σοι
Englishman's Concordance
σοι (soi) — 215 Occurrences

Matthew 2:13 PPro-D2S
GRK: ἂν εἴπω σοι μέλλει γὰρ
INT: anyhow I should tell you is about for

Matthew 4:9 PPro-D2S
GRK: αὐτῷ Ταῦτά σοι πάντα δώσω
INT: to him These things to you all will I give

Matthew 5:26 PPro-D2S
GRK: ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ
INT: Truly I say to you no not

Matthew 5:29 PPro-D2S
GRK: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται
INT: it is better indeed for you that should perish

Matthew 5:30 PPro-D2S
GRK: συμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται
INT: it is better indeed for you that should perish

Matthew 5:40 PPro-D2S
GRK: τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ
INT: to him who would from you sue you and

Matthew 6:4 PPro-D2S
GRK: κρυπτῷ ἀποδώσει σοι
INT: secret will reward you

Matthew 6:6 PPro-D2S
GRK: κρυπτῷ ἀποδώσει σοι
INT: secret will reward you

Matthew 6:18 PPro-D2S
GRK: κρυφαίῳ ἀποδώσει σοι
INT: secret will reward you

Matthew 6:23 PPro-D2S
GRK: τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν
INT: that [is] in you darkness is

Matthew 8:13 PPro-D2S
GRK: ἐπίστευσας γενηθήτω σοι καὶ ἰάθη
INT: you have believed be it to you And was healed

Matthew 8:19 PPro-D2S
GRK: Διδάσκαλε ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν
INT: Teacher I will follow you wherever if

Matthew 8:29 PPro-D2S
GRK: ἡμῖν καὶ σοί υἱὲ τοῦ
INT: to us and to you Son

Matthew 11:21 PPro-D2S
GRK: Οὐαί σοι Χοραζίν οὐαί
INT: Woe to you Chorazin woe

Matthew 11:21 PPro-D2S
GRK: Χοραζίν οὐαί σοι Βηθσαϊδά ὅτι
INT: Chorazin woe to you Bethsaida for

Matthew 11:23 PPro-D2S
GRK: γενόμεναι ἐν σοί ἔμεινεν ἂν
INT: having taken place in you it had remained anyhow

Matthew 11:24 PPro-D2S
GRK: κρίσεως ἢ σοί
INT: of judgment than for you

Matthew 11:25 PPro-D2S
GRK: εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ κύριε
INT: said I praise you O Father Lord

Matthew 12:47 Ppro-D2S
GRK: ἑστήκασιν ζητοῦντές σοι λαλῆσαι ὁ
INT: are standing seeking to you to speak

Matthew 14:4 PPro-D2S
GRK: Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν αὐτήν
INT: Not it is lawful for you to have her

Matthew 15:28 PPro-D2S
GRK: πίστις γενηθήτω σοι ὡς θέλεις
INT: faith be it to you as you desire

Matthew 16:17 PPro-D2S
GRK: οὐκ ἀπεκάλυψέν σοι ἀλλ' ὁ
INT: not revealed [it] to you but the

Matthew 16:18 PPro-D2S
GRK: κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι
KJV: unto thee, That thou art Peter,
INT: I also moreover to you say That

Matthew 16:19 PPro-D2S
GRK: δώσω σοι τὰς κλεῖδας
INT: I will give to you the keys

Matthew 16:22 PPro-D2S
GRK: λέγων Ἵλεώς σοι κύριε οὐ
INT: saying far be it from you master never

Matthew 16:22 PPro-D2S
GRK: μὴ ἔσται σοι τοῦτο
INT: not will be to you this

Matthew 17:4 PPro-D2S
GRK: τρεῖς σκηνάς σοὶ μίαν καὶ
INT: three tabernacles for you one and

Matthew 17:25 PPro-D2S
GRK: λέγων Τί σοι δοκεῖ Σίμων
INT: saying What you think Simon

Matthew 18:8 PPro-D2S
GRK: σοῦ καλόν σοί ἐστιν εἰσελθεῖν
INT: you better for you it is to enter

Matthew 18:9 PPro-D2S
GRK: σοῦ καλόν σοί ἐστιν μονόφθαλμον
INT: you good for you it is one-eyed

Matthew 18:17 PPro-D2S
GRK: παρακούσῃ ἔστω σοι ὥσπερ ὁ
INT: he fail to listen to let him be to you as the

Matthew 18:22 PPro-D2S
GRK: Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις
INT: not I say to you up to seven times

Matthew 18:26 PPro-D2S
GRK: πάντα ἀποδώσω σοι
INT: all I will pay to you

Matthew 18:29 PPro-D2S
GRK: καὶ ἀποδώσω σοι
INT: and I will pay you

Matthew 18:32 PPro-D2S
GRK: ἐκείνην ἀφῆκά σοι ἐπεὶ παρεκάλεσάς
INT: that I forgave you since you begged

Matthew 19:27 PPro-D2S
GRK: καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι τί ἄρα
INT: and followed you what then

Matthew 20:14 PPro-D2S
GRK: ὡς καὶ σοί
INT: as also to you

Matthew 21:5 PPro-D2S
GRK: σου ἔρχεταί σοι πραῢς καὶ
INT: of you comes to you gentle and

Matthew 21:23 PPro-D2S
GRK: καὶ τίς σοι ἔδωκεν τὴν
INT: and who to you gave the

Matthew 22:16 PPro-D2S
GRK: οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός
INT: not there is care to you about no one

Matthew 22:17 PPro-D2S
GRK: ἡμῖν τί σοι δοκεῖ ἔξεστιν
INT: us what you think Is it lawful

Matthew 25:44 PPro-D2S
GRK: οὐ διηκονήσαμέν σοι
INT: not did minister to you

Matthew 26:17 PPro-D2S
GRK: θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ
INT: wish you [that] we should prepare for you to eat the

Matthew 26:33 PPro-D2S
GRK: σκανδαλισθήσονται ἐν σοί ἐγὼ οὐδέποτε
INT: will fall away because of you I never

Matthew 26:34 PPro-D2S
GRK: Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ἐν
INT: Truly I say to you that during

Matthew 26:35 PPro-D2S
GRK: με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν οὐ
INT: me with you to die no

Matthew 27:19 PPro-D2S
GRK: λέγουσα Μηδὲν σοὶ καὶ τῷ
INT: saying [Let there be] nothing between you and the

Mark 1:11 PPro-D2S
GRK: ἀγαπητός ἐν σοὶ εὐδόκησα
INT: beloved in whom I am well pleased

Mark 1:24 PPro-D2S
GRK: ἡμῖν καὶ σοί Ἰησοῦ Ναζαρηνέ
INT: to us and to you Jesus of Nazareth

Mark 2:11 PPro-D2S
GRK: Σοὶ λέγω ἔγειρε
INT: To you I say arise

Mark 4:38 PPro-D2S
GRK: οὐ μέλει σοι ὅτι ἀπολλύμεθα
INT: not is it concern to you that we perish

Mark 5:7 PPro-D2S
GRK: ἐμοὶ καὶ σοί Ἰησοῦ υἱὲ
INT: to me and to you Jesus Son

Mark 5:9 PPro-D2S
GRK: Τί ὄνομά σοι καὶ λέγει
INT: what [is] name your name And saying

Mark 5:19 PPro-D2S
GRK: ὁ κύριός σοι πεποίηκεν καὶ
INT: the Lord for you did and

Mark 5:41 PPro-D2S
GRK: Τὸ κοράσιον σοὶ λέγω ἔγειρε
INT: little girl to you I say arise

Mark 6:18 PPro-D2S
GRK: Οὐκ ἔξεστίν σοι ἔχειν τὴν
INT: not It is lawful for you to have the

Mark 6:22 PPro-D2S
GRK: καὶ δώσω σοι
INT: and I will give to you

Mark 6:23 PPro-D2S
GRK: αἰτήσῃς δώσω σοι ἕως ἡμίσους
INT: you might ask I will give you up to half

Mark 9:5 PPro-D2S
GRK: τρεῖς σκηνάς σοὶ μίαν καὶ
INT: three tabernacles for you one and

Mark 9:25 PPro-D2S
GRK: ἐγὼ ἐπιτάσσω σοι ἔξελθε ἐξ
INT: I command you come out of

Mark 10:28 PPro-D2S
GRK: καὶ ἠκολουθήκαμέν σοι
INT: and followed you

Mark 10:51 PPro-D2S
GRK: εἶπεν Τί σοι θέλεις ποιήσω
INT: says What to you do you desire I should do

Mark 11:28 PPro-D2S
GRK: ἢ τίς σοι ἔδωκεν τὴν
INT: or who you gave the

Mark 12:14 PPro-D2S
GRK: οὐ μέλει σοι περὶ οὐδενός
INT: not there is care to you about no one

Mark 14:30 PPro-D2S
GRK: Ἀμὴν λέγω σοι ὅτι σὺ
NAS: twice, you yourself will deny
INT: Truly I say to you that yourself

Mark 14:31 PPro-D2S
GRK: με συναποθανεῖν σοι οὐ μή
INT: I to die with you no not

Mark 14:36 PPro-D2S
GRK: πάντα δυνατά σοι παρένεγκε τὸ
KJV: but what thou wilt.
INT: all things [are] possible to you take away the

Luke 1:3 PPro-D2S
GRK: ἀκριβῶς καθεξῆς σοι γράψαι κράτιστε
INT: carefully with method to you to write most excellent

Luke 1:13 PPro-D2S
GRK: γεννήσει υἱόν σοι καὶ καλέσεις
INT: will bear a son to you and you will call

Luke 1:14 PPro-D2S
GRK: ἔσται χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις
INT: he will be joy to you and gladness

Luke 1:19 PPro-D2S
GRK: καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι ταῦτα
INT: and to bring glad tidings to you these

Luke 1:35 PPro-D2S
GRK: Ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι διὸ καὶ
INT: of [the] Most High will overshadow you therefore also

Luke 3:22 PPro-D2S
GRK: ἀγαπητός ἐν σοὶ εὐδόκησα
INT: beloved in you I am well pleased

Luke 4:6 PPro-D2S
GRK: ὁ διάβολος Σοὶ δώσω τὴν
INT: the devil To you will I give the

Luke 4:34 PPro-D2S
GRK: ἡμῖν καὶ σοί Ἰησοῦ Ναζαρηνέ
INT: to us and to you Jesus of Nazareth

Luke 5:20 PPro-D2S
GRK: Ἄνθρωπε ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι
INT: Man have been forgiven you the sins

Luke 5:23 PPro-D2S
GRK: εἰπεῖν Ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι
INT: to say Have been forgiven you the sins

Luke 5:24 PPro-D2S
GRK: τῷ παραλελυμένῳ Σοὶ λέγω ἔγειρε
INT: to the paralyzed [man] To you I say Arise

Luke 7:14 PPro-D2S
GRK: εἶπεν Νεανίσκε σοὶ λέγω ἐγέρθητι
INT: he said Young man to you I say Arise

Luke 7:40 PPro-D2S
GRK: Σίμων ἔχω σοί τι εἰπεῖν
INT: Simon I have to you something to say

Luke 7:47 PPro-D2S
GRK: χάριν λέγω σοι ἀφέωνται αἱ
INT: therefore I say to you forgiven have been the

Luke 8:28 PPro-D2S
GRK: ἐμοὶ καὶ σοί Ἰησοῦ υἱὲ
INT: to me and to you Jesus Son

Luke 8:30 PPro-D2S
GRK: Ἰησοῦς Τί σοὶ ὄνομά ἐστιν
INT: Jesus What your name is

Luke 8:39 PPro-D2S
GRK: διηγοῦ ὅσα σοι ἐποίησεν ὁ
INT: relate all that for you has done

Luke 9:33 PPro-D2S
GRK: τρεῖς μίαν σοὶ καὶ μίαν
INT: three one for you and one

Luke 9:57 PPro-D2S
GRK: αὐτόν Ἀκολουθήσω σοι ὅπου ἐὰν
INT: him I will follow you wherever if

Luke 9:61 PPro-D2S
GRK: ἕτερος Ἀκολουθήσω σοι κύριε πρῶτον
INT: another I will follow you Lord first

Luke 10:13 PPro-D2S
GRK: Οὐαί σοι Χοραζίν οὐαί
INT: Woe to you Chorazin woe

Luke 10:13 PPro-D2S
GRK: Χοραζίν οὐαί σοι Βηθσαιδά ὅτι
INT: Chorazin woe to you Bethsaida for

Luke 10:21 PPro-D2S
GRK: εἶπεν Ἐξομολογοῦμαί σοι πάτερ κύριε
INT: said I praise you Father Lord

Luke 10:35 PPro-D2S
GRK: με ἀποδώσω σοι
INT: I will repay you

Luke 10:36 PPro-D2S
GRK: πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ
INT: a neighbor seems to you to have been of the [one]

Luke 10:40 PPro-D2S
GRK: οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ
INT: not is it concern to you that the

Luke 11:7 PPro-D2S
GRK: ἀναστὰς δοῦναί σοι
INT: having risen up to give to you

Luke 11:35 PPro-D2S
GRK: τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν
INT: that [is] in you darkness is

Luke 12:59 PPro-D2S
GRK: λέγω σοι οὐ μὴ
INT: I say to you no not

Luke 14:9 PPro-D2S
GRK: καλέσας ἐρεῖ σοι Δὸς τούτῳ
INT: having invited will say to you Give to this one

Luke 14:10 PPro-D2S
GRK: σε ἐρεῖ σοι Φίλε προσανάβηθι
INT: you he may say to you Friend come up

Luke 14:10 PPro-D2S
GRK: τότε ἔσται σοι δόξα ἐνώπιον
INT: Then will be to you glory before

Luke 14:10 PPro-D2S
GRK: τῶν συνανακειμένων σοι
INT: those who recline [at table] with you

Luke 14:12 PPro-D2S
GRK: γένηται ἀνταπόδομά σοι
INT: be made a recompense to you

Luke 14:14 PPro-D2S
GRK: ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι ἀνταποδοθήσεται γάρ
INT: they have [wherewithal] to repay you it will be recompensed for

Luke 14:14 PPro-D2S
GRK: ἀνταποδοθήσεται γάρ σοι ἐν τῇ
INT: it will be recompensed for you in the

Luke 15:29 PPro-D2S
GRK: ἔτη δουλεύω σοι καὶ οὐδέποτε
INT: years I serve you and never

Luke 18:11 PPro-D2S
GRK: θεός εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ
INT: God I thank you that not

Luke 18:22 PPro-D2S
GRK: Ἔτι ἕν σοι λείπει πάντα
INT: Yet one thing to you is lacking all

Luke 18:28 PPro-D2S
GRK: ἴδια ἠκολουθήσαμέν σοι
INT: own [and] followed you

Luke 18:41 PPro-D2S
GRK: Τί σοι θέλεις ποιήσω
INT: What to you desire you I shall do

Luke 19:43 PPro-D2S
GRK: σου χάρακά σοι καὶ περικυκλώσουσίν
INT: of you a barricade you and will close around

Luke 19:44 PPro-D2S
GRK: σου ἐν σοί καὶ οὐκ
INT: of you in you and not

Luke 19:44 PPro-D2S
GRK: λίθον ἐν σοί ἀνθ' ὧν
INT: a stone in you in place of which

Luke 20:2 PPro-D2S
GRK: ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν
INT: the [one] having given to you the authority

Luke 22:11 PPro-D2S
GRK: οἰκίας Λέγει σοι ὁ διδάσκαλος
INT: house Says to you the teacher

Luke 22:34 PPro-D2S
GRK: εἶπεν Λέγω σοι Πέτρε οὐ
INT: he said I tell you Peter in no way

Luke 23:43 PPro-D2S
GRK: αὐτῷ Ἀμήν σοι λέγω σήμερον
INT: to him Truly to you I say today

John 1:50 PPro-D2S
GRK: Ὅτι εἶπόν σοι ὅτι εἶδόν
INT: Because I said to you I saw

John 2:4 PPro-D2S
GRK: ἐμοὶ καὶ σοί γύναι οὔπω
INT: to me with to you woman not yet

John 3:3 PPro-D2S
GRK: ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν μή
INT: truly I say to you if not

John 3:5 PPro-D2S
GRK: ἀμὴν λέγω σοι ἐὰν μή
INT: truly I say to you if not

John 3:7 PPro-D2S
GRK: ὅτι εἶπόν σοι Δεῖ ὑμᾶς
INT: that I said to you It is needful for you

John 3:11 PPro-D2S
GRK: ἀμὴν λέγω σοι ὅτι ὃ
INT: truly I say to you That which

John 4:10 PPro-D2S
GRK: ὁ λέγων σοι Δός μοι
KJV: me to drink; thou wouldest have asked
INT: that says to you Give me

John 4:10 PPro-D2S
GRK: ἔδωκεν ἄν σοι ὕδωρ ζῶν
INT: he would have given anyhow to you water living

John 4:26 PPro-D2S
GRK: ὁ λαλῶν σοι
INT: who am speaking to you

John 5:10 PPro-D2S
GRK: οὐκ ἔξεστίν σοι ἆραι τὸν
INT: not it is lawful for you to take up the

John 5:12 PPro-D2S
GRK: ὁ εἰπών σοι Ἆρον καὶ
INT: the [one] having said to you Take up and

John 5:14 PPro-D2S
GRK: μὴ χεῖρόν σοί τι γένηται
INT: not worse to you something happens

John 6:30 PPro-D2S
GRK: καὶ πιστεύσωμέν σοι τί ἐργάζῃ
INT: and might believe you what do you work

John 9:26 PPro-D2S
GRK: Τί ἐποίησέν σοι πῶς ἤνοιξέν
INT: What did he to you how opened he

John 11:22 PPro-D2S
GRK: θεὸν δώσει σοι ὁ θεός
INT: God will give you God

John 11:40 PPro-D2S
GRK: Οὐκ εἶπόν σοι ὅτι ἐὰν
INT: not Said I to you that if

John 11:41 PPro-D2S
GRK: Πάτερ εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς
INT: Father I thank you that you heard

John 13:37 PPro-D2S
GRK: οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι
INT: not am I able you to follow presently

John 13:38 PPro-D2S
GRK: ἀμὴν λέγω σοι οὐ μὴ
INT: truly I say to you no not

John 17:5 PPro-D2S
GRK: εἶναι παρὰ σοί
INT: was with you

John 17:21 PPro-D2S
GRK: κἀγὼ ἐν σοί ἵνα καὶ
KJV: may believe that thou hast sent me.
INT: and I in you that also

John 18:30 PPro-D2S
GRK: οὐκ ἄν σοι παρεδώκαμεν αὐτόν
INT: not anyhow to you we would have delivered him

John 18:34 PPro-D2S
GRK: ἄλλοι εἶπόν σοι περὶ ἐμοῦ
INT: others did say [it] to you concerning me

John 19:11 PPro-D2S
GRK: ἦν δεδομένον σοι ἄνωθεν διὰ
INT: it were given to you from above because of

John 19:11 PPro-D2S
GRK: παραδούς μέ σοι μείζονα ἁμαρτίαν
INT: having delivered up me to you greater sin

John 21:3 PPro-D2S
GRK: ἡμεῖς σὺν σοί ἐξῆλθον καὶ
INT: we with you They went forth and

John 21:18 PPro-D2S
GRK: ἀμὴν λέγω σοι ὅτε ἦς
INT: truly I say to you When you were

Acts 3:6 PPro-D2S
GRK: ἔχω τοῦτό σοι δίδωμι ἐν
INT: I have this to you I give In

Acts 5:4 PPro-D2S
GRK: οὐχὶ μένον σοὶ ἔμενεν καὶ
INT: Not remaining to you did it remain and

Acts 7:3 PPro-D2S
GRK: ἣν ἄν σοι δείξω
INT: which anyhow to you I will show

Acts 8:20 PPro-D2S
GRK: σου σὺν σοὶ εἴη εἰς
INT: of you with you may it be to

Acts 8:21 PPro-D2S
GRK: οὐκ ἔστιν σοι μερὶς οὐδὲ
INT: Not there is to you part nor

Acts 8:22 PPro-D2S
GRK: ἄρα ἀφεθήσεταί σοι ἡ ἐπίνοια
INT: indeed may be forgiven to you the thought

Acts 9:5 Ppro-D2S
GRK: διώκεις σκληρόν σοι πρὸς κέντρα
INT: persecute [It is] hard for you against [the] goads

Acts 9:6 PPro-D2S
GRK: καὶ λαληθήσεταί σοι ὅτι σε
INT: And it will be told you what you

Acts 9:17 PPro-D2S
GRK: ὁ ὀφθείς σοι ἐν τῇ
INT: the [one] having appeared to you on the

Acts 10:6 Ppro-D2S
GRK: οὗτος λαλήσει σοι τί σε
INT: he shall tell you what you

Acts 10:33 PPro-D2S
GRK: τὰ προστεταγμένα σοι ὑπὸ τοῦ
INT: that having been commanded you by the

Acts 16:18 PPro-D2S
GRK: εἶπεν Παραγγέλλω σοι ἐν ὀνόματι
INT: said I command you in name

Acts 18:10 PPro-D2S
GRK: οὐδεὶς ἐπιθήσεταί σοι τοῦ κακῶσαί
INT: no one will attack you to harm

Acts 21:23 PPro-D2S
GRK: ποίησον ὅ σοι λέγομεν εἰσὶν
INT: do you what to you we say These are

Acts 22:10 PPro-D2S
GRK: Δαμασκόν κἀκεῖ σοι λαληθήσεται περὶ
INT: Damascus and there you it will be told concerning

Acts 22:10 PPro-D2S
GRK: ὧν τέτακταί σοι ποιῆσαι
INT: which it has been appointed you to do

Acts 23:18 PPro-D2S
GRK: τι λαλῆσαί σοι
INT: something to say to you

Acts 24:13 PPro-D2S
GRK: παραστῆσαι δύνανταί σοι περὶ ὧν
INT: to prove are they able to you concerning [the things] of which

Acts 24:14 PPro-D2S
GRK: δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ
INT: however this to you that of

Acts 26:1 PPro-D2S
GRK: ἔφη Ἐπιτρέπεταί σοι περὶ σεαυτοῦ
INT: said It is allowed you for yourself

Acts 26:14 PPro-D2S
GRK: διώκεις σκληρόν σοι πρὸς κέντρα
INT: persecute you [it is] hard for you against goads

Acts 26:16 PPro-D2S
GRK: γὰρ ὤφθην σοι προχειρίσασθαί σε
INT: indeed I appeared to you to appoint you

Acts 26:16 PPro-D2S
GRK: τε ὀφθήσομαί σοι
INT: moreover I will appear to you

Acts 27:24 PPro-D2S
GRK: ἰδοὺ κεχάρισταί σοι ὁ θεὸς
INT: Behold has granted to you God

Romans 9:7 PPro-D2S
GRK: Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα
INT: Issac will be named to you a seed

Romans 9:17 PPro-D2S
GRK: ἐνδείξωμαι ἐν σοὶ τὴν δύναμίν
INT: I might show in you the power

Romans 13:4 PPro-D2S
GRK: διάκονός ἐστιν σοὶ εἰς τὸ
INT: a servant he is to you for

Romans 15:9 PPro-D2S
GRK: τοῦτο ἐξομολογήσομαί σοι ἐν ἔθνεσιν
INT: this I will confess you among [the] Gentiles

1 Corinthians 7:21 PPro-D2S
GRK: ἐκλήθης μή σοι μελέτω ἀλλ'
INT: were you called not to you let it be a care but

2 Corinthians 6:2 PPro-D2S
GRK: σωτηρίας ἐβοήθησά σοι ἰδοὺ νῦν
INT: of salvation I helped you Behold now

2 Corinthians 12:9 PPro-D2S
GRK: μοι Ἀρκεῖ σοι ἡ χάρις
INT: to me suffices you the grace

Galatians 3:8 PPro-D2S
GRK: Ἐνευλογηθήσονται ἐν σοὶ πάντα τὰ
INT: will be blessed in you all the

Ephesians 5:14 PPro-D2S
GRK: καὶ ἐπιφαύσει σοι ὁ χριστός
INT: and will will shine upon you Christ

Ephesians 6:3 PPro-D2S
GRK: ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ
INT: that well with you it might be and

1 Timothy 1:18 PPro-D2S
GRK: παραγγελίαν παρατίθεμαί σοι τέκνον Τιμόθεε
INT: charge I commit to you [my] child Timothy

1 Timothy 3:14 PPro-D2S
GRK: Ταῦτά σοι γράφω ἐλπίζων
INT: These things to you I write hoping

1 Timothy 4:14 PPro-D2S
GRK: τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος ὃ
INT: of the in you gift which

1 Timothy 4:14 PPro-D2S
GRK: ὃ ἐδόθη σοι διὰ προφητείας
INT: which was given to you through prophecy

1 Timothy 6:13 PPro-D2S
GRK: παραγγέλλω σοι ἐνώπιον τοῦ
INT: I warn you before

2 Timothy 1:5 PPro-D2S
GRK: τῆς ἐν σοὶ ἀνυποκρίτου πίστεως
INT: of the in you sincere faith

2 Timothy 1:5 PPro-D2S
GRK: καὶ ἐν σοί
INT: also in you

2 Timothy 1:6 PPro-D2S
GRK: ἐστιν ἐν σοὶ διὰ τῆς
INT: is in you by the

2 Timothy 2:7 PPro-D2S
GRK: δώσει γάρ σοι ὁ κύριος
INT: may give for you the Lord

Titus 1:5 PPro-D2S
GRK: ὡς ἐγώ σοι διεταξάμην
INT: as I you commanded

Philemon 1:8 PPro-D2S
GRK: ἔχων ἐπιτάσσειν σοι τὸ ἀνῆκον
INT: having to order you what [is] proper

Philemon 1:11 PPro-D2S
GRK: τόν ποτέ σοι ἄχρηστον νυνὶ
INT: once to you useless now

Philemon 1:11 PPro-D2S
GRK: δὲ καὶ σοὶ καὶ ἐμοὶ
INT: moreover both to you and to me

Philemon 1:12 PPro-D2S
GRK: ὃν ἀνέπεμψά σοι αὐτόν τοῦτ'
KJV: I have sent again: thou therefore
INT: whom I sent back to you in person that

Philemon 1:16 PPro-D2S
GRK: δὲ μᾶλλον σοὶ καὶ ἐν
INT: moreover rather to you both in

Philemon 1:19 PPro-D2S
GRK: μὴ λέγω σοι ὅτι καὶ
INT: not I might say to you that even

Philemon 1:21 PPro-D2S
GRK: σου ἔγραψά σοι εἰδὼς ὅτι
INT: of you I wrote to you knowing that

Hebrews 8:5 PPro-D2S
GRK: τὸν δειχθέντα σοι ἐν τῷ
INT: having been shown you in the

Hebrews 11:18 PPro-D2S
GRK: Ἰσαὰκ κληθήσεταί σοι σπέρμα
INT: Isaac will be called your offspring

James 2:18 PPro-D2S
GRK: ἔργων κἀγώ σοι δείξω ἐκ
INT: works and I you will show from

2 John 1:5 PPro-D2S
GRK: ἐντολὴν γράφων σοι καινὴν ἀλλὰ
INT: a commandment I write to you new but

3 John 1:13 PPro-D2S
GRK: εἶχον γράψαι σοι ἀλλ' οὐ
INT: I had to write to you but not

3 John 1:13 PPro-D2S
GRK: καὶ καλάμου σοι γράφειν
INT: and pen to you to write

3 John 1:14 PPro-D2S
GRK: λαλήσομεν Εἰρήνη σοι ἀσπάζονταί σε
INT: we will speak Peace to you greet you

Jude 1:9 PPro-D2S
GRK: εἶπεν Ἐπιτιμήσαι σοι Κύριος
INT: said Rebuke you [the] Lord

Revelation 2:5 PPro-D2S
GRK: μή ἔρχομαί σοι καὶ κινήσω
INT: not I am coming to you and I will remove

Revelation 2:10 PPro-D2S
GRK: καὶ δώσω σοι τὸν στέφανον
INT: and I will give to you the crown

Revelation 2:16 PPro-D2S
GRK: μή ἔρχομαί σοι ταχύ καὶ
INT: not I am coming to you quickly and

Revelation 3:18 PPro-D2S
GRK: συμβουλεύω σοι ἀγοράσαι παρ'
INT: I counsel you to buy from

Revelation 4:1 PPro-D2S
GRK: καὶ δείξω σοι ἃ δεῖ
INT: and I will show to you what things must

Revelation 11:17 PPro-D2S
GRK: λέγοντες Εὐχαριστοῦμέν σοι κύριε ὁ
INT: saying We give thanks to you Lord

Revelation 17:1 PPro-D2S
GRK: Δεῦρο δείξω σοι τὸ κρίμα
INT: Come here I will show you the punishment

Revelation 17:7 PPro-D2S
GRK: ἐγὼ ἐρῶ σοι τὸ μυστήριον
INT: I will tell you the mystery

Revelation 18:22 PPro-D2S
GRK: ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι καὶ
INT: might be heard in you any longer and

Revelation 18:22 PPro-D2S
GRK: εὑρεθῇ ἐν σοὶ ἔτι καὶ
INT: might be found in you any longer and

Revelation 18:22 PPro-D2S
GRK: ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι
INT: might be heard in you any longer

Revelation 18:23 PPro-D2S
GRK: φάνῃ ἐν σοὶ ἔτι καὶ
INT: might shine in you any longer and

Revelation 18:23 PPro-D2S
GRK: ἀκουσθῇ ἐν σοὶ ἔτι ὅτι
INT: might be heard in you any longer for

Revelation 21:9 PPro-D2S
GRK: Δεῦρο δείξω σοι τὴν νύμφην
INT: Come here I will show you the bride

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page