of the Jews! and to give Him slaps
KJV: and they smote him
INT: Jews and they gave him blows with the palm

John 19:9 V-AIA-3S
GRK: ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ
NAS: are You from? But Jesus gave him no
KJV: But Jesus gave him no
INT: an answer not did give him

John 19:11 V-RPM/P-NNS
GRK: μὴ ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν
NAS: it had been given you from above;
KJV: except it were given thee from above:
INT: not it were given to you from above

John 21:13 V-PIA-3S
GRK: ἄρτον καὶ δίδωσιν αὐτοῖς καὶ
NAS: the bread and gave [it] to them, and the fish
KJV: bread, and giveth them, and
INT: bread and gives to them and

Acts 1:26 V-AIA-3P
GRK: καὶ ἔδωκαν κλήρους αὐτοῖς
NAS: And they drew lots
KJV: And they gave forth their lots;
INT: And they gave lots for them

Acts 2:4 V-IIA-3S
GRK: τὸ πνεῦμα ἐδίδου ἀποφθέγγεσθαι αὐτοῖς
NAS: as the Spirit was giving them utterance.
KJV: as the Spirit gave them utterance.
INT: the Spirit gave to utter forth to them

Acts 2:19 V-FIA-1S
GRK: Καὶ δώσω τέρατα ἐν
NAS: AND I WILL GRANT WONDERS IN THE SKY
KJV: And I will shew wonders in
INT: and I will show wonders in

Acts 2:27 V-FIA-2S
GRK: ᾅδην οὐδὲ δώσεις τὸν ὅσιόν
NAS: NOR ALLOW YOUR HOLY ONE
KJV: neither wilt thou suffer thine
INT: Hades nor will you give the holy one

Acts 3:6 V-PIA-1S
GRK: τοῦτό σοι δίδωμι ἐν τῷ
NAS: I do have I give to you: In the name
KJV: such as I have give I thee: In
INT: this to you I give In the

Acts 3:16 V-AIA-3S
GRK: δι' αὐτοῦ ἔδωκεν αὐτῷ τὴν
NAS: which [comes] through Him has given him this
KJV: by him hath given him this
INT: by him gave to him the

Acts 4:12 V-RPM/P-NNS
GRK: οὐρανὸν τὸ δεδομένον ἐν ἀνθρώποις
NAS: heaven that has been given among
KJV: under heaven given among men,
INT: heaven which has been given among men

Acts 4:29 V-AMA-2S
GRK: αὐτῶν καὶ δὸς τοῖς δούλοις
NAS: of their threats, and grant that Your bond-servants
KJV: and grant unto thy
INT: of them and grant to the servants

Acts 5:31 V-ANA
GRK: αὐτοῦ τοῦ δοῦναι μετάνοιαν τῷ
NAS: and a Savior, to grant repentance
KJV: a Saviour, for to give repentance
INT: of him to give repentance

Acts 5:32 V-AIA-3S
GRK: ἅγιον ὃ ἔδωκεν ὁ θεὸς
NAS: whom God has given to those who obey
KJV: God hath given to them that obey
INT: Holy whom gave God

Acts 7:5 V-AIA-3S
GRK: καὶ οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ κληρονομίαν
NAS: But He gave him no inheritance
KJV: And he gave him none
INT: And not he did give to him an inheritance

Acts 7:5 V-ANA
GRK: καὶ ἐπηγγείλατο δοῦναι αὐτῷ εἰς
NAS: He promised that HE WOULD GIVE IT TO HIM AS A POSSESSION,
KJV: he promised that he would give it
INT: but promised to give to him for

Acts 7:8 V-AIA-3S
GRK: καὶ ἔδωκεν αὐτῷ διαθήκην
NAS: And He gave him the covenant
KJV: And he gave him the covenant
INT: And he gave to him a covenant

Acts 7:10 V-AIA-3S
GRK: αὐτοῦ καὶ ἔδωκεν αὐτῷ χάριν
NAS: his afflictions, and granted him favor
KJV: afflictions, and gave him favour
INT: of him and gave him favor

Acts 7:25 V-PIA-3S
GRK: χειρὸς αὐτοῦ δίδωσιν σωτηρίαν αὐτοῖς
NAS: that God was granting them deliverance
KJV: his hand would deliver them: but
INT: [the] hand of him is giving salvation them

Acts 7:38 V-ANA
GRK: λόγια ζῶντα δοῦναι ἡμῖν
NAS: living oracles to pass on to you.
KJV: the lively oracles to give unto us:
INT: oracles living to give to us

Acts 8:18 V-PIM/P-3S
GRK: τῶν ἀποστόλων δίδοται τὸ πνεῦμα
NAS: that the Spirit was bestowed through
KJV: Ghost was given, he offered
INT: of the apostles was given the Spirit

Acts 8:19 V-AMA-2P
GRK: λέγων Δότε κἀμοὶ τὴν
NAS: saying, Give this authority
KJV: Saying, Give me also this
INT: saying Give also to me the

Acts 9:41 V-APA-NMS
GRK: δοὺς δὲ αὐτῇ
NAS: And he gave her his hand and raised
KJV: And he gave her [his] hand,
INT: having given moreover her

Acts 10:40 V-AIA-3S
GRK: ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν αὐτὸν ἐμφανῆ
NAS: day and granted that He become
INT: day and gave him manifest

Acts 11:17 V-AIA-3S
GRK: ἴσην δωρεὰν ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ
NAS: if God gave to them the same gift
KJV: as God gave them the like
INT: like gift gave to them

Acts 11:18 V-AIA-3S
GRK: εἰς ζωὴν ἔδωκεν
NAS: God has granted to the Gentiles
KJV: to the Gentiles granted repentance
INT: unto life gave

Acts 12:23 V-AIA-3S
GRK: ὧν οὐκ ἔδωκεν τὴν δόξαν
NAS: him because he did not give God
KJV: him, because he gave not God
INT: for which not he gave the glory

Acts 13:20 V-AIA-3S
GRK: μετὰ ταῦτα ἔδωκεν κριτὰς ἕως
NAS: these things He gave [them] judges
KJV: that he gave [unto them] judges
INT: after these things he gave judges until

Acts 13:21 V-AIA-3S
GRK: βασιλέα καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ
NAS: and God gave them Saul
KJV: and God gave unto them Saul
INT: a king and gave to them

Acts 13:34 V-FIA-1S
GRK: εἴρηκεν ὅτι Δώσω ὑμῖν τὰ
NAS: in this way: I WILL GIVE YOU THE HOLY
KJV: on this wise, I will give you the sure
INT: he spoke I will give to you the

Acts 13:35 V-FIA-2S
GRK: λέγει Οὐ δώσεις τὸν ὅσιόν
NAS: in another [Psalm], 'YOU WILL NOT ALLOW YOUR HOLY ONE
KJV: not suffer thine
INT: he says not You will let the Holy One

Acts 14:3 V-PPA-DMS
GRK: χάριτος αὐτοῦ διδόντι σημεῖα καὶ
NAS: of His grace, granting that signs
KJV: grace, and granted signs and
INT: grace of him giving signs and

Acts 14:17 V-PPA-NMS
GRK: ὑμῖν ὑετοὺς διδοὺς καὶ καιροὺς
NAS: in that He did good and gave you rains
KJV: in that he did good, and gave us
INT: to us rains giving and seasons

Acts 15:8 V-APA-NMS
GRK: ἐμαρτύρησεν αὐτοῖς δοὺς τὸ πνεῦμα
NAS: testified to them giving them the Holy
KJV: witness, giving them
INT: bore witness to them having given the Spirit

Acts 17:25 V-PPA-NMS
GRK: τινος αὐτὸς διδοὺς πᾶσι ζωὴν
NAS: since He Himself gives to all
KJV: seeing he giveth to all
INT: anything himself giving to all life

Acts 19:31 V-ANA
GRK: παρεκάλουν μὴ δοῦναι ἑαυτὸν εἰς
NAS: to him and repeatedly urged him not to venture into the theater.
KJV: not adventure himself
INT: urged [him] not to venture himself into

Acts 20:32 V-ANA
GRK: οἰκοδομῆσαι καὶ δοῦναι τὴν κληρονομίαν
NAS: to build [you] up and to give [you] the inheritance
KJV: and to give you
INT: to build up and to give you an inheritance

Acts 20:35 V-PNA
GRK: ἐστιν μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν
NAS: blessed to give than
KJV: more blessed to give than to receive.
INT: it is more to give than to receive

Acts 24:26 V-FIP-3S
GRK: ὅτι χρήματα δοθήσεται αὐτῷ ὑπὸ
NAS: that money would be given him by Paul;
KJV: money should have been given him
INT: that riches will be given him by

Romans 4:20 V-APA-NMS
GRK: τῇ πίστει δοὺς δόξαν τῷ
NAS: in faith, giving glory
KJV: in faith, giving glory
INT: in faith having given glory

Romans 5:5 V-APP-GNS
GRK: ἁγίου τοῦ δοθέντος ἡμῖν
NAS: the Holy Spirit who was given to us.
KJV: Ghost which is given unto us.
INT: Holy having been given to us

Romans 11:8 V-AIA-3S
GRK: καθὼς γέγραπται Ἔδωκεν αὐτοῖς ὁ
NAS: GOD GAVE THEM A SPIRIT
KJV: God hath given them
INT: as it has been written Gave them

Romans 12:3 V-APP-GFS
GRK: χάριτος τῆς δοθείσης μοι παντὶ
NAS: the grace given to me I say
KJV: the grace given unto me,
INT: grace having been given to me to everyone

Romans 12:6 V-APP-AFS
GRK: χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα
NAS: to the grace given to us, [each of us is to exercise them accordingly]: if
KJV: to the grace that is given to us,
INT: grace having been given to us different

Romans 12:19 V-AMA-2P
GRK: ἀγαπητοί ἀλλὰ δότε τόπον τῇ
NAS: beloved, but leave room
KJV: but [rather] give place
INT: beloved but give place

Romans 14:12 V-FIA-3S
GRK: ἑαυτοῦ λόγον δώσει τῷ θεῷ
NAS: each one of us will give an account
KJV: every one of us shall give account of
INT: himself account will give to God

Romans 15:5 V-AOA-3S
GRK: τῆς παρακλήσεως δῴη ὑμῖν τὸ
NAS: may the God who gives perseverance
KJV: and consolation grant you to be
INT: encouragement give you the

Romans 15:15 V-APP-AFS
GRK: χάριν τὴν δοθεῖσάν μοι ὑπὸ
NAS: of the grace that was given me from God,
KJV: of the grace that is given to me
INT: grace having been given to me by

1 Corinthians 1:4 V-APP-DFS
GRK: θεοῦ τῇ δοθείσῃ ὑμῖν ἐν
NAS: of God which was given you in Christ
KJV: of God which is given you by
INT: of God having been given to you in

1 Corinthians 3:5 V-AIA-3S
GRK: ὁ κύριος ἔδωκεν
NAS: as the Lord gave [opportunity] to each one.
KJV: as the Lord gave to every man?
INT: the Lord gave

1 Corinthians 3:10 V-APP-AFS
GRK: θεοῦ τὴν δοθεῖσάν μοι ὡς
NAS: of God which was given to me, like
KJV: of God which is given unto me, as
INT: of God having been given to me as

1 Corinthians 7:25 V-PIA-1S
GRK: γνώμην δὲ δίδωμι ὡς ἠλεημένος
NAS: of the Lord, but I give an opinion
KJV: yet I give my judgment,
INT: judgment however I give as having received mercy

1 Corinthians 9:12 V-ASA-1P
GRK: τινα ἐνκοπὴν δῶμεν τῷ εὐαγγελίῳ
NAS: so that we will cause no
KJV: lest we should hinder
INT: any hindrance we should give to the gospel

1 Corinthians 11:15 V-RIM/P-3S
GRK: ἀντὶ περιβολαίου δέδοται αὐτῇ
NAS: to her? For her hair is given to her for a covering.
KJV: for [her] hair is given her for
INT: instead for a covering is given to her

1 Corinthians 12:7 V-PIM/P-3S
GRK: ἑκάστῳ δὲ δίδοται ἡ φανέρωσις
NAS: But to each one is given the manifestation
KJV: of the Spirit is given to every man
INT: to each moreover is given the manifestation

1 Corinthians 12:8 V-PIM/P-3S
GRK: τοῦ πνεύματος δίδοται λόγος σοφίας
NAS: For to one is given the word of wisdom
KJV: For to one is given by the Spirit
INT: the Spirit is given a word of wisdom

1 Corinthians 12:24 V-APA-NMS
GRK: ὑστερουμένῳ περισσοτέραν δοὺς τιμήν
NAS: the body, giving more abundant
KJV: together, having given more abundant
INT: being deficient more abundant having given honor

1 Corinthians 14:7 V-PPA-NNP
GRK: ἄψυχα φωνὴν διδόντα εἴτε αὐλὸς
NAS: or harp, in producing a sound, if
KJV: things without life giving sound,
INT: lifeless things a sound giving whether flute

1 Corinthians 14:7 V-ASA-3S
GRK: φθόγγοις μὴ δῷ πῶς γνωσθήσεται
NAS: if they do not produce a distinction
KJV: except they give a distinction
INT: sounds not they give how will be known

1 Corinthians 14:8 V-ASA-3S
GRK: σάλπιγξ φωνὴν δῷ τίς παρασκευάσεται
NAS: the bugle produces an indistinct
KJV: the trumpet give an uncertain
INT: a trumpet sound gives who will prepare himself

1 Corinthians 14:9 V-ASA-2P
GRK: εὔσημον λόγον δῶτε πῶς γνωσθήσεται
NAS: you, unless you utter by the tongue
KJV: ye, except ye utter by the tongue
INT: an intelligible speech you give how will be known

1 Corinthians 15:38 V-PIA-3S
GRK: δὲ θεὸς δίδωσιν αὐτῷ σῶμα
NAS: But God gives it a body just
KJV: But God giveth it a body
INT: but God gives to it a body

1 Corinthians 15:57 V-PPA-DMS
GRK: χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ
NAS: be to God, who gives us the victory
KJV: which giveth us
INT: [be] thanks who gives us the

2 Corinthians 1:22 V-APA-NMS
GRK: ἡμᾶς καὶ δοὺς τὸν ἀρραβῶνα
NAS: sealed us and gave [us] the Spirit
KJV: and given the earnest
INT: us and having given the pledge

2 Corinthians 5:5 V-APA-NMS
GRK: θεός ὁ δοὺς ἡμῖν τὸν
NAS: purpose is God, who gave to us the Spirit
KJV: also hath given unto us
INT: [is] God having given to us the

2 Corinthians 5:12 V-PPA-NMP
GRK: ἀλλὰ ἀφορμὴν διδόντες ὑμῖν καυχήματος
NAS: ourselves to you but [are] giving you an occasion
KJV: unto you, but give you occasion
INT: but occasion are giving to you of boasting

2 Corinthians 5:18 V-APA-GMS
GRK: Χριστοῦ καὶ δόντος ἡμῖν τὴν
NAS: Christ and gave us the ministry
KJV: and hath given to us
INT: Christ and having given to us the

2 Corinthians 6:3 V-PPA-NMP
GRK: ἐν μηδενὶ διδόντες προσκοπήν ἵνα
NAS: giving no cause for offense
KJV: Giving no offence
INT: in no one giving obstacle that

2 Corinthians 8:1 V-RPM/P-AFS
GRK: θεοῦ τὴν δεδομένην ἐν ταῖς
NAS: of God which has been given in the churches
KJV: of God bestowed on
INT: of God which has been given in the

2 Corinthians 8:5 V-AIA-3P
GRK: ἀλλὰ ἑαυτοὺς ἔδωκαν πρῶτον τῷ
NAS: but they first gave themselves
KJV: first gave their own selves
INT: but themselves they gave first to the

2 Corinthians 8:10 V-PIA-1S
GRK: ἐν τούτῳ δίδωμι τοῦτο γὰρ
NAS: I give [my] opinion
KJV: And herein I give [my] advice: for
INT: in this I give this indeed

2 Corinthians 8:16 V-PPA-DMS
GRK: θεῷ τῷ δόντι τὴν αὐτὴν
NAS: be to God who puts the same
KJV: which put the same
INT: to God who gives the same

2 Corinthians 9:9 V-AIA-3S
GRK: γέγραπται Ἐσκόρπισεν ἔδωκεν τοῖς πένησιν
NAS: HE SCATTERED ABROAD, HE GAVE TO THE POOR,
KJV: He hath dispersed abroad; he hath given to the poor:
INT: it has been written He scattered he gave to the poor

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Concordance Entries
Strong's Greek 1325

δέδωκα — 5 Occ.
δέδωκας — 11 Occ.
δεδώκει — 2 Occ.
δεδώκεισαν — 1 Occ.
δέδωκεν — 13 Occ.
δεδομένην — 1 Occ.
δεδομένον — 4 Occ.
δέδοται — 6 Occ.
διδῶ — 1 Occ.
δίδωμι — 9 Occ.
δίδωσιν — 11 Occ.
διδόασιν — 1 Occ.
διδόμενον — 1 Occ.
διδόναι — 6 Occ.
διδόντα — 2 Occ.
διδόντες — 2 Occ.
διδόντι — 2 Occ.
διδόντος — 2 Occ.
δίδοται — 3 Occ.
δίδοτε — 2 Occ.
δίδου — 2 Occ.
διδοὺς — 5 Occ.
δῷ — 6 Occ.
δῴη — 6 Occ.
δῶμεν — 5 Occ.
δῷς — 1 Occ.
δώσῃ — 1 Occ.
δώσει — 19 Occ.
δώσεις — 2 Occ.
δῶσιν — 1 Occ.
δώσω — 23 Occ.
δώσωμεν — 1 Occ.
δώσομεν — 1 Occ.
δώσουσιν — 5 Occ.
δῶτε — 3 Occ.
δοῖ — 1 Occ.
δόντα — 2 Occ.
δόντι — 1 Occ.
δόντος — 2 Occ.
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δότω — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.
ἔδωκεν — 65 Occ.
ἐδόθη — 31 Occ.
ἐδόθησαν — 2 Occ.
Additional Entries
δός — 16 Occ.
δότε — 14 Occ.
δοθῇ — 3 Occ.
δοθῆναι — 5 Occ.
δοθήσεται — 16 Occ.
δοθεῖσα — 1 Occ.
δοθεῖσαν — 7 Occ.
δοθείσῃ — 1 Occ.
δοθείσης — 3 Occ.
δοθέντος — 1 Occ.
δοῦναι — 33 Occ.
δοὺς — 11 Occ.
ἐδίδοσαν — 1 Occ.
ἐδίδου — 9 Occ.
ἐδίδουν — 2 Occ.
ἔδωκα — 2 Occ.
ἐδώκαμεν — 1 Occ.
ἔδωκαν — 8 Occ.
ἔδωκας — 8 Occ.
ἐδώκατέ — 3 Occ.


Prev
Top of Page
Top of Page