2250. ἡμέρα (hémera)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2250. ἡμέρα (hémera) — 390 Occurrences

Matthew 2:1 N-DFP
GRK: Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ
NAS: of Judea in the days of Herod
KJV: in the days of Herod
INT: of Judea in [the] days of Herod the

Matthew 3:1 N-DFP
GRK: ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ἐκείναις παραγίνεται
NAS: Now in those days John the Baptist
KJV: In those days came John
INT: moreover the days those comes

Matthew 4:2 N-AFP
GRK: καὶ νηστεύσας ἡμέρας τεσσεράκοντα καὶ
NAS: forty days and forty
KJV: forty days and
INT: And having fasted days forty and

Matthew 6:34 N-DFS
GRK: ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ κακία
NAS: for itself. Each day has enough
KJV: Sufficient unto the day [is] the evil
INT: Sufficient to the day [is] the trouble

Matthew 7:22 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ Κύριε κύριε
NAS: will say to Me on that day, 'Lord,
KJV: in that day, Lord, Lord,
INT: that the day Lord Lord

Matthew 9:15 N-NFP
GRK: ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ
NAS: as the bridegroom is with them, can they? But the days will come
KJV: them? but the days will come, when
INT: will come however days when will have been taken away

Matthew 10:15 N-DFS
GRK: Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ
NAS: and Gomorrah in the day of judgment
KJV: Gomorrha in the day of judgment, than
INT: of Gomorrah on day of judgment than

Matthew 11:12 N-GFP
GRK: δὲ τῶν ἡμερῶν Ἰωάννου τοῦ
NAS: From the days of John the Baptist
KJV: And from the days of John the Baptist
INT: moreover the days of John the

Matthew 11:22 N-DFS
GRK: ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ
NAS: and Sidon in [the] day of judgment
KJV: Sidon at the day of judgment, than
INT: will it be in day of judgment than

Matthew 11:24 N-DFS
GRK: ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἢ
NAS: of Sodom in [the] day of judgment,
KJV: of Sodom in the day of judgment, than
INT: will it be in day of judgment than

Matthew 12:36 N-DFS
GRK: λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως
NAS: an accounting for it in the day of judgment.
KJV: thereof in the day of judgment.
INT: an account in day of judgment

Matthew 12:40 N-AFP
GRK: κήτους τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς
NAS: WAS THREE DAYS AND THREE
KJV: was three days and three
INT: great fish three days and three

Matthew 12:40 N-AFP
GRK: γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς
NAS: of Man be three days and three nights
KJV: be three days and three
INT: earth three days and three

Matthew 13:1 N-DFS
GRK: Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐξελθὼν
NAS: That day Jesus went
KJV: The same day went Jesus
INT: And in the [same] day that having gone forth

Matthew 15:32 N-NFP
GRK: ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν
NAS: three days and have
KJV: now three days, and have
INT: because already days three they continue

Matthew 16:21 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
NAS: and be raised up on the third day.
KJV: be raised again the third day.
INT: the third day to be raised

Matthew 17:1 N-AFP
GRK: Καὶ μεθ' ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει
NAS: Six days later Jesus
KJV: after six days Jesus taketh
INT: And after days six takes with [him]

Matthew 17:23 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται καὶ
NAS: on the third day. And they were deeply
KJV: the third day he shall be raised again.
INT: the third day he will be raised up And

Matthew 20:2 N-AFS
GRK: δηναρίου τὴν ἡμέραν ἀπέστειλεν αὐτοὺς
NAS: for a denarius for the day, he sent
KJV: for a penny a day, he sent them
INT: a denarius the day he sent them

Matthew 20:6 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί
NAS: idle all day long?'
KJV: here all the day idle?
INT: all the day idle

Matthew 20:12 N-GFS
GRK: βάρος τῆς ἡμέρας καὶ τὸν
NAS: and the scorching heat of the day.'
KJV: and heat of the day.
INT: burden of the day and the

Matthew 20:19 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθήσεται
NAS: [Him], and on the third day He will be raised
KJV: the third day he shall rise again.
INT: the third day he will rise again

Matthew 22:23 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ
NAS: On that day [some] Sadducees (who say
KJV: The same day came to him
INT: that day came to him

Matthew 22:46 N-GFS
GRK: ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν
NAS: dare from that day on to ask
KJV: [man] from that day forth ask him
INT: that the day to question him

Matthew 23:30 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων
NAS: we had been [living] in the days of our fathers,
KJV: in the days of our
INT: in the days of the fathers

Matthew 24:19 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: who are nursing babies in those days!
KJV: in those days!
INT: those the days

Matthew 24:22 N-NFP
GRK: ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι οὐκ
NAS: Unless those days had been cut short,
KJV: those days should be shortened,
INT: had been shortened the days those not

Matthew 24:22 N-NFP
GRK: κολοβωθήσονται αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι
NAS: those days will be cut short.
KJV: those days shall be shortened.
INT: will be shortened the days those

Matthew 24:29 N-GFP
GRK: θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων ὁ
NAS: of those days THE SUN
KJV: of those days shall the sun
INT: tribulation the days of those the

Matthew 24:36 N-GFS
GRK: δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ
NAS: But of that day and hour no one
KJV: of that day and hour
INT: moreover the day that and

Matthew 24:37 N-NFP
GRK: γὰρ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε
NAS: will be just like the days of Noah.
KJV: But as the days of Noe [were], so
INT: indeed the days of the Noah

Matthew 24:38 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ταῖς
NAS: For as in those days before the flood
KJV: as in the days that were before
INT: in the days those

Matthew 24:38 N-GFS
GRK: ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε
NAS: until the day that Noah
KJV: until the day that
INT: until that day entered Noah

Matthew 24:42 N-DFS
GRK: οἴδατε ποίᾳ ἡμέρᾳ ὁ κύριος
NAS: which day your Lord
INT: you know on what day the Lord

Matthew 24:50 N-DFS
GRK: ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ
NAS: will come on a day when
KJV: shall come in a day when he looketh
INT: of that in a day in which not

Matthew 25:13 N-AFS
GRK: οἴδατε τὴν ἡμέραν οὐδὲ τὴν
NAS: for you do not know the day nor
KJV: ye know neither the day nor the hour
INT: you do know the day nor the

Matthew 26:2 N-AFP
GRK: μετὰ δύο ἡμέρας τὸ πάσχα
NAS: two days the Passover
KJV: two days is
INT: after two days the passover

Matthew 26:29 N-GFS
GRK: ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν
NAS: on until that day when
KJV: until that day when I drink
INT: until the day that when

Matthew 26:55 N-AFS
GRK: με καθ' ἡμέραν ἐν τῷ
NAS: Every day I used to sit
KJV: me? I sat daily with you
INT: me every day in the

Matthew 26:61 N-GFP
GRK: διὰ τριῶν ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι
NAS: and to rebuild it in three days.'
KJV: in three days.
INT: in three days to rebuild it

Matthew 27:40 N-DFP
GRK: ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν σῶσον
NAS: it in three days, save
KJV: [it] in three days, save thyself.
INT: in three days build [it] save

Matthew 27:63 N-AFP
GRK: Μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἐγείρομαι
NAS: three days I [am to] rise again.'
KJV: After three days I will rise again.
INT: After three days I arise

Matthew 27:64 N-GFS
GRK: τῆς τρίτης ἡμέρας μή ποτε
NAS: the third day, otherwise
KJV: until the third day, lest his
INT: the third day lest ever

Matthew 28:15 N-GFS
GRK: τῆς σήμερον ἡμέρας
INT: the present day

Matthew 28:20 N-AFP
GRK: πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς
INT: all the days until the

Mark 1:9 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἦλθεν Ἰησοῦς
NAS: In those days Jesus came
KJV: in those days, that Jesus came
INT: those days [that] came Jesus

Mark 1:13 N-AFP
GRK: ἐρήμῳ τεσσεράκοντα ἡμέρας πειραζόμενος ὑπὸ
NAS: forty days being tempted
KJV: the wilderness forty days, tempted of
INT: wilderness forty days tempted by

Mark 2:1 N-GFP
GRK: Καφαρναοὺμ δι' ἡμερῶν ἠκούσθη ὅτι
NAS: to Capernaum several days afterward,
KJV: after [some] days; and
INT: Capernaum after [some] days it was heard that

Mark 2:20 N-NFP
GRK: ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ
NAS: But the days will come when
KJV: But the days will come, when
INT: will come moreover days when will have been taken away

Mark 2:20 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
NAS: they will fast in that day.
KJV: in those days.
INT: those the days

Mark 4:27 N-AFS
GRK: νύκτα καὶ ἡμέραν καὶ ὁ
NAS: and gets up by day, and the seed
KJV: night and day, and the seed
INT: night and day and the

Mark 4:35 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης
NAS: On that day, when evening came,
KJV: the same day, when the even was come,
INT: that day evening having been become

Mark 5:5 N-GFS
GRK: νυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς
NAS: night and day, he was screaming
KJV: night and day, he was in
INT: night and day in the

Mark 6:11 Noun-DFS
GRK: Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως ἤ
KJV: Gomorrha in the day of judgment, than
INT: Gomorrah in day of judgment than

Mark 6:21 N-GFS
GRK: Καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου ὅτε
NAS: A strategic day came when
KJV: when a convenient day was come,
INT: And having come [a] day opportune when

Mark 8:1 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις πάλιν πολλοῦ
NAS: In those days, when there was again
KJV: In those days the multitude being
INT: those days again great

Mark 8:2 N-NFP
GRK: ὅτι ἤδη ἡμέραι τρεῖς προσμένουσίν
NAS: three days and have
KJV: with me three days, and have
INT: because already days three they continue

Mark 8:31 N-AFP
GRK: μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστῆναι
NAS: and after three days rise again.
KJV: after three days rise again.
INT: after three days to rise [again]

Mark 9:2 N-AFP
GRK: Καὶ μετὰ ἡμέρας ἓξ παραλαμβάνει
NAS: Six days later, Jesus
KJV: after six days Jesus taketh
INT: And after days six takes with [him]

Mark 9:31 N-AFP
GRK: μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
NAS: He will rise three days later.
KJV: he shall rise the third day.
INT: on the third day he will arise

Mark 10:34 N-AFP
GRK: μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀναστήσεται
NAS: [Him], and three days later
KJV: and the third day he shall rise again.
INT: on the third day he will rise again

Mark 13:17 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: who are nursing babies in those days!
KJV: in those days!
INT: those days

Mark 13:19 N-NFP
GRK: γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις
NAS: For those days will be a [time of] tribulation
KJV: [in] those days shall be
INT: indeed the days those tribulation

Mark 13:20 N-AFP
GRK: Κύριος τὰς ἡμέρας οὐκ ἂν
NAS: had shortened [those] days, no
KJV: had shortened those days, no
INT: [the] Lord the days no anyhow

Mark 13:20 N-AFP
GRK: ἐκολόβωσεν τὰς ἡμέρας
NAS: He chose, He shortened the days.
KJV: he hath shortened the days.
INT: he has shortened the days

Mark 13:24 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις μετὰ τὴν
NAS: But in those days, after
KJV: in those days, after that
INT: those the days after the

Mark 13:32 N-GFS
GRK: δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἢ
NAS: But of that day or hour
KJV: of that day and [that] hour
INT: moreover the day that or

Mark 14:1 N-AFP
GRK: μετὰ δύο ἡμέρας Καὶ ἐζήτουν
NAS: Bread were two days away;
KJV: two days was
INT: after two days And were seeking

Mark 14:12 N-DFS
GRK: τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων
NAS: On the first day of Unleavened
KJV: the first day of unleavened bread,
INT: on the first day of unleavened [bread]

Mark 14:25 N-GFS
GRK: ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης ὅταν
NAS: until that day when
KJV: until that day that I drink
INT: until the day that when

Mark 14:49 N-AFS
GRK: καθ' ἡμέραν ἤμην πρὸς
NAS: Every day I was with you in the temple
KJV: I was daily with you
INT: every day I was with

Mark 14:58 N-GFP
GRK: διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον
NAS: and in three days I will build
KJV: within three days I will build another
INT: in three days another not made with hands

Mark 15:29 N-DFP
GRK: ἐν τρισὶν ἡμέραις
NAS: and rebuild it in three days,
KJV: [it] in three days,
INT: in three days

Luke 1:5 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρῴδου βασιλέως
NAS: In the days of Herod, king
KJV: in the days of Herod,
INT: in the days of Herod king

Luke 1:7 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν
NAS: and they were both advanced in years.
KJV: [now] well stricken in years.
INT: in the years of them were

Luke 1:18 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς
NAS: and my wife is advanced in years.
KJV: well stricken in years.
INT: in the years of her

Luke 1:20 N-GFS
GRK: ἄχρι ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα
NAS: until the day when
KJV: until the day that
INT: until that day shall take place these things

Luke 1:23 N-NFP
GRK: ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τῆς λειτουργίας
NAS: When the days of his priestly service
KJV: that, as soon as the days of his
INT: were fulfilled the days the service

Luke 1:24 N-AFP
GRK: ταύτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν Ἐλισάβετ
NAS: After these days Elizabeth his wife
KJV: after those days his wife
INT: these days conceived Elizabeth

Luke 1:25 N-DFP
GRK: Κύριος ἐν ἡμέραις αἷς ἐπεῖδεν
NAS: has dealt with me in the days when
KJV: in the days wherein
INT: the Lord in [the] days in which he looked upon [me]

Luke 1:39 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη
NAS: Now at this time Mary arose
KJV: in those days, and went into
INT: in the days this went

Luke 1:59 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ
NAS: that on the eighth day they came
KJV: the eighth day they came
INT: on the day the eighth

Luke 1:75 N-DFP
GRK: πάσαις ταῖς ἡμέραις ἡμῶν
NAS: before Him all our days.
KJV: him, all the days of our life.
INT: all the days of our life

Luke 1:80 N-GFS
GRK: ἐρήμοις ἕως ἡμέρας ἀναδείξεως αὐτοῦ
NAS: until the day of his public appearance
KJV: till the day of his
INT: deserts until [the] day of appearance of him

Luke 2:1 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐξῆλθεν
NAS: Now in those days a decree went
KJV: those days, that there went out
INT: in the days those went out

Luke 2:6 N-NFP
GRK: ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ τεκεῖν
NAS: they were there, the days were completed
KJV: there, the days were accomplished
INT: were fulfilled the days of the giving birth

Luke 2:21 N-NFP
GRK: ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ
NAS: eight days had passed,
KJV: eight days were accomplished
INT: when were fulfilled days eight for the

Luke 2:22 N-NFP
GRK: ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ
NAS: And when the days for their purification
KJV: And when the days of her purification
INT: were fulfilled the days of the purification

Luke 2:36 N-DFP
GRK: προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς ζήσασα
NAS: She was advanced in years and had lived
KJV: was of a great age, and had lived
INT: was advanced in years great having lived

Luke 2:37 N-AFS
GRK: νύκτα καὶ ἡμέραν
NAS: night and day with fastings
KJV: night and day.
INT: night and day

Luke 2:43 N-AFP
GRK: τελειωσάντων τὰς ἡμέρας ἐν τῷ
NAS: after spending the full number of days, the boy
KJV: when they had fulfilled the days, as
INT: having completed the days as

Luke 2:44 N-GFS
GRK: συνοδίᾳ ἦλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ
NAS: and went a day's journey;
KJV: the company, went a day's journey; and
INT: company they went a day's journey and

Luke 2:46 N-AFP
GRK: ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὗρον
NAS: three days they found
KJV: that after three days they found him
INT: it came to pass after days three they found

Luke 4:2 N-AFP
GRK: ἡμέρας τεσσεράκοντα πειραζόμενος
NAS: for forty days, being tempted
KJV: Being forty days tempted of
INT: days forty being tempted

Luke 4:2 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ
NAS: those days, and when they had ended,
KJV: in those days he did eat nothing:
INT: in the days those and

Luke 4:16 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
KJV: on the sabbath day, and stood up
INT: on the day of the Sabbath

Luke 4:25 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις Ἠλίου ἐν
NAS: in Israel in the days of Elijah,
KJV: Israel in the days of Elias, when
INT: in the days of Elijah in

Luke 4:42 N-GFS
GRK: Γενομένης δὲ ἡμέρας ἐξελθὼν ἐπορεύθη
NAS: When day came, Jesus left
KJV: when it was day, he departed
INT: having arrived moreover [the] day having gone out he went

Luke 5:17 N-GFP
GRK: μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς
NAS: One day He was teaching;
KJV: on a certain day, as he
INT: one of the days that he

Luke 5:35 N-NFP
GRK: ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι καὶ ὅταν
NAS: But [the] days will come; and when
KJV: But the days will come, when
INT: will come moreover days also when

Luke 5:35 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις
NAS: they will fast in those days.
KJV: in those days.
INT: those the days

Luke 6:12 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐξελθεῖν
NAS: It was at this time that He went off
KJV: in those days, that he went out into
INT: in the days these he went out

Luke 6:13 N-NFS
GRK: ὅτε ἐγένετο ἡμέρα προσεφώνησεν τοὺς
NAS: And when day came, He called
KJV: it was day, he called
INT: when it became day he called to [him] the

Luke 6:23 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ καὶ σκιρτήσατε
NAS: Be glad in that day and leap
KJV: in that day, and leap for joy:
INT: that the day and leap for joy

Luke 8:22 N-GFP
GRK: μιᾷ τῶν ἡμερῶν καὶ αὐτὸς
NAS: on one of [those] days Jesus and His disciples
KJV: on a certain day, that he
INT: one of the days also he

Luke 9:12 N-NFS
GRK: Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν
NAS: Now the day was ending, and the twelve
KJV: And when the day began to wear away,
INT: and [the] day began to decline

Luke 9:22 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι
NAS: and be raised up on the third day.
KJV: be raised the third day.
INT: the third day to be raised

Luke 9:23 N-AFS
GRK: αὐτοῦ καθ' ἡμέραν καὶ ἀκολουθείτω
KJV: his cross daily, and follow
INT: of him every daily and let him follow

Luke 9:28 N-NFP
GRK: τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτὼ καὶ
NAS: Some eight days after these
KJV: about an eight days after these
INT: these about days eight and

Luke 9:36 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν
NAS: in those days any
KJV: those days any
INT: those the days anything of what

Luke 9:37 N-DFS
GRK: τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ κατελθόντων αὐτῶν
NAS: On the next day, when they came down
KJV: the next day, when they
INT: the next day on having come down of them

Luke 9:51 N-AFP
GRK: συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήμψεως
NAS: When the days were approaching
KJV: when the time was come
INT: to be fulfilled the days of the ascension

Luke 10:12 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον
NAS: to you, it will be more tolerable in that day for Sodom
KJV: in that day for Sodom, than
INT: in the day that more tolerable

Luke 11:3 N-AFS
GRK: τὸ καθ' ἡμέραν
NAS: Give us each day our daily bread.
KJV: us day by day our daily
INT: each day

Luke 12:46 N-DFS
GRK: ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ᾗ οὐ
NAS: will come on a day when
KJV: will come in a day when he looketh
INT: that in a day in which not

Luke 13:14 N-NFP
GRK: ὅτι Ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν
NAS: There are six days in which
KJV: There are six days in which
INT: Six days they are in

Luke 13:14 N-DFS
GRK: μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
NAS: and not on the Sabbath day.
KJV: not on the sabbath day.
INT: not on the day of the Sabbath

Luke 13:16 N-DFS
GRK: τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
NAS: bond on the Sabbath day?
KJV: bond on the sabbath day?
INT: this on the day of the Sabbath

Luke 14:5 N-DFS
GRK: αὐτὸν ἐν ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου
NAS: pull him out on a Sabbath day?
KJV: on the sabbath day?
INT: him on day the sabbath

Luke 15:13 N-AFP
GRK: οὐ πολλὰς ἡμέρας συναγαγὼν πάντα
NAS: And not many days later, the younger
KJV: not many days after the younger
INT: not many days having gathered together all

Luke 16:19 N-AFS
GRK: εὐφραινόμενος καθ' ἡμέραν λαμπρῶς
NAS: in splendor every day.
KJV: sumptuously every day:
INT: making good cheer every day in splendor

Luke 17:4 N-GFS
GRK: ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμαρτήσῃ εἰς
NAS: times a day, and returns
KJV: seven times in a day, and
INT: seven times in the day he should sin against

Luke 17:22 N-NFP
GRK: μαθητάς Ἐλεύσονται ἡμέραι ὅτε ἐπιθυμήσετε
NAS: to the disciples, The days will come
KJV: the disciples, The days will come,
INT: disciples Will come days when you will desire

Luke 17:22 N-GFP
GRK: μίαν τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ
NAS: one of the days of the Son
KJV: one of the days of the Son
INT: one of the days of the Son

Luke 17:24 Noun-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ
INT: in the day of him

Luke 17:26 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις Νῶε οὕτως
NAS: as it happened in the days of Noah,
KJV: it was in the days of Noe, so
INT: in the days of Noah thus

Luke 17:26 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ
NAS: it will be also in the days of the Son
KJV: also in the days of the Son of man.
INT: in the days of the Son

Luke 17:27 N-GFS
GRK: ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθεν Νῶε
NAS: until the day that Noah
KJV: until the day that
INT: until that day entered Noah

Luke 17:28 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις Λώτ ἤσθιον
NAS: as happened in the days of Lot:
KJV: in the days of Lot;
INT: in the days of Lot they were eating

Luke 17:29 N-DFS
GRK: ᾗ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθεν Λὼτ
NAS: but on the day that Lot went
KJV: But the same day that Lot went
INT: in that moreover day went out Lot

Luke 17:30 N-DFS
GRK: ἔσται ᾗ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς
NAS: the same on the day that the Son
INT: will it be in that day the Son

Luke 17:31 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὃς ἔσται
NAS: On that day, the one who
KJV: In that day, he which shall be
INT: that day [he] who will be

Luke 18:7 N-GFS
GRK: βοώντων αὐτῷ ἡμέρας καὶ νυκτός
NAS: who cry to Him day and night,
KJV: which cry day and night
INT: cry to him day and night

Luke 18:33 N-DFS
GRK: καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ
NAS: Him; and the third day He will rise again.
KJV: and the third day he shall rise again.
INT: and on the day third

Luke 19:42 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ καὶ
NAS: in this day, even
KJV: thy day, the things
INT: in the day this even

Luke 19:43 N-NFP
GRK: ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σὲ
NAS: For the days will come upon you when
KJV: For the days shall come upon
INT: for will come days upon you

Luke 19:47 N-AFS
GRK: τὸ καθ' ἡμέραν ἐν τῷ
INT: every day in the

Luke 20:1 N-GFP
GRK: μιᾷ τῶν ἡμερῶν διδάσκοντος αὐτοῦ
NAS: On one of the days while He was teaching
KJV: one of those days, as he taught
INT: one of the days as was teaching he

Luke 21:6 N-NFP
GRK: θεωρεῖτε ἐλεύσονται ἡμέραι ἐν αἷς
NAS: you are looking at, the days will come
KJV: ye behold, the days will come,
INT: you are beholding will come days in which

Luke 21:22 N-NFP
GRK: ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως αὗταί
NAS: these are days of vengeance,
KJV: be the days of vengeance,
INT: for days of avenging these

Luke 21:23 N-DFP
GRK: ἐκείναις ταῖς ἡμέραις ἔσται γὰρ
NAS: in those days; for there will be great
KJV: in those days! for there shall be
INT: those the days there will be indeed

Luke 21:34 N-NFS
GRK: αἰφνίδιος ἡ ἡμέρα ἐκείνη
NAS: of life, and that day will not come
KJV: and [so] that day come upon
INT: suddenly the day that

Luke 21:37 N-AFP
GRK: δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ
NAS: Now during the day He was teaching
KJV: And in the day time he was teaching
INT: moreover the day in the

Luke 22:7 N-NFS
GRK: δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων
NAS: came the [first] day of Unleavened
KJV: came the day of unleavened bread,
INT: moreover the day of unleavend [bread]

Luke 22:53 N-AFS
GRK: καθ' ἡμέραν ὄντος μου
KJV: I was daily with you
INT: every day I was of me

Luke 22:66 N-NFS
GRK: ὡς ἐγένετο ἡμέρα συνήχθη τὸ
NAS: When it was day, the Council of elders
KJV: it was day, the elders
INT: when it became day were gathered together the

Luke 23:7 N-DFP
GRK: ταύταις ταῖς ἡμέραις
NAS: also was in Jerusalem at that time.
KJV: at that time.
INT: those days

Luke 23:12 N-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ' ἀλλήλων
NAS: that very day; for before they had been
KJV: And the same day Pilate and
INT: same the day with one another

Luke 23:29 N-NFP
GRK: ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς
NAS: For behold, the days are coming when
KJV: For, behold, the days are coming, in
INT: Behold are coming days in which

Luke 23:54 N-NFS
GRK: Καὶ ἡμέρα ἦν παρασκευῆς
NAS: It was the preparation day, and the Sabbath
KJV: And that day was the preparation,
INT: And [the] day it was of preparation

Luke 24:7 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστῆναι
NAS: and the third day rise again.
KJV: and the third day rise again.
INT: the third day to arise

Luke 24:13 N-DFS
GRK: αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἦσαν πορευόμενοι
NAS: that very day to a village
KJV: that same day to a village
INT: same the day were going

Luke 24:18 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις
NAS: here in these days?
KJV: in these days?
INT: in the days these

Luke 24:21 N-AFS
GRK: τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει ἀφ'
NAS: it is the third day since
KJV: the third day since these things
INT: third this day it brings from

Luke 24:29 N-NFS
GRK: ἤδη ἡ ἡμέρα καὶ εἰσῆλθεν
NAS: evening, and the day is now
KJV: evening, and the day is far spent. And
INT: now the day And he entered in

Luke 24:46 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ
NAS: from the dead the third day,
KJV: the dead the third day:
INT: the third day

John 1:39 N-AFS
GRK: ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην ὥρα
NAS: and they stayed with Him that day, for it was about
KJV: him that day: for it was
INT: they abode the day that [The] hour

John 2:1 N-DFS
GRK: Καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ
NAS: On the third day there was a wedding
KJV: And the third day there was a marriage
INT: And on the day third

John 2:12 N-AFP
GRK: οὐ πολλὰς ἡμέρας
NAS: there a few days.
KJV: not many days.
INT: not many days

John 2:19 N-DFP
GRK: ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ αὐτόν
NAS: and in three days I will raise
KJV: in three days I will raise it
INT: in three days I will raise up it

John 2:20 N-DFP
GRK: ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν
NAS: it up in three days?
KJV: in three days?
INT: in three days will raise up it

John 4:40 N-AFP
GRK: ἐκεῖ δύο ἡμέρας
NAS: there two days.
KJV: there two days.
INT: there two days

John 4:43 N-AFP
GRK: τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν
NAS: the two days He went forth
KJV: after two days he departed thence,
INT: the two days he went forth from there

John 5:9 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ
NAS: Now it was the Sabbath on that day.
KJV: on the same day was the sabbath.
INT: that day

John 6:39 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: but raise it up on the last day.
KJV: at the last day.
INT: the last day

John 6:40 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: will raise him up on the last day.
KJV: up at the last day.
INT: the last day

John 6:44 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: him up on the last day.
KJV: up at the last day.
INT: the last day

John 6:54 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: him up on the last day.
KJV: up at the last day.
INT: in the last day

John 7:37 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ τῇ μεγάλῃ
NAS: on the last day, the great
KJV: the last day, that great
INT: the last day the great

John 8:56 N-AFS
GRK: ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν
NAS: to see My day, and he saw
KJV: see my day: and he saw
INT: he should see day my

John 9:4 N-NFS
GRK: με ἕως ἡμέρα ἐστίν ἔρχεται
NAS: Me as long as it is day; night
KJV: while it is day: the night cometh,
INT: me while day it is comes

John 9:14 N-DFS
GRK: ἐν ᾗ ἡμέρᾳ τὸν πηλὸν
NAS: it was a Sabbath on the day when
INT: in when day the clay

John 11:6 N-AFP
GRK: τόπῳ δύο ἡμέρας
NAS: two days [longer] in the place
KJV: he abode two days still in
INT: place two days

John 11:9 N-GFS
GRK: εἰσιν τῆς ἡμέρας ἐάν τις
NAS: not twelve hours in the day? If anyone
KJV: twelve hours in the day? If any man
INT: are there in the day If anyone

John 11:9 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ οὐ προσκόπτει
NAS: walks in the day, he does not stumble,
KJV: walk in the day, he stumbleth not,
INT: in the day not he stumbles

John 11:17 N-AFP
GRK: τέσσαρας ἤδη ἡμέρας ἔχοντα ἐν
NAS: in the tomb four days.
KJV: the grave four days already.
INT: four already days having been in

John 11:24 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: in the resurrection on the last day.
KJV: at the last day.
INT: the last day

John 11:53 N-GFS
GRK: οὖν τῆς ἡμέρας ἐβουλεύσαντο ἵνα
NAS: So from that day on they planned together
KJV: that day forth they took counsel together
INT: therefore day they took counsel together that

John 12:1 N-GFP
GRK: πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα
NAS: six days before
KJV: Jesus six days before the passover
INT: before six days the passover

John 12:7 N-AFS
GRK: εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ
NAS: that she may keep it for the day of My burial.
KJV: alone: against the day of my burying
INT: for the day of the burial

John 12:48 N-DFS
GRK: τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ
NAS: will judge him at the last day.
KJV: in the last day.
INT: the last day

John 14:20 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ὑμεῖς γνώσεσθε
NAS: In that day you will know
KJV: At that day ye shall know
INT: that day you will know

John 16:23 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ
NAS: In that day you will not question
KJV: in that day ye shall ask
INT: that day of me not

John 16:26 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ
NAS: In that day you will ask in My name,
KJV: At that day ye shall ask in
INT: that day in the

John 19:31 N-NFS
GRK: μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου τοῦ
KJV: was an high day,) besought Pilate
INT: great the day the

John 20:19 N-DFS
GRK: ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ
NAS: when it was evening on that day, the first
KJV: Then the same day at evening, being
INT: evening the day same the

John 20:26 N-AFP
GRK: Καὶ μεθ' ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν
NAS: eight days His disciples
KJV: after eight days again his
INT: And after days eight again

Acts 1:2 N-GFS
GRK: ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος τοῖς
NAS: until the day when He was taken
KJV: Until the day in which
INT: until the day having given command to the

Acts 1:3 N-GFP
GRK: τεκμηρίοις δι' ἡμερῶν τεσσεράκοντα ὀπτανόμενος
NAS: [a period of] forty days and speaking
KJV: of them forty days, and speaking
INT: proofs during days forty being seen

Acts 1:5 N-AFP
GRK: πολλὰς ταύτας ἡμέρας
NAS: Spirit not many days from now.
KJV: not many days hence.
INT: many these days

Acts 1:15 N-DFP
GRK: ΕΝ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ταύταις ἀναστὰς
NAS: At this time Peter stood
KJV: in those days Peter stood up
INT: in the days this having stood up

Acts 1:22 N-GFS
GRK: ἕως τῆς ἡμέρας ἧς ἀνελήμφθη
NAS: until the day that He was taken
KJV: unto that same day that
INT: until the day in which he was taken up

Acts 2:1 N-AFS
GRK: συμπληροῦσθαι τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς
NAS: When the day of Pentecost had come,
KJV: when the day of Pentecost
INT: ariving of the day of Pentecost

Acts 2:15 N-GFS
GRK: τρίτη τῆς ἡμέρας
NAS: hour of the day;
KJV: [but] the third hour of the day.
INT: third of the day

Acts 2:17 N-DFP
GRK: ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις λέγει ὁ
NAS: AND IT SHALL BE IN THE LAST DAYS,' God
KJV: in the last days, saith God,
INT: the last days says

Acts 2:18 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ
NAS: I WILL IN THOSE DAYS POUR FORTH
KJV: in those days of my
INT: in the days those will I pour out

Acts 2:20 N-AFS
GRK: πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν Κυρίου τὴν
NAS: AND GLORIOUS DAY OF THE LORD
KJV: and notable day of the Lord come:
INT: before come [the] day of [the] Lord

Acts 2:29 N-GFS
GRK: ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης
NAS: and his tomb is with us to this day.
KJV: unto this day.
INT: unto the day this

Acts 2:41 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ψυχαὶ
NAS: were baptized; and that day there were added
KJV: the same day there were added
INT: on the day that souls

Acts 2:46 N-AFS
GRK: καθ' ἡμέραν τε προσκαρτεροῦντες
NAS: Day by day continuing with one mind
INT: every day and steadfastly continuing

Acts 2:47 N-AFS
GRK: σωζομένους καθ' ἡμέραν ἐπὶ τὸ
NAS: to their number day by day those
INT: were being saved every day to their

Acts 3:2 N-AFS
GRK: ἐτίθουν καθ' ἡμέραν πρὸς τὴν
NAS: every day at the gate
KJV: whom they laid daily at the gate
INT: they placed every day at the

Acts 3:24 N-AFP
GRK: κατήγγειλαν τὰς ἡμέρας ταύτας
NAS: announced these days.
KJV: foretold of these days.
INT: proclaimed the days these

Acts 5:36 N-GFP
GRK: τούτων τῶν ἡμερῶν ἀνέστη Θευδᾶς
NAS: For some time ago Theudas
KJV: before these days rose up Theudas,
INT: these days rose up Theudas

Acts 5:37 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς ἀπογραφῆς
NAS: rose up in the days of the census
KJV: in the days of the taxing,
INT: in the days of the census

Acts 5:42 N-AFS
GRK: πᾶσάν τε ἡμέραν ἐν τῷ
NAS: And every day, in the temple
KJV: And daily in the temple,
INT: every moreover day in the

Acts 6:1 N-DFP
GRK: ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ ταύταις πληθυνόντων
NAS: at this time while the disciples
KJV: those days, when the number
INT: moreover the days this multiplying

Acts 7:8 N-DFS
GRK: αὐτὸν τῇ ἡμέρᾳ τῇ ὀγδόῃ
NAS: him on the eighth day; and Isaac
KJV: him the eighth day; and Isaac
INT: him the day eighth

Acts 7:26 N-DFS
GRK: τε ἐπιούσῃ ἡμέρᾳ ὤφθη αὐτοῖς
NAS: On the following day he appeared
KJV: the next day he shewed himself
INT: and following day he appeared to those who

Acts 7:41 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ
NAS: At that time they made a calf
KJV: in those days, and offered
INT: in the days those and

Acts 7:45 N-GFP
GRK: ἕως τῶν ἡμερῶν Δαυίδ
NAS: our fathers, until the time of David.
KJV: fathers, unto the days of David;
INT: until the days of David

Acts 8:1 N-DFS
GRK: ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ διωγμὸς μέγας
NAS: with putting him to death. And on that day a great
KJV: at that time there was a great
INT: that the day a persecution great

Acts 9:9 N-AFP
GRK: καὶ ἦν ἡμέρας τρεῖς μὴ
NAS: And he was three days without sight,
KJV: he was three days without sight,
INT: And he was days three not

Acts 9:19 N-AFP
GRK: Δαμασκῷ μαθητῶν ἡμέρας τινάς
NAS: for several days he was with the disciples
KJV: Saul certain days with the disciples
INT: Damascus [the] disciples days certain

Acts 9:23 N-NFP
GRK: δὲ ἐπληροῦντο ἡμέραι ἱκαναί συνεβουλεύσαντο
NAS: When many days had elapsed, the Jews
KJV: that many days were fulfilled,
INT: moreover were passed days many consulted together

Acts 9:24 N-GFS
GRK: τὰς πύλας ἡμέρας τε καὶ
NAS: watching the gates day and night so
KJV: they watched the gates day and night
INT: the gates day and also

Acts 9:37 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἀσθενήσασαν
NAS: And it happened at that time that she fell sick
KJV: those days, that she was sick,
INT: in the days those [that] having become sick

Acts 9:43 N-AFP
GRK: Ἐγένετο δὲ ἡμέρας ἱκανὰς μεῖναι
NAS: many days in Joppa
KJV: tarried many days in Joppa
INT: it came to pass moreover days many he abode

Acts 10:3 N-GFS
GRK: ἐνάτην τῆς ἡμέρας ἄγγελον τοῦ
NAS: hour of the day he clearly
KJV: hour of the day an angel
INT: the ninth of the day an angel

Acts 10:30 N-GFS
GRK: Ἀπὸ τετάρτης ἡμέρας μέχρι ταύτης
NAS: said, Four days ago to this
KJV: said, Four days ago I was
INT: Ago four days until this

Acts 10:40 N-DFS
GRK: τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ καὶ ἔδωκεν
NAS: Him up on the third day and granted
KJV: raised up the third day, and shewed
INT: the third day and gave

Acts 10:48 N-AFP
GRK: αὐτὸν ἐπιμεῖναι ἡμέρας τινάς
NAS: him to stay on for a few days.
KJV: to tarry certain days.
INT: him to remain days some

Acts 11:27 N-DFP
GRK: ΔΕ ΤΑΙΣ ΗΜΕΡΑΙΣ κατῆλθον ἀπὸ
NAS: at this time some prophets
KJV: in these days came prophets
INT: moreover days came down from

Acts 12:3 N-NFP
GRK: δὲ αἱ ἡμέραι τῶν ἀζύμων
NAS: Now it was during the days of Unleavened
KJV: were the days of unleavened bread.)
INT: moreover the days of the unleavened [bread]

Acts 12:18 N-GFS
GRK: Γενομένης δὲ ἡμέρας ἦν τάραχος
NAS: Now when day came, there was no
KJV: as soon as it was day, there was
INT: having come moreover day there was disturbance

Acts 12:21 N-DFS
GRK: τακτῇ δὲ ἡμέρᾳ ὁ Ἡρῴδης
NAS: On an appointed day Herod, having put
KJV: And upon a set day Herod, arrayed
INT: on the appointed moreover day Herod

Acts 13:14 N-DFS
GRK: συναγωγὴν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
NAS: and on the Sabbath day they went
KJV: on the sabbath day, and sat down.
INT: synagogue on the day of the Sabbath

Acts 13:31 N-AFP
GRK: ὤφθη ἐπὶ ἡμέρας πλείους τοῖς
NAS: and for many days He appeared to those
KJV: many days of them which came up with
INT: appeared for days many to the [ones]

Acts 13:41 N-DFP
GRK: ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν ἔργον
NAS: A WORK IN YOUR DAYS, A WORK
KJV: in your days, a work which
INT: in the days of you a work

Acts 15:7 N-GFP
GRK: ὅτι ἀφ' ἡμερῶν ἀρχαίων ἐν
NAS: that in the early days God
KJV: how that a good while ago God
INT: that from days ancient among

Acts 15:36 N-AFP
GRK: δέ τινας ἡμέρας εἶπεν πρὸς
NAS: After some days Paul said
KJV: And some days after Paul
INT: moreover some days said to

Acts 16:5 N-AFS
GRK: ἀριθμῷ καθ' ἡμέραν
KJV: increased in number daily.
INT: in number every day

Acts 16:12 N-AFP
GRK: πόλει διατρίβοντες ἡμέρας τινάς
NAS: city for some days.
KJV: abiding certain days.
INT: city staying days some

Acts 16:13 N-DFS
GRK: τῇ τε ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων
NAS: And on the Sabbath day we went outside
INT: on the moreover day of the Sabbath

Acts 16:18 N-AFP
GRK: ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας διαπονηθεὶς δὲ
NAS: for many days. But Paul
KJV: did she many days. But Paul,
INT: for many days having been distressed however

Acts 16:35 N-GFS
GRK: Ἡμέρας δὲ γενομένης
NAS: Now when day came,
KJV: when it was day, the magistrates
INT: day moreover having come

Acts 17:11 N-AFS
GRK: τὸ καθ' ἡμέραν ἀνακρίνοντες τὰς
KJV: the scriptures daily, whether
INT: on the every day examining the

Acts 17:17 N-AFS
GRK: κατὰ πᾶσαν ἡμέραν πρὸς τοὺς
NAS: every day with those
INT: on the every day with those who

Acts 17:31 N-AFS
GRK: καθότι ἔστησεν ἡμέραν ἐν ᾗ
NAS: He has fixed a day in which
KJV: he hath appointed a day, in
INT: because he set a day in which

Acts 18:18 N-AFP
GRK: ἔτι προσμείνας ἡμέρας ἱκανὰς τοῖς
NAS: many days longer,
KJV: a good while, and then took his leave
INT: yet having remained days many the

Acts 19:9 N-AFS
GRK: μαθητάς καθ' ἡμέραν διαλεγόμενος ἐν
INT: disciples every day reasoning in

Acts 20:6 N-AFP
GRK: μετὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων
NAS: after the days of Unleavened
KJV: after the days of unleavened bread,
INT: after the days of the unleavened bread

Acts 20:6 N-GFP
GRK: Τρῳάδα ἄχρι ἡμερῶν πέντε ὅπου
NAS: within five days; and there we stayed
KJV: in five days; where we abode
INT: Troas until days five where

Acts 20:6 N-AFP
GRK: ὅπου διετρίψαμεν ἡμέρας ἑπτά
NAS: we stayed seven days.
KJV: we abode seven days.
INT: where we stayed days seven

Acts 20:16 N-AFS
GRK: αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς
NAS: if possible, on the day of Pentecost.
KJV: at Jerusalem the day of Pentecost.
INT: for him the day of Pentecost

Acts 20:18 N-GFS
GRK: ἀπὸ πρώτης ἡμέρας ἀφ' ἧς
NAS: from the first day that I set foot
KJV: from the first day that I came
INT: from the first day on which

Acts 20:26 N-DFS
GRK: τῇ σήμερον ἡμέρᾳ ὅτι καθαρός
NAS: to you this day that I am
KJV: to record this day, that I
INT: this day that pure

Acts 20:31 N-AFS
GRK: νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην
NAS: that night and day for a period of three years
KJV: night and day with tears.
INT: night and day not I ceased

Acts 21:4 N-AFP
GRK: ἐπεμείναμεν αὐτοῦ ἡμέρας ἑπτά οἵτινες
NAS: seven days; and they kept telling
KJV: there seven days: who said
INT: we remained there days seven who

Acts 21:5 N-AFP
GRK: ἡμᾶς τὰς ἡμέρας ἐξελθόντες ἐπορευόμεθα
NAS: When our days there were ended,
KJV: accomplished those days, we departed
INT: we the days having set out we journeyed

Acts 21:7 N-AFS
GRK: ἀδελφοὺς ἐμείναμεν ἡμέραν μίαν παρ'
NAS: we stayed with them for a day.
KJV: them one day.
INT: brothers we abode day one with

Acts 21:10 N-AFP
GRK: Ἐπιμενόντων δὲ ἡμέρας πλείους κατῆλθέν
NAS: there for some days, a prophet
KJV: [there] many days, there came down
INT: remaining moreover days many came down

Acts 21:15 N-AFP
GRK: δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἐπισκευασάμενοι
NAS: these days we got ready
KJV: those days we took up our carriages,
INT: moreover the days these having packed the baggage

Acts 21:26 N-DFS
GRK: τῇ ἐχομένῃ ἡμέρᾳ σὺν αὐτοῖς
NAS: and the next day, purifying
KJV: and the next day purifying himself
INT: on the next day with them

Acts 21:26 N-GFP
GRK: ἐκπλήρωσιν τῶν ἡμερῶν τοῦ ἁγνισμοῦ
NAS: of the completion of the days of purification,
KJV: the accomplishment of the days of purification,
INT: fulfillment of the days of the purification

Acts 21:27 N-NFP
GRK: αἱ ἑπτὰ ἡμέραι συντελεῖσθαι οἱ
NAS: When the seven days were almost over,
KJV: when the seven days were almost ended,
INT: the seven days to be completed the

Acts 21:38 N-GFP
GRK: τούτων τῶν ἡμερῶν ἀναστατώσας καὶ
NAS: who some time ago
KJV: these days madest an uproar,
INT: these the days having led a revolt and

Acts 23:1 N-GFS
GRK: ταύτης τῆς ἡμέρας
NAS: before God up to this day.
KJV: until this day.
INT: this day

Acts 23:12 N-GFS
GRK: Γενομένης δὲ ἡμέρας ποιήσαντες συστροφὴν
NAS: When it was day, the Jews
KJV: when it was day, certain
INT: having become moreover day having made a conspiracy

Acts 24:1 N-AFP
GRK: δὲ πέντε ἡμέρας κατέβη ὁ
NAS: five days the high priest
KJV: five days Ananias
INT: moreover five days came down the

Acts 24:11 N-NFP
GRK: εἰσίν μοι ἡμέραι δώδεκα ἀφ'
NAS: more than twelve days ago I went
KJV: yet but twelve days since I
INT: there are to me days twelve from

Acts 24:24 N-AFP
GRK: Μετὰ δὲ ἡμέρας τινὰς παραγενόμενος
NAS: But some days later Felix
KJV: after certain days, when Felix came
INT: after moreover days certain having arrived

Acts 25:1 N-AFP
GRK: μετὰ τρεῖς ἡμέρας ἀνέβη εἰς
NAS: in the province, three days later went
KJV: after three days he ascended from
INT: after three days went up to

Acts 25:6 N-AFP
GRK: ἐν αὐτοῖς ἡμέρας οὐ πλείους
NAS: or ten days among them, he went down
KJV: than ten days, he went down unto
INT: among them days not more than

Acts 25:13 N-GFP
GRK: Ἡμερῶν δὲ διαγενομένων
NAS: when several days had elapsed,
KJV: after certain days king Agrippa
INT: days moreover having passed

Acts 25:14 N-AFP
GRK: δὲ πλείους ἡμέρας διέτριβον ἐκεῖ
NAS: many days there,
KJV: there many days, Festus declared
INT: moreover many days they stayed there

Acts 26:7 N-AFS
GRK: νύκτα καὶ ἡμέραν λατρεῦον ἐλπίζει
NAS: [God] night and day. And for this
KJV: instantly serving [God] day and night,
INT: night and day serving hope

Acts 26:13 N-GFS
GRK: ἡμέρας μέσης κατὰ
NAS: at midday, O King, I saw
KJV: At midday, O king, I saw
INT: day mid on

Acts 26:22 N-GFS
GRK: ἄχρι τῆς ἡμέρας ταύτης ἕστηκα
NAS: I stand to this day testifying both
KJV: unto this day, witnessing both
INT: unto the day this I have stood

Acts 27:7 N-DFP
GRK: ἱκαναῖς δὲ ἡμέραις βραδυπλοοῦντες καὶ
NAS: for a good many days, and with difficulty
KJV: many days, and
INT: many moreover days sailing slowly and

Acts 27:20 N-AFP
GRK: ἐπὶ πλείονας ἡμέρας χειμῶνός τε
NAS: appeared for many days, and no small
KJV: in many days appeared, and
INT: for many days storm and

Acts 27:29 N-AFS
GRK: τέσσαρας ηὔχοντο ἡμέραν γενέσθαι
NAS: and wished for daybreak.
KJV: the stern, and wished for the day.
INT: four they prayed day to come

Acts 27:33 N-NFS
GRK: δὲ οὗ ἡμέρα ἤμελλεν γίνεσθαι
NAS: Until the day was about to dawn,
KJV: And while the day was coming on,
INT: moreover which day was about to come

Acts 27:33 N-AFS
GRK: Τεσσαρεσκαιδεκάτην σήμερον ἡμέραν προσδοκῶντες ἄσιτοι
NAS: is the fourteenth day that you have been constantly
KJV: is the fourteenth day that ye have tarried
INT: The fourteenth today [is] day watching without taking food

Acts 27:39 N-NFS
GRK: Ὅτε δὲ ἡμέρα ἐγένετο τὴν
NAS: When day came,
KJV: when it was day, they knew not
INT: when moreover day it was the

Acts 28:7 N-AFP
GRK: ἀναδεξάμενος ἡμᾶς ἡμέρας τρεῖς φιλοφρόνως
NAS: us courteously three days.
KJV: and lodged us three days courteously.
INT: having received us days three hospitably

Acts 28:12 N-AFP
GRK: Συρακούσας ἐπεμείναμεν ἡμέρας τρεῖς
NAS: we stayed there for three days.
KJV: we tarried [there] three days.
INT: Syracuse we remained days three

Acts 28:13 N-AFS
GRK: μετὰ μίαν ἡμέραν ἐπιγενομένου νότου
NAS: at Rhegium, and a day later
KJV: after one day the south wind blew,
INT: after one day having come on a south wind

Acts 28:14 N-AFP
GRK: αὐτοῖς ἐπιμεῖναι ἡμέρας ἑπτά καὶ
NAS: with them for seven days; and thus
KJV: them seven days: and so
INT: them to remain days seven And

Acts 28:17 N-AFP
GRK: δὲ μετὰ ἡμέρας τρεῖς συνκαλέσασθαι
NAS: three days Paul called together
KJV: that after three days Paul called
INT: moreover after days three called together

Acts 28:23 N-AFS
GRK: δὲ αὐτῷ ἡμέραν ἦλθον πρὸς
NAS: When they had set a day for Paul, they came
KJV: him a day, there came
INT: moreover him a day came to

Romans 2:5 N-DFS
GRK: ὀργὴν ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς καὶ
NAS: for yourself in the day of wrath
KJV: wrath against the day of wrath and
INT: wrath in a day of wrath and

Romans 2:16 N-DFS
GRK: ἐν ᾗ ἡμέρᾳ ὅτε κρίνει
NAS: on the day when, according
KJV: In the day when God
INT: on that day when will judge

Romans 8:36 N-AFS
GRK: ὅλην τὴν ἡμέραν ἐλογίσθημεν ὡς
NAS: ALL DAY LONG; WE WERE CONSIDERED
KJV: all the day long; we are accounted
INT: all the day we were considered as

Romans 10:21 N-AFS
GRK: Ὅλην τὴν ἡμέραν ἐξεπέτασα τὰς
NAS: ALL THE DAY LONG I HAVE STRETCHED
KJV: All day long I have stretched forth
INT: all the day I stretched out the

Romans 11:8 N-GFS
GRK: τῆς σήμερον ἡμέρας
NAS: NOT, DOWN TO THIS VERY DAY.
KJV: unto this day.
INT: the today day

Romans 13:12 N-NFS
GRK: ἡ δὲ ἡμέρα ἤγγικεν ἀποθώμεθα
NAS: is almost gone, and the day is near.
KJV: the day is at hand:
INT: and [the] day has drawn near we should cast off

Romans 13:13 N-DFS
GRK: ὡς ἐν ἡμέρᾳ εὐσχημόνως περιπατήσωμεν
NAS: properly as in the day, not in carousing
KJV: as in the day; not in rioting
INT: As in [the] day properly we should walk

Romans 14:5 N-AFS
GRK: γὰρ κρίνει ἡμέραν παρ' ἡμέραν
NAS: person regards one day above
KJV: man esteemeth one day above another:
INT: indeed judges a day [to be] above [another] day

Romans 14:5 N-AFS
GRK: ἡμέραν παρ' ἡμέραν ὃς δὲ
NAS: one day above another, another regards
KJV: one day above another: another
INT: a day [to be] above [another] day one moreover

Romans 14:5 N-AFS
GRK: κρίνει πᾶσαν ἡμέραν ἕκαστος ἐν
NAS: every day [alike]. Each person
KJV: every day [alike]. Let
INT: judges every day [to be alike] Each in

Romans 14:6 N-AFS
GRK: φρονῶν τὴν ἡμέραν κυρίῳ φρονεῖ
NAS: He who observes the day, observes
KJV: He that regardeth the day, regardeth
INT: regards the day to [the] Lord regards [it]

1 Corinthians 1:8 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου
NAS: blameless in the day of our Lord
KJV: in the day of our
INT: in the day of the Lord

1 Corinthians 3:13 N-NFS
GRK: ἡ γὰρ ἡμέρα δηλώσει ὅτι
NAS: evident; for the day will show
KJV: for the day shall declare
INT: the indeed day will declare [it] because

1 Corinthians 4:3 N-GFS
GRK: ὑπὸ ἀνθρωπίνης ἡμέρας ἀλλ' οὐδὲ
NAS: by [any] human court; in fact,
KJV: of man's judgment: yea, I judge
INT: by man's court But neither

1 Corinthians 5:5 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου
NAS: may be saved in the day of the Lord
KJV: in the day of the Lord
INT: in the day of the of Lord

1 Corinthians 10:8 N-DFS
GRK: ἔπεσαν μιᾷ ἡμέρᾳ εἴκοσι τρεῖς
NAS: fell in one day.
KJV: in one day three and twenty
INT: fell in one day twenty three

1 Corinthians 15:4 N-DFS
GRK: ἐγήγερται τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ
NAS: on the third day according
KJV: the third day according
INT: he was raised the day the third

1 Corinthians 15:31 N-AFS
GRK: καθ' ἡμέραν ἀποθνήσκω νὴ
INT: every day I die by

2 Corinthians 1:14 N-DFS
GRK: ἐν τῇ ἡμέρᾳ τοῦ κυρίου
NAS: are ours, in the day of our Lord
KJV: in the day of the Lord
INT: in the day of the Lord

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page